viernes, 10 de enero de 2020

OFERTA DE EMPREGO PARA A SELECCIÓN DUN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DENTRO DO PROGRAMA: "FOMENTO DO EMPREGO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019, FINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Están aprobadas e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 9 de enero de 2020

PROGRAMAS GALICIA EMPREGA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


No DOGA do 07/01/2020 publican as convocatorias do Programa Galicia Emprega, que se concreta en 4 programas:

- Emprega Muller: con axudas de ata 12.000 euros para contratación de mulleres desempregadas, así como para a transformación de contratos temporais en indefinidos.

-Emprega Persoas con discapacidade ou en risco de exclusión, con incentivos de ata 16.000 euros para contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social desempregadas, así como para transformación de contratos temporais en indefinidos.
- Emprega persoas desempregadas de longa duración: con axudas de ata 10.000 euros para contratación de persoas desempregadas de longa duración.
- Emprega Xuventude: con incentivos de ata 6.000 euros para contratación de persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.

Tódolos programas contan cun bono formación compatible coa a axuda á contratación, con incentivos de ata 4.000 euros.
Asimesmo, en determinados casos as axudas poderán incrementarse a razón dun 25% por cada requisito que cumpra dos estipulados na Orde correspondente (acumulables entre sí).
O prazo de solicitude para todos os programas serán:
·  Para para contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020: ata o 9 de marzo de 2020. 4. As solicitudes para contratación realizadas desde o 8 de xaneiro de 2010: ata o último día do segundo mes seguinte á data do contrato. O prazo rematará o 30 de setembro de 2020, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado anteriormente.


AMPLIACIÓN PRAZO PROGRAMA PRENDE! BOTA RAICES NO RURAL DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Informávosmos da ampliación do prazo de solicitude ata o día 20 de xaneiro de 2020 do Programa Prende! Bota raíces no rural, da Excma. Deputación Provincial de Lugo, e que aparecía explicado na noticia anterior.

miércoles, 18 de diciembre de 2019

PROGRAMA PRENDE! BOTA RAICES NO RURAL DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

A finalidade deste programa é a de contribuír a mellora da empregabilidade mediante a formación a través da Medida 8.2.3.1, “ GENERATE TU EMPLEO EN EL RURAL” consistindo na financiación dos custos directos de formación en materia de autoemprego e creación de empresas, así coma de formación  especifica en materias de sectores concretos: hostalaría e turismo, enerxía e auga, agricultura e gandería e medioambiente, por considerarse estes sectores emerxentes e de gran potencialidade na nosa provincia.


As actividades e prazas ofertadas son as que se relacionan  no seguinte cadro, en cada unha delas impartirase unha formación concentrada nos aspectos básicos e fundamentais mais valorados polas empresas de cada unha das especialidades a impartir de 50 horas, atendo as recomendacións das asociacións sectoriais coñecedores das necesidades do mesmo dentro da provincia, e outras 50 horas adicadas a xestión da empresa, parte fundamental de cara o futuro empredemento ou o traballo por conta allea, xa que o coñecemento xeral de xestión do funcionamento interno dunha empresa é básico para desempeñar calquera posto dentro dunha empresa.
ACTIVIDADE
HORAS
DÍAS
PRAZAS OFERTADAS
CENTRO
Hostaleria e turismo
100
20
14
1.SUR*
Enerxía e auga
100
20
13
2.A MARIÑA*
Agricultura e gandaría
100
20
8
3.CENTRO*
Medio ambiente
100
20
15
4.MONTAÑA*
Autoemprego
50
10
9
5.***
*Celebrarase no concello máis céntrico en función dos beneficiarios seleccionados.
*** Celebrarase no lugar onde se concentre a maioría dos beneficiarios para evitar desprazamentos.

 No caso de que non existan suficientes solicitudes nas zonas referidas, a formación poderá ter lugar nunha zona distinta a mencionada para cada unha das actividades anteriormente propostas.

DESTINATARIOS 
Está dirixida aqueles mozos e mozas que desexen participar na formación dalgunha das materias específicas propostas que queiran asentar a súa vivenda nalgún concello dos participantes definidos no Anexo I destas bases, e cumpran cos requisitos seguintes:

  • Mozos e mozas maiores de 16 e menores de 30 anos no momento da solicitude. Para o caso de cumprir os 30 anos en breve , poderá ser destinatario destas axudas sempre e cando inicie a súa participación no programa antes de que transcorran 4 meses dende o seu cumprimento, neste caso especifico poderá finalizar a participación no mesmo.
  • Estar inscritos no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil.
  • E obriga indispensable que os mozos e mozas beneficiarios de calquera medida estean empadroados durante o período de vixencia da subvención nalgún dos municipios definidos no artigo 2 do Real Decreto 1234/2018, de 5 de outubro, e recollidos no Anexo I – Listaxe Concellos desta convocatoria.
  • Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de subvencións en concordancia coa Lei 9/2007 de xuño, de subvencións de Galicia.
  • PRAZOS DE PRESENTACIÓNO prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles dende o seguinte a publicación da convocatoria do presente programa no BOP, previa publicación no Base de Datos Nacional de Subvencións. Inicio do prazo: 17/12/2019 e fin do prazo: 09/01/2020.

jueves, 5 de diciembre de 2019

AXUDAS PARA A MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN

RESOLUCIÓN DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN DA CCAA DE GALICIA E SE ESTABLECE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020

. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia (TU503A). En concreto, son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos:
a) Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
b) As empresas de restauración que se enmarquen dentro do grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
2. Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020.
3. En concreto, poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta resolución, os seguintes investimentos:
3.1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
3.2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial o Q de Calidade Turística.
3.3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
3.4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna da instalación.
3.5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
3.6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético.
4. O investimento neto admitido será de ata 100.000 euros. No caso de que o orzamento de execución do proxecto presentado coa solicitude de subvención sexa superior ao dito límite, requirirase o solicitante para que adapte o proxecto que se vai executar ao citado límite.
Enténdese por investimento neto o importe orzamentado unha vez deducido o imposto sobre o valor engadido.
5. Se a actuación o require, o titular deberá contar coa correspondente licenza de obras ou, se for o caso, certificado do concello de non precisar a dita licenza. A dita documentación deberá presentarse no momento da xustificación da subvención.
Gastos subvencionables .
1. Considéranse gastos subvencionables os investimentos netos en que incorrese a entidade solicitante como consecuencia da realización de proxectos acordes cos requisitos e criterios indicados.
2. Ademais dos gastos de obra vencellados coa execución do proxecto, serán gastos subvencionables os servizos profesionais vinculados ao proxecto, como honorarios técnicos de redacción do proxecto e de dirección de obra. Os honorarios técnicos non serán superiores ao 6 % do investimento neto admitido.
3. Non son gastos subvencionables aqueles conceptos que non estean directamente relacionados coa actuación subvencionable e, en ningún caso, os seguintes:
a) Adquisición de terreos, edificacións, locais e elementos de transporte.
b) Gastos correntes da empresa e a adquisición de material non inventariable, como menaxe de cociña e comedor (vaixela, xogo de cubertos, cristalaría e pequenos utensilios).
c) Obras de mantemento do establecemento, entendendo por tales as que se realizan periodicamente para manter a edificación en perfecto uso (limpeza de canalóns, pintura, arranxos de carpintaría, ...).
d) Seguros, taxas por autorizacións administrativas, licenzas ou similares.
e) Gastos de conectividade.
f) Activos adquiridos mediante leasing ou renting nin os que fosen fabricados, realizados ou desenvolvidos pola entidade solicitante.
4. En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais. Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se subvencionarán os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.
5. Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na normativa de contratos do sector público para os contratos menores (40.000 euros no caso de obras e 15.000 euros no caso de subministracións, excluído en ambos os dous casos o IVE), o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á contratación da obra, ou a adquisición do ben, agás que polas especiais características dos gastos non exista no mercado un número suficiente de entidades que as realicen ou subministren, ao abeiro do disposto no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Cando a oferta elixida non recaia na proposta económica máis vantaxosa presentarase tamén unha memoria xustificativa da elección realizada.

Fin prazo solicitude: 30/12/2019

viernes, 29 de noviembre de 2019

2ª Acta selección alumno-traballador para o obradoiro de emprego Terras do Sor III

Publicada no taboleiro de anuncios da entidade, da oficina de emprego e na sede electrónica do concello do Vicedo  2ª acta da selección do alumno traballador do obradoiro de emprego "Terras do Sor III" (Especialidade carpintaría e moble/Concello de Muras): https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 28 de noviembre de 2019

Convocatoria da Consellería de Economía, Emprego e Industria de recoñecemento da experiencia profesional en distintas especialidades


A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2020 o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

PRAZO: Hasta el 27/12/2019

ESPECIALIDADES E PRAZAS QUE SE OFERTAN NO PROCEDEMENTO:
·         Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
·         Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.
·         Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
·         Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
·         Docencia da formación para o emprego (SSC448_3): 100 prazas.
·         Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.
·         Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.
·         Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 75 prazas.
·         Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 150 prazas, nas unidades de competencia:
o    UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións.
o    UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física.
·         Instrucción en ioga ( AFD616_3): 150 prazas.
·         Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 75 prazas. 
REQUISITOS:
·         Posuír a nacionalidade española; atoparse incluído, como residente comunitario ou familiar deste, no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE; ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
·         Ter 20 anos feitos no momento de realizar a inscrición, para o caso de solicitar unidades de competencia de niveis 2 e 3.
·         Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:
o    No caso de experiencia laboral: Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
o    No caso de formación non formal: Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.  
·         Non estar matriculado nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular, ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.
·         Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita, nin os seus equivalentes ou a acreditación parcial da/das unidade/s de competencia que solicita.
·         Non estar inscrito noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera Administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia que solicita.
·          As persoas candidatas, maiores de 25 anos, que reúnan os requisitos de experiencia laboral ou de formación, e que non os poidan xustificar mediante os documentos requiridos, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento. Deberán presentar xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral e/ou aprendizaxe non formal de formación. 
O procedemento consta de tres fases: fase de asesoramento, fase de avaliación e fase de acreditación da competencia profesional.