viernes, 14 de febrero de 2020

Acta selección Monitor compensatoria Obradoiro de emprego Terras do Sor III

Publicada nos taboleiros de anuncios da entidade, da oficina de emprego e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección do monitor de compensatoria do obradoiro de emprego "Terras do Sor III": https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Apertura do prazo para a presentación de solicitudes para a selección dun peón de servizos múltiples e dous peóns de mantemento de zonas naturais. Programa "Fomento do emprego 2019"

No BOP de Lugo de hoxe día 14/02/2020 publícase o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, de DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS e DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Como o prazo de inscripción é de 10 días naturais contados a partir da dita publicación, comenza mañá día 15/02/2020 e ata o día 24/02/2020.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 13 de febrero de 2020

Lista de admitidos/excluidos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: Programa "Fomento do emprego 2019"

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística, como persoal laboral do concello do Vicedo, a xornada completa, ao abeiro do programa "Fomento do emprego 2019. Plan único de cooperación cos concellos" da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

Recordámoslles que a proba de selección realizarase o próximo día 19 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.

lunes, 10 de febrero de 2020

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun Auxiliar de información turística. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo dentro do Programa "Fomento do emprego 2019"

Publicouse no día de hoxe 10/02/2020 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases para a selección, mediante oposición, dun AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, a xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo, ao abeiro das bases publicadas no BOP de Lugo de 2 de marzo de 2019, con adscrición ao servizo municipal de turismo

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 11 e 12 de febreiro para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda, directamente no propio concello ou , enviando dentro do mesmo prazo a documentación orixinal ou en fotocopia compulsada ou cotexada por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste último caso, adelantaran por fax ó número 982590001 ou por correo electrónico o enderezo: concello@concellodovicedo.org, toda a documentación presentada nun rexistro habilitado e dentro do prazo estipulado.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 19 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

Oferta de emprego Auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de marzo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 11 de febreiro e remata o 20 de febreiro de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 24 de febreiro de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 7 de febrero de 2020

AXUDAS FINANCEIRAS A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2020 das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).

Esta resolución ten por obxecto convocar para a anualidade 2020 as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas (código de procedemento VI406B), que poderán consistir en:
a) Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito, no ámbito dos convenios asinados para estes efectos co Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS).
b) Axudas económicas directas, consistentes na subsidiación dos xuros do préstamo cualificado outorgado pola entidade financeira.
Prazo de solicitude: ata o 30 de setembro de 2020

PROBAS PARA OS TÍTULOS DE BACHAREL, DA ESO, E PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS


Obxecto: convocar a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
Requisitos: Ser maior de 20 anos ou cumplilos no ano 2020; non ter título equivalente; non cursar a cursar estudos de bacharel nin terse matriculado no curso 2019/2020.
Data e lugar da proba: 24 de abril de 2020 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.
Prazo de solicitude: do 27 de febreiro de 2020 ao 12 de marzo de 2020.

Obxecto: convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
Requisitos: Ter cumpridos os 18 anos o día da realización da proba; non ter o título da ESO; non estar nin ter estado matriculado na ESO no curso 2019/2020 (excepto os matriculados na educación secundaria para persoas adultas sempre que cumpran determinados requisitos).
Datas das probas:
Convocatoria de maio: 29 de maio de 2020.
Convocatoria de setembro: 4 de setembro de 2020.
Prazo de solicitude:
Para a convocatoria de maio: do 16 ao 27 de marzo de 2020.
Para a convocatoria de setembro: do 1 ao 8 de xullo de 2020.


Probas acceso a ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional. Doga 07/02/2020
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio (ED312C).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
Prazo: do 2 ao 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 28 de maio de 2020.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior (ED312D).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
Prazo: do 10 ao 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 23 de abril de 2020.
Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo.