jueves, 20 de junio de 2019

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A BRIGADA DE INCENDIOS E CONDUTORES/AS MOTOBOMBA

Próximamente publicarase no BOP de Lugo o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, do persoal de incendios para a campaña 2019:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor/a para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores/as de vehículo motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

Cando se abra o prazo de solicitude anunciarase neste blog, na páxina web do concello e no taboleiro de anuncios.

Poden consultar as bases de selección pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info

 ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver tódolas publicacións)

Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021

Obxecto: Subvencións do Programa para o fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

Requisitos:

- Que se trate de edificios do tipoloxía residencial colectiva de nova construción ou de vivendas procedentes da rehabilitación de edificios .
- Que teña mínimo 8 vivendas. .
- Que se atopen totalmente baleiros de inquilinos ou outros ocupantes por calquera título.
- Que as obras da promoción non estean iniciadas ou finalizadas o 1 de Xaneiro de 2019.
- Que as actuacións de obra nova e de rehabilitación das edificacións se realicen conforme os criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia.
- Que dispoñan dunhas instalacións e servizos comúns que deberán de incluir como mínimo: asistencia social, atención médica básica 24 horas dispoñible e cercana, limpeza e mantemento, dispositivos e sistemas de seguridade, restauración, actividades sociais, deportivas de lecer e culturais así como de terapias preventivas e de rehabilitación. O deseño dos espazos garantirá a adecuación e a accesibilidade para o seu uso por persoas maiores ou de ser o caso de persoas con discapacidade.
- Que as súas vivendas teñen unha cualificación enerxética correspondente ao consumo enerxético, como mínimo, dunha letra B, de acordo coa normativa de aplicación.
- Que todas as súas vivendas se vaian ceder en uso ou destinar ao arrendamento durante un prazo mínimo de corenta anos, o que deberá constar, en todo caso en nota marxinal no Rexistro da Propiedade.

Beneficiarios:

- As administracións públicas, os organismos públicos e demais entidades de dereito público. Así mesmo, as entidades de dereito privado, as empresas públicas, privadas, públicos privadas e sociedades mercantis participadas maioritariamente polas administracións públicas, en cuxo obcecto social figure a promoción de vivendas.
- As fundacións as empresas de economía social e as súas asociacións, cooperativas de autoconstrución, as organizacións non gobernaamentais e as asociacións declaradas de utilidade pública, e aquelas ás cales se refire a disposición adicional.

Contía
- A contía da axuda directa será proporcional á superficie útil de cada vivenda e de ata un máximo de 400€ por metro cadrado da dita superficie útil. A contía máxima desta axuda non podera superar o 40% do investimento da actuación.

Para a determinación da contia da axuda non se terá en conta a superficie útil dos garaxes nin dos rochos.

Prazo: ata o 19 de Agosto de 2019.

Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021Obxecto: Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento ou cesión en uso, dirixido a incentivar económicamente a súa promoción, pública ou privada, co compromiso de permanencia mínima nese réxime durante vinte e cinco anos.

Requisitos das vivendas:
a.)    Que se trate de edificios de tipoloxía residencial colectiva de nova construción ou de vivendas  procedentes da rehabilitación de edificios, así como de vivendas con obras en curso paralizadas que se reanuden ata a súa completa finalización.

b.)    Que se atopen totalmente baleiros de inquilinos ou outros ocupantes por calquera título.

c.)    Que as súas vivendas se vaian ceder en uso ou destinar ao arrendamento durante un prazo mímimo de vinte e cinco anos, o que deberá constar, en todo caso, en nota marxinal no Rexistro da Propiedade.

-          O prazo máximo para executar as obras non poderá exceder os 30 meses, contados dende a data de notificación da resolución, podendo estenderse a 36 meses cando se trate de promocións de máis de 50 vivendas.

-          Cando se trate de actuacións de rehabilitación ou reanudación, os prazos non poderán exceder os 24 meses e 30 meses, respectivamente.

Beneficiarios: As persoas físicas maiores de idade que posúan a nacionalidade española ou no caso de ser estranxeiras, que teñan a residencia legal en España.
As administracións públicas, os organismos públicos e demais entidades de dereito público.
As fundacións, as empresas de economía social e as súas asociacións.

Contía das axudas: Existen dúas modalidades;

-          Na modalidade A: a contía das axudas directas será de ata un máximo de 350 euros por metro cadrado de superficie útil de vivenda. A contía máxima desta subvención non poderá superar o 50%  do investimento da actuación, cun límite máximo de 36.750 euros por vivenda.

-          Na modalidade B: a contía das axudas directas será de ata un máximo de 300 euros por metro cadrado de superficie útil de vivenda. A contía máxima desta subvención non poderá superar o 40% do investimento da actuación, cun límite máximo de 31.500 euros por vivenda.

Prazo de solicitude: ata o 19 de Agosto de 2019

miércoles, 19 de junio de 2019

CICLOS FORMATIVOS IES PLURILINGÜE SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO

CICLOS FORMATIVOS
IES PLURILINGUE SAN ROSENDO. MONDOÑEDO

Ciclo Formativo de grao medio xardinaría e floraría

Requisitos:

- Titulo da ESO ou equivalente.
- Proba de acceso.

Saídas Profesionais:

- Traballadores de hortas viveiros e xardíns de parques urbanos e de xardíns históricos e botánicos.
- Xardineiro/a coidador de campos de deporte e en xeral.
-Viveirista.
Traballador/ora cualificado en viveiros na instalación mantemento e mellora de xardíns e zzonas verdes, por conta propia en empresa de xardinaría, en propagación e en cultivo de plantas en viveiros , en recolección e produción de sementes e froitos en altura, enxertador/ora.
- Florista por conta propia ou allea: oficial de florería, vendedor/ora de floraría.

Podes acceder: acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior, e o Bacharelato.

Ciclo Formativo de grao medio de FP Dual Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

Requisitos:

- Idade 18 anos ou máis.
- Carecer da cualificación profesional requerida para ocupar o traballo.
- Non ter realizado un contrato de formación e aprendizaxe.
- Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto.
- Titulo da ESO ou equivalente.

Réxime modalidade adultos

- Duración de 2 anos
- 1º curso de setembro a marzo no Centro educativo, e de abril a agosto primeiro periodo de estadía na empresa
- 2º curso de setembro a marzo no Centro educativo, e de abril a agosto segundo periodo de estadía na empresa

Remuneración:

- Proporcional ao tempo que o alumnado participa na actividade profesionalizadora
- Formación na Empresa, mínimo do 33% das 2,000 horas, mínimo 660horas
- Mínima remuneración, a metade do SMI, 450€/ MES, MÁIS A Cotización á Seguridade Social

Axudas para o desprazamento

- Axudas durante o periodo de estadía na empresa, do alumnado matriculado en FP dual no ano 2019
- Centro de traballo situado en Galicia: ata 300€

CICLOS MEDIOS FP DUAL. CEIP PORTA DA AUGA. RIBADEO


CEIP PORTA DA AUGA. RIBADEO

Ciclos Medios FP Dual

CARROCERÍA

Dos años de formación
-          1435 horas de formación en empresas
-          Salario mínimo: 700€/ mes
-          Cotización a la Seguridad Social
*Durante los meses que la actividad formativa se realice en la empresa.
Condiciones de Acceso
-          Tener 18 años
-          Carecer de cualificación profesional
-          Título de ESO
-          No haber tenido un contrato de formación y aprendizaje anteriormente.

Empresas que participan
-          Carrocería Hermanos Rega S.L- Seara
-          Industrial Recense S.L- Puentenuevo
-          Autos Malucar S.L- Barreiros
-          Talleres Cardi S.A- Lorenzana
-          Automecánica Talleres Barja S.L- Abadín
-          Talleres Julio García- San Tirso de Abres
-          Talleres Díaz y Varela S.L- Mondoñedo


CONSTRUCCIÓN  

Dos años de formación
-          1680 horas de formación en empresas
-          Salario mínimo: 600€/ mes
-          Cotización a la Seguridad Social
*Durante los meses que la actividad formativa se realice en la empresa.
Condiciones de Acceso
-          Tener 18 años
-          Carecer de cualificación profesional
-          Título de ESO
-          No haber tenido un contrato de formación y aprendizaje anteriormente.

Empresas que participan
-          Fernández y Sol- Ribadeo
-          Coto Estudios y Construcciones S.L- Ribadeo
-          Vicente Fernández Martínez- Ribadeo
-          José Manuel Fernández Díaz- Ribadeo
-          Gestión Gratelo S.L- Ribadeo
-          Construcar S.L- Ribadeo
-          Construcciones Rio Ouro S.L- Burela
-          Construcciones Os Molineros S.L- Foz

Información:
Teléfonos: 982128894-639884945
viernes, 7 de junio de 2019