jueves, 5 de diciembre de 2019

AXUDAS PARA A MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN

RESOLUCIÓN DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN DA CCAA DE GALICIA E SE ESTABLECE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020

. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia (TU503A). En concreto, son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos:
a) Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
b) As empresas de restauración que se enmarquen dentro do grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
2. Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020.
3. En concreto, poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta resolución, os seguintes investimentos:
3.1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
3.2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial o Q de Calidade Turística.
3.3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
3.4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna da instalación.
3.5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
3.6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético.
4. O investimento neto admitido será de ata 100.000 euros. No caso de que o orzamento de execución do proxecto presentado coa solicitude de subvención sexa superior ao dito límite, requirirase o solicitante para que adapte o proxecto que se vai executar ao citado límite.
Enténdese por investimento neto o importe orzamentado unha vez deducido o imposto sobre o valor engadido.
5. Se a actuación o require, o titular deberá contar coa correspondente licenza de obras ou, se for o caso, certificado do concello de non precisar a dita licenza. A dita documentación deberá presentarse no momento da xustificación da subvención.
Gastos subvencionables .
1. Considéranse gastos subvencionables os investimentos netos en que incorrese a entidade solicitante como consecuencia da realización de proxectos acordes cos requisitos e criterios indicados.
2. Ademais dos gastos de obra vencellados coa execución do proxecto, serán gastos subvencionables os servizos profesionais vinculados ao proxecto, como honorarios técnicos de redacción do proxecto e de dirección de obra. Os honorarios técnicos non serán superiores ao 6 % do investimento neto admitido.
3. Non son gastos subvencionables aqueles conceptos que non estean directamente relacionados coa actuación subvencionable e, en ningún caso, os seguintes:
a) Adquisición de terreos, edificacións, locais e elementos de transporte.
b) Gastos correntes da empresa e a adquisición de material non inventariable, como menaxe de cociña e comedor (vaixela, xogo de cubertos, cristalaría e pequenos utensilios).
c) Obras de mantemento do establecemento, entendendo por tales as que se realizan periodicamente para manter a edificación en perfecto uso (limpeza de canalóns, pintura, arranxos de carpintaría, ...).
d) Seguros, taxas por autorizacións administrativas, licenzas ou similares.
e) Gastos de conectividade.
f) Activos adquiridos mediante leasing ou renting nin os que fosen fabricados, realizados ou desenvolvidos pola entidade solicitante.
4. En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais. Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se subvencionarán os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.
5. Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na normativa de contratos do sector público para os contratos menores (40.000 euros no caso de obras e 15.000 euros no caso de subministracións, excluído en ambos os dous casos o IVE), o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á contratación da obra, ou a adquisición do ben, agás que polas especiais características dos gastos non exista no mercado un número suficiente de entidades que as realicen ou subministren, ao abeiro do disposto no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Cando a oferta elixida non recaia na proposta económica máis vantaxosa presentarase tamén unha memoria xustificativa da elección realizada.

Fin prazo solicitude: 30/12/2019

viernes, 29 de noviembre de 2019

2ª Acta selección alumno-traballador para o obradoiro de emprego Terras do Sor III

Publicada no taboleiro de anuncios da entidade, da oficina de emprego e na sede electrónica do concello do Vicedo  2ª acta da selección do alumno traballador do obradoiro de emprego "Terras do Sor III" (Especialidade carpintaría e moble/Concello de Muras): https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 28 de noviembre de 2019

Convocatoria da Consellería de Economía, Emprego e Industria de recoñecemento da experiencia profesional en distintas especialidades


A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca para o ano 2020 o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

PRAZO: Hasta el 27/12/2019

ESPECIALIDADES E PRAZAS QUE SE OFERTAN NO PROCEDEMENTO:
·         Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
·         Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.
·         Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
·         Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
·         Docencia da formación para o emprego (SSC448_3): 100 prazas.
·         Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.
·         Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.
·         Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 75 prazas.
·         Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 150 prazas, nas unidades de competencia:
o    UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións.
o    UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física.
·         Instrucción en ioga ( AFD616_3): 150 prazas.
·         Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 75 prazas. 
REQUISITOS:
·         Posuír a nacionalidade española; atoparse incluído, como residente comunitario ou familiar deste, no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE; ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.
·         Ter 20 anos feitos no momento de realizar a inscrición, para o caso de solicitar unidades de competencia de niveis 2 e 3.
·         Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:
o    No caso de experiencia laboral: Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
o    No caso de formación non formal: Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.  
·         Non estar matriculado nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular, ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.
·         Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita, nin os seus equivalentes ou a acreditación parcial da/das unidade/s de competencia que solicita.
·         Non estar inscrito noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera Administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia que solicita.
·          As persoas candidatas, maiores de 25 anos, que reúnan os requisitos de experiencia laboral ou de formación, e que non os poidan xustificar mediante os documentos requiridos, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento. Deberán presentar xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral e/ou aprendizaxe non formal de formación. 
O procedemento consta de tres fases: fase de asesoramento, fase de avaliación e fase de acreditación da competencia profesional.


Programa emprendedores coworking Mondoñedo

O Concello de Mondoñedo, xunto co IGAPE e a EOI pon a disposición dos emprendedores lucenses un programa de formación orientado ó deseño dos plans de negocio.

O único requisito é ter unha idea de negocio, independentemente do grao de madurez da mesma. A partir do día 3 de decembro farase a selección entre todos os proxectos inscritos.

Máis información e inscricións no seguinte enlace:  https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/mondonedo-5a-edicion

lunes, 25 de noviembre de 2019

Oferta selección dun/dunha Auxiliar administrativo/-a adscrito a organización de dous cursos para desempregados

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, con carácter de urxencia, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, a media completa, con adscrición á organización de dous cursos de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. Sendo a data de  inicio prevista o día 11 de  decembro.

O prazo de inscrición iniciase o día 26 de novembro e remata o 02 de decembro de 2019
. A selección realizarase o día 03 de decembro de 2019, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTAS DE EMPREGO VARIAS-      - Personal de hostelería para Hotel en Burela. Todas aquellas personas interesadas pueden enviar su c.v. a agencia@amarina.org

-     - Se busca Lic/Dipl en Informática con competencia docente para impartir un curso de Seguridad Informática (AFD). Todas aquellas personas interesadas pueden enviar su c.v. a agencia@amarina.org

-     - Se oferta puesto para Limpieza de Edificios, Locales Comerciales, Pisos turísticos..... para la zona de A Mariña. Todas aquellas personas interesadas pueden enviar su c.v. a agencia@amarina.org

-   -  Se busca persona con titulación de Electricidad/ Electrónica para trabajos de Mantenimiento en Urbanizaciones y para Reparación de Electrodomésticos en Gama Blanca y Marrón para la zona de A Mariña. Todas aquellas personas pueden enviar su c.v. a agencia@amarina.org

jueves, 21 de noviembre de 2019

Últimas prazas para os cursos de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Recordámosvos que o Concello do Vicedo organiza dous cursos de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións Sociais, un en horario de mañá (de 9:00 a 14:00 h.) e outro de tarde (15:30 a 20:30 h.), sendo a data prevista de inicio o 11/12/2019 para os dous cursos e a de fin o 29/04/2020 para o de mañá e 18/05/2020 para o da tarde.
 
Estas acción formativas están dirixidas ás persoas desempregadas e cofinanciadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria  da Xunta de Galica e o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social. 
Ao finalizar, en caso de superar tódolos módulos, obteríase o correspondente certificado de profesionalidade de nivel 2.  Os  requisitos para poder acceder son: estar desempregado e inscrito no Servizo Público de Emprego e ter unha titulación mínima: ESO, FPI, un certificado de profesionalidade do mesmo nivel,etc.
Quedan moi poucas prazas, así que para máis información ou  inscrición chamar canto antes ao concello do Vicedo ó  teléfono 982590029 ou 982590195, e preguntar pola Axente de emprego e desenvolvemento local .