jueves, 8 de agosto de 2019

PROGRAMA "GOBERMAR" DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

A través deste programa concédense axudas a proxectos tanto produtivos como non produtivos vinculados ao  sector pesqueiro. Si tes unha idea empresarial que poda estar relacionada con este sector, podes solicitar máis información contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello ou directamente nas oficinas do GALP A Mariña-Ortegal en Viveiro, Rúa da Misericordia, 35 Baixo. 27850 Viveiro

martes, 6 de agosto de 2019

OFERTA DE EMPREGO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (37 HORAS/SEMANA)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (37 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda ó fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de  setembro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 07 de agosto de 2019 e remata o 19 de agosto de 2019. A selección realizarase o día 20 de agosto de 2019, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 1 de agosto de 2019

AXUDAS PARA A COMPRA DE VIVENDA PARA XÓVENES EN CONCELLOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

Recordámosvos que o Instituto Galego da Vivenda e Solo ten aberto o prazo das axudas á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes

Requisitos das persoas beneficiarias:
 
Mocidade entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude e que reúnan os seguintes requisitos:
- Posuír a nacionalidade española ou, no caso de ser estranxeiras, ter a residencia legal en España.
- Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM*.
Este límite será de catro veces o IPREM* se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou dentro da súa composición existan persoas cunha discapacidade.
O referido límite será de cinco veces o IPREM* cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:
1. Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
2. Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.
- Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de que a adquisición fora realizada con anterioridade á data da publicación da correspondente convocatoria.
- Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Non ser propietario/a dalgunha vivenda en territorio español.

Requisitos da vivenda
1. Que a vivenda estea localizada nun concello pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
2. Que o prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, sexa igual ou inferior a 100.000 euros.
3. Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas.

Contía das axudas
A contía da axuda para a adquisición será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.
O formulario de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal co código VI435A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o o 31 de outubro de 2019, ou en todo caso, no momento do esgotamento do crédito.

Máis información no DOG do 11 de xaneiro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs
*O valor do IPREM para 2019 está en 537,84 euros/mes

martes, 30 de julio de 2019

Subvencións DOS PROGRAMAS DE FOMENTO E MELLORA DA EFICACIA ENERXÉTICA E SUSTENTABILIDADE EN VIVENDAS E DE FOMENTO DA CONSERVACIÓN, DA MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E DA ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS. (código procedemento VI422E)

Sistema: por orde de presentación de solicitudes.
Prazo: do 31 de xullo ao 30 de agosto de 2019
Restricións: son requisitos indispensables para optar a estas axudas os seguintes:
-      Que a vivenda unifamiliar, edificio colectivo e vivenda do edificio estivesen finalizados antes do 01/01/1996.
-      Que as vivendas constitúan domicilio habitual e permanente dos seus propietarios ou dos arrendatarios. No caso de actuacións en edificios deberán cumprir que o 70% da súa superficie sexa destinada a vivenda e ademáis que o 50% sexa vivenda habitual e permanente do propietario ou arrendatario, así como acordo da Cominiddade de propietarios.
Beneficiarios:
Persoas físicas e xurídicas propietarias de vivendas unifamiliares , edificios residenciais e vivendas nestes edificios. Comunidades de persoas propietarias e agrupacións de comunidades de persoas propietarias. Agrupacións de persdoas propietarias, Sociedades cooperativas de agrupacións de persoas propietarias. Empresas constructoras, arrendatarias ou concesionarias de edificios, así como cooperativas. Persoas físicas arrendatarias. Empresas de servizos enerxéticos no caso de obras de mellora de eficiencia enerxética e sustentabilidadde.
Axudas:
-      Liña A: axuda ao fomento de mellora da eficiencia enerxética e da sustentabilidade en vivendas (actuación na fachada, cuberta, substitución de carpintaría ou acristalamento, cerramento ou acristalamento de terrazas, instalación de dispositivos bioclimáticos ou de sombreamento, sistemas de calefacción, refrixeración, producción de auga quente, ventilación, equipos de calor ou frío, etc..; instalación de equipos de xeración ou utilización de enerxías renovables, protección contra o ruído, mellora de salubridade…). Ademáis nos edificios se contempla tamén a mellora da eficiencia enerxética, o aforro de auga e a mellora do saneamento e da separación de residuos, acondicionamento de espazos privativos da parcela e mobilidade sustentable (adaptar a xardinería, optimizar a rega, instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos ou adecuación de zonas de aparcadoiros de bicicletas), instalación de fachadas ou cubertas vexetais; instalación de sistemas de domótica e/ou sensórica.
Na Liña A para vivendas unifamiliares o máximo de axuda vai de 12.000 a 24.000 euros dependendo das particularidades dos solicitantes(contempladas na orde). Para edificios en función do número de vivendas e locais de que dispoña, e para vivendas de edificios o máximo de axuda vai de 12.000 a 16.000 euros dependendo das particularidades dos solicitantes(contempladas na orde). Todo elo sen perxuízo dos incrementos contemplados na orde para os casos sinalados na mesma.

-      Liña B: axuda ao fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas (relativas oa estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións, das cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluíndo o desamiantado, adecuación interior, instalación de ascensores, salvaescaleiras e ramplas, guindastres e artefactos, sinais luminosos e sonoros, videporteiro e análogos, domótica e mellora de accesibilidade en baños e cociñas….)
Na liña B varían desde 3.000 euros de máximo ata 17.000 euros de máximo en función das actuacións e dependendo das particularidades dos solicitantes (contempladas na orde). Todo elo sen perxuízo dos incrementos contemplados na orde para os casos sinalados na mesma.

Nas dúas liñas, as axudas non poderán superar ó 40% do custo subvencionable da actuación, que se poderá incrementar ata o 75% nos casos contemplados na Orde.Máis información: contactar coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello do Vicedo, ou pinchado no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI422E
Convocatoria publicada no Diario Oficial de Galicia de 30/07/2019. INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO.

OFERTA DE EMPREGO: VACANTE XEFE DA BRIGADA DE DEFENSA E PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Realizado o proceso selectivo para a contratación de 1 xefe da brigada de incendios para a campaña 2019, resultou vacante por renuncia das persoas seleccionadas.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195

viernes, 26 de julio de 2019

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PARA A SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA O PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DO VICEDO PARA O CURSO ESCOLAR 2019/2020

No día de hoxe publícase a lista definitiva para a selección, mediante concurso-oposición de dous Técnic@s en educación infantil, a xornada completa, con adscrición ao Servizo municipal de proximidade para a atención á infancia (PAI).

Poden consultala pinchando no seguinte enlace:http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 24 de julio de 2019

OFERTA DE EMPREGO: VACANTE PEÓN-CONDUTOR BRIGADA DEFENSA E PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Realizado o proceso selectivo para a contratación de 1 peón-condutor para a brigada de incendios para a campaña 2019, resultou vacante por renuncia da persoa seleccionado.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195

lunes, 22 de julio de 2019

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TÉCNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA O PAI. CURSO ESCOLAR 2019/2020

Está exposta desde o día de hoxe, 22 de xullo de 2019, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello do Vicedo, apartado taboleiro de anuncios, a lista de admitidos e excluídos provisional para a contratación laboral temporal de dous/dúas Técnicos/-as en educación infantil,  para o Punto de atención a infancia.

O prazo para subsanar erros ou aportar documentación é de dous días hábiles (non contan nin sábados, nin domingos, nin festivos)a contar dende o día seguinte ó da publicación, polo tanto serán os días 23 e 24 de xullo.

As persoas que non entreguen neste concello a documentación, é decir que a presenten noutros rexistros habilitados, deberán adelantar toda a documentación por fax  ou 982590001 dentro do prazo establecido para a subsanación de erros, a parte da súa presentación no rexistro correspondente.

A proba realizarase o próximo día 7 de agosto de 2019, ás 10:30 h, na Casa da Cultura. R. Cidade de Mondoñedo, 23. 27860 O Vicedo.


Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)

miércoles, 17 de julio de 2019

OFERTA EMPREGO. LIMPIEZA PARQUE EÓLICO DE VICEDO

Puesto: Limpieza de Parque Eólico de Vicedo
Requisitos: experiencia en limpieza y vehículo propio.
Contrato temporal por cobertura de baja IT de la titular.
Jornada: 3h/semana (horario relativamente flexible/adaptable).
Salario: según convenio, por jornada correspondiente (83€ brutos/mes, aprox)

Incorporación urgente

Personas interesadas, envíen su cv a: ecossio@acciona.comecossio@acciona.com>

viernes, 12 de julio de 2019

OFERTA DE EMPREGO: VACANTE PARA PEÓN DA BRIGADA DE INCENDIOS

Realizado o proceso selectivo para a contratación de 3 peóns para a brigada de incendios para a campaña 2019, resultou vacante un dos postos ofertados.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195

jueves, 11 de julio de 2019

PUBLICADOS RESULTADOS PROBA FÍSICA DE ESFORZO PARA A SELECCIÓN DOS MEMBROS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS E TRES CONDUTORES MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2019

Pinchando no seguinte enlace, pódense consultar os resultados das probas de esforzo para a selección do persoal da brigada de incendios e conductores motobomba: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Recordamos que o resto das probas terán lugar:

Para os condutores-motobomba: o día 15 de xullo de 2019, na Casa da Cultura do Vicedo, ás 10:30 h.

Para o xefe de brigada, peón-conductor e os 3 peóns da brigada de incendios: o día 12 de xullo de 2019, na Casa consitorial, ás 11:00 h.

martes, 9 de julio de 2019

LISTAS DEFINITIVAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A BRIGADA DE INCENDIOS

No día de hoxe, 10 de xullo de 2019, publícanse as seguintes listas de admitidos/excluidos definitivas, para as seguintes categorías:
- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigads de incendios, tres meses a xornada completa.

As de xefe de brigada e condutores motobomba, non procede porque ao non haber excluidos, a lista provisional elevouse a definitiva

lunes, 8 de julio de 2019

ABERTO O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TECNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL

No BOP de Lugo de día 06/07/2019 publícase o anuncio da convocatoria para a selección de DOUS/DÚAS TÉCNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, e como o prazo son 10 días naturais a partir do día seguinte o da publicación no boletín, o PRAZO DE SOLICITUDE QUEDA ABERTO DESDE O DÍA 07/07/2019 ATA O 16/07/2019.

As bases de selección están expostas no taboleiro de anuncios do concello, así como na sede electrónica, e pode consultarse pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

viernes, 5 de julio de 2019

LISTAS DE ADMITIDOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 3 CONDUTORES MOTOBOMBA E A BRIGADA DE INCENDIOS (1 XEFE DE BRIGADA, 3 PEÓNS E 1 PEÓN-CONDUTOR)

No día de hoxe, 05 de xullo ode 2019, publícanse as seguintes listas de admitidos/excluidos provisionais, que no caso do xefe de brigada e dos condutores motobomba elévanse a definitivas por non haber candidatos/-as excluídos:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

As persoas que aparecen como excluídas, poderán formular alegacións ou correxir, no seu caso, os erros que proceda, no prazo de dous días hábiles a contar a partir de hoxe (sin contar sábados, nin domingos, nin festivos), é decir, os días 08 e 09 de xullo. O día 10 de xullo, a máis tardar ás 9:30 h. publicaranse as listas definitivas.

Por outra parte, fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas, que serán:

* Para os condutores-motobomba:

- A proba de esforzo realizarase o día 10 de xullo, ás 11:00 horas, na clínica FOUZ de Viveiro. Os resultados se publicaran a máis tardar ás 15:00 horas do día 11 de xullo no taboleiro de anuncios, páxina web do concello e blog de emprego municipal.

- Os candidatos que superen a proba de esforzo deberán presentarse para continuar coas seguintes fases do proceso de selección, que terán lugar a partir das 10:30 horas do día 15 de xullo de 2019, na Casa da Cultura do Vicedo, continuando nos días sucesivos, á mesma hora e no mesmo lugar, no caso de non cubrirse o total de postos de traballo convocados ou de non rematar as probas de selección no día arriba indicado.


* Para o xefe de brigada, peón-condutor e os 3 peóns da brigada de incendios:
- A proba de esforzo realizarase o día 10 de xullo, ás 11:00 horas, na clínica FOUZ en Viveiro. Os resultados publicaranse a máis tardar ás 15:00 horas do día 11 de xullo no taboleiro de anuncios, páxina web do concello e blog de emprego municipal.

- Os candidatos que superen a proba de esforzo deberán presentarse para continuar coas seguintes fases do proceso de selección, que terán lugar a partir das 11:00 horas do día 12 de xullo de 2019, na Casa Consistorial do Vicedo, continuando nos días sucesivos, á mesma hora e no mesmo lugar, no caso de non cubrirse o total de postos de traballo convocados ou de non rematar as probas de selección no día arriba indicado.
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO FEMENINO "PROGRAMA EMEGA"


Convocadas pola Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
 
BENEFICIARIAS: Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2018 e a data do fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e os requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras.

TIPOS DE AXUDA:
O programa Emega comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais; b) Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade; c) Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas para paliar unha situación económica adversa e acadar o necesario equilibrio empresarial para asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico; d) Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica; e) axuda complementaria Concilia: co obxecto de promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, en dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

IMPORTE: A contía das axudas establécese en función da liña solicitada e do número de postos de traballo xerados para mulleres, por conta propia e por conta allea, de acordo co seguinte:

a) Liña Emprende: incentivos desde 8.000 € ata 20.000 €.

b) Liña Innova: incentivos desde 12.000 € ata 20.000 €.

c) Liña Activa: incentivos desde 6.000 € ata 15.000 €.

d) Liña ITEF: incentivos desde 16.000 € ata 40.000 €.

e) Axuda complementaria Concilia:

Concilia-promotoras: incentivo de 3.000 €.

Concilia-persoas traballadoras por conta allea: incentivos desde 1.000 € a 5.000 €.

Prazo de presentación de solicitudes: do 06/07/2019 ata o 05/08/2019

CORRECCIÓN ERROS BASES SELECCIÓN DUN OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Está exposta no taboleiro de anuncios do concello a corrección de erros en relación coas bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES, a xornada completa, con adscrición ao servizo de obras e mantemento do Concello do Vicedo, aprobadas con data 2 de xullo de 2019

A corrección de erros non afecta aos prazos de solicitude está relacionada coa duración do contrato.

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

miércoles, 3 de julio de 2019

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

Orde do 19 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede a súa convocatoria para o ano 2019 (TR341Q). Consellería de Economía, Emprego e Industria. DOGA DO 2 DE XULLO DE 2019.

Persoas Beneficiarias:
-      persoas autónomas de Galicia de alta no RETA ou mutualidade, con antigüedade ininterrumpida no mesmo superior a 42 meses, que ademáis acaden un rendemento neto reducido anual inferior a 30.000 euros e facturación mínima anual de 12.000 euros IVE incluído, todo isto declarado no ano 2018.
-      Sociedades de calquera clase e comunidades de bens que teñan unha persoa autónoma societaria con antigüedade ininterrumpida na actividade superior a 42 meses, cuxa empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) na última declaración realizada, e cuxa base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada sexa inferior a 30.000 euros.

Importe: 80% do custo das actividades sinaladas na Orde dirixidas á mellora da competitividade a través de servizos ou investimentos, cun límite máximo de 3.000 euros. Podense solicitar ambas liñas, atendéndose primeiro a Liña 1 e co límite máximo de 3.000 euros para o conxunto das actividades.
Liña 1: Mellora da competitividade a través de servizos: investigación de mercado; plan de marketing; plan de comunicación do negocio; plan estratéxico do negocio; plan de crecemento: constitución da sociedade; plan de reorientación do negocio; plan de uso das novas tecnoloxías no negocio; plan de refinanciamento.
Liña 2: Mellora da competitividade a través de investimentos: compra de maquinaria; compra de útiles e ferramentas; reforma do local de negocio; equipos informáticos; rótulos; aplicacións informáticas e páxinas web; creación do logotipo do negocio; mobiliario. (No caso de reforma do local do negocio exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma, a menos que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade).
Solicitude: na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Prazo presentación solicitudes: ata o 2 de agosto de 2019.

Destacar:
-      Obriga de permanecer de alta no RETA ou mutualidade durante un mínimo de dous anos desde a solicitude da subvención.

-      A concesión da subvención vai por orde de entrada ata o esgotamento do crédito. 

martes, 2 de julio de 2019

SELECCIÓN DUN/DUNHA OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES, a xornada completa, con adscrición ao servizo de obras e mantemento do Concello do Vicedo.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase o día 03 de xullo e  remata o próximo día 12 de xullo de 2019. Realizándose o proceso de selección o día 15 de xullo, a partir das 10:00 h. na Casa do Concello do Vicedo.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

lunes, 1 de julio de 2019

Bases selección dous/dúas Técnicos de educación infantil para o Punto de Atención á Infancia. Curso escolar 2019/2020

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de DOUS/DÚAS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, para o Punto de atención á infancia municipal, durante o curso 2019/2020, desde o próximo día 11 de setembro de 2019 ata o día anterior o inicio do novo curso escolar 2020/2021.


Poder consultar as bases  e conseguir a instancia de solicitude e a declaración que acompaña a documentación, pinchando no seguinte: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de solicitude é de 10 días naturais, contados a partir da publicación do anuncio no BOP de Lugo. Cando se publique e polo tanto se abra o prazo, anunciarase novamente nesta páxina.

martes, 25 de junio de 2019

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A baixo a modalidade de contrato de traballo de interinidade, coa xornada das persoas as que sustitúe, desde o próximo día 30 de xullo ata o 30 de agosto de 2019.

O prazo de inscrición remata o próximo día 05 de xullo, realizándose o proceso de selección o día 9 de xullo ás 10:00 horas.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, 
ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info

ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DA BRIGADA DE INCENDIOS E CONDUTORES MOTOBOMBA


No BOP de Lugo do 25/06/2019 publícase o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, do persoal de incendios para a campaña 2019:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe de brigada para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

O prazo de solicitude estará aberto desde o día 26 de xuño de 2019 ata o día 2 de xullo de 2019.


Máis información e solicitudes contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace:   https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info