viernes, 14 de febrero de 2020

Acta selección Monitor compensatoria Obradoiro de emprego Terras do Sor III

Publicada nos taboleiros de anuncios da entidade, da oficina de emprego e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección do monitor de compensatoria do obradoiro de emprego "Terras do Sor III": https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Apertura do prazo para a presentación de solicitudes para a selección dun peón de servizos múltiples e dous peóns de mantemento de zonas naturais. Programa "Fomento do emprego 2019"

No BOP de Lugo de hoxe día 14/02/2020 publícase o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, de DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS e DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Como o prazo de inscripción é de 10 días naturais contados a partir da dita publicación, comenza mañá día 15/02/2020 e ata o día 24/02/2020.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 13 de febrero de 2020

Lista de admitidos/excluidos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: Programa "Fomento do emprego 2019"

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística, como persoal laboral do concello do Vicedo, a xornada completa, ao abeiro do programa "Fomento do emprego 2019. Plan único de cooperación cos concellos" da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

Recordámoslles que a proba de selección realizarase o próximo día 19 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.

lunes, 10 de febrero de 2020

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun Auxiliar de información turística. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo dentro do Programa "Fomento do emprego 2019"

Publicouse no día de hoxe 10/02/2020 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases para a selección, mediante oposición, dun AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, a xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo, ao abeiro das bases publicadas no BOP de Lugo de 2 de marzo de 2019, con adscrición ao servizo municipal de turismo

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 11 e 12 de febreiro para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda, directamente no propio concello ou , enviando dentro do mesmo prazo a documentación orixinal ou en fotocopia compulsada ou cotexada por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste último caso, adelantaran por fax ó número 982590001 ou por correo electrónico o enderezo: concello@concellodovicedo.org, toda a documentación presentada nun rexistro habilitado e dentro do prazo estipulado.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 19 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

Oferta de emprego Auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de marzo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 11 de febreiro e remata o 20 de febreiro de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 24 de febreiro de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 7 de febrero de 2020

AXUDAS FINANCEIRAS A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2020 das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).

Esta resolución ten por obxecto convocar para a anualidade 2020 as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas (código de procedemento VI406B), que poderán consistir en:
a) Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito, no ámbito dos convenios asinados para estes efectos co Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS).
b) Axudas económicas directas, consistentes na subsidiación dos xuros do préstamo cualificado outorgado pola entidade financeira.
Prazo de solicitude: ata o 30 de setembro de 2020

PROBAS PARA OS TÍTULOS DE BACHAREL, DA ESO, E PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS


Obxecto: convocar a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
Requisitos: Ser maior de 20 anos ou cumplilos no ano 2020; non ter título equivalente; non cursar a cursar estudos de bacharel nin terse matriculado no curso 2019/2020.
Data e lugar da proba: 24 de abril de 2020 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.
Prazo de solicitude: do 27 de febreiro de 2020 ao 12 de marzo de 2020.

Obxecto: convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
Requisitos: Ter cumpridos os 18 anos o día da realización da proba; non ter o título da ESO; non estar nin ter estado matriculado na ESO no curso 2019/2020 (excepto os matriculados na educación secundaria para persoas adultas sempre que cumpran determinados requisitos).
Datas das probas:
Convocatoria de maio: 29 de maio de 2020.
Convocatoria de setembro: 4 de setembro de 2020.
Prazo de solicitude:
Para a convocatoria de maio: do 16 ao 27 de marzo de 2020.
Para a convocatoria de setembro: do 1 ao 8 de xullo de 2020.


Probas acceso a ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional. Doga 07/02/2020
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio (ED312C).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
Prazo: do 2 ao 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 28 de maio de 2020.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior (ED312D).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
Prazo: do 10 ao 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 23 de abril de 2020.
Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo.

jueves, 6 de febrero de 2020

CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS


MONITOR COMPENSATORIA PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR III

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección dos monitores para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor III" e subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, porque se vai a seleccionar un monitor de compensatoria, a media xornada, mediante presentación de oferta de emprego na oficina de Viveiro


miércoles, 5 de febrero de 2020

AXUDAS VARIAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


1.- BONO AUTÓNOMO

Quen pode solicitar: Esta axuda está dirixida a traballadores desempregados que teñan unha antigüidade na realización da actividade de máximo 42 meses, uns rendementos económicos anuais en IRPF inferior a 30.000 euros, e unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluido) na declaración de 2018.
Que se subvenciona: accións dirixidas á mellora da competitividade ou investimentos en maquinaria, reforma do local, equipos informáticos….
Importe da axuda: 80% da inversión, máximo 3.000 euros.
Prazo de solicitude: ata o 03/03/2020

2.- AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
Obxecto: axudas para á promoción do emprego autónomo.

Requisitos:
-      Causar alta, con anterioridade á presentación da solicitude,  no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, en Galicia, entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
-      Estar inscrito como demandante de emprego, carecendo de ocupación na data de incio da actividade.
-      Desenvolver fundamentalmente a actividade en Galicia.
-      Non ter percibido subvencións de programas de emprego autónomo nos tres anos anteriores.
-      Non ter desenvolvido a mesma actividade como autónomos/as na mesma localidade nos seis meses anteriores ao inicio da actividade, nin ter estado de alta como autónomos/as nos tres meses inmediatamente anteriores.
Importe:
-      Persoas desempregadas en xeral: 2000 €.
-      4000 € para persoas desempregadas que ademáis sexan: menores de 30 anos; ou desempregadas de longa duración; ou desempregadas con discapacidade; ou desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
-      A contía increméntase un 25% en cada un dos seguintes supostos (acumulables): muller; centro de traballo situado nun concello rural; persoas maiores de 45 anos; emigrantes retornados. Sendo a contía máxima 9.000 €.
Prazo de solicitudes: do 03 de febreiro ao 30 de setembro 2020, ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada.
3.- AXUDAS A PERSOAS AUTÓNOMAS PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

Beneficiarios: Persoas traballadoras autónomas ou profesionais pola primeira contratación con caracter indefinido de persoas desempregadas durante o primeiro ano de actividade de persoas desempregadas, e pola segunda e terceira contratación de caracter indefinido de persoas desempregadas nos tres primeiros anos de actividade.
4.- BONO NOVAS OPORTUNIDADES

Está dirixido a persoas que se deron de alta no réxime de autónomos no período do 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran con anterioridade na súa actividade, sempre e cando se cumplan unha serie de requisitos, entre eles: que o cese da actividade se producira con 6 meses de antelación a nova alta, ter cotizado un determinado período, etc.
5.- BONO RENOVA NOS NEGOCIOS DE AUTÓNOMOS

Estas axudas están dirixidas a autónomos que vaian a transmitir o  seu negocio por: ter 60 anos ou máis, por declaración de incapacidade total, ou polas persoas herdeiras tralo falecemento da persoa autónoma. Tamén recibe axuda as persoas que adquiren estes negocios.

6.-AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN  LABORAL E FAMILIAR PARA AS PERSOAS AUTÓNOMOS/-AS

7.- AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN.

8.- PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASES TECNOLÓXICA
AXUDAS DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO PARA ADQUISICIÓN E ALUGUER


1.- programa de axudas para adquisición de vivendas

principais requisitos para poder ser beneficiario/-a:

-          Ter menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude.
-          Posuir a nacionalidade española ou, no caso de extranxeiros, ter a residencia legal en España.
-          Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM. Este límite varia no caso de familias numerosas ou con membros con algunha discapacidade…
-          Ter suscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020 un contrato privado, ou no seu caso, escritura pública para a adquisición dunha vivenda ubicada nun concello de menos de 5.000  habitantes, que o precio de adquisición non supere os cen mil euros, e que se trate dunha vivenda xa construida (pode ser nova ou usada).
-          Que as persoas solicitantes e o resto de membros da unidade de convivencia estén empadroados na vivenda adquirida no momento da presentación da correspondente solicitude.
-          Non ter outra vivenda en propiedade ou usufructo, ningún dos membros da unidade de convivencia.

IMPORTE DAS AXUDAS: subvención de ata 10.800 euros por vivenda, co límite máximo do 20 por centro do prezo de adquisición.


PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 30 de setembro de 2020, ou ata o esgotamento do crédito.

MÁIS INFORMACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioC3Q2-100120-0002_gl.pdf


2.-PROGRAMA DO BONO DE ALUGAMENTO SOCIAL

As subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social están destinadas a atender con carácter urxente ás seguintes unidades de convivencia:
·         Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
·         As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude, se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
·         Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
·         Aquelas que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, regulado polo Decreto 84/2010, do 27 de maio, para o fomento do alugamento de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desta axuda dentro dos seis meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do programa do Bono Alugueiro Social.
·         Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) lles finalizase a vixencia do seu contrato a partir da entrada en vigor desta orde.
·         Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecidos no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.
·         Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 11/12/2020 ou ata o esgotamento do crédito

MÁIS INFORMACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioC3Q2-140120-0003_gl.pdf