miércoles, 8 de julio de 2020

Oferta de emprego: vacantes para os postos de xefe de brigada e peón brigada incendios forestais, campaña de incendios 2020


Realizado os procesos selectivos para a contratación dos cinco membros da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, resultou quedar vacantes por renuncia das persoas seleccionadas os seguintes postos: xefe de brigada e un posto de peón.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

lunes, 6 de julio de 2020

AXUDS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA)


RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A).

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2019 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras. Debe tratarse de empresas coa categoría de micro ou pequenas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten: empresarias individuais, sociedades civís ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado.

Prazo solicitude: un mes, a contar a partir de mañá día 07/07/2020.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0244-230620-0001_gl.html

CHEQUE AUTÓNOMO DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


PRAZO DE SOLICITUDE: un mes, a partir de mañá día 07/07/2020, pero as solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada ata o esgotamento do crédito.
QUEN PODE SOLICITAR:
1. As persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de mutualidade do colexio profesional con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e cumpran os seguintes requisitos:
a) Que non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.
b) Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % comparando a facturación do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrarán cunha declaración responsable.
c) Que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentara), que demostrará cunha declaración responsable.
2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que as persoas traballadoras autónomas societarias non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.
b) Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % na facturación, comparando a facturacións do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrará cunha declaración responsable.
c) A empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración referida ao ano 2019 (ou á última declaración presentada) inferior a 30.000 euros (segundo o recadro 552 do imposto do sociedades), que demostrará cunha declaración responsable. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas este importe de 30.000 euros refirirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF da suma de todos os membros da sociedade ou comunidade de bens, que demostrará cunha declaración responsable. Que a sociedade teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentase), que demostrará cunha declaración responsable.
3. Quedan excluídos desta orde os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de colexio profesional e que non teñan a condición de persoas traballadoras por conta allea conforme o establecido no artigo 1.3.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.
4. Tanto as persoas traballadoras autónomas como as mutualistas e as sociedades deben ter un período mínimo de actividade de 12 meses inmediatamente anteriores á declaración do Estado de alarma (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo BOE núm. 67, do 14 de marzo), segundo a comprobación de vida laboral para a persoa traballadora autónoma ou alta no IAE para as sociedades.
CUANTÍA DAS AXUDAS:
1. Axuda a gastos loxísticos e de transporte de envíos da empresa comercializadora de produtos finais ao domicilio das persoas consumidoras finais. A axuda será de de 3 € por envío contratado con empresas loxísticas externas.
Subvencionarase un máximo de 100 envíos para a persoa autónoma individual. Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea, o máximo serán de 150 envíos. Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea, os envíos máximos serán 200.
2. Axuda do 100 % dos seguintes gastos da actividade da empresa establecidos consonte o artigo 4.3 da Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020:
O pagamento por estar nalgunha plataforma de e-commerce local.
O pagamento por licenza de uso de software de venta en liña.
Gastos de publicidade en redes sociais.
Gastos correntes de seguridade motivadas polo COVID-19 entre os que están, entre outros, os gastos en máscaras, luvas, desinfectante, limpeza, anteparos, asesoramento en prevención de riscos laborais.
Gastos de subministracións e de telecomunicacións.
En todo caso, só serán subvencionables os gastos nos recursos, aplicacións e equipamentos que non teñan a consideración de investimento nos termos sinalados no artigo 4.3 da referida Orde ESS/1924/2016.
3. Axudas máximas:
A axuda máxima para o punto un deste artigo será:
– Para a persoa autónoma individual 300 €.
– Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea 450 €.
– Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea 600 €.
A axuda máxima para o punto dous deste artigo será:
– Para a persoa autónoma individual 600 €
– Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea 900 €.
– Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea 1.200 €.
Ambas as axudas son compatibles polo que as axudas máximas do punto un máis do dous deste artigo serán:
– Para a persoa autónoma individual, 900 €.
– Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea, 1.350 €.
– Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea, 1.800 €.
A axuda máxima será de 1.800 €.
4. Na solicitude haberá de presentar un proxecto en forma de orzamento feito pola persoa solicitante cos conceptos polos que solicita a axuda, tanto das axudas previstas nos punto un como as do punto dous, e a cantidade que solicita para cada concepto deles.
5. Deberase facer unha declaración responsable co número de persoas traballadoras por conta allea contratados pola empresa.
6. Serán subvencionables os envíos e gastos realizados desde o inicio do estado de alarma o 15 de marzo de 2020 (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, BOE núm. 67, do 14 de marzo) ata o 20 de decembro de 2020.
ENTRE AS OBRIGAS ESTÁ:

- No caso das persoas autónomas individuais e mutualistas, manter a alta no RETA ou mutualidade durante un tempo mínimo de 3 meses desde a concesión da subvención e que a persoa traballadora autónoma ou mutualista estea en activo tras o período de duración do Estado de alarma declaración polo Real decreto 463/2020 e as sucesivas prórrogas, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditar fidedignamente.

Máis información contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello, e tamén pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0424-260620-0003_gl.html

viernes, 3 de julio de 2020

Axudas para concellos, empresas e entidades sin ánimo de lucro para proxectos de enerxías renovables

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G).


AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS E EMPRESAS AFECTADAS POR ERTE

En prazo:  02/07/2020 – 31/10/2020

Obxecto

A presente orde ter por obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo á compensación dos custos que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (TR820F).
Así mesmo, xunto con esta orde procédese á convocatoria das citadas axudas para o ano 2020

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_gl.html

ABERTO O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TECNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL

No BOP de Lugo de día 03/07/2020 publícase o anuncio da convocatoria para a selección de DOUS/DÚAS TÉCNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, e como o prazo son 10 días naturais a partir do día seguinte o da publicación no boletín, o PRAZO DE SOLICITUDE QUEDA ABERTO DESDE O DÍA 04/07/2020 ATA O 13/07/2020.

As bases de selección están expostas no taboleiro de anuncios do concello, así como na sede electrónica, e pode consultarse pinchando no seguinte enlacehttps://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

jueves, 2 de julio de 2020

BONO TURÍSTICO: QUEDAMOS EN GALICIAPrazo solicitude:  03/07/2020 – 13/12/2020
Obxecto
O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establecementos turísticos e as axencias de viaxes para a participar no programa Bono Turístico.
O Bono Turístico é una tarxeta de prepagamento que se entregará ás persoas beneficiarias que voluntariamente o soliciten e se cargará dunha soa vez cun total de 250 €, e que terá unha vixencia comprendida entre a data de entrega da tarxeta prepago pola entidade bancaria colaboradora aos beneficiarios do programa e o 13 de decembro de 2020. Poderá ser empregado nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ao programa a través da presente convocatoria.
Duración da prestación
Os servizos, actividades ou produtos turísticos poden prestarse desde o día da entrega pola entidade colaboradora da tarxeta prepago aos beneficiarios e ata o 13 de decembro de 2020, no que este programa quedará extinguido.

A quen vai dirixido?

Empresas turísticas
Obrigas dos solicitantes
Os solicitantes obríganse ao cumprimento das seguintes condicións na prestación dos servizos ou produtos:
• Cumprimento das medidas de prevención de riscos sanitarios e laborais establecidas pola autoridade sanitaria, laboral ou turística para a prevención de contaxios derivados da COVID-19.
• Dispor dunha terminal de punto de venda (TPV) para a realización da transacción de compra do servizo ou actividade turística a través da tarxeta moedeiro Bono Turístico #QuedamosenGalicia. Para os efectos da validación da TPV, o establecemento adherido deberá facilitar o número/s de comercio de que dispoña á entidade bancaria.
• Dispor dun desconto mínimo do 15 % sobre o prezo ordinario do servicio. Non obstante, o establecemento adherido poderá optar por entregar ao beneficiario do servizo, actividade ou produto turístico un agasallo ou servizo complementario, polo valor equivalente ao dito 15 %.

Requisitos

Poderán solicitar a súa adhesión aquelas empresas, empresarios ou agrupacións empresariais que dispoñan de aloxamentos, excepto as vivendas de uso turístico, e tamén as axencias de viaxe que, con independencia do lugar en que radique a súa sede social, desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia e presten os servizos, actividades ou produtos vinculados a este programa na Comunidade Autónoma de Galicia.
Todas estas empresas deberán estar dadas de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) no momento da publicación desta convocatoria e dispor de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagamentos, para a execución das correspondentes operacións de pagamento efectuadas coas ditas tarxetas.

Pincha aquí para consultar a normativa:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200702/AnuncioG0256-170620-0001_gl.html
Print Friendly, PDF & Email

Oferta de emprego: vacante para o posto de condutor motobomba, campaña de incendios 2020

Realizado o proceso selectivo para a contratación de 3 condutores motobomba para a campaña 2020, resultou quedar unha vacante por renuncia da persoa seleccionado.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

miércoles, 1 de julio de 2020

Bases selección dous/dúas Técnicos de educación infantil para o Punto de Atención á Infancia. Curso escolar 2020/2021

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de DOUS/DÚAS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, para o Punto de atención á infancia municipal, durante o curso 2020/2021, desde o próximo día 1 de setembro de 2020, si a situación sanitaria o permite, e ata o día 31 de agosto de 2021.


Poder consultar as bases  e conseguir a instancia de solicitude e a declaración que acompaña a documentación, pinchando no seguinte: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de solicitude é de 10 días naturais, contados a partir da publicación do anuncio no BOP de Lugo. Cando se publique e polo tanto se abra o prazo, anunciarase novamente nesta páxina.

martes, 30 de junio de 2020

Axudas contratación e autoemprego para concellos rurais da Excma. Deputación Provincial de Lugo

No Bop de Lugo de hoxe convócanse axudas por parte da Excelentísima Deputación de Lugo para:


- Fomento da cultura emprendedora: subvencionando o autoempleo no rural como traballador autónomo  ou como socios nunha cooperativa, sociedade laboral...

- Axudas contratación mozos/-as inscritas no sistema de garantía xuvenil, para empresas localizadas en concellos rurais.

As axudas vanse concedendo por orde de entrada

No seguinte enlace pode acceder a convocatoria:

http://www.deputacionlugo.gal/es/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/bop

lunes, 29 de junio de 2020

RESULTADOS PROBA DO BANCO SELECCIÓN TRES CONDUTORES MOTOBOMBA

Pinchando no seguinte enlace, pódense consultar os resultados das probas de esforzo para a selección de tres condutores motobomba: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Recordámoslles que o resto das probas terán lugar: o día 30 de xuño de 2020, na Casa da Cultura, ás 10:00 horas.

domingo, 28 de junio de 2020

Vacante nos postos de peóns de prevención e defensa contra incendios forestais, para a campaña 2020

Realizado o proceso selectivo para a contratación de 3 peóns de prevención e defensa contra incendios forestais para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais, para a campaña de incendios 2020, resultou vacante un dos postos.

Ábrese un novo prazo para a presentación de candidaturas, de tres días hábiles, desde o día 29 de xuño ata o 1 de  xullo (ambos inclusive).

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195

viernes, 26 de junio de 2020

Oferta de emprego limpadora para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A baixo a modalidade de contrato de traballo de interinidade, coa xornada das persoas as que sustitúe, desde o próximo día 17 de xullo ata o 18 de agosto de 2019.

O prazo de inscrición será do día 29 de xuño ao 8 de xullo, ambos inclusive, realizándose o proceso de selección o día 9 de xullo ás 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, 
ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info

jueves, 25 de junio de 2020

Axudas a empresas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor trala crise do COVID, do IGAPE


Prazo solicitude: do 26/06/2020 ao 31/07/2020 ou ata o esgotamento do crédito, van resolvéndose por orde de entrada

Obxecto:
1. Agás as empresas e autónomos adicados a actividades turísticas, segundo a relación detallada de actividades subvencionables contida no anexo I, os proxectos obxecto de apoio e as actuacións consecuentes deben derivarse do informe de autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que deberá achegarse xunto coa solicitude de axuda.
2. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:
2.1. Medidas de protección dos empregados e clientes nos espazos de traballo, tales como:
• Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
• Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
• Dispositivos de control de capacidade e de sistemas de contaxe de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
• Dispositivos de control de temperatura.
• Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.
2.2. A adaptación dos espazos de traballo para reducir o contacto do cliente con elementos ou superficies e evitar a súa contaminación, tales como:
• Portas de apertura automática.
• Instalación de puntos de autopago.
• Sensores de luz.
• Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.
2.3. A adquisición de medios de protección e hixiene para empregados e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal da empresa, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcohólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade que se desenvolve na empresa. A cantidade destinada a esta epígrafe non poderá exceder o 20 % do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuacións contempladas nesta epígrafe.
2.4. A instalación de equipamentos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.
2.5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este punto non poderá exceder o 20 % do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar, unicamente, de actuación recollidas nesta epígrafe.
2.6. A adquisición de equipamentos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento.
2.7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante o COVID-19 implementadas no establecemento.
2.8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde das persoas empresarias, empregadas e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.
2.9. Capacitación específica das persoas traballadoras para aplicar os protocolos adaptados ás normativas e recomendacións sanitarias fronte ao COVID-19.
2.10. Gastos externos (consultoría, análises, custo da certificación y similares) aplicados á obtención de certificacións para cumprimento de protocolos e medidas.
Todos os equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipamentos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en:
https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto
·         Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 15 de marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2, que cumpran os requisitos establecidos pola Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, do Ministerio de Facenda e Función Pública, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables do programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Requisitos

Ademais, deberán cumprir as seguintes condicións:
• Que desenvolvan a súa actividade en Galicia polo menos nun centro de traballo.
• Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de cincuenta (50) traballadores.
• Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo I.
ANEXO I
Actividades subvencionables
(segundo a clasificación de actividades do imposto sobre actividades
económicas-IAE)
– Sección 1: Actividades empresariais servizos.
Agrupación 61. Comercio por xunto.
Agrupación 62. Recuperación de produtos.
Agrupación 63. Intermediarios do comercio.
Agrupación 64. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco realizado en establecementos permanentes.
Agrupación 65. Comercio polo miúdo de produtos industriais non alimenticios realizado en establecementos permanentes. (Excepto epígrafe 652.1.- Farmacias: Comercio polo miúdo de medicamentos, produtos sanitarios e de hixiene persoal).
Agrupación 66. Comercio mixto ou integrado; comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente (ambulancia, mercadillos e mercados ocasionais ou xornais); comercio en réxime de expositores en depósito e mediante aparellos automáticos; comercio polo miúdo por correo e catálogo de produtos diversos.
Agrupación 69. Reparacións.
Grupo 721. Transporte de viaxeiros. (Excepto epígrafe 721.2.- Transporte por autotaxis).
Grupo 722. Transporte de mercadorías por estrada.
Grupo 731. Transporte marítimo internacional (Excepto epígrafe 731.2.- Transporte marítimo internacional de mercadorías.)
Grupo 733. Transporte de cabotaxe e por vías navegables interiores (Excepto epígrafe 733.2.- Transporte de cabotaxe e por vías navegables interiores de mercadorías.)
Grupo 751. Actividades anexas ao transporte terrestre.
Agrupación 76. Telecomunicacións.
Agrupación 81. Institucións financeiras.
Agrupación 82. Seguros.
Agrupación 83. Auxiliares financeiros e de seguros. Actividades inmobiliarias.
Agrupación 84. Servizos prestados ás empresas.
Agrupación 85. Aluguer de bens mobles.
Agrupación 86. Aluguer de bens inmobles.
Agrupación 92. Servizos de saneamento, limpeza e similares.
Epígrafe 931.1.- Gardería e ensino de educación infantil, exclusivamente.
Grupo 933. Outras actividades de ensino.
Grupo 936. Investigación científica e técnica.
Grupo 943. Consultas e clínicas de estomatoloxía e odontoloxía.
Grupo 945. Consultas e clínicas veterinarias.
Grupo 952. Asistencia e servizos sociais para nenos, mozos, diminuídos físicos e anciáns, en centros non residenciais.
Agrupación 96. Servizos recreativos e culturais.
Agrupación 97. Servizos persoais
Agrupación 98. Parques de recreo, feiras e outros servizos relacionados co espectáculo. Organización de congresos. Parques ou recintos feirais.
– Seccion 1: Actividades empresariais turismo.
Agrupación 67. Servizo de alimentación.
Agrupación 68. Servizo de hospedaxe.
Grupo 755. Axencias de viaxe.
Agrupación 96. Servizos recreativos e culturais, que estean escritos no Rexistro de Actividades Turisticas de Galicia (REAT).
Agrupación 98. Parques de recreo, feiras e outros servizos relacionados co espectáculo. Organización de congresos. Parques ou recintos feirais, que estean escritos no Rexistro de Actividades Turisticas de Galicia (REAT).
Epigrafe 942.2 Balnearios e baños.
– Seccion 2: Actividades profesionais.
Todas as agrupacións excepto:
Grupo 831. Médicos de Medicina Xeral.
Grupo 832. Médicos especialistas (excluídos Estomatólogos e Odontólogos).
Grupo 835. Farmacéuticos.

Importe das axudas:

*Para pequeñas empresas adicadas a actividades turísticas que empreguen menos de 10 traballadores e estén no anexo I: 100% da inversión, máximo 1.200 euros. A inversión mínima son 300 euros e a máxima 1.200 euros. Poderán optar a modalidade do resto de empresas si renuncian a esta.

*Para o resto das empresas beneficiarias: 80% do gasto subvencionable, máximo 3.000 euros


Obrigas:
a) Manter os investimentos, vinculados á actividade económica subvencionable, no centro de traballo en Galicia, durante 3 anos desde a finalización do prazo de execución do proxecto, salvo que se trate de bens inscritibles nun rexistro público, que deberán manterse durante 5 anos. O investimento subvencionado poderá ser substituído dentro deste período, no caso de obsolescencia ou avaría, sempre e cando a actividade económica da beneficiaria se manteña en Galicia durante o período mencionado, non podendo ser obxecto de subvención. No caso de reforma en inmobles arrendados, deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o período de 5 anos desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto. No caso de edificación ou adquisición de inmobles en terreo alleo, deberá manterse o dereito de superficie ou a concesión administrativa durante 5 anos desde a finalización do prazo de execución do proxecto.
b) Xustificar a execución do proxecto que fundamenta a concesión da subvención no prazo establecido na resolución de concesión.
c) Xustificar ante o Igape o cumprimento dos requisitos e condicións da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou desfrute da subvención.
d) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o Igape, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou de control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, en especial a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, ás comprobacións e verificacións que realizará o Organismo Intermedio, a Autoridade de Xestión ou a Autoridade de Certificación e, se é o caso, os órganos de control da Comisión Europea, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores, e ás verificacións previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Consello. Para tal fin, deberá dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da realización e aboamento dos custos subvencionables, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control, polo menos, un período de 3 anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación. O Igape informará os beneficiarios da data a partir da cal se iniciará o cómputo do prazo.
e) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007.
f) No caso de non ser quen de realizar o proxecto para o que se concedeu a axuda, comunicar a renuncia ao expediente solicitado no momento en que se produza a certeza da non execución e, en todo caso, sempre con anterioridade ao vencemento do prazo de execución concedido para o proxecto.
g) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos investimentos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os investimentos financiados con fondos Feder.
h) Todo isto sen prexuízo das demais obrigas que resulten do artigo 11 da Lei 9/2007.

 Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG524D&ano=2020&numpub=1&lang=es

miércoles, 24 de junio de 2020

Lista definitiva selección tres condutores motobomba

No día de hoxe, 25 de xuño de 2020, publícase a lista de admitidos/excluidos definitivas para a selección de tres condutores motobomba.

Recordámoslles que mañá día 26 de xuño, terán lugar as probas de esforzo na clínica Fouz de Viveiro, a partir das 12:00 horas.

martes, 23 de junio de 2020

OFERTA DE EMPLEO

En DomusVi  selecciona ENFERMERO/A para su centro residencial DOMUSVI VIVEIRO, ubicado en: Luis Cebreiro, s/n 27850 Viveiro Lugo

REQUISITOS: Diplomatura/Grado en Enfermería

FUNCIONES PRINCIPALES: .Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados ·Administración y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de tratamiento. ·Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, escalas y validación de planes) · Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos residentes/as del centro. ·Realización de pedidos de farmacia. . Coordinar el equipo de auxiliares

 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA: Horario: turnos rotativos de mañanas (8-15h), tardes (15-22h) y noches (22-8h)

Puestos ofertados: 2 Jornada completa

Contrato: Temporal de 5 meses

Fecha de incorporación: mediados de julio Salario según convenio Interesados/as enviar cv actualizado a: afernandezfe@domusvi.es Asunto: Oferta Domusvi Viveiro

RESULTADOS PROBAS DO BANCO BRIGADA INCENDIOS

Pinchando no seguinte enlace, pódense consultar os resultados das probas de esforzo para a selección do persoal da brigada de incendios: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Recordamos que o resto das probas terán lugar: o día 26 de xuño de 2020, na Casa da Cultura, ás 10:00 horas.

viernes, 19 de junio de 2020

LISTAS DE ADMITIDOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 3 CONDUTORES MOTOBOMBA E A BRIGADA DE INCENDIOS (1 XEFE DE BRIGADA, 3 PEÓNS E 1 PEÓN-CONDUTOR)

No día de hoxe, 19 de xuño de 2020, publícanse as seguintes listas de admitidos/excluidos provisionais, que no caso do xefe de brigada e dos condutores motobomba elévanse a definitivas por non haber candidatos/-as excluidos:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

As persoas que aparecen como excluidas, poderán formular alegacións ou correxir, no seu caso, os erros que proceda, no prazo de dous días hábiles a contar a partir de hoxe (sin contar sábados, nin domingos, nin festivos), é decir, os días 22 e 23 de xuño. O día 25 de xuño, a máis tardar,  publicarase a lista definitiva dos condutores motobomba, o resto de listas xa se elevaron a definitivas por non haber excluidos.

Por outra parte, fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas, que serán:

* Para os condutores-motobomba:

A proba de esforzo realizarase o día 26 de xuño, a partir das 12:15 horas, na clínica FOUZ de Viveiro. Os resultados se publicaran a máis tardar ás 15:00 horas do día 29 de xuño no taboleiro de anuncios, páxina web do concello e blog de emprego municipal.

- Os candidatos que superen a proba de esforzo deberán presentarse para continuar coas seguintes fases do proceso de selección, que terán lugar a partir das 10:00 horas do día 30 de xuño de 2020, na Casa da Cultura do Vicedo, continuando nos días sucesivos, á mesma hora e no mesmo lugar, no caso de non cubrirse o total de postos de traballo convocados ou de non rematar as probas de selección no día arriba indicado.


* Para o xefe de brigada, peón-condutor e os 3 peóns da brigada de incendios:
A proba de esforzo realizarase o día 22 de xuño,  a partir das 12:15 horas, na clínica FOUZ en Viveiro. Os resultados publicaranse a máis tardar ás 15:00 horas do día 25 de xuño no taboleiro de anuncios, páxina web do concello e blog de emprego municipal.

- Os candidatos que superen a proba de esforzo deberán presentarse para continuar coas seguintes fases do proceso de selección, que terán lugar a partir das 10:00 horas do día 26 de xuño de 2020, na Casa da Cultura do Vicedo, continuando nos días sucesivos, á mesma hora e no mesmo lugar, no caso de non cubrirse o total de postos de traballo convocados ou de non rematar as probas de selección no día arriba indicado.AXUDAS A COMERCIOS MINORISTAS PARA A REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO POR MOR DA COVID-19IG279 - AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO
Finalidade / Obxectivo
Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor e convocar para o ano 2020 as ditas axudas en réxime de concorrencia non competitiva.
Beneficiarios potenciais
1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

2. Exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido. No momento da xustificación, os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

4. Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

- Que desenvolvan a súa actividade en Galicia a lo menos nun centro de traballo.
- Que, tendo a condición de peme, empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.
- Que estean dados de alta nalgúns dos epígrafes do IAE que se relacionan no Anexo I.
- Que desenvolvan a actividade comercial nun ou varios establecementos, que individualmente non superen unha superficie total de 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653 do IAE.
Sectores incentivables
As actividades que se relacionan no Anexo I (Aparecen ao final da orde que vos aparece no enlace ao final desta noticia)

Requisitos principais do proxecto
1. Os proxectos subvencionables terán que incluír un conxunto de actuacións de entre as descritas no artigo 1.2, aliñadas coas recomendacións do Autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia.

2. O importe dos proxectos subvencionables estará comprendido entre 300 e 1.200 euros

3. En ningún caso o custo dos gastos e dos investimentos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

4. En ningún caso se admitirán os pagamentos xustificados mediante recibo do provedor, nin os pagamentos por caixa ou en efectivo.
Inversións ou gastos computables
Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:

1. Medidas de protección dos empregados e clientes no establecemento comercial, tales como:

- Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
- Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
- Dispositivos de control de aforos e de sistemas de conteo de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
- Dispositivos de control de temperatura.
- Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.

2. A adaptación do establecemento comercial para reducir o contacto do cliente con elementos e superficies e evitar a súa contaminación, tales como:

- Portas de apertura automática.
- Instalación de puntos de autopago.
- Sensores de luz.
- Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.

3. A adquisición de medios de protección e hixiene para comerciantes e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal do establecemento comercial, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade no comercio. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

4. A instalación de equipos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.

5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

6. A adquisición de equipos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento comercial.

7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante a COVID-19 implementadas no establecemento comercial.

8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde dos comerciantes, empregados e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.

Tódolos equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en: https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto

Serán subvencionables os gastos e investimentos, realizados entre o 15 de Marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2.
Contía das axudas
A contía da axuda será do 100% dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 1.200 euros
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de xullo de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito. As subvencións vanse resolvendo por orde de entrada
Incompatibilidades
Estas axudas son incompatibles con outras axudas ou subvencións públicas destinadas ás mesmas actuacións.

Principais obrigas
-Manter investimentos durante 3 anos desde a finalización do prazo de execución, salvo que sexan bens inscritibles nun rexistro público, que deberán manterse durante 5 anos. No caso de reforma en inmobles arrendados, deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o período de 5 anos desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto. No caso de concesións administrativas, deberá manterse tamén 5 anos.
Formación e tramitación
* Información:

- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es.
- Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo


* Tramitación:

Para presentar a solicitude, a entidade solicitante deberá cubrir previamente un formulario electrónico descritivo das circunstancias do solicitante e do proxecto para o que solicita a subvención, a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es

A solicitude presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos.
Para poder presentar a solicitude por medios electrónicos, os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

Será necesario que o asinante da solicitude teña a representación legal da empresa. A oficina virtual do Igape acepta todos os certificados validados pola plataforma @firma da Administración Xeral do Estado. A presentación ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia admite a sinatura da solicitude por parte dun único solicitante.


Á solicitude deberá anexarse o informe obtido do Autodiagnóstico efectuado coa ferramenta 

ComercioSeguroGalicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
O formulario de solicitude incluirá unha opción para que os solicitantes poidan pedir un anticipo do 50% da subvención concedida.
Observacións
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de 2 meses desde a data de presentación de solicitude de axuda. Transcorrido este, poderase entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de axuda.

O prazo para presentar a solicitude de cobramento e a xustificación de execución dos proxectos rematará na data establecida na resolución de concesión.


Enlaces de interés:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioO92-110620-0004_gl.html