viernes, 14 de febrero de 2020

Acta selección Monitor compensatoria Obradoiro de emprego Terras do Sor III

Publicada nos taboleiros de anuncios da entidade, da oficina de emprego e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección do monitor de compensatoria do obradoiro de emprego "Terras do Sor III": https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Apertura do prazo para a presentación de solicitudes para a selección dun peón de servizos múltiples e dous peóns de mantemento de zonas naturais. Programa "Fomento do emprego 2019"

No BOP de Lugo de hoxe día 14/02/2020 publícase o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, de DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS e DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Como o prazo de inscripción é de 10 días naturais contados a partir da dita publicación, comenza mañá día 15/02/2020 e ata o día 24/02/2020.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 13 de febrero de 2020

Lista de admitidos/excluidos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: Programa "Fomento do emprego 2019"

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos definitiva para a selección dun Auxiliar de información turística, como persoal laboral do concello do Vicedo, a xornada completa, ao abeiro do programa "Fomento do emprego 2019. Plan único de cooperación cos concellos" da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

Recordámoslles que a proba de selección realizarase o próximo día 19 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.

lunes, 10 de febrero de 2020

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun Auxiliar de información turística. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo dentro do Programa "Fomento do emprego 2019"

Publicouse no día de hoxe 10/02/2020 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases para a selección, mediante oposición, dun AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, a xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo, ao abeiro das bases publicadas no BOP de Lugo de 2 de marzo de 2019, con adscrición ao servizo municipal de turismo

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 11 e 12 de febreiro para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda, directamente no propio concello ou , enviando dentro do mesmo prazo a documentación orixinal ou en fotocopia compulsada ou cotexada por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste último caso, adelantaran por fax ó número 982590001 ou por correo electrónico o enderezo: concello@concellodovicedo.org, toda a documentación presentada nun rexistro habilitado e dentro do prazo estipulado.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 19 de febreiro de 2020, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

Oferta de emprego Auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de marzo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 11 de febreiro e remata o 20 de febreiro de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 24 de febreiro de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 7 de febrero de 2020

AXUDAS FINANCEIRAS A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2020 das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).

Esta resolución ten por obxecto convocar para a anualidade 2020 as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas (código de procedemento VI406B), que poderán consistir en:
a) Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito, no ámbito dos convenios asinados para estes efectos co Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS).
b) Axudas económicas directas, consistentes na subsidiación dos xuros do préstamo cualificado outorgado pola entidade financeira.
Prazo de solicitude: ata o 30 de setembro de 2020

PROBAS PARA OS TÍTULOS DE BACHAREL, DA ESO, E PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS


Obxecto: convocar a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
Requisitos: Ser maior de 20 anos ou cumplilos no ano 2020; non ter título equivalente; non cursar a cursar estudos de bacharel nin terse matriculado no curso 2019/2020.
Data e lugar da proba: 24 de abril de 2020 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.
Prazo de solicitude: do 27 de febreiro de 2020 ao 12 de marzo de 2020.

Obxecto: convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
Requisitos: Ter cumpridos os 18 anos o día da realización da proba; non ter o título da ESO; non estar nin ter estado matriculado na ESO no curso 2019/2020 (excepto os matriculados na educación secundaria para persoas adultas sempre que cumpran determinados requisitos).
Datas das probas:
Convocatoria de maio: 29 de maio de 2020.
Convocatoria de setembro: 4 de setembro de 2020.
Prazo de solicitude:
Para a convocatoria de maio: do 16 ao 27 de marzo de 2020.
Para a convocatoria de setembro: do 1 ao 8 de xullo de 2020.


Probas acceso a ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional. Doga 07/02/2020
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio (ED312C).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
Prazo: do 2 ao 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 28 de maio de 2020.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior (ED312D).
Requisitos: persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
Prazo: do 10 ao 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.
Realización da proba: día 23 de abril de 2020.
Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo.

jueves, 6 de febrero de 2020

CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS


MONITOR COMPENSATORIA PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR III

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección dos monitores para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor III" e subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, porque se vai a seleccionar un monitor de compensatoria, a media xornada, mediante presentación de oferta de emprego na oficina de Viveiro


miércoles, 5 de febrero de 2020

AXUDAS VARIAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


1.- BONO AUTÓNOMO

Quen pode solicitar: Esta axuda está dirixida a traballadores desempregados que teñan unha antigüidade na realización da actividade de máximo 42 meses, uns rendementos económicos anuais en IRPF inferior a 30.000 euros, e unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluido) na declaración de 2018.
Que se subvenciona: accións dirixidas á mellora da competitividade ou investimentos en maquinaria, reforma do local, equipos informáticos….
Importe da axuda: 80% da inversión, máximo 3.000 euros.
Prazo de solicitude: ata o 03/03/2020

2.- AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
Obxecto: axudas para á promoción do emprego autónomo.

Requisitos:
-      Causar alta, con anterioridade á presentación da solicitude,  no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, en Galicia, entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
-      Estar inscrito como demandante de emprego, carecendo de ocupación na data de incio da actividade.
-      Desenvolver fundamentalmente a actividade en Galicia.
-      Non ter percibido subvencións de programas de emprego autónomo nos tres anos anteriores.
-      Non ter desenvolvido a mesma actividade como autónomos/as na mesma localidade nos seis meses anteriores ao inicio da actividade, nin ter estado de alta como autónomos/as nos tres meses inmediatamente anteriores.
Importe:
-      Persoas desempregadas en xeral: 2000 €.
-      4000 € para persoas desempregadas que ademáis sexan: menores de 30 anos; ou desempregadas de longa duración; ou desempregadas con discapacidade; ou desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
-      A contía increméntase un 25% en cada un dos seguintes supostos (acumulables): muller; centro de traballo situado nun concello rural; persoas maiores de 45 anos; emigrantes retornados. Sendo a contía máxima 9.000 €.
Prazo de solicitudes: do 03 de febreiro ao 30 de setembro 2020, ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada.
3.- AXUDAS A PERSOAS AUTÓNOMAS PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

Beneficiarios: Persoas traballadoras autónomas ou profesionais pola primeira contratación con caracter indefinido de persoas desempregadas durante o primeiro ano de actividade de persoas desempregadas, e pola segunda e terceira contratación de caracter indefinido de persoas desempregadas nos tres primeiros anos de actividade.
4.- BONO NOVAS OPORTUNIDADES

Está dirixido a persoas que se deron de alta no réxime de autónomos no período do 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran con anterioridade na súa actividade, sempre e cando se cumplan unha serie de requisitos, entre eles: que o cese da actividade se producira con 6 meses de antelación a nova alta, ter cotizado un determinado período, etc.
5.- BONO RENOVA NOS NEGOCIOS DE AUTÓNOMOS

Estas axudas están dirixidas a autónomos que vaian a transmitir o  seu negocio por: ter 60 anos ou máis, por declaración de incapacidade total, ou polas persoas herdeiras tralo falecemento da persoa autónoma. Tamén recibe axuda as persoas que adquiren estes negocios.

6.-AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN  LABORAL E FAMILIAR PARA AS PERSOAS AUTÓNOMOS/-AS

7.- AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN.

8.- PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASES TECNOLÓXICA
AXUDAS DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO PARA ADQUISICIÓN E ALUGUER


1.- programa de axudas para adquisición de vivendas

principais requisitos para poder ser beneficiario/-a:

-          Ter menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude.
-          Posuir a nacionalidade española ou, no caso de extranxeiros, ter a residencia legal en España.
-          Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM. Este límite varia no caso de familias numerosas ou con membros con algunha discapacidade…
-          Ter suscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020 un contrato privado, ou no seu caso, escritura pública para a adquisición dunha vivenda ubicada nun concello de menos de 5.000  habitantes, que o precio de adquisición non supere os cen mil euros, e que se trate dunha vivenda xa construida (pode ser nova ou usada).
-          Que as persoas solicitantes e o resto de membros da unidade de convivencia estén empadroados na vivenda adquirida no momento da presentación da correspondente solicitude.
-          Non ter outra vivenda en propiedade ou usufructo, ningún dos membros da unidade de convivencia.

IMPORTE DAS AXUDAS: subvención de ata 10.800 euros por vivenda, co límite máximo do 20 por centro do prezo de adquisición.


PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 30 de setembro de 2020, ou ata o esgotamento do crédito.

MÁIS INFORMACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioC3Q2-100120-0002_gl.pdf


2.-PROGRAMA DO BONO DE ALUGAMENTO SOCIAL

As subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social están destinadas a atender con carácter urxente ás seguintes unidades de convivencia:
·         Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
·         As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude, se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
·         Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
·         Aquelas que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, regulado polo Decreto 84/2010, do 27 de maio, para o fomento do alugamento de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desta axuda dentro dos seis meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do programa do Bono Alugueiro Social.
·         Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) lles finalizase a vixencia do seu contrato a partir da entrada en vigor desta orde.
·         Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecidos no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.
·         Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 11/12/2020 ou ata o esgotamento do crédito

MÁIS INFORMACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioC3Q2-140120-0003_gl.pdf

miércoles, 29 de enero de 2020

OFERTAS DE EMPREGO PARA A SELECCIÓN DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS, DENTRO DO PROGRAMA: "FOMENTO DO EMPREGO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019, FINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Están aprobadas e expostas as bases para a contratacións laborais temporais, mediante concurso-oposición, DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES e DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAISa xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir da dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

CURSOS PREPARATORIOS DO CELGA 1,2,3 E 4


Consellería de Cultura e turismo: RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Política lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de língua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4. (Código de procedemnto PL600A).DOGA 29/01/2020.

OBXECTO: Convocar cursos preparatorios para a consecución dos certificados de língua galega (Celga 1, 2, 3 e 4), pero NON se obtén o certificado por facer o curso. 

Dúas modalidades de curso: presencial e teleformación.
Os cursos presenciais impartiránse nas seguintes localidades A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra e Vigo. (Niveis e datas especificadas no Anexo II da Orde).

REQUISITOS PARA OS CURSOS DO CELGA: Ser maior de 16 anos ou cumprilos no ano 2020.

PRAZO de solicitude: do 30 ao 19 de febreiro de 2020.  
Só se poderá presentar una única solicitude por participante, e un único curso por persoa, aínda que sexan de modalidades distintas.

Podes solicitar máis información contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello.

viernes, 24 de enero de 2020

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2019 DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS

No BOP de Lugo de hoxe día 24/01/2020 publícanse as bases para o selección dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.


O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 25 de xaneiro de 2020 ata o día 3 de febreiro de 2020.


Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

SUBVENCIÓN DO INEGA PARA PARTICULARES E ADHESIÓN DE ENTIDADES


No DOGA 23/01/2020 publícanse as seguintes convocatorias:
Obxecto: axudas para a compra e instalación de equipamento térmico (caldeiras, etc…) a través de entidades colaboradoras.
Beneficiarios: persoas físicas, comunidades e mancomunidades de veciños do ámbito rural. (Biomasa tipoloxía B2-B3 zonas non densamente poboadas).
Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.
Subvencionable: equipamento técnico e accesorios; accesorios da instalación; sistema de almacenamento de combustible; sistemas de alimentación de combustible; montaxe e conexión; IVE cando non sexa recuperable. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude, e sempre que non sexan de segunda man.
Importe: de 225 a 350 € por kW de potencia.
Prazo presentación de solicitudes:
-      Para que as entidades interesadas se adhiran a esta liña: ata o 13 de febreiro de 2020.
-      Para presentar as solicitudes dos seus clientes: do 14 de febreiro ao 13 de marzo de 2020.
Prazo máximo de xustificación do investimento: ata o 30 de setembro de 2020.

Obxecto: axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico (biomasa (excepto tipoloxía B2-B3 en zonas non densamente poboadas), geotermia, aerotermia e solar térmica.
Beneficiarios: persoas físicas, comunidades e mancomunidades de vecinos.
Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.
Subvencionable: instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible, e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, aerotermia ou a solar térmica. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude. Os bens subvencionables quedarán afectos durante un mínimo de tres anos.
Importe: do 35% ao 50% do investimento segundo a tipoloxía de proxecto con límites máximos por vivenda dependendo da enerxía utilizada.
Prazo presentación de solicitudes: sempre pola entidade colaboradora, en función da tipoloxía de proxecto abranguerá desde o 2 de marzo ata o 1 de xullo de 2020.
Prazo máximo de xustificación do investimento: ata o 30 de setembro de 2020.

Obxecto: axudas para instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos
Beneficiarios: persoas físicas, comunidades e mancomunidades de vecinos.
Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.
Subvencionable: instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude. Os bens subvencionables quedarán afectos durante un mínimo de tres anos.
Importe: o 50 % do investimento elixible da instalación. A contía máxima por proxecto será de 25.000 €. Adicionalmente, establécese unha axuda máxima por vivenda de 4.000 €. No caso de que o proxecto solicitado inclúa baterías de litio de potencia igual ou superior a 4 kWh incrementarase en 1.500 €.
Prazo presentación de solicitudes: sempre pola entidade colaboradora, do 3 de marzo ata o 1 de xullo de 2020.
Prazo máximo de xustificación do investimento: ata o 30 de setembro de 2020.

Obxecto: selección de entidades colaboradoras para a xestión das subvencións de proxectos de enerxías renovables.
Prazo: ata o 30 de xaneiro de 2020.


viernes, 10 de enero de 2020

OFERTA DE EMPREGO PARA A SELECCIÓN DUN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, DENTRO DO PROGRAMA: "FOMENTO DO EMPREGO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019, FINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Están aprobadas e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2019", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 9 de enero de 2020

PROGRAMAS GALICIA EMPREGA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


No DOGA do 07/01/2020 publican as convocatorias do Programa Galicia Emprega, que se concreta en 4 programas:

- Emprega Muller: con axudas de ata 12.000 euros para contratación de mulleres desempregadas, así como para a transformación de contratos temporais en indefinidos.

-Emprega Persoas con discapacidade ou en risco de exclusión, con incentivos de ata 16.000 euros para contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social desempregadas, así como para transformación de contratos temporais en indefinidos.
- Emprega persoas desempregadas de longa duración: con axudas de ata 10.000 euros para contratación de persoas desempregadas de longa duración.
- Emprega Xuventude: con incentivos de ata 6.000 euros para contratación de persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.

Tódolos programas contan cun bono formación compatible coa a axuda á contratación, con incentivos de ata 4.000 euros.
Asimesmo, en determinados casos as axudas poderán incrementarse a razón dun 25% por cada requisito que cumpra dos estipulados na Orde correspondente (acumulables entre sí).
O prazo de solicitude para todos os programas serán:
·  Para para contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020: ata o 9 de marzo de 2020. 4. As solicitudes para contratación realizadas desde o 8 de xaneiro de 2010: ata o último día do segundo mes seguinte á data do contrato. O prazo rematará o 30 de setembro de 2020, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado anteriormente.