viernes, 15 de enero de 2021

Convocatoria para acreditar a experiencia profesional a través da experiencia laboral (DOGA 14/01/2021)

 

Ábrese a convocatoria para a acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral nas seguintes áreas:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas - Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas

 - Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas

- Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas

 - Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2 e UC0081_2

- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas. Nesta cualificación de Servizos para o control de pragas non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse as persoas que quedaron na lista de espera da anterior convocatoria.

O prazo de inscrición estará aberto desde o día 15 de xaneiro de 2021 ata o día 11 de febreiro de 2021, ambos incluídos. Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0599-281220-0002_gl.html ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

miércoles, 13 de enero de 2021

OFERTAS DE EMPREGO DUN/DUNHA AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: "FOMENTO DO EMPREGO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020, FINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Están aprobadas e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 


Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 11 de enero de 2021

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (GALICIA EMPRENDE 2021). IGAPE

Beneficiarios potenciais

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas os/as autónomos/as e as pequenas empresas, que realicen unha actividade económica e teñan menos de 42 meses de antigüidade de alta na actividade na data da solicitude da axuda, segundo se establece no artigo 1.

Enténdense incluídas as sociedades mercantís, cooperativas, asociacións e outras entidades con personalidade xurídica propia e as sociedades civís, comunidades de bens e outras entidades sen personalidade xurídica propia sempre que conten con NIF e a súa constitución estea documentada e presentada a autoliquidación do imposto de actos xurídicos documentados.

No caso de entidades, con ou sen personalidade xurídica, a maioría do capital social ou das participacións ten que ser propiedade de persoas emprendedoras, é dicir, que non tiveran actividade económica previa ou esta sexa inferior a 42 meses na data da solicitude, agás os supostos de reemprendemento.

2. No caso de que a entidade que vai desenvolver o proxecto emprendedor non estea aínda constituída, a solicitude de axuda poderá presentarse a nome dunha persoa física. Se a axuda se concedera, o/a beneficiario/a deberá solicitar o cambio de titularidade do expediente a favor da entidade creada xuntando os documentos da súa constitución, que deberá axustarse aos requirimentos destas bases, e no documento de constitución deberá constar expresamente a asunción dos dereitos e obrigas derivados da concesión da axuda por parte da nova entidade.

3. Nos supostos de sucesión de empresa, considerarase actividade emprendedora a realización da actividade empresarial pola persoa ou entidade sucesora inter vivos ou mortis causa sempre que cumpra os requisitos establecidos nestas bases para ser considerada persoa emprendedora. Nestes casos, os 42 meses de antigüidade contaranse dende a asunción efectiva da actividade empresarial pola persoa ou entidade sucesora, o que deberá acreditar documentalmente o/a solicitante.

4. Non poderán ser beneficiarios os establecidos no artigo 4.4 das bases reguladoras.

Os interesados poderán presentar máis de unha solicitude de axuda sempre que sexa para proxectos diferentes. Non obstante, no caso de que todas elas foran concedidas, o importe total de axuda para cada interesado non poderá superar o máximo de axuda de 400.000 euros.

Requisitos principais do proxecto

1. Serán subvencionables os proxectos emprendedores de creación ou ampliación de pequenas empresas galegas ou cun centro de traballo en Galicia que na data de presentación da solicitude de axuda non teñan máis de 42 meses de antigüidade dende a data de inicio da súa actividade (primeira alta en IAE). Serán subvencionables tamén os proxectos de reemprendemento, entendendo como tal exclusivamente os autónomos que estiveran de baixa continuada de toda actividade económica por conta propia durante un período igual ou superior a 3 anos; nestes casos, os 42 meses contaranse respecto da primeira alta en actividade económica por conta propia inmediatamente posterior á devandita baixa.

2. Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser técnica, económica e financeiramente viables.
b) Ser proxectos completos, é dicir, a realización dos gastos e investimentos subvencionables debe dar como resultado a posta en marcha da actividade ou a súa ampliación. Non serán subvencionables as fases de proxectos que non sexan completas nestes termos.
c) Deben desenvolverse en Galicia.
d) A axuda solicitada debe supoñer un efecto incentivador para o proxecto presentado: considerarase que as axudas teñen un efecto incentivador se a solicitude de axuda se ten presentado antes do comezo do proxecto. Ningún dos custos incluídos na solicitude de axuda poderá estar realizado nin comprometido antes da presentación da solicitude de axuda no Igape. De ser así, o proxecto considerarase non subvencionable na súa totalidade. Para estes efectos, a compra dos terreos e determinados traballos preparatorios, como a obtención de permisos ou a realización de estudos previos de viabilidade, non se consideran inicio dos traballos.


Contía das axudas

A subvención a fondo perdido será do 80% dos custos subvencionables ata un máximo de 400.000 euros.

O prazo de presentación finaliza o 22/02/2021

Máis información ou solicitudes: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP412