lunes, 7 de febrero de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada completa.
Os requisitos que deben cumplir as aspirantes son:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 21 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.
- Dispor de vehículo propio e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.
Estes requisitos deberán acreditarse antes da celebración da proba.
O prazo de presentación de solicitudes, remata este xoves 10 de febreiro ás 13:00 horas.
Os interesados poden solicitar máis información ou as instancias de solicitude, pasando pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

No hay comentarios: