jueves, 23 de junio de 2011

SUBVENCIÓNS DA CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Subvencións destina­das a incentivar o turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre

Obxecto: Consi­deraranse investimento subvencionable as actuacións dos proxectos que se citan a seguir:
Liña A) Investimentos para a mellora das infraestruturas para actividades hípicas, náuti­cas, golf e oferta turística complementaria.
Liña B) Investimentos para a redacción de proxectos para a creación de campos de golf.
Liña C) Investimentos para a adquisición e/ou renovación de activos fixos (bicicletas, piraguas, embarcacións, material golf, sendeirismo, centros BTT, etc.).
Liña D) Creación de novas ofertas e novos produtos así como a implementación de no­vas tecnoloxías para a xestión e comercialización do produto ofertado.

Beneficiarios: As empresas (pemes) autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos nos cales se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 destas bases.
Os requisitos para ser beneficiarios deberán cumprirse ao remate do prazo de presen­tación de solicitudes.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21/07/2011

Subvencións a entida­des privadas para incentivar o turismo mediante a creación e mellora de hoteis-balnearios e hoteis-talaso na Comunidade Autónoma de Galicia

Obxecto: poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta orde, os seguintes investimentos:
Liña A) de axudas destinadas a proxectos de creación de hoteis-balneario e de hoteis-talaso.
Liña B) de axudas destinadas a proxectos de mellora, remodelación ou modernización das instalacións. existentes nos establecementos hoteleiros hoteis-balnearios e de hoteis-talaso.
-Obras destinadas a conseguir a elevación de categoría do hotel.
-Obras destinadas á reconversión de cuartos en suites.
-Obras destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras para procurar facilidades a persoas con discapacidade física ou sensorial.
-Ampliación e mellora das instalacións termais e da zona dedicada a tratamentos.
-Investimentos destinados a facilitar as estadías con nenos: gardarías, actividades específicas para miúdos, etc.
-Mellora de garaxes ou aparcadoiros para uso exclusivo de clientes no mesmo predio en que se sitúe o establecemento.
-Implantación de tecnoloxías e sistemas de organización relativos á mellora da xestión nos establecementos.
-Obras destinadas á renovación, tecnificación e innovación que conduzan á implanta­ción de sistemas de protección e mellora ambiental, tales como mellor uso e depuración de augas, emisións atmosféricas, vertedura de augas, xeración e tratamento de residuos sólidos e non sólidos, contaminación acústica, substitución de materiais, etc.
As accións de mellora abranguen tanto actuacións de modernización e remodelación de todas as instalacións hoteleiras como aquelas definidas para a ou mellora da oferta complementaria do establecemento.

Beneficiarios: as empresas autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos hoteleiros en que se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 das bases.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21/07/2011

Subvencións a entida­des privadas para incentivar o turismo mediante a mellora de establecementos hoteleiros do grupo I e creación ou mellora da oferta complementaria

Obxecto: poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta orde, os seguintes investimentos:
Liña A) de axudas destinadas a proxectos de mellora, remodelación ou modernización das instalacións existentes dos establecementos hoteleiros
-Obras destinadas a conseguir a elevación de categoría do hotel
-Obras destinadas á reconversión de cuartos en suites.
-Obras destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras para procurar facilidades a persoas con discapacidade física ou sensorial.
-Mellora de garaxes ou aparcamentos para uso exclusivo de clientes no mesmo predio onde se localice o establecemento.
-Ampliación ou mellora de instalacións dedicadas ao coidado da saúde
-Implantación de tecnoloxías e sistemas de organización relativos á mellora da xestión nos establecementos
-Obras destinadas á renovación, tecnificación e innovación que conduzan á implanta­ción de sistemas de protección e mellora ambiental, tales como: mellor uso e depuración de augas, emisións atmosféricas, vertedura de augas, xeración e tratamento de residuos sólidos e non sólidos, contaminación acústica, substitución de materiais, etc.
Liña B) de axudas destinadas a proxectos de creación ou mellora da oferta comple­mentaria de servizos nos establecementos hoteleiros existentes (instalacións deportivas, recreativas ou de ocio, garderías, spa ...) e aqueloutras actividades destinadas especial­mente para público infantil e todas aquelas que a priori se revelen como susceptibles de xerar máis gasto e/ou maior estancia media dos viaxeiros.
As accións de mellora abranguen tanto actuacións de modernización e remode­lación de todas as instalacións hoteleiras como aquelas definidas para a creación ou mellora da oferta complementaria do establecemento.

Beneficiarios: empresas autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos hoteleiros nos cales se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 destas bases.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21/07/2011

No hay comentarios: