lunes, 23 de febrero de 2015

PROGRAMA BEN EMPREGADO DA EXCMA. DEPUTACION DE LUGO PARA A CONTRATACION DE DESEMPREGADOSEstá aberto o prazo desde hoxe ata o día 03 de marzo de 2015 para inscribirse no programa de fomento do emprego da Excma. Deputación Provincial de Lugo, tamén chamado “Ben empregado”.

Requisitos:
-         
-            - Desempregados da provincia de Lugo maiores de 16 anos. (excluídos os que se atopen en situación de mellora de emprego)
-          - Empadroados en calquer municipio da provincia de Lugo e inscritos na correspondente oficina de emprego.
-          - Capacitación ou titulación requerida para o posto de traballo solicitado (ver perfís demandados)

As solicitudes debén dirixirse a Excma. Deputación Provincial de Lugo, e xunto coa solicitude debe de axuntarse a seguinte documentación:
-           
-     - DNI
-          - Tarxeta de demanda de emprego ou certificado de empadroamento.
-          - Currículum vitae actualizado.
-          - Vida laboral.
-          - Titulo académico esixido si é o caso.
-          - Acreditación dos méritos (a experiencia laboral pode acreditarse con contrato de traballo, certificado de empresa ou copia compulsada dunha nómina).

As empresas comprométense a contratar os traballadores seleccionados pola deputación durante un período mínimo de 12 meses.

Non se admitirá máis dunha solicitude por candidato, pero poderá optar a dous perfís profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 3 de marzo de 2015Máis información:
No hay comentarios: