viernes, 3 de marzo de 2017

AXUDAS DO INEGA PARA EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA 2017
Finalidade: subvencións para proxectos de instalación para xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa (pellets) como combustible: estufas de aire, cociñas calefactores, cambio de queimadores e determinados equipamentos térmicos e caldeiras .....
É requisito imprescindible que o proxecto non estea iniciado na data de presentación de solicitude. Os solictantes poderán iniciar a ejecución do proxecto unha vez presentada a solicitude de axuda.

Prazo de solicitudes: do 24 de marzo de 2017 ao  23 de abril de 2017
As solicitudes e demais documentación dixitalizada serán presentadas, a través  da aplicación, polas entidades colaboradoras adheridas.

Beneficiarios: Persoas físicas de dereito privado, comunidades ou mancomunidades de veciños; Propietarios ou titulares dun inmoble do sector residencial sito no ámbito rural da Comunidade Autónoma de Galicia; Agrupacións de persoas físicas ou privadas sen personalidade. 

Axudas: A contía máxima da axuda será calculada en función da potencia unitaria instalada e do tipo de instalación, cos seguintes límites adicionais por proxecto, segundo o artigo 4.2 das bases: - A intensidade máxima da axuda será do 50% do cálculo do investimento elixible por potencia instalada. - A contía máxima da axuda por proxecto será de 50.000No hay comentarios: