viernes, 20 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE AXUDAS PRA REHABILITACIÓN ENERXÉTICA EN VIVENDAS E EDIFICIOS

 

DOGA 06/11/2020: INSTITUTO GALEGO VIVENDA E SOLO: PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES, CON CARÁCTER PLURIANUAL. (código procedemento VI406C)

Sistema: por orde de presentación de solicitudes         ata esgotamento do crédito, tendo en conta que se considerarán válidamente presentadas cando vaian acompañadas da totalidade dos documentos esixidos nas bases.

Prazo: do 02/01/2021 ao 31/07/2021

Restricións: son requisitos indispensables para optar a estas axudas os seguintes:

-      Que o ano de construcción sexa anterior ao 2007.

-      Que se acade unha redución do consumo de enerxía final mínimo do 10% respecto á situación de partida.

-      Que se acade unha mellora da cualificación enerxética mínimo dunha letra  respecto á situación de partida (excepto para inmobles calificados coa letra A)

Beneficiarios:

Persoas físicas propietarias de vivendas unifamiliares, edificios residenciais e vivendas nestes edificios. Comunidades de persoas propietarias e agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais. Agrupacións de persoas propietarias.

Axudas:

-      Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica

-      Mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas

-      Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación

Podendo realizarse unha tipoloxía de actuación ou unha combinación de varias.

 

A axuda varía para cada actuación e segundo os resultados de aforro enerxético acadados. Para o cálculo da axuda correspondente a cada tipoloxía de actuación pode consultarse o seguinte enlace: http://pree-calculo.idae.es/ 

Destacar:

     -          Non serán subvencionables os custes de licencias, impostos, taxas nin tributos, EXCEPTO o IVE (será subvencionable cando non se poida recuperar ou compensar) 

-          Son subvencionables os custos de xestión da solicitude (máx. 4% axuda ou 3.000 euros) e de xestión da xustificación da axuda (máx. 7% axuda ou 7.000 euros)

-          As actuacións non poderán estar iniciadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude de axuda, EXCEPTO para as actuacións preparatorias para solicitar a solicitude (proxecto, memoria técnica, certificados…) que non poderán ser anteriores ao 07/08/2020.

-          Aportar na xustificación final fotografías das obras realizadas.

 

Máis información:  IGVS - Portadaigvs.xunta.gal ou dirixirse á Axente de emprego do concello.igvs.xunta.gal

No hay comentarios: