jueves, 3 de diciembre de 2020

AXUDAS DO IGAPE PARA O SECTOR DA HOSTELARÍA

Obxecto: subvencionar a instalación, reforma ou adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados en Galicia, así como a adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

Subvención: 80% dos gastos e investimentos (cun investimento mínimo subvencionable de 1500 euros) realizados entre o 1 de outubro de 2020 e a data de finalización do prazo de execución, serán subvencionables:

-          Instalación de pechamentos estables ou de elementos desmontables e móviles que sirvan de illamento ou acotación, elementos móviles nos laterais, cuberta e/ou chan (toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles). Máximo subvencionable 14.000 euros.

-          Adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza (renovación de mobiliario, instalación de sistemas de iluminación e aparellos calefactores e actuacións de mellora da fachada do local. Máximo subvencionable 7.000 euros.

-          Adquisición de elementos sutentables de envasado e empquetado de comida e bebidas para entrega a domicilio ou recollida no local. Máximo subvencionable 4.000 euros.

-          Rotulación do nome do establecemento nos elementos fixos ou móviles da terraza.

Beneficiarias: pemes de calquera forma xurídica, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens, radicadas en Galicia que desenvolvan a actividade como restaurantes, cafetarías, bares e salóns de banquetes, dados de alta nalgún dos seguintes IAE:

GRUPO 671 Epígrafes 1,2, 3, 4 ou 5; GRUPO 672 Epígrafes 1,2 ou 3; GRUPO 673 Epígrafes 1 ou 2;  GRUPO 675; GRUPO 676 Epígrafe 9

Dada a situación de alarma pola Covid 19 exímese a necesidade de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias (consultar Resolución).

Prazo de solicitude: do 4 de decembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021, agás que se produza esgotamento do crédito.

Obrigas a destacar:

- Manter os elementos subvencionados durante un prazo de tres anos desde a finalización do prazo de execución (en caso de deteiorarse poderá ser substituído, aínda que a substitución non será subvencionada).

Máis información: http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP411 , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento municipal 

No hay comentarios: