jueves, 30 de diciembre de 2021

AXUDAS A AUTÓNOMOS PARA INVESTIMENTOS (BONO AUTÓNOMO)

 Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (TR341Q). Consellería de Emprego e Igualdade. DOGA DO 30 DE DECEMBRO DE 2021

Persoas Beneficiarias:

-      Persoas autónomas de Galicia de alta no RETA ou mutualidade, con domicilio fiscal en Galicia, e antigüedade ininterrumpida no mesmo superior a 42 meses, que ademáis acaden un rendemento neto reducido anual inferior a 30.000 euros e facturación mínima anual de 12.000 euros IVE incluído, todo isto declarado no ano 2020.

-      Sociedades de calquera clase e comunidades de bens que teñan unha persoa autónoma societaria con antigüedade ininterrumpida na actividade superior a 42 meses, cuxa empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) na última declaración realizada, e cuxa base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada sexa inferior a 30.000 euros.

Excluidos: as persoas que cobraron a axuda do bono autónomo en convocatorias anteriores

Importe: 80% do custo das actividades (sin IVE) sinaladas na Orde dirixidas á mellora da competitividade a través de servizos ou investimentos, cun límite máximo de 3.000 euros. Podense solicitar ambas liñas, atendéndose primeiro a Liña 1 e co límite máximo de 3.000 euros para o conxunto das actividades.

 

Liña 1: Mellora da competitividade a través de servizos: investigación de mercado; plan de marketing; plan de comunicación do negocio; plan estratéxico do negocio; plan de crecemento: constitución da sociedade; plan de reorientación do negocio; plan de transformación dixital; plan de refinanciamento.

 

Liña 2: Mellora da competitividade a través de investimentos: compra de maquinaria; compra e instalación para a mellora da eficiencia enerxética, inversión para a sustitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos, compra de útiles e ferramentas; reforma do local de negocio; equipos informáticos; equipamento de oficina e/ou negocio, rótulos; aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais, deseño da marca. (No caso de reforma do local do negocio exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma, a menos que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade).

Inclúe os investimentos realizados desde o 01/01/2022 e ata o fin do prazo de xustificación, en todo caso antes do 5 de decembro de 2022.

Prazo presentación solicitudes: desde o día 14 de xaneiro de 2022 ata o 14 de febreiro de 2022 ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes van concedéndose seguindo a orde de entrada ou cando o expediente esté completo, ata o esgotamento do crédito.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal

No hay comentarios: