lunes, 14 de abril de 2008

AXUDAS RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DE HÓRREOS E OUTROS ELEMENTOS DO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Actuacións subvencionables:

1.- Obras de conservación e mantemento:
- Retellado, reposición ou reparación de cubertas. Non se inclúe a reconstrución total ou parcial das cubertas.
- Traballos de conservación que afecten ós elementos ou materiais de cerramente ou acabamento do interior e do exterior. Sempre que se empreguen os mesmos materiais orixinais.
- Pintura dos recebos dos paramentos con tintas de base mineral, nas cores tradicionais e sempre que supoña a reparación dun revestimento ou acabamento anterior e que sexa coherente co tipo de ben.
- Cambio ou reparación das carpintarías dos ocos, empregando os mesmos materiais.
- Pintura das carpinterías de madeira con lasures ou con tratamentos e poro aberto, con pinturas ao aceite ou con ceras naturais.
- Reparación ou substitución de pezas auxiliares como escaleiras, varandas, canlóns…
- Limpezas e retirada da vexetación do contorno.
- Demolición e retirada dos elementos desconformes con valores etnográficos do ben.

2º.- Obras de restauración que teñan por obxecto a restitución ou mellora do ben, co fin de recuperar o carácter orixinal (necesítase proxecto técnico).

BENEFICIARIOS:

1º.- Hórreos, cabazos, cruceiros e petos de ánimas de máis de 100 anos de antigüidade.
2º.- Hórreos, cabazos, muíños, fontes, lavadoiros, fornos…, que teñen a consideración de bens inventariados nas normas complementarias e subsidiarias do planeamento.

CUANTÍA DAS AXUDAS: 60% do coste de execución do proxecto, máximo 2.000 euros no caso de obras de conservación e mantemento, e 6.000 euros no caso de obras de restauración.

PRAZO DA PRESENTACIÓN: ata o 15/07/2008.

No hay comentarios: