viernes, 26 de marzo de 2010

SUBVENCIÓNS A PEQUENOS COMERCIANTES PARA O ABANDONO DA ACTIVIDADE


AXUDAS DA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN A PEQUENOS COMERCIANTES AUTÓNOMOS QUE ABANDONEN A ACTIVIDADE COMERCIAL. 2010


BENEFICIARIOS:

1. Comerciantes minoristas que decidan abandonar a actividade comercial, e cumplan os seguintes requisitos:

- Poseer a condición de comerciante.
- Que a actividade principal se corresponda cós epígrafes que aparecen no anexo
- Exercer, como titular do comercio, nos últimos 10 anos de forma ininterrumpida. Considérase cumplido o requisto, no caso de comerciantes que sucedesen ou substituísen no exercicio da actividade comercial ó seu cónxuxe, tralo falecemento ou abandono deste de toda a actividade comercial, antes da entrada em vigor desta orde, sempre que entre os dous sumen dez anos.
- Estar en posesión dos correspondentes permisos ou licencias municipais.
- Ter entre 60 e 64 anos. No se concederá a los que durante el 2010 cumplan los 65.
- Estar dado de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social nos dez últimos anos, de forma ininterrumpida, excepto para o caso previsto no punto 3º. , e ter cotizado um período previo de forma que lle permita completar o período esixido para causar dereito á pensión de xubilación, por lo menos ao chegar aos 65 anos.
- Comprometerse a abandonar o exercicio profesional, e a ceder os establecementos comerciais para que outra persoa continúe exercendo algunha actividade comercial.
- Enténdese que se cumple o requisito de cesión si se presentan contratos ou escrituras de donación, venda, alugueiro, traspaso ou rescisión, nos que figurará o compromiso do cesionario de abrir o local no prazo de 6 meses, e desenvolver unha actividade comercial, económica ou profesional, por un período de tempo de 3 anos ou o tempo que reste ata a xubilación do beneficiario.
- Non ter rendimentos netos regulares na unidade familiar, sin contar os ingresos da actividade, non superiores ós 15.000 euros no último exercicio.
- No caso de que o solicitante non sexa propietario do local, deberá contar coa autorización do propietario mediante documento público.

2. O cónxuxe, si colabora na actividade comercial e cumple os requisitos anteriores. Si o cónxuxe colaborador cumpre os requisitos para solicitar a axuda, non poderá seguir exercendo a actividade comercial xunto o novo titular dela.

Requisitos dos cesionarios:
- Si é persoa física, non haber cumplido os 45 anos.
O cónxuxe non pode ser o cesionario.
- Si é persoa xurídica, non haber cumplido os 45 anos os administradores ou xerentes e non estar participada polo comerciante que abandona a actividade.

CUANTÍA DAS AXUDAS:

- Os cedentes percibirán, ata alcanzar a xubilación, un pago anual de 10.000 euros (rateándose o último ano por meses completos, e cobrarase íntegramente o primeiro ano a modo de indemnización).
- O cónxuxe do cedente que participaba na actividade comercial: 5.000 euros

NOTA: O cedente queda obrigado a seguir cotizando á Seguridade Social si non cotizou o mínimo de anos (15). Esta axuda a incompatible con outras axudas para o mesmo fin, coa percepción por parte do beneficiario da pensión de xubilación, en calqueira réxime finaciado con recursos públicos, ou de invalidez permanente, etc.

PRAZO DE SOLICITUDE: 05 de abril do 2010.

No hay comentarios: