lunes, 24 de enero de 2011

AXUDAS A MULLERES EMPRENDEDORAS.PROGRAMA EMEGA

OBXECTO: Concesión de axudas e subvencións para o establecemento da muller como empresaria.

BENEFICIARIAS:
Actuación 1:
- Mulleres que creen o seu propio posto de traballo, partindo dunha situación de desemprego ou inactividade por período mínimo de tres meses anteriores ao día primeiro do mes de inicio da actividade, establecéndose como empresarias autónomas ou sociedades unipersonais.
- Mulleres que constituán microempresas ou pequenas empresas, baixo calquera forma societaria, incluidas as sociedades civís e comunidades de bens, sempre que se cumplan unhas determinadas condicións.
- Que inicien a actividade empresarial (alta na seguridade social) entre o 01 de setembro de 2009 e o 18 de febreiro do 2011, data de finalización do prazo de solicitude.
- Que realicen un investimento mínimo de 6.000 euros.
- Que realicen as actuacións obxecto de subvención e cumpran os demais requisitos.
- Que non recibisen con anterioridade axuda do programa EMEGA.

Actuación 2:
- Empresarias autónomas, microempresas e pequenas empresas que cumpran os requisitos: que acrediten actividade ininterrumpida entre 2 e 5 anos na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, que realicen un proxecto inversor de polo menos 6.000 euros, que creen emprego, etc.

CUANTÍA DAS AXUDAS: Van desde os 8.000 euros ata os 30.000.

PRAZO DE SOLICITUDE: 18/02/2011.

PRINCIPAL OBRIGA: Mante-la actividade e os postos de traballo creados polo menos 5 anos.

INCOMPATIBILIDADES: É incompatible con outras subvencións correntes para a promoción do emprego feminino (por exemplo: programa de promoción do emprego autónomo da Consellería de Traballo e Benestar)

No hay comentarios: