martes, 25 de enero de 2011

VEICAR SELECCIONA PERSOAL PARA OS PARQUES DE BOMBEIROS DOS QUE É ADXUDICATARIA

SELECCION PERSOAL LUGO

Concesionaria da xestión do servizo de intervención en emerxencias dos Parques de Bombeiros de Barreiros, Vilalba e Viveiro. Convoca:

PROBAS DE PRESELECCIÓN

Para a contratación de persoal, de acordo co seguinte:

- NÚMERO DE POSTOS: 66 prazas.
- CATEGORÍA: Persoal de intervención (Xefe de parque, Xefe de Quenda – Condutor, Bombeiro - Condutor)

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS ASPIRANTES:

A) REQUISITOS:
1. Ter cumpridos 18 anos.
2. Posuír a nacionalidade española ou de calquera outro estado membro da unión europea.
3. Ter coñecementos básicos dun dos seguintes oficios: albanel, fontaneiro, electricista, carpinteiro ou mecánico.
4. Estar en posesión dun título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primeiro grao ou titulación equivalente, expedido po la autoridade docente competente.
5. Estar en posesión do permiso de condución TIPO C.
6. Acredita-la aptitude física con la presentación de un certificado médico, en impreso oficial y firmado por un colexiado en exercicio, no que se garanta que non se padece enfermidade ou lesión que o limite para o desenrolo das funcións de bombeiro, non admitíndose certificados que non se axusten en su redacción a estes conceptos.
Este certificado médico non exclúe as posibles comprobacións posteriores que se estimen necesarias.


B) DOCUMENTACIÓN A ENGADIR Á SOLICITUDE:
1. Copia do DNI ou pasaporte.
2. Copia do permiso de conducir GRUPO C.
3. Curriculum vitae.
4. Copia da tarxeta da Seguridade Social.
5. Certificado médico oficial, anteriormente descrito.
6. E-mail de contacto (MUY IMPORTANTE).


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Dende o día 25 de xaneiro ata o 5 de Febreiro de 2010, a seguinte dirección:

VEICAR, S.L.
Avda. Das Mariñas 127, O Carballo
15176 – OLEIROS
A CORUÑA

SELECCIÓN DE CANDIDATOS: Para a selección dos aspirantes se realizarán as seguintes probas e evaluacións:

1. Probas físicas: a cualificación das probas de aptitude física serán apto/non apto, unha vez superado o mínimo as probas serán puntuables. A empresa reservase o dereito de rebaixar os seguintes mínimos dependendo das puntuacións obtidas polos participantes xa que hai 66 prazas que cubrir.
A efectos de descalificacións aplicarase o regulamento da Federación Internacional de Atletismo.
- Carreira de velocidade de 100m nun tempo máximo de 15 segundos (un intento).
- Carreira de resistencia de 1.600m nun tempo máximo de 6 minutos e 35 segundos (un intento).
- Salto de lonxitude a pés xuntos sen carreira ónde se pedirá unha lonxitude mínima de 1 metro e oitenta centímetros (dous intentos).
- Pres de banca en 30 segundos, levantando 30 quilogramos: Deitado no banco, ombreiros en abduccion 90ª e cóbados flexionados. Unha vez finalizado o agarre, o aspirante comezará coa barra apoiada no peito. A proba consiste na realización do máximo de repeticións. En cada repetición os cóbados deberán estenderse completamente e tocar coa barra no peito. Mínimo de 23 repeticións (un intento).
- Subir a pulso unha corda un mínimo de 3,0 m de altura sen impulso e partindo de sentado (dous intentos).
- Natación, 50m estilo libre nun tempo máximo de 64 segundos partindo do contacto no borde da piscina ben sexa dentro ou fora sen poder apoiarse en nada hasta a conclusión da proba. (un intento).
2. Exame psicolóxico.
3. Exame teórico sobre coñecementos xerais relativos á profesión de bombeiro, e acerca do ámbito xeográfico e poboacional das comarcas do ámbito de actuación dos parques.
4. Entrevista persoal.
5. Exame práctico de condución.
6. Formación teórica e práctica pre apertura dos parques.


MAIS INFORMACIÓN:
No e-mail: gestionbomberos@veicar.com de 09:30 a 14:00 de luns a venres.

RELACIÓN DE ADMITIDOS PARA FACER AS PROBAS: Publicarase nesta web o día 10-02-2011.

DATA DAS PROBAS: __________ nas instalaciones do INEF de Bastiagueiro (Oleiros – A Coruña) as 08:00 da mañá. CALQUERA MODIFICACIÓN PUBLICARASE NESTA WEB.

No hay comentarios: