viernes, 4 de marzo de 2011

OFERTA EMPREGO EDUCADOR INFANTIL

Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dun educador infantil para cubrir vacacións das cuidadoras.
Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.
- Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 23 meses nos 30 últimos.
O prazo de inscrición finaliza o día 14 de marzo ás 13:00horas, e a partir de dita hora realizaranse as probas de selección.

No hay comentarios: