jueves, 14 de abril de 2011

AXUDAS PARA REMATE DE FACHADAS, REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DE VIVENDAS NO MEDIO RURAL

MODALIDADES DE AXUDA


1. Remate de fachadas e cubertas.
Inclúe o acabado de fachadas e cubertas que non se remataron no momento da construcción do edificio. Despois da actuación é necesario:
a) Rematar todas as fachadas da edificación.
b) Rematar as fachadas vistas de todas as edificacións anexas á principal (alboios, cortes, rochos..) que sexan propiedade da mesma persoa e que se atopen situados a unha distancia da edificación principal inferior a 15 m.
c) Colocación de tella, lousa e outro material da cuberta do tellado da edificación destinada a vivenda.

As construcións e edificacións inacabadas deberán quedar completamente rematadas, cos paramentos exteriores e cubertas totalmente rematadas, con emprego das formas e dos materiais que menor impacto produzan, así como das cores tradicionais da zona.


2. Rehabilitación de vivendas.
Son actuacións dentro dos límites da edificación primitiva que teñan por obxecto:
a) Mellorar as condicións estructurais e de seguranza.
b) Mellora da accesibilidade
c) Mellora das condicións constructivas, funcianais e de habitabilidade.
d) Remodelación, mediante obras, dentro dos límites da edificación, que teñan por obxecto variar a distribución interior.
e) Mellora da eficiencia enerxética
f) Ampliación da superficie útil destinada a vivenda dentro dos límites da edificación existente, coas seguintes condicións:
- para mellorar as condicións de accesibilidade de persoas con mobilidade reducida ou maiores de 65 anos.
- para satisfacer as demandas dos moradores, sempre que a superficie útil final non supere os 140 m2

Non se consideran rehabilitación:
a) O baleirado.
b) A eliminación ou substitución da estructura horizontal das plantas habitables sempre que afecten a máis do 20% da superficie da vivenda.
c) Actuacións de amoblamento ou acabamentos interiores non ligadas as obras anteriores.

3. Reconstrución de vivendas.
Considerarse reconstrución:
a) Obras que impliquen a eliminación, substitución ou nova execución, polo menos, un 20% da estructura horizontal da planta das vivendas nas que se actúa.
b) Obras de ampliación, sempre que a superficie final resultante non supere os 140 m2.

Os edificios a reconstruir deben contar como mínimo con tódalas fachadas primitivas.
As actuacións deberán respectar os valores arquitéctonicos da edificación orixinal, utilizando as solucións tipolóxicas e construtivas da zona. Tamén os materiais e os colores deben de ser os tradicionais no seu entorno.


Requisitos das vivendas

1º.- Vivendas unifamiliares situadas no ámbito rural, é decir, encravadas en entidades de poboación inferiores a 500 habitantes ou en núcleos rurais (localidade, vila, aldea, lugar) entre 500 e 1.500 dependendo do planeamento municipal.

2º.- Ter máis de 10 anos de antigüidade para obras de remate de fachadas e cubertas e levar polo menos 5 anos habitada, 15 anos para rehabilitación e 40 anos para reconstrución. No caso de que as obras sexan para mellora da accesibilidade de persoas con mobilidade reducida ou para maiores de 65 anos, a antigüidade mínima é de 5 anos. No caso de que a vivenda sufrise unha ampliación de máis do 25% da superficie útil orixinal, tomarase para o cálculo da antigüedade a data da ampliación.

3º.- As vivendas deberán estar en posesión da cualificación definitiva para poder solicitar as axudas.

4º.- No caso das subvencións á rehabilitación e á renovación das vivendas, tanto as de uso propio como as destinadas a aluguer, dedicaranse a residencia habitual (certificado de padrón que se presentará coa solicitude de subvención) e permanente durante o prazo, como mínimo, de 5 anos a partir do día seguinte ao da notificación da resolución definitiva, do propietario ou do arrendatario (neste caso os 5 anos comenza a contar desde a firma do contrato que ten que ser despois da resolución definitiva e antes da publicación da convocatoria de axudas. Esto debe acreditarse coa solicitude de subvención presentando contrato de aluguer por 5 anos).
No caso da poboación galega residente no exterior da comunidade autónoma, e que non destine as vivendas a aluger, estas obrigas limitaranse á residencia na vivenda durante polo menos 15 días ao ano, no mesmo período.


Máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura

No hay comentarios: