jueves, 7 de abril de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples. Requisitos: - Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados. - Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa. - Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación. - Declaración xurada de non ter traballado neste Concello máis de 18 meses durante os últimos 30 meses. O prazo de inscrición remata as 11:00 horas, do día 19 de abril.

No hay comentarios: