lunes, 28 de mayo de 2012

OFERTA EMPREGO 3 PEÓNS

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 3 peóns de protección do ambiente e espacios naturais, a xornada completa, durante 3 meses, sendo a data de inicio o 11 de xuño.


Requisitos que deben cumprir os candidatos:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude (DNI e xustificante de estudios realizados).


O prazo de solicitude remata o próximo día 06 de xuño, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 10:00 horas.


Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

No hay comentarios: