viernes, 25 de enero de 2019

Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria no ano 2019. DOGA 24/01/2019

Requisitos: 1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria. 3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2018/19 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica. 4. O alumnado matriculado durante o curso 2018/19 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: 4.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos. 4.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre, ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos. O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Prazos de matrícula: – Convocatoria de maio: 11 de marzo ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos. – Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos. As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

No hay comentarios: