miércoles, 5 de febrero de 2020

AXUDAS VARIAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


1.- BONO AUTÓNOMO

Quen pode solicitar: Esta axuda está dirixida a traballadores desempregados que teñan unha antigüidade na realización da actividade de máximo 42 meses, uns rendementos económicos anuais en IRPF inferior a 30.000 euros, e unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluido) na declaración de 2018.
Que se subvenciona: accións dirixidas á mellora da competitividade ou investimentos en maquinaria, reforma do local, equipos informáticos….
Importe da axuda: 80% da inversión, máximo 3.000 euros.
Prazo de solicitude: ata o 03/03/2020

2.- AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
Obxecto: axudas para á promoción do emprego autónomo.

Requisitos:
-      Causar alta, con anterioridade á presentación da solicitude,  no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, en Galicia, entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
-      Estar inscrito como demandante de emprego, carecendo de ocupación na data de incio da actividade.
-      Desenvolver fundamentalmente a actividade en Galicia.
-      Non ter percibido subvencións de programas de emprego autónomo nos tres anos anteriores.
-      Non ter desenvolvido a mesma actividade como autónomos/as na mesma localidade nos seis meses anteriores ao inicio da actividade, nin ter estado de alta como autónomos/as nos tres meses inmediatamente anteriores.
Importe:
-      Persoas desempregadas en xeral: 2000 €.
-      4000 € para persoas desempregadas que ademáis sexan: menores de 30 anos; ou desempregadas de longa duración; ou desempregadas con discapacidade; ou desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
-      A contía increméntase un 25% en cada un dos seguintes supostos (acumulables): muller; centro de traballo situado nun concello rural; persoas maiores de 45 anos; emigrantes retornados. Sendo a contía máxima 9.000 €.
Prazo de solicitudes: do 03 de febreiro ao 30 de setembro 2020, ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada.
3.- AXUDAS A PERSOAS AUTÓNOMAS PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

Beneficiarios: Persoas traballadoras autónomas ou profesionais pola primeira contratación con caracter indefinido de persoas desempregadas durante o primeiro ano de actividade de persoas desempregadas, e pola segunda e terceira contratación de caracter indefinido de persoas desempregadas nos tres primeiros anos de actividade.
4.- BONO NOVAS OPORTUNIDADES

Está dirixido a persoas que se deron de alta no réxime de autónomos no período do 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2020 e cesaran con anterioridade na súa actividade, sempre e cando se cumplan unha serie de requisitos, entre eles: que o cese da actividade se producira con 6 meses de antelación a nova alta, ter cotizado un determinado período, estar desempregado e inscrito no servizo público de emprego, etc.

5.- BONO RENOVA NOS NEGOCIOS DE AUTÓNOMOS

Estas axudas están dirixidas a autónomos que vaian a transmitir o  seu negocio por: ter 60 anos ou máis, por declaración de incapacidade total, ou polas persoas herdeiras tralo falecemento da persoa autónoma. Tamén recibe axuda as persoas que adquiren estes negocios.

6.-AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN  LABORAL E FAMILIAR PARA AS PERSOAS AUTÓNOMOS/-AS

7.- AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN.

8.- PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASES TECNOLÓXICA
No hay comentarios: