lunes, 27 de mayo de 2019

AXUDAS AO SECTOR AGRÍCOLA E/O GANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO. ANO 2019. CONVOCADAS POLA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO


-          Prazo de solicitude: Ata o 7 de Xuño.

-          Obxeto: Coa finalidade de recuperación de terreos abandonados e incremento da superficie adicada aos cultivos, contribuindo o asentamento de poboación no medio rural.


-          Beneficiarios: Gandeiro/a ou agricultor/a individual; sociedades agrarias de transformación; persoas xurídicas que ostenten a titularidade de explotacións; persoas físicas ou xurídicas que asuman o compromiso da súa incorporación agricultura ou gandería; comunidades de bens e sociedades civís que sexan titulares de explotacións agrícolas e gandeiras.

-          Para poder ser beneficiarios da subvención será preciso dispor dunha superficie mínima de unha hectárea para a súa posta en produción, podendo ser nunha única parcela, varias ou parte dunha maior superficie (pode ser en propiedade, aluguer ou cesión)

-          A superficie a incorporar pode ser en concepto de propiedade, aluguer, cesión ou calquera outro instrumento xurídico que confira o dereito de uso do ben.

(No caso de aluguer ou cesión, deberase presentar un documento donde coincida o nome do arrendatario co nome que apareza no Catastro)

Os beneficiarios deberán comprometerse a ter en produción ou funcionamento o ben para o que se lle concede a subvención por un periodo de cinco anos.

-          Serán subvencionables aqueles que de xeito indubitado respondan a natureza da actividade subvencionada e resulten estritamente necesarios.
(No caso de contratar unha empresa, deberase presentar as facturas que o xustifiquen. Se fora por medios propios, facer unha estimación de polo menos das horas dedicadas o desbroce, gradeo ou arado).

-          Contía de axuda: 100.000€
500€ por hectárea, (sen IVE)
Máximo de hectáreas subvencionables: 18 hectáreas.
 


No hay comentarios: