lunes, 22 de marzo de 2021

INSTITUTO GALEGO VIVENDA E SOLO: SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE FOMENTO DA CONSERVACIÓN, DA MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E DA ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS DO PLAN 2018-20

No DOG de 22/03/2021 convócanse subvencións dirixidas a financiar actuacións de rehabilitación de edificios e/ou vivendas.

 

Actuacións subvencionables: Consideraranse actuacións subvencionables para o fomento da conservación, as seguintes actuacións:

 

a) As relativas ao estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións.

b) As relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianerías, incluíndo procesos de desamiantado.

c) As relativas á adecuación interior da vivenda unifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente esixidas.

 

Para a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade, consideraranse subvencionables as seguintes actuacións:

 

 - A instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade

 - A instalación ou dotación de produtos de apoio

 - A instalación de elementos de información ou de aviso, que permitan a orientación no uso de  escaleiras, ascensores e do interior das vivendas.

 - A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o         exterior

 - A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de  persoas maiores ou con discapacidade

 - Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas         unifamiliares ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva, así como nas súas  vías de         evacuación

 - Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento  Básico do CTE, de seguridade de utilización e accesibilidade (DB-SUA).

 

 

Requisitos das actuacións:

 

1) Edificios finalizados antes do 1 de xaneiro de 1996.

2) As vivendas deberán constituír a residencia habitual e permanente das persoas propietarias, inquilinas ou moradoras no momento de solicitar a axuda.

3) En edificios de vivendas de tipoloxía residencial colectiva:

 - Que, polo menos, o 70 % da súa superficie construída sobre rasante teña uso residencial

 de vivenda, excluída a planta baixa e/ou plantas inferiores, se ten ou teñen outros

 usos compatibles

 - Que, polo menos, o 50 % de todas as vivendas do edificio constitúan o domicilio habitual

 das persoas propietarias, inquilinas ou moradoras no momento de solicitar as axudas

 - Que as actuacións conten co acordo de executar as obras da comunidade.


Prazo de solicitude: comenza mañá día 23/03/2021, e por un período dun mes ou ata o esgotamento do crédito.


Máis información e solicitudes:  contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI422E

 

No hay comentarios: