miércoles, 19 de enero de 2022

Axudas para particulares para a corrección de impactos paisaxísticos

Persoas beneficiarias:

Titulares dun inmoble ou ben sobre o que se pretendan realizar as actuacións.

A persoa solicitante deberá ser propietaria e deberá acreditar a plena dispoñibilidade. No caso de beneficiarios que non teñan o inmoble ou ben o seu nome no catastro deberán acreditar a titularidade xunto coa xustificación con: escrituras de propiedade, testamento… Ademáis no caso de varios copropietarios deberá aportar autorización de todos para a realización das actuacións.

A totalidade dos requisitos establecidos na resolución deberán cumprirse antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

Obxecto: Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a execución de actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, que deberán aplicar os criterios e recomendacións da Guía de color e materiales de Galicia das doce grandes áreas paisaxísticas de Galicia e no caso de muros de peche coa Guía de caracterización e integración paisaxística de valados; concretamente, as relacionadas no artigo segundo da resolución, entre os cales destacamos: tratamento de paredes medianeras vistas, revestimento e pintado de fachadas actualmente en ladrillo cerámico, hormigón ou sin revestir, renovación do acabado exterior das fachadas, remate exterior das cubertas realizadas con placas de fibrocemento, acondicionamento e mellora de peches de fincas de grandes dimensións, etc.. Os gastos subvencionables son os indicados no seu punto cuarto. Deben de ser posteriores a presentación da solicitude, as obras non deben estar empezadas.

Contía: a contía máxima será do 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000,00 €, por solicitante e ben.

Prazo de presentación de solicitudes: do 20 de xaneiro de 2022 e ata o 19 de febreiro de 2022, ou ata o esgotamento do crédito.

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0192-221221-0001_es.pdf 

No hay comentarios: