martes, 24 de mayo de 2022

AXUDAS AO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL PARA TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN

ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para  a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede  a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C).

Obxecto: subvencións para  a implantación e impulso da estratexia dixital e modernización dos sectores comerciais e artesanais.

Beneficiarios:

-      Comerciantes retallistas con domicilio social radique en Galicia, que non sexan recoñecidos como grande establecemento e que cumpran cos requisitos para exercer a actividade. Que tendo a condición de PEME, teñan un número de empregados/as igual ou inferior a 20, incluídas as persoas en situación de autoemprego. Que estean dados de alta na nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionen no anexo II e III. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, debera estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada co anexo II.  Que desenvolva a súa actividade nun establecemento cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE

-      Obradoiros artesáns que estean escritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.

Solicitudes: estas solicitudes serán presentadas obrigatoriamente por medios electrónicos.

Actuacións subvencionables e importe máximo sen IVE:

1.    1. Liña de dixitalización comercial, subvención será do 80% tendo en conta en todo caso as inversións máximas subvencionables en función das actuacións e número de empregados. Inclúe implantación e actualización de páxina web con venda e sen venda en liña, mantemento de páxinas web, hardware e lector de códigos de barras, etc.

2.  Liña de modernización comercial en obradoiros e comerciantes retallistas con tenda física. Non pode ser de segunda man e inclúe: maquinaria, ferramentas ou equipamentos auxiliares de fabricación externa cualificada que teñan relación directa coa actividade ou que melloren o deseño ou a calidade do produto final.

Non son subvencionables: ordenadores, teléfonos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe, TPV (agás os establecidos no módulo I); compra de máquinas propias de proceso industrial; compra de máquinas e instrumentos para servizos profesionais; investimentos destinados a locais para uso da actividade artesanal, materias primas para actividades artesanal; investimentos non relacionados coa realización da actuación subvencionable.ç

Cuantía da axuda: será do 80%. Inversión máxima subvencionable 7.000 euros, IVE excluído.

 Prazo presentación de solicitudes:  do 24 de maio ata o 23 de xuño de 2022.

Destacar: consideraranse subvencionables as actuaciós previstas no artigo 4, sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de decembro de 2021 ata a data limite de xustificación establecida no artigo 20, pola incidencia que nos sectores do comercio e da artesanía teñen tanto o período de rebaixas de inverno como a campaña de Nadal, que son para moitos establecementos o momento idóneo para o lanzamento de novas propostas comerciais, en establecementos e a través da canle dixital.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300C 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0596-020522-0008_gl.html


No hay comentarios: