martes, 3 de mayo de 2022

AXUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E MICROEPRESAS PARA ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PARALIZADAS POLA COVID-19 DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

PERSOAS BENEFICIARIAS DESTAS AXUDAS:

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA como persoas traballadoras por conta propia, as comunidades de bens ou sociedades civís, as microempresas e os mutualistas, sempre que estean de alta ou en situación asimilada, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, que tivesen unha alta anterior ao 1 de xaneiro de 2019 e que acrediten unha baixada de facturación de, polo menos, o 65 % comparando o ano 2019 co ano 2021

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada que estean de alta no momento da presentación da súa solicitude e estivesen de alta un mí-nimo de catro (4) meses e un máximo de nove (9) meses no ano 2019

Quedan excluídas desta orde as actividades en que convocaron axudas de xeito específico as consellerías da Xunta de Galicia competentes por razón da materia, entre outras, axudas para hostalaría, hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, axencias de viaxes, lecer nocturno, pesca, acuicultura ou marisqueo, e as actividades culturais como orquestras

Exceptúanse do indicado no parágrafo anterior aquelas persoas beneficiarias que desenvolvan a súa actividade sen teren establecemento permanente aberto ao público

 

IMPORTE DAS AXUDAS: O importe das axudas varía según a facturación acreditada correspondente a o ano 2019, e van desde os 1.000 euros ata os 12.000 euros.

No caso de autónomos de tempada, os importes reduciranse un 50%.

PRAZO DE SOLICITUDE: un mes a partir do día seguinte á publicación (comenza o prazo o día 04 de maio de 2022), salvo esgotamento do crédito, as axudas van concedéndose por orde de entrada.

FORMA DE SOLICITUDE: electrónicamente, para o cal se deberá disponer dun certificado dixital ou da CHAVE 365.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace

No hay comentarios: