jueves, 15 de diciembre de 2022

AXUDAS PARA ALUGUEIRO 2023

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvenciones do Programa de axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, e procedese a súa convocatoria, con financiamento plurianual, códigos de procedemento VI483A (para concesión inicial) e VI483B (para renovación da subvención).

 · PRAZO SOLICITUDE: do 02/01/2023 ao 05/05/2023 sempre que non se esgote antes o crédito (pode ampliarse por resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, que deberá publicarse no DOG).

· BENEFICIARIOS: persoas físicas maiores de idade, que reúnan os seguintes requisitos:

1. Nacionalidade española ou dalgún dos Estados membros da UE ou do Espazo Económico Europeo, Suiza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. Os estranxeiros non comunitarios deben ter autorización de estancia ou residencia en España.

2. Ser titular (arrendatario) dun contrato de aluguer de vivenda con duración mínima dun ano e no que conste a referencia catastral da vivenda alugada.

3. A vivenda alugada ten que ser a residencia habitual e permanente da persoa arrendataria (certificado ou volante de empadroamento).

4. Renda mensual da vivenda non superar os seguintes importes recollidos no punto octavo das bases reguladoras.

5. A suma total das rendas anuais das persoas con domicilio habitual ou permanente na vivenda arrendada sexa igual ou inferior a 3 veces o IPREM. No caso de que a unidade de convivencia sexa familia numerosa de categoría xeral ou dentro da mesma haxa persoas con discapacidade ou vítimas de terrorismo o límite será de 4 veces o IPREM. Se a unidade de convivencia sexa familia numerosa de categoría especial ou haxa persoas con discapacidade nun grado igual ou superior ao 33% o límite será de 5 veces o IPREM.

6. Os ingresos mínimos da unidade de convivencia non sexan inferiores a 0,5 veces o IPREM.

7. Atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa S.S. e non ter pendente ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

· PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible.

· CONTÍA: o 50% da renda ( non podendo superar a renda un prezo máximo establecido por zonas)

· DURACIÓN:  concesión anual, podendo alcanzar un máximo de 5 anos. Para desfrutar as anualidades do segundo e posteriores anos deberá solicitarse a renovación anual en prazo.

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello. 

No hay comentarios: