jueves, 20 de junio de 2019

Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021

Obxecto: Subvencións do Programa para o fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

Requisitos:

- Que se trate de edificios do tipoloxía residencial colectiva de nova construción ou de vivendas procedentes da rehabilitación de edificios .
- Que teña mínimo 8 vivendas. .
- Que se atopen totalmente baleiros de inquilinos ou outros ocupantes por calquera título.
- Que as obras da promoción non estean iniciadas ou finalizadas o 1 de Xaneiro de 2019.
- Que as actuacións de obra nova e de rehabilitación das edificacións se realicen conforme os criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia.
- Que dispoñan dunhas instalacións e servizos comúns que deberán de incluir como mínimo: asistencia social, atención médica básica 24 horas dispoñible e cercana, limpeza e mantemento, dispositivos e sistemas de seguridade, restauración, actividades sociais, deportivas de lecer e culturais así como de terapias preventivas e de rehabilitación. O deseño dos espazos garantirá a adecuación e a accesibilidade para o seu uso por persoas maiores ou de ser o caso de persoas con discapacidade.
- Que as súas vivendas teñen unha cualificación enerxética correspondente ao consumo enerxético, como mínimo, dunha letra B, de acordo coa normativa de aplicación.
- Que todas as súas vivendas se vaian ceder en uso ou destinar ao arrendamento durante un prazo mínimo de corenta anos, o que deberá constar, en todo caso en nota marxinal no Rexistro da Propiedade.

Beneficiarios:

- As administracións públicas, os organismos públicos e demais entidades de dereito público. Así mesmo, as entidades de dereito privado, as empresas públicas, privadas, públicos privadas e sociedades mercantis participadas maioritariamente polas administracións públicas, en cuxo obcecto social figure a promoción de vivendas.
- As fundacións as empresas de economía social e as súas asociacións, cooperativas de autoconstrución, as organizacións non gobernaamentais e as asociacións declaradas de utilidade pública, e aquelas ás cales se refire a disposición adicional.

Contía
- A contía da axuda directa será proporcional á superficie útil de cada vivenda e de ata un máximo de 400€ por metro cadrado da dita superficie útil. A contía máxima desta axuda non podera superar o 40% do investimento da actuación.

Para a determinación da contia da axuda non se terá en conta a superficie útil dos garaxes nin dos rochos.

Prazo: ata o 19 de Agosto de 2019.

No hay comentarios: