jueves, 7 de marzo de 2019

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL XUNTA DE GALICIA


No  Diario Oficial de Galicia do xoves 28 de Febreiro de 2019, publicase o acordo para o peche e apertura de determinadas listaxes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galcia  e o nomeamentode persoal funcionario interino.
Aquelas persoas que queiran inscribirse nas listaxes de contratación temporal poderán facelo sempre que cumpran os requisitos da listaxe correspondente (titulación, coñecemento do  idioma galegoe os demáis que para cada caso estableza a correspondente resolución de apertura da listaxe).

Naquelas listaxes que se atopen pechadas solo poderán inscribirse aquelas persoas candidatas que teñan servizos prestados ou superada algunha proba do derradeiro proceso selectivo.

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: do 1 de marzo ao 15 de xullo, elaborándose a listaxe no período comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de decembro do mesmo ano.

Os documentos que deberán presentar as personas interesadas son os seguintes:
  • Solicitude de inscrición debidamente cuberta.
  • Impreso de pago da taxa.
  • Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego.
  • Fotocopia do DNI (no caso de que a persoa solicitante non autorice a súaconsulta nasolicitude de inscrición).
  • Fotocopia debidamente compulsada que acredite a titulación requerida e os demáis requisitos da listaxe.
No hay comentarios: