jueves, 20 de mayo de 2010

AXUDAS AUTOEMPREGO E PARA PERSOAS DISCAPACITADAS

A Consellería de Traballo e Benestar abriu recentemente a convocatoria de varias axudas para o fomento do eutoemprego, entre as que destacan: axudas para traballadores que se dén de alta como autónomos e para iniciativas emprendedoras de emprego (sociedades limitadas..), ademáis de varias subvencións para a contratación e autoemprego de persoas discapacitadas.
Para máis información, pinche aquí:
http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayudas_subvenciones/portada_ayudas, ou pasanto pola oficina da Técnico local de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa de Cultura

jueves, 6 de mayo de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Necesítase persoa para o reparto de guías telefónicas. (máis ou menos para 3 días)
Interesados poñerse en contacto coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Manuela Domínguez, pasando pola Casa de Cultura ou chamando ó 982590195.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2010

Persoas beneficiarias:

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, sempre que:

• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben formen parte de sociedades civís ou comunidades de bens sempre que as soliciten a título persoal.
• Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
• Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
• Non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estiveran de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos 3 meses inmediatamente anteriores.

Tipos de axuda:

* Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, co fin de facilitar durante o inicio da actividade uns ingresos mínimos, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible por importe non inferior a 3.000 euros (sen incluír o IVE) realizado entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 posteriores. As contías oscilan entre os 5.000 e os 10.000 euros.

* Subvención financeira de redución de xuros de préstamos necesarios para a súa constitución como traballador/a autónomo/a, tendo en conta que, como mínimo, o 75% do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible. Deberá acreditarse un investimento en inmobilizado material ou intanxible por importe non inferior a 3.000 euros (sen incluír o IVE) realizado entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 posteriores.

* Axuda para asistencia técnica.

* Axuda a formación.


* Axuda excepcional para o financiamento dos primeiros gastos da actividade realizados nos 3 meses anteriores e nos 6 meses seguintes ao inicio da actividade en concepto de compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, gastos de constitución, publicidade, arrendamento de local, de maquinaria e de equipos informáticos e seguros do local (excluído o IVE). A contía da axuda será de 2.000 euros, 3.000 euros e 3.600 euros, segundo o colectivo dos sinalados no artigo 8º.2 da orde no que se atope incluída a persoa beneficiaria.

* Subvención pola primeira contratación indefinida. Poderá concederse esta subvención tanto pola contratación indefinida inicial dunha persoa desempregada como pola transformación dun contrato temporal en indefinido, sempre que se realice durante o primeiro ano de actividade.

Prazo de solicitude: con carácter xeral remata o 30 de xuño do 2010.

lunes, 3 de mayo de 2010

APERTURA DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN PARA A EMPRESA PÚBLICA SEAGA

A emprea pública SEAGA abreu o prazo de solicitude para a inscrición nas listas das que posteriormente se contratará xente para extición de incendios, entre outros.
O prazo de inscrición remata o día 10 de maio, e xunto coa solicitude é necesario presentar a seguinte documentación:
- Copia compulsada DNI
- Copia compulsada certificado de escolaridade ou superior.
- Certificado médico.
- Copia compulsada do título de galego.
- Vida laboral actualizada.
- Copia compulsada de contratos de traballo en postos similares.
- Copia compulsada doutros cursos relacionados cós postos aos que se aspira.
Máis información: DOG do 28/04/2010, na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa de Cultura, ou chamando ó 982590195