martes, 25 de octubre de 2011

PREVISIÓN DE CURSOS FORMACIÓN CONTINUA 2011-12

Cursos convocados por FORGA, CIGA a realizar en Burela e dirixidos principalmente a traballadores en activo, pero permiten en cada curso un número máximo de traballadores desempregados e da administración.

Nome do curso: ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE ALZHEIMER
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 07/11/2011-01/12/2011
Horas totais: 45


Nome do curso: COMUNICACIÓN SINDICAL E INTRODUCIÓN Á NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Prazas totais: 19
Cupo desempregados: 7
Cupo Administración: 1
Datas execución: 20/09/2011-13/12/2011
Horas totais: 50

Nome do curso: DIVERSOS APROVEITAMENTOS DO MONTE
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 26/10/2011-28/10/2011
Horas totais: 12

Nome do curso: FORMACIÓN CONTINUA PARA CONDUTORES PROFESIONAIS (RENOVACIÓN CAP)
Prazas totais: 10
Cupo desempregados: 4
Cupo Administración: 1
Datas execución: 17/10/2011-29/10/2011
Horas totais: 40

Nome do curso: OPEN OFFICE
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 02/11/2011-01/12/2011
Horas totais: 45

Nome do curso: MELLORA DAS CAPACIDADES FÍSICAS E PRIMEIROS AUXILIOS PARA AS PERSOAS DEPENDENTES
Prazas totais: 20
Cupo desempregados: 8
Cupo Administración: 2
Datas execución: 09/01/2012-22/02/2012
Horas totais: 55

Nome do curso: NOVA COCIÑA
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 26/03/2012-24/04/2012
Horas totais: 45

Nome do curso: TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 12/03/2012-10/04/2012
Horas totais: 51

Nome do curso: OPERADOR PA ESCAVADORA
Prazas totais: 10
Cupo desempregados: 3
Datas execución: 13/04/2012-24/04/2012
Horas totais: 45
Sector o que vai dirixido: Construción e madeira


Nome do curso: CONDUCCIÓN EVASIVA E DE SEGURIDADE
Prazas totais: 12
Cupo desempregados: 3
Datas execución: 07/02/2012-16/02/2012
Horas totais: 25
Sector o que vai dirixido: Sevizos a comunidade


Nome do curso: EDUCANDO EN IGUALDADE
Prazas totais: 30
Datas execución: 08/11/2011-25/11/2011
Horas totais: 19
Sector o que vai dirixido: Cursos dirixidos a traballadores en activo da administración pública

As datas de inicio son orientativas, máis información e inscricións chamando o 982581861, ou pasando pola oficina que teñen en Burela.

lunes, 10 de octubre de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en www.infojobs.net:

- ASESOR/-A COMERCIAL para A Mariña. Previsión Sanitaria Nacional. Valorarase experiencia en seguros de vida e productos financieros.

- OFICIAL ELECTROHIDRÁULICO, para A Mariña. ADER ETT. Requírese formación en FP mecánica, electricidade ou similar. Imprescindible experienca en lectura de planos electrohidráulicos.

- OFICIAL 1ª MONTAJE. ADER ETT. Para montaxe de reductoras e maquinaria tipo grúa.

- COCIÑEIRO, para Viveiro. Canuora Galdo, S.L.
Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao Colexio Público de O Vicedo.


Requisitos:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.


O prazo de inscrición remata as 11:00 horas, do día 19 de outubro e a selección realizarase a partir das 13:00 h. do mesmo día.