viernes, 29 de mayo de 2020

APERTURA PRAZO SOLICITUDE OFERTA OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES (FUNCIONARIO DE CARREIRA)


No BOE de 17/04/2020 publicouse o anuncio da convocatoria para a provisión de dita praza, pero o prazo de solicitude que é de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio neste boletín, e debido a situación actual e as características do posto, o prazo de solicitude quedou suspendido. Pola Resolución de 20 de maio de 2020, publicada no BOE de 23/05/2020, eliminase a suspensión de prazos administrativos con efectos desde o 1 de xuño de 2020. Polo tanto, o prazo de solicitude quedaría aberto desde o día 01 de xuño ata o día 22 de  xuño de 2020 (por ser inhábil o último día de prazo).


No BOP de Lugo de 2 de marzo de 2020, publicáronse as bases da convocatoria do proceso de selección dun funcionario de carreira, mediante concurso-oposición, para acceder a unha praza vacante de operario de servizos múltiples do concello do Vicedo, poden consultalas no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 (Apartado taboleiro de anuncios)

AXUDAS REHABILITACIÓN VIVENDAS PROTEXIDAS

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 pola que se abre a convocatoria para o ano 2020 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos por este instituto (código do procedemento VI420A).

Fin prazo solicitude: 29/07/2020

jueves, 28 de mayo de 2020

CURSO DE TELEFORMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DA CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS OFIMATICAS

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2020 pola que se efesctúa una convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. DOGA 28/05/2020

Obxecto: Obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras a adquisición mediante curso de teleformación das capacidades que as constitúen e a posterior superación dunha proba presencial. 

Destinatarios: persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición.

Descrición: o curso de teleformación é de 190 horas, dura 12 semanas (do 1 de setembro ao 22 de novembro de 2020). A proba presencial realizarase en varias aula Cemit de cada unha das provincias galegas e tamén en Santiago de Compostela. 

Solicitudes: 1. inscribirse a través da intenet na páxina web de CeMIT http://cemit.xunta.gal. 
2. Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT.

Prazo para a inscrición: ata o 4 de xuño de 2020.

Destacar: As persoas admitidas provisionalmente recibirán un correo electrónico confirmatorio coas instrucións necesarias para proceder a súa matriculación e deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data de publicación das listaxes provisionais a taxa correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídos aqueles aspirantes que non aboen a citada taxa.
Taxa exame:  10,63 euros. Estarán exentas do pagamento da dita taxa as persoas incluídas dentro dos supostos de exencións recollidos no artigo 23.10 da Lei 6/2003 de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. 
O xustificante de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, así como calquera documentación complementaria no caso de exención, deberá presentarse electrónicamente no enderezo formacion-cemit@xunta.gal.

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/AnuncioG0177-190520-0001_gl.pdf

AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS E IMPLANTACIÓN DE DOMÓTICA

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a nualidade 2020 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).

Obxecto: axudas para renovación de electrodomésticos (frigorífico, frigorífico-conxelador, conxelador, lavadora e lavlouza, todos con clasificación enerxética A+++, e placas de indución total; axudas para instalacións domóticas: monitorización térmica da vivenda e monitorización eleéctrica da vivenda) a través de entidades colaboradoras.

Beneficiarios: persoas físicas con vivendas en Galicia

Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora. 

Subvencionable: equipamento técnico e accesorios; accesorios da instalación; sistema de almacenamento de combustible; sistemas de alimentación de combustible; montaxe e conexión; IVE cando non sexa recuperable. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude, e sempre que non sexan de segunda man.

Importe: en electrodomésticos de 100 a 450 euros de axuda dependendo do electrodoméstico e do tipo de consumidor (xeral, vulnerable ou vulnerable severo) sen superar en ningún caso do 25% a 75% do valor dependendo do tipo de consumidor. En domótica a axuda máxima é de 500 euros e nunca máis do 50% ao 80% en función do tipo de consumidor.

Prazo presentación de solicitudes:
Para que as entidades interesadas se adhiran: ata o 30 de xullo de 2020.
Para presentar as solicitudes dos seus clientes: do 1  e 2 de xullo ata o 30 de setembro ou ata esgotar fondos.

Pode consultar a normativa pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200525/AnuncioG0474-280420-0002_gl.pdf


LISTA DEFINITIVA SELECCIÓN AXENTE TIC PARA AULA CEMIT. 2020

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos provisional que foi elevada a definitiva para a selección do axente TIC, así como a designación do tribunal e a data e hora na que se realizarán as probas.
 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

A proba de selección realizarase o próximo día 04 de xuño de 2020, ás 10:30 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.

sábado, 23 de mayo de 2020

AYUDAS DE ALQUILER DEL IGVS

RESOLUCIÓN DEL IGVS DE CONCESIÓN DIRECTA DE LA AYUDA COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE  BONO DE ALQUILER SOCIAL Y BONO DE ALQUILER SOCIAL DESTINADO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

  Primero. Personas beneficiarias

·         1. Serán beneficiarias de estas ayudas complementarias todas las personas que a la fecha publicación de esta resolución en el *Diario Oficial de Galicia*, 22 de mayo de 2020, tengan una resolución de concesión inicial o, en su caso, de prórroga del Programa del bono de alquiler social o del Programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de género, así como aquellas otras que resulte beneficiarias en virtud de las actuales convocatorias.

·         2. Será requisito necesario para ser persona beneficiaria de estas ayudas que en el expediente de concesión conste el correspondiente contrato de alquiler de la vivienda presentado por la persona interesada.

·         Segundo. Objeto

·         Estas ayudas son complementarias a las subvenciones concedidas a las personas beneficiarias de los programas del bono de alquiler social ydel bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de género y tienen la finalidad de subvencionar, conjuntamente con estas, el importe mensual de la renta del alquiler de lavivienda, satisfaciendo de este modo una solución habitacional a colectivos especialmente vulnerables. 

Pincha aquí acceder a la normativa:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0003_es.pdf

RESOLUCIÓN DEL IGVS DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL


Primero. *Personas beneficiarias*

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas mayores de edad que en la fecha de la presentación de la solicitud cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o residir legalmente en España, en el caso de las personas extranjeras.

b) Ser titulares, en condición de persona inquilina, de un contrato de alquiler de vivienda con una duración mínima de un año, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos,con mención expresa de su referencia catastral y del medio y forma de pago a la persona arrendadora.

c) Que la vivienda arrendada constituya su residencia habitual y permanente, así como de su unidad de familiar. A estos efectos, tanto la persona beneficiaria como las demás personas integrantes de su unidad familiar deben constar empadronadas en la vivienda objeto del contrato de alquiler a la fecha de la presentación de la solicitud.

d) Estar en situación de vulnerabilidad económica, conforme a lo establecido en el ordinal Tercero: estar en situación de desempleo, ERTE, o haber tenido una reducción de jornada por determinados motivos, siempre que de lugar a una disminución de ingresos...

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y no tener pendiente ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.

f) No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, y/o en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio. 

Segundo. *Objeto*

Las ayudas tendrán una cuantía de 500 euros máximo, o en todo caso el importe de la renta del contrato, máximo 6 meses
Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, contraídas por las personas arrendatarias de vivienda habitual a cuya devolución no pudieran hacer frente.

Quinto. *Plazo de presentación de solicitudes*

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta resolución en el DOG y finalizará el 30 de septiembre de 2020 y, en todo caso, en el momento del agotamiento del crédito.

Pincha aquí para acceder a la normativa:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0008_es.pdf


INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR TURÍSTICO

El día 22 de mayo la Xunta publicó esta nota en relación con el plan de reactivación del turismo que puedes ver aquí https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/49109/xunta-sector-turistico-apostan-polo-pacto-por-destino-seguro-que-inclue-50-000


 Las acciones formativas puedes consultarlas en este enlace http://www.cshg.gal/index.php/es/portada/noticias/746-el-cshg-organiza-seis-nuevos-webinars-formativos-del-plan-de-la-xunta-para-el-sector-turistico
La formación es gratuita y pueden participar todos los profesionales gallegos Más info en formacioncontinua@cshg.es o en el teléfono 690 70 46 18. 

martes, 19 de mayo de 2020

Oferta emprego para a selección de oito peóns de protección do ambiente e espazos naturais

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 8 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 10 de xuño e a de finalización o 09 de setembro de 2020.

O prazo de solicitude comenza o día 20 de maio e remata o día 29 de maio de 2020. A proba de selección realizarase o día 02 de xuño de 2020, ás 10:30 horas na Casa consistorial.
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar (xornada: 22 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (22 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 12 de xuño, e a duración do contrato seis meses.

O prazo de inscrición de solicitudes queda aberto desde o día 20 ata o 29 de maio de 2020. A selección realizarase o día 02 de xuño de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 15 de mayo de 2020

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar (xornada parcial: 34 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (34 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de xuño, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza hoxe día 15 de maio  e remata ás 9:30 horas do día 25 de maio de 2020. A selección realizarase ese mesmo día 25 de maio, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 13 de mayo de 2020

AXUDAS A COMERCIANTES E ARTESÁNS

Prazo de solicitude: aberto ata o 29 de maio de 2020

Beneficiarios: Comerciantes retallistas e obradoiros artesáns (persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran os requisitos establecidos na orde de convocatoria).

Actuacións subvencionables:
1.- Dixitalización comercial (Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns):
  1. A implantación e actualización de páxinas web comerciais
  2. Introdución de ferramentas de márketing 4.0
  3. Pulo á mellora da imaxe dixital
  4. Servizos profesionais de xestión de redes sociais (community manager).
  5. Implantación de ferramentas de xestión
A porcentaxe de subvención será o 80 %, agás no suposto das letras b), c) e d), que será do 70 %, dos investimentos máximos subvencionables,

2. Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto de decoración e interiorismo (Só para comerciantes retallistas):
  1. As obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venda do local comercial.
  2. Adquisición de moblaxe destinado á mellora da imaxe comercial e adquisición de equipamento especializado para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.
  3. Actuacións de mellora da fachada exterior do local comercial e instalación de toldos, carteis, letreiros ou similares.
  4. Actuacións conxuntas dun mínimo de tres establecementos comerciais contiguos para dotar de homoxeneidade estética a imaxe exterior dos comercios dunha mesma rúa comercial.
  5. Os custos polos servizos profesionais de elaboración e redacción do proxecto de interiorismo e decoración.
A porcentaxe de subvención será o 50 % do investimento máximo subvencionable agás no suposto das letras d) e e), que será do 70 %.

3. Proxectos de expansión comercial

4. Posta en marcha de proxectos de tendas efémeras ou eventos pop up

5. Proxectos de posta en marcha de concept stores

6. A adquisición de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal.

En algúns casos tamén se fixan investimentos mínimos

Máis información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioG0424-030220-0004_es.html  ou pasando pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local municipal

martes, 12 de mayo de 2020

VIDEOCONFERENCIA REACTIVACIÓN SECTOR TURÍSTICO

VIDEOCONFERENCIA SOBRE FERRAMENTAS DE REACTIVACIÓN PARA O SECTOR TURÍSTICO GALEGO FRONTE AO CORONAVIRUS. PLAN DE REACTIVACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO” Mércores, 13 de maio, ás 12:00 h

 Inscríbase aquí: https://xunta.webex.com/xunta/onstage/g.php?MTID=e9530fbed4d6c16782033b40cf0c8b674

 Organiza a Xunta de Galicia para presentar o Plan de Reactivación do Sector Turístico Galego fronte ao Coronavirus, co obxectivo de darlle a coñecer as principais medidas de choque, e resolver as dúbidas ou consultas que poida xerar.

lunes, 11 de mayo de 2020

Reactivación prazo solicitude selección dun/dunha Auxiliar de axuda no fogar para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello a resolución pola que se reactiva o cómputo do prazo para a presentación de solicitudes ao abeiro das bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (para cubrir vacacións).

Polo tanto, o prazo de solicitude queda aberto os días 12 e 13 de maio (dous días naturais que restaban do prazo), realizándose o proceso de selección o día 14 de maio partir das 10:00 horas na casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

miércoles, 6 de mayo de 2020

VIDEOCONFERENCIA SOBRE AXUDAS PARA AUTÓNOMOS FRONTE AO CORONAVIRUSPara inscribirse ir a páxina de zoom. Si necesitas axuda podes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello (Tlf. 982590029, emprego@concellodovicedo.org)

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PARA EMPRESARIOS, COMERCIANTES, AUTONOMOS

Este venres día 8 de maio, ás 10:30 h., terá lugar unha videoconferencia dos empresarios, comerciantes, autónomos deste concello interesad@s en participar.. coa Delegación territorial da Xunta en Lugo, na que estarán técnicos do Instituto de saúde e seguridade laboral de Galicia (ISSGA), e falarán sobre as medidas de prevención e seguridade necesarias fronte ao coronavirus para a volta a actividades dos distintos sectores, e solucionarán dúbidas aos que xa están funcionando.

Para máis información, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo (Tlf. 982590029, e-mail: emprego@concellodovicedo.org)

lunes, 4 de mayo de 2020

ENLACES DE INTERÉS PARA EMPRESARIOS


Información sobre seguridade e prevención laboral en relación co COVID para distintos sectores económicos: http://issga.xunta.gal/portal/contido/avisos/aviso_0018.html

Información sobre distintos tipos de axudas para empresas relacionadas coa crisis do COVID: http://www.igape.es/es/