jueves, 29 de diciembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Empresa de Servizos de internet rural vía satélite necesita COMERCIAL A PÉ DE RÚA para o concello de O Vicedo. Buscan unha persoa responsable con don de xentes, que dispoña de vehículo propio.

A data prevista de inicio sería o próximo día 9 de xaneiro, cun período de proba de 11 días.


Para máis información contactar con Pablo, chamando ó 986167500.

FORMACIÓN DE ADULTOS

Trala convocatoria da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de axudas os concellos para a formación de adultos, o concello de O Vicedo abre un prazo de solicitude para a inscrición de tódolos interesados/-as en este tipo de formación.


O obxectivo final sería si se consigue un número mínimo de alumnos/-as, a organización de clases preparatorias, para maiores de 18 anos, que desexen presentarse as probas extraordinarias que convoca a Consellería de Educación, nos meses de xuño e setembro, para a obtención do Título de graduado en educación secundaria (ESO), superior o graduado escolar.


Os interesados/-as poden inscribirse pasando pola Casa da Cultura de O Vicedo, oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, ou chamando ó 982590195, antes do próximo 19 de xaneiro do 2012.

martes, 20 de diciembre de 2011

AXUDAS PARA O ACCESO A INTERNET NOS FOGARES GALEGOS

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica pon en marcha un programa de axudas para que as familias galegas con menos recursos económicos poidan acceder a Internet nos seus fogares.


Beneficiarios das axudas: Os beneficiarios destas axudas serán as familias residentes en Galicia, que teñan unha renda per cápita igual ou inferior a 9.000 € e que soliciten unha nova alta de acceso aos operadores R e Telefónica como entidades colaboradoras na iniciativa. Para poder acceder á subvención, será condición obrigatoria que no domicilio non houbese contratada ningunha conexión a Internet no momento de efectuar a solicitude nin polo menos nos tres meses anteriores á publicación da convocatoria de axudas. Os interesados en acollerse a estas axudas poderán tramitalas a través dos operadores a partir do 2 de xaneiro.


Importe e tramitación das axudas: o programa establece a concesión dunha única subvención por unidade familiar do 40% do custe da tarifa mensual de conexión a Internet a partir do segundo mes de servizo e ata completar un ano, cunha contía máxima de 180€ e condicionado á permanencia no servizo durante ese período. A alta de liña e o importe dunha cota mensual será asumido pola entidade colaboradora.
As operadoras de telecomunicación colaboradoras, R e Telefónica, serán as encargadas da tramitación das axudas.

lunes, 19 de diciembre de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en internet na páxina de infojobs. Para máis información e inscricións: www.infojobs.net


* Necesítase un electrohidráulico para importante empresa ubicada na zona da Mariña. Selecciona FORSEL Grupo Norte ETT. Necesaria titulación de FP Mecanizado ou similar.


* Seleccionan docente para impartir un curso de xestión administrativa e recursos humáns na zona de Viveiro e Ferrol. Necesaria: titulación en ciencias empresariais, experiencia de polo menos 2 anos na administración, experiencia docente de 600 horas como mínimo, CAP ou curso de formador de formadores.

* Compañía de seguros de vida e productos financeiros: Previsión sanitaria nacional, precisa ASESOR COMERCIAL para a zona da Mariña.

lunes, 5 de diciembre de 2011

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA LABORAL

Ata o próximo día 31/12/2011 está aberto o prazo de solicitude para o recoñecemento da experiencia profesional en Atención sociosanitaria a persoas en domicilio, Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e de Confección e mantemento de redes e aparellos.

A Consellería de Traballo e Benestar realiza unha convocatoria co fin último de recoñecer a experiencia laboral ou outra formación a través da obtención si procede do correspondente certificado de profesionalidade.

Requisitos:
-Posuír nacionalidade española.
- Ter 18 anos cumpridos para as unidades de competencia de nivel I e 20 para os niveis II y III.
- Ter experiencia laboral ou formación.
* Mínimo 3 anos, ou 2.000 horas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel II. Mínimo 2 anos, ou 1.200 horas traballadas nos últimos 10 anos para os de nivel I.
* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel II e 200 horas nas de nivel I

jueves, 1 de diciembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral mediante concurso-oposición dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada completa.


Deben cumprirse os seugintes requisitos:
-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.


O prazo de solicitude remata o día 13 de decembro ás 9:30 horas, e a selección é ese mismo día ás 10:00 horas

lunes, 21 de noviembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral mediante concurso-oposición dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada completa.


Deben cumprirse os seugintes requisitos:


-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)

- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.

- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.


O prazo de solicitude remata o día 29 de novembro ás 9:30 horas, e a selección é ese mismo día ás 10:00 horas

martes, 8 de noviembre de 2011

AXUDAS COMERCIOS MINORISTAS

A Consellería de economía e industria a través de entidades colaboradoras adheridas o programa subvenciona a adquisición de equipos informáticos, software, páxinas web, lector código de barras, caixón portamoedas.... para comercios minoristas.


A subvención non superará o 70%, cun máximo de 1.500 euros.


Actualmente o estado desta axuda está na fase de espera a que sexan publicadas as entidades colaboradoras, e unha vez que esto ocurra poderán presentarse as solicitudes nas propias entidades e resolveranse por orde de chegada ata que remate o crédito.


Para máis información, pasar pola oficina de Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura

miércoles, 2 de noviembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun educador familiar, a media xornada, con adscrición o departamento de servizos sociais do concello de O Vicedo.

Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: graduado/diplomado en educación social ou traballo social, licenciado en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata as 9:30 horas do día 9 de novembro de 2011.

A proba de selección terá lugar o próximo día 9 de novembro de 2011, a partir das 10:00 horas


Para máis información e inscricións: pasar pola oficina de técnico de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa da Cultura.

CURSOS

Está aberto o prazo de inscrición para participar en dous cursos:

- Curso de benestar animal. Orientado a tratantes de ganado, cazadores, persoal de explotacións gandeiras.... Gratuito para traballadores en activo.

-Curso en conducción e prevención de riscos no manexo de carretillas elevadoras. Imparte Prevea.

Os cursos anteriores impartiríanse no concello de O Vicedo de haber un mínimo de alumnos.

Máis información e inscricións pasando pola Casa da Cultura ou chamando o 982590195.

martes, 25 de octubre de 2011

PREVISIÓN DE CURSOS FORMACIÓN CONTINUA 2011-12

Cursos convocados por FORGA, CIGA a realizar en Burela e dirixidos principalmente a traballadores en activo, pero permiten en cada curso un número máximo de traballadores desempregados e da administración.

Nome do curso: ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE ALZHEIMER
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 07/11/2011-01/12/2011
Horas totais: 45


Nome do curso: COMUNICACIÓN SINDICAL E INTRODUCIÓN Á NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Prazas totais: 19
Cupo desempregados: 7
Cupo Administración: 1
Datas execución: 20/09/2011-13/12/2011
Horas totais: 50

Nome do curso: DIVERSOS APROVEITAMENTOS DO MONTE
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 26/10/2011-28/10/2011
Horas totais: 12

Nome do curso: FORMACIÓN CONTINUA PARA CONDUTORES PROFESIONAIS (RENOVACIÓN CAP)
Prazas totais: 10
Cupo desempregados: 4
Cupo Administración: 1
Datas execución: 17/10/2011-29/10/2011
Horas totais: 40

Nome do curso: OPEN OFFICE
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 02/11/2011-01/12/2011
Horas totais: 45

Nome do curso: MELLORA DAS CAPACIDADES FÍSICAS E PRIMEIROS AUXILIOS PARA AS PERSOAS DEPENDENTES
Prazas totais: 20
Cupo desempregados: 8
Cupo Administración: 2
Datas execución: 09/01/2012-22/02/2012
Horas totais: 55

Nome do curso: NOVA COCIÑA
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 26/03/2012-24/04/2012
Horas totais: 45

Nome do curso: TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA
Prazas totais: 15
Cupo desempregados: 6
Cupo Administración: 1
Datas execución: 12/03/2012-10/04/2012
Horas totais: 51

Nome do curso: OPERADOR PA ESCAVADORA
Prazas totais: 10
Cupo desempregados: 3
Datas execución: 13/04/2012-24/04/2012
Horas totais: 45
Sector o que vai dirixido: Construción e madeira


Nome do curso: CONDUCCIÓN EVASIVA E DE SEGURIDADE
Prazas totais: 12
Cupo desempregados: 3
Datas execución: 07/02/2012-16/02/2012
Horas totais: 25
Sector o que vai dirixido: Sevizos a comunidade


Nome do curso: EDUCANDO EN IGUALDADE
Prazas totais: 30
Datas execución: 08/11/2011-25/11/2011
Horas totais: 19
Sector o que vai dirixido: Cursos dirixidos a traballadores en activo da administración pública

As datas de inicio son orientativas, máis información e inscricións chamando o 982581861, ou pasando pola oficina que teñen en Burela.

lunes, 10 de octubre de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en www.infojobs.net:

- ASESOR/-A COMERCIAL para A Mariña. Previsión Sanitaria Nacional. Valorarase experiencia en seguros de vida e productos financieros.

- OFICIAL ELECTROHIDRÁULICO, para A Mariña. ADER ETT. Requírese formación en FP mecánica, electricidade ou similar. Imprescindible experienca en lectura de planos electrohidráulicos.

- OFICIAL 1ª MONTAJE. ADER ETT. Para montaxe de reductoras e maquinaria tipo grúa.

- COCIÑEIRO, para Viveiro. Canuora Galdo, S.L.
Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao Colexio Público de O Vicedo.


Requisitos:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.


O prazo de inscrición remata as 11:00 horas, do día 19 de outubro e a selección realizarase a partir das 13:00 h. do mesmo día.

viernes, 30 de septiembre de 2011

APERTURA DE LISTAS SEAGA (E.P. SERVIZOS GRARIOS GALEGOS)

Durante todo o mes de outubro está aberto o prazo tanto para actualización de méritos como para novas inscricións nas listas de contratación para diferentes categorías: peón, peón especialista...., convocado pola empresa SEAGA.


Está empresa entre outras cousas encárgase da contratación, de entre a xente inscrita en estas listas, de parte das cuadrillas de incendios durante a época de verán.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO


Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia.

Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

O prazo de inscrición finaliza o día 07 de outubro ás 9:30 horas, a partir das 10:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195.

lunes, 26 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha auxiliar de axuda a domicilio a xornada parcial.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 30 de setembro, ás 09:30 horas.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha limpiadora a media xornada.


O prazo de inscrición remata o próximo día 30 de setembro, ás 09:30 horas.


Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 23 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO

ASESOR COMERCIAL

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS.

Ubicación

Población: Vicedo.

Provincia: Lugo.

Descripción

Puesto vacante: Asesor Comercial.

Categorias: Comercial y ventas.

Departamento: Comercial.

Número de vacantes: 3.

Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera profesional.
Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la conpañia con mayor potencial crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas.
Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.
Desarrolo de carrera profesional.
Formación a cargo de la empresa.
Trabajo en equipo.
Incentivos comerciales, premios, viajes....

Requisitos

Estudios mínimos: Educación secundaria obligatoria.

Experiencia mínima: No requerida.

Requisitos Mínimos: Capacidad de comunicación y organización.
Aptitud para establecer relaciones comerciales.
Experiencia y/o disposición para trabajar por objetivos.
Ambición de desarrollo económico y profesional.
Mayores de 25 años.

Contrato

Tipo de contrato: Contrato mercantil.

Duración: Indifinido.

Jornada laboral: Completa.

Salario:

Salario: 18000-24000 euros.

Comisiones e incentivos: 2% sobre ventas.


Para cualquier aclaración no dude en llamar al 662-055627, sin otro particular reciba un cordial saludo.

viernes, 16 de septiembre de 2011

OFERTA DE EMPREGO


O Concello de O Vicedo presentou na oficina de emprego de Viveiro unha oferta de traballo para un MESTRE ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, para o Punto de atención á infancia municipal, subvencionado por "Programas de cooperación" da Consellería de Traballo e Benestar.

Requisito imprescindible estar desempregado, inscrito na oficina de emprego e ser convocado pola antedita oficina.


Máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura.

martes, 13 de septiembre de 2011

PROBAS AVALIACIÓN COMPETENCIAS CLAVE

Está aberto o prazo de inscrición, ata o próximo día 28 de setembro, para asistir ás probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.


Para máis información e solicitude pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura de O Vicedo.

miércoles, 24 de agosto de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a selección dun peón de recollida de lixo, para un contrato de seis meses de duración, con data de inicio 12 de setembro.


O prazo de presentación de instancias remata o día 30 de agosto, ás 9:30.


Para máis información e solicitudes: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.


miércoles, 10 de agosto de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Desde la delegación de Lugo de Adecco están seleccionando entre 50 y 100 candidatos/as para el puesto de Oficial de 3ª para importante empresa del sector de la energía eólica ubicada en Viveiro (Lugo).

Es imprescindible que tales candidatos/as cuenten con el Ciclo de Formación Profesional Medio o Superior en Electricidad, Mecánica o Electromecánica finalizado, así como una experiencia mínima de 6 meses en puestos similares (no computan prácticas profesionales).

Asimismo, para esta misma empresa estamos buscando 10 carretilleros/as. En este caso, no es necesaria una formación específica, pero sí contar con 6 meses de experiencia en puestos de almacén y carnet de carretillero.

En ambos puestos se ofrece incorporación a partir de septiembre y un contrato temporal entre 3 y 6 meses a jornada completa, en horario de turnos (mañana, tarde y noche).

Condiciones específicas de las ofertas:

OFICIALES DE 3º DEL SECTOR INDUSTRIAL

Se requiere:

· FP en Electricidad, Mecánica, Electromecánica o Similar.
· Experiencia de más de 6 meses en el sector.
· Capacidad de trabajo en Equipo.
· Disponibilidad para trabajar a turnos de L-S.
· Disponibilidad de incorporación Inmediata.


Se ofrece:
. Incorporación inmedianta.
· Trabajo en línea de producción.
· Interesantes condiciones.
· Formación por parte de la empresa.


OPERARIO/A CARRETILLERO/A

Se requiere:

· Carnet de Carretilla Elevadora y Puente- Grúa.
· Experiencia de más de 6 meses en manejo de Carretilla Elevadora y Puente- Grúa.
· Conocimientos de informática a nivel usuario.
· Capacidad de trabajo en Equipo.
· Disponibilidad para trabajar a turnos de L-S.
· Disponibilidad de incorporación Inmediata.

Se ofrece:
· Incorporación inmediata.
· Trabajo en almacén.
· Turnos rotativos de mañana y tarde.
· Estabilidad laboral.
· Formación por parte de la empresa.


Infórmate en la delegación de Lugo de Adecco (Fonte dos Ranchos, Nº 46) o llamando al 982 21 31 70

viernes, 29 de julio de 2011

SUBVENCIONES A EMPRESAS


Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (códigos de procedemento IN841A, IN841B e IN841C).

Obxecto: Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, incluídas nos anexos indicados neste artigo, polas que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria para as seguintes finalidades, códigos de procedemento e anexos das bases:
– Apoio ao desenvolvemento de plataformas tecnolóxicas. IN841A. Anexo I.
– Apoio á preparación de propostas de proxectos que se vaian presentar a convocatorias estatais e internacionais. IN841B. Anexo II.
– Apoio ao financiamento de proxectos individuais e os colaborativos de innovación tecnolóxica (proxectos CIT). IN841C. Anexo III.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios destas subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos na convocatoria e nestas bases, as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes e que teñan o seu domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, onde desenvolverán os proxectos para os cales se solicita a axuda. Este réxime de axudas non poderá aplicarse a empresas activas nos sectores da pesca e da agricultura; a axudas á exportación nin a axudas que favorezan os produtos nacionais fronte aos produtos importados; a empresas activas na produción agrícola primaria; a empresas especializadas na transformación e comercialización de produtos agrícolas se o importe da axuda se establece en función do prezo ou da cantidade de produtos dese tipo comprados polos produtores primarios ou comercializados polas empresas afectadas, ou se a concesión da axuda se supedita á obriga de cedela total ou parcialmente a produtores primarios.
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 29 de agosto

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011 (código de procedemento IN848A).

Obxecto: As subvencións recollidas nestas bases teñen por obxecto incentivar o desenvolvemento de actuacións que incidan na capacidade competitiva das empresas, e que incrementen a súa capacidade tecnolóxica e innovadora mediante a dotación de recursos materiais específicos para desenvolver os seus proxectos de innovación, así como a dotación específica de unidades de I+D como vía de mellora da súa competitividade mediante a posta no mercado de novos ou mellorados produtos ou servizos, e a transferencia de tecnoloxía entre organización densas en coñecemento e orientadas á innovación.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos na convocatoria e nestas bases, as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes e que teñan o seu domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 29 de agosto

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral mediante concurso-oposición dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada completa.

Deben cumprirse os seugintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.
- Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

Estes requisitos deberán acreditarse antes da celebración da proba.


O prazo de solicitude remata o día 9 de agosto ás 9:30 horas, e a selección é ese mismo día ás 10:00 horas

jueves, 28 de julio de 2011

CURSO DE FORMACIÓN

O Concello de O Vicedo ten en marcha un curso do plan AFD de “Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais”, subvencionado polo Fondo Social Europeo e a Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar.


O curso ten unha duración de 468 horas, e impartese de luns a venres, de 16:15 a 21:15.


É un curso de certificado de profesionalidade de nivel 2, e polo tanto para poder acceder os/-as alumnos/-as requíreselle unhas titulacións mínimas (graduado ESO, técnico auxiliar….) e acreditación de coñecemento de galego (mínimo CELGA 2).

Quedan 5 prazas libres, polo que se poderían dar novas altas ata o 16 de agosto.


Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local chamando o 982590195

miércoles, 29 de junio de 2011

OFERTA DE EMPREGO

O Concello de O Vicedo presentou na oficina de emprego de Viveiro unha oferta de animador sociocultural. A duración do contrato é de 9 meses, e a xornada do 75%.

Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego.

Máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO

O Concello de O Vicedo selecciona tres conductores para a motobomba. Necesario ter carné de conducir C. A duración do contrato é de tres meses e medio con data de inicio 7 de xullo.

A selección realizarase o día 1 de xullo, ás 10:00, na Casa de Cultura, entre aquelas persoas que nos remita a oficina de emprego de Viveiro.

Para máis información, contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

jueves, 23 de junio de 2011

AXUDAS FINANCEIRAS DO IGAPE

Axudas para a habilitación de liñas de financiamento subsidiado para microempresas, proxectos emprendedores e investimentos das pemes para a mellora competitiva (Programa Re-Imaxina)

Obxecto: Estas bases regulan o contido e procedemento de tramitación de tres liñas de financiamento subsidiado para facilitar o acceso ao financiamento nos investimentos das microempresas, dos emprendedores, e das pemes que melloren a súa competitividade:

Liña Microcréditos: créditos para financiar investimentos nas microempresas galegas.
Liña Peme xove: créditos para financiar investimentos en proxectos emprendedores galegos.
Liña Peme competitiva: créditos para financiar investimentos que permitan mellorar a competitividade das pemes galegas.

Beneficiarios: Pequenas e medianas empresas, persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.
Para cada liña de financiamento, establécense os seguintes requisitos adicionais:
a) Para a liña denominada Microcréditos poderán ser beneficiarias aquelas empresas con domicilio fiscal en Galicia, cun máximo de 10 traballadores e cunha cifra de negocios anual ou balance xeral anual que non supere os 2 millóns de euros.
b) Para a liña denominada Peme xove poderán ser beneficiarias aquelas empresas que exerzan ou teñan intención de exercer a súa actividade económica en Galicia, e que ademais, non veñan desenvolvendo a mesma actividade para a que solicitan o financiamento nun prazo superior a dous anos contados desde a data de presentación no Igape, directamente ou mediante a súa participación no capital doutra sociedade que desenvolvese a mesma actividade.
c) Para a liña denominada Peme competitiva poderán ser beneficiarias aquelas empresas que veñan exercendo en Galicia por un período superior a dous anos algunha das actividades recollidas no anexo II destas bases.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de setembro do ano 2011.

SUBVENCIÓNS DA CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Subvencións destina­das a incentivar o turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre

Obxecto: Consi­deraranse investimento subvencionable as actuacións dos proxectos que se citan a seguir:
Liña A) Investimentos para a mellora das infraestruturas para actividades hípicas, náuti­cas, golf e oferta turística complementaria.
Liña B) Investimentos para a redacción de proxectos para a creación de campos de golf.
Liña C) Investimentos para a adquisición e/ou renovación de activos fixos (bicicletas, piraguas, embarcacións, material golf, sendeirismo, centros BTT, etc.).
Liña D) Creación de novas ofertas e novos produtos así como a implementación de no­vas tecnoloxías para a xestión e comercialización do produto ofertado.

Beneficiarios: As empresas (pemes) autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos nos cales se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 destas bases.
Os requisitos para ser beneficiarios deberán cumprirse ao remate do prazo de presen­tación de solicitudes.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21/07/2011

Subvencións a entida­des privadas para incentivar o turismo mediante a creación e mellora de hoteis-balnearios e hoteis-talaso na Comunidade Autónoma de Galicia

Obxecto: poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta orde, os seguintes investimentos:
Liña A) de axudas destinadas a proxectos de creación de hoteis-balneario e de hoteis-talaso.
Liña B) de axudas destinadas a proxectos de mellora, remodelación ou modernización das instalacións. existentes nos establecementos hoteleiros hoteis-balnearios e de hoteis-talaso.
-Obras destinadas a conseguir a elevación de categoría do hotel.
-Obras destinadas á reconversión de cuartos en suites.
-Obras destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras para procurar facilidades a persoas con discapacidade física ou sensorial.
-Ampliación e mellora das instalacións termais e da zona dedicada a tratamentos.
-Investimentos destinados a facilitar as estadías con nenos: gardarías, actividades específicas para miúdos, etc.
-Mellora de garaxes ou aparcadoiros para uso exclusivo de clientes no mesmo predio en que se sitúe o establecemento.
-Implantación de tecnoloxías e sistemas de organización relativos á mellora da xestión nos establecementos.
-Obras destinadas á renovación, tecnificación e innovación que conduzan á implanta­ción de sistemas de protección e mellora ambiental, tales como mellor uso e depuración de augas, emisións atmosféricas, vertedura de augas, xeración e tratamento de residuos sólidos e non sólidos, contaminación acústica, substitución de materiais, etc.
As accións de mellora abranguen tanto actuacións de modernización e remodelación de todas as instalacións hoteleiras como aquelas definidas para a ou mellora da oferta complementaria do establecemento.

Beneficiarios: as empresas autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos hoteleiros en que se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 das bases.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21/07/2011

Subvencións a entida­des privadas para incentivar o turismo mediante a mellora de establecementos hoteleiros do grupo I e creación ou mellora da oferta complementaria

Obxecto: poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta orde, os seguintes investimentos:
Liña A) de axudas destinadas a proxectos de mellora, remodelación ou modernización das instalacións existentes dos establecementos hoteleiros
-Obras destinadas a conseguir a elevación de categoría do hotel
-Obras destinadas á reconversión de cuartos en suites.
-Obras destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras para procurar facilidades a persoas con discapacidade física ou sensorial.
-Mellora de garaxes ou aparcamentos para uso exclusivo de clientes no mesmo predio onde se localice o establecemento.
-Ampliación ou mellora de instalacións dedicadas ao coidado da saúde
-Implantación de tecnoloxías e sistemas de organización relativos á mellora da xestión nos establecementos
-Obras destinadas á renovación, tecnificación e innovación que conduzan á implanta­ción de sistemas de protección e mellora ambiental, tales como: mellor uso e depuración de augas, emisións atmosféricas, vertedura de augas, xeración e tratamento de residuos sólidos e non sólidos, contaminación acústica, substitución de materiais, etc.
Liña B) de axudas destinadas a proxectos de creación ou mellora da oferta comple­mentaria de servizos nos establecementos hoteleiros existentes (instalacións deportivas, recreativas ou de ocio, garderías, spa ...) e aqueloutras actividades destinadas especial­mente para público infantil e todas aquelas que a priori se revelen como susceptibles de xerar máis gasto e/ou maior estancia media dos viaxeiros.
As accións de mellora abranguen tanto actuacións de modernización e remode­lación de todas as instalacións hoteleiras como aquelas definidas para a creación ou mellora da oferta complementaria do establecemento.

Beneficiarios: empresas autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos hoteleiros nos cales se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 destas bases.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21/07/2011

miércoles, 15 de junio de 2011

OFERTA DE EMPREGO 3 PEÓNS XORNADA COMPLETA

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante concurso de méritos, de 3 peóns de limpeza de praias e mantemento de zonas naturais, a xornada completa, para os meses de xullo e agosto.

Requisitos que deben cumprir os candidatos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.
- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 22 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude.

O prazo de solicitude remata o próximo día 24 de xuño, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 12:00 horas.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO 7 PEÓNS LIMPEZA DE PRAIAS

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 7 peóns de limpeza de praias e mantemento de zonas naturais, a media xornada, para os meses de xullo e agosto.

Requisitos que deben cumprir os candidatos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.
- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 22 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude.

O prazo de solicitude remata o próximo día 24 de xuño, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 10:00 horas.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

AXUDAS A BARES, RESTAURANTES, HOTEIS.....

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
Subvencións a establecementos de turismo rural, hoteis, hoteis talaso, hoteis balneario, balnearios, cafetarías, bares, restaurantes, palacios de congresos e empresas dedicadas ao turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre, co obxecto de implementar as correspondentes normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE)

Obxecto: convocatoria de subvencións a establecementos de turismo rural, hoteis, hoteis-talaso, hoteis-balneario, balnearios, cafetarías, bares, palacios de congresos e empresas dedicadas ao turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre para a implantación das correspondentes normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Beneficiarios: os titulares dos establecementos de turismo rural, hoteis, hoteis-talaso, hoteis-balneario, balnearios, cafetarías, bares, restaurantes, palacios de congresos e empresas dedicadas ao turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre que conten con clasificación turística expedida pola Comunidade Autónoma galega e que estean comprendidos na definición de pequena ou mediana empresa
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 13/07/2011

Máis información e solicitudes: oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura de O Vicedo

lunes, 13 de junio de 2011

CURSO AFD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

A Consellería de Traballo e Benestar concedeu a este concello axuda para a organización dun curso de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS, de 480 horas, aínda que está dirixido preferentemente a pesoas desempregadas, si hai prazas poderán asistir algunhas persoas ocupadas.

En primeiro lugar solicitarase candidatos/-as a oficina de emprego de Viveiro, as cales sempre terán preferencia sobre o resto.

Para máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou chamar ó 982590195.

OFERTA DE EMPREGO

Presentouse na oficina de emprego oferta para a contratación de tres peóns de mantemento de zonas naturais e un peón de oficios varios para traballar no concello de O Vicedo, cun contrato de nove meses, ó 75% da xornada.

A data prevista para a selección é o próximo 21 de xuño, e só poderán acudir aquelas persoas que sexan convocadas pola oficina de emprego.

jueves, 9 de junio de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Eurofirms, empresa de traballo temporal ubicada en Viveiro, necesita:

- Peluqueiro/a. Imprescindible experiencia. Xornada parcial.
- Responsable charcutería. Imprescindible experiencia. Xornada completa, incorporación a empresa.

Máis información teléfono: 982 562 906

martes, 7 de junio de 2011

CURSO GRATUITO PARA TRABALLADORES

FEFRIGA (Federación Frisona Galega) pon a disposición dos traballadores do sector vacún, tanto autónomos como de réxime xeral de Galicia. Todos estes cursos non teñen custo algún nen para o traballador nen para a sua empresa, debido a que están financiados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo. Isto xenera unha elevada demanda de prazas, así que no caso de estar interesados animámolos a realizar as preinscripcións o antes posible.

A documentación precisa para formalizar a matrícula é a seguinte:

· DNI (copia ambas caras)
· Tarxeta sanitaria (copia)
· Cabeceira da última nómina (Con período de liquidación, ou recibo de autónomos, no caso de que proceda)

CURSOS:

- ALIMENTACIÓN DE BOVINOS DE LEITE:

O curso impartirase en Ribadeo (Lugo) do 13 de xunio ó 28 de xunio, de luns a vernes en horario de 20:30 a 22:30.
(os días 16 e 17 non haberá clase palo Feira de Silleda)

Tamén existe a posibilidade de facelo on-line

Si está interesado na oficina da axente de emprego e desenvolvemento local do concello, sita na Casa da Cultura dispoñemos de fichas de inscrición.

jueves, 2 de junio de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal mediante concurso-oposición dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.


-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.

- Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)

- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.

- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

Estes requisitos deberán acreditarse antes da celebración da proba.


O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro día 8 de xuño, ás 9:30 horas.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. Tlf.: 982590195.

miércoles, 1 de junio de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Necesítase CAMARERO/A para o bar da Casa de Cultura de Vicedo. Máis información no propio local.

lunes, 30 de mayo de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Está prevista a contratación de seis socorristas e dúas informadoras de turismo para o próximo día 16 de xuño, por un período de tres meses.
A oferta tramítase a través da oficina de emprego de Viveiro, polo tanto o primeiro requisito é estar inscrito na antedita oficina para un deses postos de traballo.

lunes, 16 de mayo de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a selección, con carácter temporal, e mediante concurso-oposición, dun peón de oficios varios para substituría a un empregado municipal por xubilación especial (100%).

Requisitos:


- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
- Dispor de tarxeta de desempregado expedida por oficina de emprego.
- Certificado médico de non padecer enfermidade que permita o desempeño do posto de traballo.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude.Puntuación de méritos:

- Experiencia na realización de iguais ou semellantes traballos na administración pública, ata 1 punto; outorgarase a puntuación de 0,10 puntos por mes traballado e acreditado con contratos de traballo.
-Dispor de carné de conducir de clase B; 0,50 puntos.
-Outros méritos relacionados co posto de traballo que alegue o aspirantes e estean relacionados co posto de traballo; ata 0,25 puntos, outorgándose unha puntuación de 0,05 puntos por curso acreditado.
-Estar en posesión do curso de iniciación á lingua galega ou semellante, 0,25 puntos.

Toda esta documentación deberá presentarse en orixinal ou fotocopia compulsada. A falla de acreditación dos méritos alegados, determinará que estes non sexan tidos en conta polo Tribunal de Valoración, nin se valorarán aínda que se acrediten fóra do prazo de presentación de instancias, xa que non poderán subsanarse. Tampouco se requerirá ós interesados para que os acrediten.

O prazo para a presentación rematará o vindeiro día 20 de maio, ás 14:30 horas.

martes, 10 de mayo de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Para máis información e inscrición nas ofertas que aparecen a continuación ir a INFOJOBS.NET : http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml (elexir provincia de Lugo):* ASESOR COMERCIAL para Burela, Viveiro e Foz (3 vacantes). Nortehispana de seguros.* OPERARIO/A INDUSTRIA CONSERVERA para Viveiro. Contrato a tempo parcial. Adecco industrias.* AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Viveiro. Experiencia mínima 2 anos. Eurofirms, E.T.T* COCIÑEIRO/-A/AXUDANTE COCIÑA para San Ciprián . Con experiencia. Contrato de relevo (3 anos aproximadamente). Eurest. Colectividades, S.L.* MAITRE-RESPONSABLE para empresa da Mariña Lucense. Experiencia de 5 anos. Nivel medio-alto en inglés.* ASESOR COMERCIAL para A Mariña. Previsión sanitaria nacional.

viernes, 29 de abril de 2011

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha auxiliar de axuda a domicilio, para cubrir as vacacións e descansos que lles corresponden ás auxiliares de axuda no fogar adscritas o servizo municipal de axuda no fogar.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 4 de maio.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

lunes, 25 de abril de 2011

NOVOS CURSOS PARA DESEMPREGADOS

Na páxina web que aparece a continuación pódese encontrar toda a información actualizada sobre os cursos para desempregados que se organizan na provincia de Lugo.

http://traballo.xunta.es/descargas/afd2011-Lugo.pdf

jueves, 14 de abril de 2011

AXUDAS PARA REMATE DE FACHADAS, REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DE VIVENDAS NO MEDIO RURAL

MODALIDADES DE AXUDA


1. Remate de fachadas e cubertas.
Inclúe o acabado de fachadas e cubertas que non se remataron no momento da construcción do edificio. Despois da actuación é necesario:
a) Rematar todas as fachadas da edificación.
b) Rematar as fachadas vistas de todas as edificacións anexas á principal (alboios, cortes, rochos..) que sexan propiedade da mesma persoa e que se atopen situados a unha distancia da edificación principal inferior a 15 m.
c) Colocación de tella, lousa e outro material da cuberta do tellado da edificación destinada a vivenda.

As construcións e edificacións inacabadas deberán quedar completamente rematadas, cos paramentos exteriores e cubertas totalmente rematadas, con emprego das formas e dos materiais que menor impacto produzan, así como das cores tradicionais da zona.


2. Rehabilitación de vivendas.
Son actuacións dentro dos límites da edificación primitiva que teñan por obxecto:
a) Mellorar as condicións estructurais e de seguranza.
b) Mellora da accesibilidade
c) Mellora das condicións constructivas, funcianais e de habitabilidade.
d) Remodelación, mediante obras, dentro dos límites da edificación, que teñan por obxecto variar a distribución interior.
e) Mellora da eficiencia enerxética
f) Ampliación da superficie útil destinada a vivenda dentro dos límites da edificación existente, coas seguintes condicións:
- para mellorar as condicións de accesibilidade de persoas con mobilidade reducida ou maiores de 65 anos.
- para satisfacer as demandas dos moradores, sempre que a superficie útil final non supere os 140 m2

Non se consideran rehabilitación:
a) O baleirado.
b) A eliminación ou substitución da estructura horizontal das plantas habitables sempre que afecten a máis do 20% da superficie da vivenda.
c) Actuacións de amoblamento ou acabamentos interiores non ligadas as obras anteriores.

3. Reconstrución de vivendas.
Considerarse reconstrución:
a) Obras que impliquen a eliminación, substitución ou nova execución, polo menos, un 20% da estructura horizontal da planta das vivendas nas que se actúa.
b) Obras de ampliación, sempre que a superficie final resultante non supere os 140 m2.

Os edificios a reconstruir deben contar como mínimo con tódalas fachadas primitivas.
As actuacións deberán respectar os valores arquitéctonicos da edificación orixinal, utilizando as solucións tipolóxicas e construtivas da zona. Tamén os materiais e os colores deben de ser os tradicionais no seu entorno.


Requisitos das vivendas

1º.- Vivendas unifamiliares situadas no ámbito rural, é decir, encravadas en entidades de poboación inferiores a 500 habitantes ou en núcleos rurais (localidade, vila, aldea, lugar) entre 500 e 1.500 dependendo do planeamento municipal.

2º.- Ter máis de 10 anos de antigüidade para obras de remate de fachadas e cubertas e levar polo menos 5 anos habitada, 15 anos para rehabilitación e 40 anos para reconstrución. No caso de que as obras sexan para mellora da accesibilidade de persoas con mobilidade reducida ou para maiores de 65 anos, a antigüidade mínima é de 5 anos. No caso de que a vivenda sufrise unha ampliación de máis do 25% da superficie útil orixinal, tomarase para o cálculo da antigüedade a data da ampliación.

3º.- As vivendas deberán estar en posesión da cualificación definitiva para poder solicitar as axudas.

4º.- No caso das subvencións á rehabilitación e á renovación das vivendas, tanto as de uso propio como as destinadas a aluguer, dedicaranse a residencia habitual (certificado de padrón que se presentará coa solicitude de subvención) e permanente durante o prazo, como mínimo, de 5 anos a partir do día seguinte ao da notificación da resolución definitiva, do propietario ou do arrendatario (neste caso os 5 anos comenza a contar desde a firma do contrato que ten que ser despois da resolución definitiva e antes da publicación da convocatoria de axudas. Esto debe acreditarse coa solicitude de subvención presentando contrato de aluguer por 5 anos).
No caso da poboación galega residente no exterior da comunidade autónoma, e que non destine as vivendas a aluger, estas obrigas limitaranse á residencia na vivenda durante polo menos 15 días ao ano, no mesmo período.


Máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura

martes, 12 de abril de 2011

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE ALDEAS DE TURISMO RURAL E A MELLORA DE ESTABLECEMENTOS EXISTENTES

A Consellería de Cultura e Turismo publicou tres liñas de axudas:

Liña A) Axudas destinadas a proxectos relativos á creación de aldeas rurais para a realización de actividades de turismo rural.


Liña B) Axudas destinadas a proxectos de mellora, modernización e remodelación de aldeas rurais, ou establecementos existentes de turismo rural.


Liña C) Axudas destinadas a proxectos de creación ou mellora da oferta complementaria nos establecementos existentes de turismo rural en actividades tales como turismo de natureza, turismo mariñeiro, enoturismo, hípica, golf, naúticas e aqueloutras actividades recreativas que supoñan oferta turística complementaria no medio rural, sempre que estean insertas e vinculadas a eles.


Fin prazo solicitude: 30/04/2011.

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS

A Consellería de Traballo e Benestar convocou axudas para empresas de todo tipo, incluido autónomos, que realicen determinadas contratacións de traballadores.
Existen tres modalidades de axuda:

1. Contratación indefinida inicial de determinados colectivos.

2. Transformación de contratos temporais en indefinidos.

3. Programa de incentivos á contratación temporal: contratos de interinidade para a sustitución de traballadores en excedencia por coidado de familiares cunha duración mínima de 4 meses e máxima de 3 anos, e a contratación temporal como mínimo por 6 meses de determinados colectivos considerados como de dificil inserción: inmigrantes, drogodependientes rehabilitados, etc.


O prazo de solicitude é un mes desde a contratación, e como máximo ata o 30/09/2011. Para as contratacións realizadas entre o 1 de xullo de 2010 e o 28/03/2011 teñen como prazo máximo de solicitude ata o 28/04/2011.

AXUDAS A INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO (I+E+E)

A Consellería de Traballo convocou axudas para empresas calquera que sexa a súa forma xurídica, non se inclúen persoas físicas, sociedades civís ou comunidades de bens (que xa terían outra axuda específica), que cumpran unhas determinadas condicións:

- que sexan de nova creación.

- que sexan viables técnica, económica e financieramente.

- que xeren emprego estable para persoas desempregadas.

- que sexan promovidas por un máximo de 5 persoas, ningunha delas persoa xurídica.

- que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros.

- que o 50% do capital social sexa titularidade de promotores desempregados que creen o seu propio posto de traballo.


Tipos de axuda:


1. Subvención á xeración de emprego estable.

2. Subvención financeira.

3. Subvención para asitencia técnica.

4. Subvención para o inicio da actividade.

5. Subvención para a conciliación da vida laboral e persoal dos promotores.


Prazo xeral: 30 de setembro de 2011, pero sempre hai que ter en conta os prazos específicos que na maioría dos casos é un mes desde a contratación. Para os que se deron de alta entre o 01 de xullo de 2010 e o 28 de marzo de 2011, o prazo remata o 29 de abril de 2011.


Máis información:


ou pasando pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local.

jueves, 7 de abril de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples. Requisitos: - Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados. - Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa. - Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación. - Declaración xurada de non ter traballado neste Concello máis de 18 meses durante os últimos 30 meses. O prazo de inscrición remata as 11:00 horas, do día 19 de abril.

OFERTA DE EMPREGO

Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dun EDUCADOR INFANTIL. Os requisitos para os candidatos son: - Ser español ou cidadán da Unión Europea - Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil. - Ter coñecementos de primeiros auxilios. - Dispoñer do carné de manipulador de alimentos. - Estar vacinado contra a rubéola. - Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto. - Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 18 meses nos 30 últimos. O prazo de inscrición finaliza o día 19 de abril ás 12:00 horas.

viernes, 1 de abril de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dun EDUCADOR INFANTIL. Os requisitos para os candidatos son: - Ser español ou cidadán da Unión Europea - Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil. - Ter coñecementos de primeiros auxilios. - Dispoñer do carné de manipulador de alimentos. - Estar vacinado contra a rubéola. - Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto. - Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 18 meses nos 30 últimos. O prazo de inscrición finaliza o día 6 de abril ás 12:00 horas.

lunes, 28 de marzo de 2011

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Persoas beneficiarias:
1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, sempre que:

• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben formen parte de sociedades civís ou comunidades de bens sempre que as soliciten a título persoal.

• Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

• Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.

* Non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estiveran de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos 3 meses inmediatamente anteriores.

2.- As persoas beneficiarias da subvención pola primeira contratación indefinida serán os traballadores ou traballadoras autónomos/as ou profesionais, que realicen esta contratación durante o primeiro ano de actividade, para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.


Tipos de axuda:


• Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia.

. Subvención financeira.

• Subvención para asistencia técnica.

• Subvención para formación.

• Axuda excepcional para o financiamento dos primeiros gastos da actividade.

• Subvención pola primeira contratación indefinida.


Prazo de solicitudes:


O prazo xeral para a presentación de solicitudes das distintas axudas deste programa será de un mes desde a data da solicitude de alta na Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional ou desde realizada a contratación indefinida. En todo caso, este prazo finalizará o 30 de setembro de 2011, aínda que non transcorreran dous meses desde a dita alta (art. 11º.2).

As actuacións realizadas entre o 1 de xullo do 2010 e o 25 de marzo do 2011, poderán acollerse a esta axuda e o prazo de solicitude remata o 29 de abril de 2001.


Máis información e solicitudes: oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 23 de marzo de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha auxiliar de axuda a domicilio a xornada parcial.
O prazo de inscrición remata o vindeiro día 31 de marzo, ás 10:00 horas.
Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha limpiadora a media xornada.
O prazo de inscrición remata o próximo día 31, ás 10:00 horas.
Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 18 de marzo de 2011

AXUDAS DO GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA PARA EMPRENDEDORES

O próximo 30 de marzo remata o prazo de solicitude das axudas convocadas polo Grupo de acción costeira A Mariña-Ortegal para proxectos de creación empresas ou negocios vinculados co mar.
As axudas poden chegar ata o 60%.
Para máis información pasar pola oficina que ten O GAC na confraría de Pescadores de Celeiro, na segunda planta. Ou chamando ó teléfono 982563355.

miércoles, 16 de marzo de 2011

AXUDAS Á CONTRATACIÓN A TEMPO PARCIAL POR CONTA ALLEA

No enlace que aparece a continuación podedes ver todo o máis importante sobre as bonificacións na Seguridade Social para as contratacións por conta allea a tempo parcial que poden solicitarse desde o pasado día 13 de febreiro:

https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/contenidos/generico.do?pagina=/empleo_form/informacion_RD_12011.html

martes, 15 de marzo de 2011

CURSOS DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS DESEMPREGADAS

No enlace que aparece a continuación podedes ver os cursos de formación dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas que están aprobados para a provincia de Lugo:
http://traballo.xunta.es/descargas/afd2011-Lugo.pdf

viernes, 4 de marzo de 2011

OFERTA EMPREGO EDUCADOR INFANTIL

Estás publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dun educador infantil para cubrir vacacións das cuidadoras.
Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.
- Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 23 meses nos 30 últimos.
O prazo de inscrición finaliza o día 14 de marzo ás 13:00horas, e a partir de dita hora realizaranse as probas de selección.

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS SELECCIÓN AXENTE TIC E FIXACIÓN DA DATA DO EXAME

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos para a selección do axente TIC, así como a designación do tribunal e a data e hora na que se realizarán as probas.

http://concellodovicedo.sedelectronica.es/?wicket:interface=:1::::

O exercicio realizarase o día 11 de marzo de 2011, ás 11:00 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.

miércoles, 2 de marzo de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Para máis información e inscricións nas ofertas de emprego que aparecen a continuación ir a www.infojobs.net :

- ADER recursos humanos selecciona AUXILIAR ACUÍCOLA para piscifactoría situada na Costa de Lugo. Contrato de duración determinada a xornada completa. Títulación requerida ESO e non necesaria experiencia.
- ASESOR COMERCIAL para A Mariña para Previsión sanitaria nacional. Estudios mínimos de bachillerato. Experiencia de 2 anos na rama de seguros de vida. Residencia na zona. Disponibilidade para viaxar e vehículo propio.
- ASESOR/FUTURO DIRECTOR OFICINA DE SEGUROS para Seguros Bilbao-Grupo catalana occidente para Lugo, Viveiro, Foz.
-Beca de INGENIERO DE PROCESO para multinacional do sector industrial ubicada en San Ciprián.
- CAMARERO/-A para cervecería pub Temple en Viveiro.

martes, 1 de marzo de 2011

OFERTA DE EMPREGO

No taboleiro de anuncios do Concello de O Vicedo están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun peón de recollida de lixo.
O prazo de presentación de solicitudes remata o día 9, ás 9:30 horas.
Para máis información e solicitudes pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local sita na Casa da Cultura.

ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DO AXENTE TIC

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, está publicada a resolución pola que se establece a lista de admitidos e excluídos para participar no proceso de selección do axente TIC:

http://concellodovicedo.sedelectronica.es/?wicket:interface=:2::::
Abrése a partir do día da data un prazo de dous días hábiles para presentar as alegacións que estimen oportunas.
Aquelas persoas que presenten alegacións nun rexistro distinto ó do concello de O Vicedo, deberán adelantar o escrito por fax ó número 982590001.

lunes, 28 de febrero de 2011

AXUDAS A ASOCIACIÓNS E AGRUPACIÓNS DE CIDADÁNS

A Excma. Deputación Provincial de Lugo convocou axudas dirixidas a agrupacións de gandeiros, agrupacións de cidadáns ou asociacións sen ánimo de lucro para a realización de obras que teñan como finalidade última conseguir melloras no medio rural, lugar onde se desenvolve a maior parte dos sectores agrícolas e gandeiros.
As axudas irán dirixidas á realización de pequenas obras de interese xeral para levar a cabo a creación, equipación, e/ou acondiconamento de infraestructuras no medio rural.
A cuantía das axudas non poderá exceder do 75% do importe da actividade subvencionable, e o prazo de solicitude rematará o próximo día 10 de marzo.

miércoles, 23 de febrero de 2011

SELECCIONADOS PLAN LUGO EMPREGA

Está exposta a lista das persoas seleccionadas, no plan LUGO EMPREGA, para ser contratadas polo concello de O Vicedo: no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web da Deputación de Lugo. Ademáis poderá consultarse pasando pola oficina da Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 17 de febrero de 2011

NOVA PÁXINA WEB DE BÚSQUEDA DE EMPREGO

O Proxecto Lugo_Pacto Provincial polo Emprego creou unha páxina web onde entre outras informacións, se poden consultar ofertas de traballo de toda a provincia e inscribirse nas mesmas, para o cal previamente habería que darse de alta como demandante de emprego.
Por outra banda, as empresas e institucións poderán meter as súas ofertas de traballo, pero para eso ten que ter a autorización previa da Deputación, que lle facilitará un usuario e contraseña.
A dirección da páxina é: http://pactoemprego.inludes.org , tamén se podería entrar a través da páxina do INLUDES http://www.inludes.org

martes, 15 de febrero de 2011

CONVOCATORIA PROBAS OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA

No DOG de 10/02/2011 convócanse as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 para xuño de 2011.

O prazo de inscrición remata o día 29 de abril de 2011, e ademáis de presentar a correspondente solicitude e necesario pagar unhas taxas por importe de 15,61 euros.

Para máis información e solicitudes pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 10 de febrero de 2011

CONVOCATORIA AXENTE TIC

No BOP de Lugo do día de hoxe, publicouse o anuncio da convocatoria para a selección dun axente TIC.

No enlace que aparece a continuación poden consultar as bases de dita convocatoria:
http://concellodovicedo.sedeelectronica.es/?wicket:interface=:6::::

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar desde a publicación no boletín, como o último día é inhábil, o prazo rematará o próximo día 21 de febreiro.

lunes, 7 de febrero de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada completa.
Os requisitos que deben cumplir as aspirantes son:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 21 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.
- Dispor de vehículo propio e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.
Estes requisitos deberán acreditarse antes da celebración da proba.
O prazo de presentación de solicitudes, remata este xoves 10 de febreiro ás 13:00 horas.
Os interesados poden solicitar máis información ou as instancias de solicitude, pasando pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 3 de febrero de 2011

PUBLICADAS AS NOTAS DA PROBA DE COÑECEMENTOS DA SELECCIÓN DO PLAN LUGO EMPREGA

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na Casa de cultura os resultados da proba de coñecementos do proceso para a selección de operarios de servizos diversos para o concello de O Vicedo, ó amparo do plan Lugo Emprega, financiado pola Deputación Provincial de Lugo.
Aquelas persoas que acadaron unha puntuación de 10 puntos ou superior, terán que realizar unha entrevista curricular o luns 7 de febreiro de 2011, ás 17:45 horas, no salón de plenos do concello de Viveiro (Praza maior, nº 1).

miércoles, 2 de febrero de 2011

Plan Lugo Emprega Concello de Viveiro

No enlace que aparece a continución están as bases da convocatoria de postos do Plan Lugo Emprega para o Concello de Viveiro

O prazo de solicitude remata o próximo sábado 5 de febreiro.

Non poden participar os que xa se inscribisen no plan Lugo Emprega en outros concellos.


http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4441_1.pdf#PAGE=94

martes, 25 de enero de 2011

AXUDAS A SOCIEDADES LABORAIS E COOPERATIVAS

Está aberto o prazo de distintas liñas de axuda para a promoción do emprego en empresas de economía social e cooperativas, ata o próximo día 21 de febreiro.
Para máis información, pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa de Cultura ou consultar a páxina web da consellería de Traballo e Benestar no apartado de axudas e subvencións

VEICAR SELECCIONA PERSOAL PARA OS PARQUES DE BOMBEIROS DOS QUE É ADXUDICATARIA

SELECCION PERSOAL LUGO

Concesionaria da xestión do servizo de intervención en emerxencias dos Parques de Bombeiros de Barreiros, Vilalba e Viveiro. Convoca:

PROBAS DE PRESELECCIÓN

Para a contratación de persoal, de acordo co seguinte:

- NÚMERO DE POSTOS: 66 prazas.
- CATEGORÍA: Persoal de intervención (Xefe de parque, Xefe de Quenda – Condutor, Bombeiro - Condutor)

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS ASPIRANTES:

A) REQUISITOS:
1. Ter cumpridos 18 anos.
2. Posuír a nacionalidade española ou de calquera outro estado membro da unión europea.
3. Ter coñecementos básicos dun dos seguintes oficios: albanel, fontaneiro, electricista, carpinteiro ou mecánico.
4. Estar en posesión dun título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primeiro grao ou titulación equivalente, expedido po la autoridade docente competente.
5. Estar en posesión do permiso de condución TIPO C.
6. Acredita-la aptitude física con la presentación de un certificado médico, en impreso oficial y firmado por un colexiado en exercicio, no que se garanta que non se padece enfermidade ou lesión que o limite para o desenrolo das funcións de bombeiro, non admitíndose certificados que non se axusten en su redacción a estes conceptos.
Este certificado médico non exclúe as posibles comprobacións posteriores que se estimen necesarias.


B) DOCUMENTACIÓN A ENGADIR Á SOLICITUDE:
1. Copia do DNI ou pasaporte.
2. Copia do permiso de conducir GRUPO C.
3. Curriculum vitae.
4. Copia da tarxeta da Seguridade Social.
5. Certificado médico oficial, anteriormente descrito.
6. E-mail de contacto (MUY IMPORTANTE).


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Dende o día 25 de xaneiro ata o 5 de Febreiro de 2010, a seguinte dirección:

VEICAR, S.L.
Avda. Das Mariñas 127, O Carballo
15176 – OLEIROS
A CORUÑA

SELECCIÓN DE CANDIDATOS: Para a selección dos aspirantes se realizarán as seguintes probas e evaluacións:

1. Probas físicas: a cualificación das probas de aptitude física serán apto/non apto, unha vez superado o mínimo as probas serán puntuables. A empresa reservase o dereito de rebaixar os seguintes mínimos dependendo das puntuacións obtidas polos participantes xa que hai 66 prazas que cubrir.
A efectos de descalificacións aplicarase o regulamento da Federación Internacional de Atletismo.
- Carreira de velocidade de 100m nun tempo máximo de 15 segundos (un intento).
- Carreira de resistencia de 1.600m nun tempo máximo de 6 minutos e 35 segundos (un intento).
- Salto de lonxitude a pés xuntos sen carreira ónde se pedirá unha lonxitude mínima de 1 metro e oitenta centímetros (dous intentos).
- Pres de banca en 30 segundos, levantando 30 quilogramos: Deitado no banco, ombreiros en abduccion 90ª e cóbados flexionados. Unha vez finalizado o agarre, o aspirante comezará coa barra apoiada no peito. A proba consiste na realización do máximo de repeticións. En cada repetición os cóbados deberán estenderse completamente e tocar coa barra no peito. Mínimo de 23 repeticións (un intento).
- Subir a pulso unha corda un mínimo de 3,0 m de altura sen impulso e partindo de sentado (dous intentos).
- Natación, 50m estilo libre nun tempo máximo de 64 segundos partindo do contacto no borde da piscina ben sexa dentro ou fora sen poder apoiarse en nada hasta a conclusión da proba. (un intento).
2. Exame psicolóxico.
3. Exame teórico sobre coñecementos xerais relativos á profesión de bombeiro, e acerca do ámbito xeográfico e poboacional das comarcas do ámbito de actuación dos parques.
4. Entrevista persoal.
5. Exame práctico de condución.
6. Formación teórica e práctica pre apertura dos parques.


MAIS INFORMACIÓN:
No e-mail: gestionbomberos@veicar.com de 09:30 a 14:00 de luns a venres.

RELACIÓN DE ADMITIDOS PARA FACER AS PROBAS: Publicarase nesta web o día 10-02-2011.

DATA DAS PROBAS: __________ nas instalaciones do INEF de Bastiagueiro (Oleiros – A Coruña) as 08:00 da mañá. CALQUERA MODIFICACIÓN PUBLICARASE NESTA WEB.

lunes, 24 de enero de 2011

EXAMENES SELECCIÓN 7 PEÓNS PARA O CONCELLO DE O VICEDO

A selección de 7 peóns de servizos múltiples que realizará a Excma. Deputación Provincial de Lugo para traballar no concello de O Vicedo, terá lugar o vindeiro xoves día 27 de xaneiro, ás 12:00, en Viveiro, no Pavillón Antonio Tarrio.

AXUDAS A MULLERES EMPRENDEDORAS.PROGRAMA EMEGA

OBXECTO: Concesión de axudas e subvencións para o establecemento da muller como empresaria.

BENEFICIARIAS:
Actuación 1:
- Mulleres que creen o seu propio posto de traballo, partindo dunha situación de desemprego ou inactividade por período mínimo de tres meses anteriores ao día primeiro do mes de inicio da actividade, establecéndose como empresarias autónomas ou sociedades unipersonais.
- Mulleres que constituán microempresas ou pequenas empresas, baixo calquera forma societaria, incluidas as sociedades civís e comunidades de bens, sempre que se cumplan unhas determinadas condicións.
- Que inicien a actividade empresarial (alta na seguridade social) entre o 01 de setembro de 2009 e o 18 de febreiro do 2011, data de finalización do prazo de solicitude.
- Que realicen un investimento mínimo de 6.000 euros.
- Que realicen as actuacións obxecto de subvención e cumpran os demais requisitos.
- Que non recibisen con anterioridade axuda do programa EMEGA.

Actuación 2:
- Empresarias autónomas, microempresas e pequenas empresas que cumpran os requisitos: que acrediten actividade ininterrumpida entre 2 e 5 anos na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, que realicen un proxecto inversor de polo menos 6.000 euros, que creen emprego, etc.

CUANTÍA DAS AXUDAS: Van desde os 8.000 euros ata os 30.000.

PRAZO DE SOLICITUDE: 18/02/2011.

PRINCIPAL OBRIGA: Mante-la actividade e os postos de traballo creados polo menos 5 anos.

INCOMPATIBILIDADES: É incompatible con outras subvencións correntes para a promoción do emprego feminino (por exemplo: programa de promoción do emprego autónomo da Consellería de Traballo e Benestar)

viernes, 21 de enero de 2011

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS NIVEIS CELGA DE LINGUA GALEGA PARA PARTICULARES E COLECTIVOS

No DOG do 19 de xaneiro do 2011, publicouse a convocatoria de cursos preparatorios para os niveis CELGA 1, 2, 3 e 4 de lingua galega. Estos cursos son voluntarios e gratuitos, e para obter o correspondente certificado habería que presentarse as probas que se convocan regularmente para a obtención dos mesmos.
Hai cursos de programación directa como por exemplo, o que se celebrará no IES Mª Sarmiento, a partir do 11 de abril, de luns a xoves, de 19:30 a 22:00, e cunha duración de 75 horas.
A parte, si existe un mínimo de 20 alumnos/-as, calquer colectivo podería solicitar un destes cursos.
O prazo de solicitude remata o vindeiro 28 de febreiro.
Na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, poden realizar as inscricións.

viernes, 14 de enero de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Seleccionan electromecánicos/-as, mecánicos/-as e electricistas para zona da Mariña. Tlf. de contacto: 982213170

jueves, 13 de enero de 2011

PLAN "LUGO EMPREGA"

A partir de mañá día 14 e ata o próximo día 19 de xaneiro, estará aberto o prazo de solicitude para participar no proceso de selección polo cal a Excma. Deputación Provincial de Lugo seleccionará 7 operarios de servizos múltiples para traballar no concello de O Vicedo por período de seis meses.
Tódolos interesados deberan inscribirse cubrindo un modelo de solicitude, dispoñible na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa de Cultura, e aportando DNI e tarxeta de demanda actualizada.

lunes, 10 de enero de 2011

PLAN EMPREGA

Este concello solicitou a Excma. Deputación Provincial de Lugo a adhesión no "PLAN EMPREGA" que este organismo ten previsto por en funcionamento no mes de febreiro.
A través do plan EMPREGA o concello do Vicedo contratará a sete persoas desempregadas durante 6 meses, para o que contará cunha axuda da Excma. Deputación Provincial de Lugo, a cal realizará o proceso de selección dos candidatos.
O día da data estamos a espera de que se publiquen as bases de selección, que determinarán os requisitos dos candidatos, métodos de selección, etc.

EMPRESA DE TRABALLO TEMPORAL

Apertura dunha oficina da empresa de traballo temporal EUROFIRMS en Viveiro, sita nos baixos dos novos edificios despois do EROSKI. Tlf. de contacto: 982562906.

OFERTA DE EMPREGO

Eurofirms, empresa de traballo temporal con sede en Viveiro selecciona ADMINISTRATIVO para empresa de exportación de peixe. Tlf.: 982562906