lunes, 27 de marzo de 2023

AXUDAS A ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS PARA ACTUACIÓNS DE EMBELECEMENTO DO LITORAL GALEGO

OBXECTO: A convocatoria de axudas a establecementos turísticos para actuacións que contribúan a unha maior integración coa paisaxe e respecto dos valores ambientais, así como a mellora da fachada e a corrección de impactos paisaxísticos en zonas costeiras, de xeito que contribúan ao embelecemento do litoral da Comunidade Autónoma de Galicia e a un turismo sostible.

QUEN PODE SOLICITAR:  Persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento (hoteis, establecementos turismo rural, apartamentos turísticos…) e empresas de restauración (restaurantes, cafeterías e bares), situados en municipios costeiros, sempre e cando estén comprendidos na definición de pequeña e mediana empresa e inscritos correctamente no REAT.

QUE SE SUBVENCIONA: Existen dúas liñas de axuda:

a)      Liña 1: tecnoloxías ambientais:

   Creación de entornos que prioricen a luz natural. Inclue remodelación de fachadas mellorando a orientación, sutitución de paredes por cristaleras, instalación de ventas nas cubertas, instalación de túneles solares e instalación de cortinas finas ou traslúcidas, contribuindo a unha menor utilización de fontes de enerxía para a xeneración de luz artificial.

-       Instalación de láminas de control solar nas ventás para evitar a incidencia excesiva das raios solares.

-      Construcción de invernaderos adosados e de azoteas ou terrazas verdes para crear un “efecto toldo”

-      Instalación de sistemas de aproveitamento da auga.

 

b)      Liña 2: mellora da fachada do litoral galego:

 

-       Revestimento e/ou pintado de paramentos de fachada que estén actualmente finalizados con materiais ou solución constructivas non axeitadas para quedar á vista, como fábrica de ladrillo, de bloques de formigón, formigón ou morteiro de cemento.

-     Revocación do acabado de paramentos cegos de fachadas, carpintarías e cerraxerías exteriores, que supoñan un impacto paisaxístico a consecuencia do deficiente estado de conservación ou a tonalidade e/ou intensidade do actual color do acabado. Considérase deficiente estado de conservación aquel no que se encontre os elementos da fachada a consecuencia de patoloxías constructivas tales como desconchado, humedades ou manchas permanentes, excluídas as deficiencias que se resolvan con labores de limpeza. Consideránse incluidos os casos de fachadas de mampostería ou cantería que precisen a realización ou renovación de morteiros de rexuntado.

-    Remate ou renovación do acabado exterior de cubertas que, que estén finalizadas con placas de fibrocemento ou solución constructivas non axeitadas para quedar a vista, ou ben por encontrarse nun deficiente estado de conservación, constitúen un impacto paisaxístico.

-     Revestimento de muros de peche de parcela onde se sitúa o establecemento turístico realizados con ladrillo ou bloques de formigón sin revestir. Inclúe recuperación, restauración ou arreglo de muros de pedra tradicionais. Tamén poderán ser obxecto da axuda o pintado das portas, portais ou cerrallerías exteriores integrados nos peches das parcelas, sempre que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou tonalidade.

O IVE non será subencionable sempre que sexa recuperable.

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e pagados entre o 1 de xaneiro de 2023 e o 31 de outubro de 2023

CUANTÍA DAS AXUDAS:

a)      Liña 1, tecnoloxías ambientais. Será ata un 90% do coste total subvencionable, máximo 60.000 euros.

b)   Liña 2, mellora da fachada turística do litoral. Será ata o 80% do coste total subvencionable, máximo 55.000 euros.

PRAZO DE SOLICITUDE: do 28/03/2023 ao 27/04/2023, ou ata o esgotamento do crédito (concorrencia non competitiva).

Non compatible con outras axudas para o mesmo fin, procedentes de calquera outra Administración, ente público ou privado.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando nos seguintes enlaces: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230327/AnuncioG0256-170323-0001_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503F&ano=2023&numpub=1&lang=es

viernes, 24 de marzo de 2023

Cursos de formación de socorrismo

 RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023 pola que se convocan catro edicións do Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia, destinado ás persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional do socorrismo.

Máis información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230324/AnuncioO3C2-160323-0001_gl.html

miércoles, 22 de marzo de 2023

PUBLICADAS NO BOP DE LUGO BASES SELECCIÓN ALGUACIL DE SERVIZOS MÚLTIPLES COMO FUNCIONARIO INTERINO

No BOP de Lugo de hoxe día 22/03/2023 publícanse as bases de selección para o nomeamento como funcionario interino dun alguacil de servizos múltiples para cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo. 

O prazo de solicitude é de 10 días hábiles a patir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Polo tanto, comenza mañá día 23/03/2023

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 17 de marzo de 2023

SELECCIÓN DUN ALGUACIL DE SERVIZOS MÚLTIPLES COMO FUNCIONARIO INTERINO

Proximamente publícarase no BOP de Lugo as bases de selección para o nomeamento como funcionario interino dun alguacil de servizos múltiples para cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo. 

O prazo de solicitude é de 10 días hábiles a patir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Anunciarase de novo  a apertura do prazo de solicitude neste blog.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Oferta de emprego

 A compañía MGS seguros necesita persoal

Que está buscando:

- Persoa moi coñecida no pobo.

- Idade entre 25-50 anos preferiblemente.

- Con experiencia comercial en calquer sector.

- Contrato mercantil.

Que ofrece:

- Fixo mensual máis variable durante 4 anos, para logo abrir unha oficina na localidade de máis volume de traballo.

- Campañas trimestrais que che axudarán a incrementar os ingresos anteriormente sinalados.

- Plan de formación a cargo da empresa con titor personalizado.

Os/-as interesados/-as contartar con: Pablo Yáñez Ramil, Director comercial MGS Seguros. Enviar curriculum a: pabloyanezramil@mgs.es


Oferta de emprego

 


jueves, 16 de marzo de 2023

Cursos de prevención de riscos laborais

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioO150-070323-0001_gl.html

martes, 14 de marzo de 2023

Convocatoria de cursos de reciclaxe de socorrismo acuático

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230314/AnuncioO3C2-080323-0001_gl.html

jueves, 9 de marzo de 2023

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (35 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (35 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 27 de marzo de 2023, e por un período de tres meses.

O prazo de inscrición comenza mañá e remata o día 20 de marzo de 2023. Igualmente se presentará oferta na oficina de emprego de Viveiro. A selección realizarase o día 21 de marzo de 2023, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0   

miércoles, 8 de marzo de 2023

Actas selección persoal subvencionado polo programa "Fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2022", da Excma. Deputación Provincial de Lugo

Publicadas no taboleiro de anuncios do concello do Vicedo as  actas da selección dun peón de servizos múltiples, dous peóns de mantemento de zonas naturais e un auxiliar de información turística, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 6 de marzo de 2023

Convocadas as probas para a obtención dos certificados de lingua galega

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2,3 e 4.

 Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2023.

Datas das probas: maio/xuño de 2023. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

Localidades: Santiago de Compostela (Celga 1, 2, 3 e 4) e Ponferrada (Celga2, 3 e 4). Os lugares e horarios se publicarán coa listaxe definitiva de persoas admitidas.

Inscripción: formulario modelo PL500C (anexo I); xustificante de aboamento e taxas (código 304401), salvo que este se efectúe a través da sede electrónica, caso en que o xustificante se xerará automaticamente.; certificado de discapacidade de ser o caso.

Presentación preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Taxa: 16,92 euros, para cada un dos niveis. O pagamento pode realizarse de forma telemática ou presencial. Non se admitirá o aboamento das taxas fóra do prazo de Probas Celga

Están exentas do pago das taxas as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Prazo: ata o 27/03/2023

Destacar: As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

 

Duración das probas:

 

Celga 1

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 2

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 3

Escrita: 2 horas e media

Oral: 15 minutos

Celga 4

Escrita: 3 horas

Oral: 15 minutos

 

Máis información no DOG do 6 de marzo de 2023: https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

 

Actividades organizadas pola oficina Acelera pyme para o mes de marzo

 
viernes, 3 de marzo de 2023

Oferta emprego: técnico de emprendemento

 


Programa de prácticas para estudiantes da Universidade da Coruña (UDC)

 A Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade da Universidade da Coruña presenta o Programa de Prácticas para estudantes CAMPUS RURAL, unha iniciativa desenvolta polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración co Ministerio de Universidades e as Universidades públicas españolas, e á que está adherida a Universidade da Coruña (UDC). 

Diríxese a Organizacións ou Asociacións que traballen no territorio e se atopen en municipios situados en zonas rurais con problemas de despoboamento de calquera rexión do Estado español e de Portugal con menos de 5.000 habitantes.

A través deste programa, as entidades terán a oportunidade de acoller estudantes en prácticas de grao ou máster de todas as titulacións da UDC sen custo algún, ao estar financiado polo MITECO. 

A universidade realizará a selección das prácticas e, segundo o establecido no programa, entre os criterios que se poden determinar, darase prioridade ás seguintes propostas:

- Ofertas que expoñan unha solución habitacional de residencia para o alumno durante o período da práctica.

- Ofertas por unha universidade dunha provincia distinta de onde se sitúe o municipio onde se vai a desenvolver a práctica.

- Prácticas vinculadas a accións contempladas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, ou no Plan 130 Medidas fronte ao Reto Demográfico. 

- Prácticas que demostren un impulso da dixitalización na contorna local no que se desenvolve (cara á administración, as empresas ou a poboación). 

- Prácticas que teñan en conta a perspectiva de xénero.

As entidades interesadas deben inscribirse ata o 8 de marzo de 2023 empregando o seguinte formulario:  https://forms.office.com/e/VHeaxtf8He

Neste procedemento é moi importante a maior precisión posible na definición das titulacións requeridas para os perfís ofertados, pois axiliza de forma importante o proceso de selección de estudantes. Pode consultar a oferta de titulacións da UDC. Naqueles casos nos que o perfil sexa moi amplo e poda abarcar máis de cinco titulacións pódese aludir á área de coñecemento correspondente (exemplo: “Estudante da rama de xxx”).  

jueves, 2 de marzo de 2023

Apertura e peche de determinadas listas de contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche de determinadas listas, así como a apertura doutras para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino, correspondentes a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

O nomeamento de persoal funcionario interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral están regulados no Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

 O artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, relativo ao prazo de presentación de solicitudes, establece que se poderán presentar novas solicitudes desde a publicación da resolución de apertura do prazo de presentación de solicitudes por parte da dirección xeral competente en materia de función pública e durante o prazo establecido nela e, no caso de listas elaboradas que se encontren en xestión, desde o día 1 de marzo ata o día 30 de abril.

 O parágrafo final do devandito artigo 6 establece que «en calquera momento en que a Administración considere que unha determinada lista está saturada, porque non se producen contratacións ou nomeamentos, ou ben polo excesivo número de persoas inscritas, poderá determinar o peche da incorporación de novas solicitudes, coa excepción das persoas interesadas que superasen algunha proba do último proceso selectivo, ou prestasen servizos, no ámbito de aplicación do artigo un, na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que teñan publicadas relacións de postos de traballo para a lista correspondente a esa categoría, corpo, escala ou especialidade».

 Visto o número de contratacións e nomeamentos realizados no ano 2022 e o número de persoas inscritas en cada lista, esta dirección xeral

 

RESOLVE:

 

Primeiro. Pechar a incorporación de novas solicitudes para as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no anexo I.

 Segundo. Reabrir as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no anexo II.

 Terceiro. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se atopan abertas e nas que as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 30 de abril deste ano (anexo III).

 Cuarto. Relacionar as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades pechadas, nas cales soamente se poderán inscribir aquelas persoas que, para a lista correspondente, superasen algunha proba do último proceso selectivo do grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, ou prestasen servizos na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que teñan publicadas relacións de postos de traballo para a lista correspondente a ese grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade (anexo IV).

 Nas listas pechadas tamén poderán presentar solicitude as persoas que prestasen servizos en categorías profesionais laborais equivalentes aos corpos ou escalas de persoal funcionario que figuran no anexo I da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 11 de outubro de 2021 (DOG nº 200, do 18 de outubro), segundo o estipulado no anexo II da devandita resolución, e aos corpos e escalas de persoal funcionario do anexo I da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 6 de outubro de 2021 (DOG nº 195, do 8 de outubro), segundo as equivalencias establecidas no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, modificado pola Orde do 10 de marzo de 2021 (DOG nº 61, do 31 de marzo), sempre que estes servizos fosen prestados, no ámbito de aplicación do artigo un do Decreto 37/2006, na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que teñan publicadas relacións de postos de traballo, sen prexuízo do establecido no artigo 6.3 da Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG nº 145, do 30 de xullo). Para estes efectos, a categoría profesional laboral de educador/a (grupo II, categoría 6) é equivalente á escala técnica de facultativos, especialidade educadores, de acordo co establecido na disposición transitoria segunda da Orde do 20 de xullo de 2021.

 Quinto. As persoas integrantes das listas que na súa solicitude de inclusión autorizasen expresamente a consulta dalgúns datos por parte da Administración, e que figurasen excluídas nas listas provisionais por causas relacionadas coa imposibilidade material da obtención dos ditos datos, deberán achegar, para acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos, no prazo concedido para formular reclamación contra as listas provisionais, copia auténtica da documentación respecto á cal non foi posible obter datos ao realizar a consulta.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230301/AnuncioG0597-210223-0002_gl.html