viernes, 24 de febrero de 2017

AXUDAS DO PLAN RENOVE FIESTRAS

Recordarvos a tódolos/-as posibles interesados que o día 1 de marzo abre o prazo de solicitude das axudas para a renovación das fiestras da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Pinchando no seguinte enlace podedes consultar as tendas e talleres que están adheridos a este programa, que son os encargados de tramitar as solicitudes de subvención:
http://entidadescolaboradoras.xunta.es/adhesion/consulta/

jueves, 23 de febrero de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Necesítanse camereros e axudantes de cociña para O Vicedo. Interesad@s enviar curriculum a parrilladalosarboles@gmail.com ou chamar ao 615094749

miércoles, 22 de febrero de 2017

AXUDAS COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ORDE do 26 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2017
a) Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procede­mento TR802G).
b) Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).
c) Programa III: impulso de proxectos empresariais colectivos (procedemento TR807D).
    d) Programa IV: intercooperación e integración empresarial (procedemento TR807F).
 Persoas e entidades beneficiarias
Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos no correspondente programa de axudas:
- As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións previstas nos programas I, III e IV.
    - As persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para as actuacións previstas no programa II.

Máis información:
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FAxudas%2Faxuda_0385.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Axuda/Estado/En_Prazo/

ou contactando coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do concello.

CHARLA SOBRE AS AXUDAS DO PROGRAMA LEADER DO GDR


lunes, 20 de febrero de 2017

OFERTA DE EMPREGOEmpresa da mariña necesita persoa para desenvolver tarefas de limpeza nas localidades de Viveiro e Xove. Interesad@s mandar CV ao seguinte mail: tecnico.curriculumvitae@gmail.com

lunes, 13 de febrero de 2017

OFERTAS DE EMPREGOOFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada parcial (29 horas/semana), para o servizo municipal de axuda no fogar. A data de inicio prevista é o próximo día 07  de marzo de 2017 , e a duración do contrato seis meses.

Requisitos dos candidatos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Dispor de vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, coche, etc.) co seu correspondente permiso.
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesion do titulo de formacion profesional de grao medio de atencion sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesión do certificado de profesionalidade de atencion sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e a comunidade.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 22 de febreiro, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 23 de febreiro a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.