jueves, 21 de octubre de 2021

Acta selección administrativo/-a, como funcionario interino. Subvencionado polo programa Fomento do emprego 2021

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección para o nomeamento como funcionario interino dun administrativo, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 19 de octubre de 2021

Lista definitiva de admitidos e excluidos selección ADMINISTRATIVO, funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo. Programa Fomento do emprego 2021

Publicouse no día de hoxe 19/10/2021 a lista de admitidos e excluidos definitiva  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 21 de outubro de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)


Oferta de emprego: operario de servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, con carácter de urxencia por non cobertura da vacante, mediante concurso-oposición, dun/dunha operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 2 de novembro de 2021, e cunha duración de seis meses.


O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 20 de outubro de 2021 e ata o día 25 de outubro de 2021. A selección realizarase o día 26 de outubro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1

jueves, 14 de octubre de 2021

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo "Fomento do emprego 2021"

Publicouse no día de hoxe 14/10/2021 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 15 e 18 de outubro para efectuar as alegacións que estimen oportunas.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 21 de outubro de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)


Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar, a xornada parcial (32 h/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de novembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 15 de outubro de 2021 e ata o 25 de outubro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 27 de outubro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 7 de octubre de 2021

Oferta emprego: operario/-a servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 28 de outubro de 2021, e cunha duración de seis meses.


O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 08 de outubro de 2021 e ata o día 18 de outubro de 2021. A selección realizarase o día 19 de outubro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1


miércoles, 6 de octubre de 2021

Axudas a establecementos hosteleiros para investimentos e equipamentos post covid

 QUEN PODE SOLICITAR ESTA AXUDA?

Poderán ser beneficiarias destas axudas as microempresas, pequenas e medianas empresas segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 (inclúe autónomos que cumpran a condición de pequena empresa) do sector da hostalaría que teñan o seu domicilio social ou un centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se solicita a axuda, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia, o establecemento turístico para o que se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

 

Para os efectos destas axudas, considéranse dentro do sector da hostalaría os hoteis, hostais, casas rurais, albergues turísticos e outros tipos de aloxamentos, ademais de restaurantes, bares e outros establecementos de restauración, recollidos nos capítulos IV e V da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

 

QUE SE SUBVENCIONA?

 

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros mediante a realización de investimentos en equipamentos post covid.

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se desenvolvan entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2021. En ningún caso se admitirán nin facturas nin xustificantes de pagamento anteriores á dita data.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva.

Gastos subvencionables e importe máximo da subvención por entidade solicitante .

1. Considéranse gastos subvencionables aqueles nos que incorrese a entidade solicitante ata o 30 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

• Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, portas e consignas automáticas, controis de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización e softwares de control asociados.

• Sistemas de chekin-in automáticos.

• Carteleira, rotulación, sinalética e actuacións vinculadas con esta.

• Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia (medidores de CO2, ionizadores, dispensadores, etc.).

• Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude (cores claras, incorporación de espellos, etc.).

• Envoltorios e material dun só uso. O total de gastos destinados a este concepto non poderá superar o 10 % dos gastos totais subvencionables.

• Procesos de desinfección e desinfección recorrente realizados por empresas externas con motivo da COVID, que non teñan a consideración de gastos de limpeza ordinaria.

• Novo equipamento de hixienizado e lavado.

• Novo equipamento para novos produtos, presentacións ou métodos de conservación.

• Equipamento multiservizo.

2. Non son gastos subvencionables aqueles conceptos que non estean directamente relacionados coas actuacións subvencionables e, en ningún caso, os seguintes:

a) Adquisición de terreos, edificacións, locais e elementos de transporte.

b) Adquisición de bens de equipo de segunda man.

c) Gastos correntes da empresa e a adquisición de material non inventariable, así como menaxe de cociña e comedor (vaixela, cubertaría, cristalaría e pequenos utensilios), enxoval dos cuartos e baños, e adquisición de bens de embelecemento e decoración de estancias, coa excepción dos envoltorios e material dun só uso recollidos no punto anterior.

d) Obras de mantemento do establecemento, entendendo por tales as que se realizan periodicamente para manter a edificación en perfecto uso (limpeza de canalóns, pintura, arranxos de carpintaría,...).

e) Seguros, taxas por autorizacións administrativas, licenzas ou similares.

f) Activos adquiridos mediante leasing ou renting nin os que fosen fabricados, realizados ou desenvolvidos pola entidade solicitante.

En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais. Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se subvencionarán os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

3. O importe máximo de subvención será dunha porcentaxe do gasto subvencionable cos límites que a continuación se expresan de acordo co investimento realizado:

• O importe máximo de subvención será do 90 % do investimento, cun máximo de 50.000 euros por beneficiario.

 

PRAZO SOLICITUDE: do 07/10/2021 ao 08/11/2021, ou ata o esgotamento do crédito. Van resolvendo por orde de entrada.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

lunes, 4 de octubre de 2021

APERTURA LISTAS CONTRATACIÓN SEAGA

 Aberto o prazo para actualización de méritos nas listas do SEAGA e permítese, ademais, a inscrición de novos candidatos.  O PRAZO de inscrición abarcará DENDE O 1 DE OUTUBRO ATA O 2 DE NOVEMBRO INCLUíDOS, nas oficinas de Seaga ou por correo certificado.


     Salvo imprevistos que obriguen a aperturas extraordinarias, é que no ano próximo todos os procesos selectivos de contratación de persoal  temporal para traballos nos encargos recibidos se leven a cabo cos candidatos que se inscriban agora. As categorías previstas son: Arquitecto, Biólogo, Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Agrónomo, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Licenciado en Dereito, Licenciado en Económicas, Titulado en Ciencias do Mar, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico Forestal, Enxeñeiro Técnico Agrícola, Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, Técnico de Laboratorio, Capataz, Xefe de Brigada, Maquinista-condutor, Peón, Especialista, Peón.


   Os que desexen actualizar méritos só terán que acreditar os méritos de experiencia externa a incorporar (vida laboral e contratos), pois os méritos de Seaga actualízanse de oficio.  Os que desexen inscribirse de novo terán que presentar toda a documentación (DNI, certificado médico, empadroamento, etc...)

  A APERTURA DAS LISTAS NON IMPLICA NECESARIAMENTE QUE HAXA CONTRATACIÓNS NOS PRÓXIMOS MESES, as contratación efectuanse unha vez recibidos encargos que impliquen a necesidade de traballadores desas categorías.

 Toda a información aparecerá publicada na páxina web de Seaga (WWW.EPSEAGA.COM). É importante que os candidatos comproben correctamente a documentación a presentar (aparece claramente detallada nas bases), consulten, e resolvan con tempo calquera incidencia.

Publicados resultados selección alumnos/traballadores obradoiro de emprego Terras do Sor V.

No día de hoxe publicáronse os resultados da selección dos alumnos/traballadores para o obradoiro de emprego "Terras do Sor V".

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

jueves, 30 de septiembre de 2021

Publicados resultados entrevista alumnos/traballadores obradoiro de emprego Terras do Sor V, especialidade de carpintaría e moble

No día de hoxe publícanse os resultados das entrevistas da selección dos alumnos/traballadores para o obradoiro de emprego "Terras do Sor V" para a especialidade de carpintaría e moble.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Actas selección obradoiro emprego Terras do Sor V

Publicadas as actas de selección do director, monitores e administrador/-a do obradoiro de emprego Terras do Sor V. Nos próximos días publicaranse igualmente as dos alumnos/-as traballadores/-as

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

Oferta emprego: selección dun Administrativo/-a, como funcionario interino, dentro do programa "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021"

No BOP de Lugo de hoxe día 30/09/2021 publícanse as bases e a corrección de erros para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.O prazo de solicitude é de 8 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 1 de outubro de 2021 ata o día 8 de outubro de 2021.


Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://deputacionlugo.gal/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/ultimo-bop , https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 28 de septiembre de 2021

Corrección erros bases selección administrativo/-a, como funcionario interino. "Programa fomento do emprego 2021"

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica corrección de erros das bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Próximamente está previsto que se publique no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

viernes, 24 de septiembre de 2021

AXUDAS PARA CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATARNIDADE DA TRABALLADORA AUTÓNOMA

 ORDE do 10 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 

   
 Persoas e entidades beneficiarias

  1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas traballadoras que estean dadas de alta no réxime especial da Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, segundo o anexo I, teñan o seu centro de traballo (ou domicilio social, no caso de careceren deste) na Comunidade Autónoma de Galicia, que gozasen dunha baixa por maternidade ou paternidade e que no prazo dos quince días seguintes ao da súa finalización contraten unha persoa traballadora por conta allea.

   
  2. Tamén serán beneficiarias as sociedades e comunidades de bens que realicen unha contratación nas mesmas condicións que no parágrafo anterior con respecto ás persoas autónomas societarias.
  

Obxecto
   
  Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade, contraten unha persoa para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral.

     Mediante esta axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto empresarial.

     Tamén se subvencionarán os gastos de gardaría e os de centro ou do servizo de coidado de persoas maiores e/ou dependentes realizados no período subvencionable.

Prazo solicitude:  do 25/09/2021 ao 25/10/2021

SUBVENCIÓNS AO SECTOR DA HOSTELARÍA PARA A PROMOCIÓN DA DIXITALIZACIÓN E O MARKETING DIXITAL

QUEN PODE SOLICITAR ESTAS AXUDAS:

 Poderán ser persoas ou entidades beneficiarias as persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas e as pemes do sector de hostalaría que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia.

Para os efectos destas axudas considéranse dentro do sector da hostalaría os hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, ademais de restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

 QUE SE SUBVENCIONA:

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se desenvolvan entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2021. En ningún caso se admitirán nin facturas nin xustificantes de pagamento emitidos en datas non incluídas no dito período.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva.

Gastos subvencionables e importe máximo da subvención por entidade solicitante .

1. Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorrese a entidade solicitante entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

1.1. Instalación de novos PMS (Property Management System).

1.2. Integración de PMS actuais.

1.3. Instalación de novos CRM (Customer Relationship Management) integrados con PMS.

1.4. Instalación de novos CRM non integrados con PMS.

1.5. CMR integrado con PMS e ferramentas de Big Data e Chatbots intelixentes.

1.6. Produtos/servizos de márketing orientados a captar e fidelizar novos mercados e clientes:

– Estudos de mercado (internacionalización, análise de competencia, benchmarking...).

– Estudos de comportamento e satisfacción de clientes (enquisas, mistery shopper, focus group...).

– Sistemas de marketing automation.

– Xestión profesionalizada de RR.SS. (redes sociais).

– Publicidade en liña.

– Campañas publicitarias con prescritores.

– Reportaxes fotográficas e de vídeo.

– Revisión das APPCC (análises de perigos e puntos control crítico).

1.7. Web corporativa con motor de reservas.

1.8. Adquisición de hardware informático.

1.9. Gastos de persoal:

– Sistemas de control do teletraballo.

1.10. Equipamento tecnolóxico:

– Equipamento tecnolóxico, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

– Equipamento tecnolóxico tanto básico (equipamentos informáticos, software, comunicacións, etc.) como específico.

2. En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais, nin ningún outro fóra dos especificados no punto dous deste artigo.

3. O importe da subvención será do 100 % para un gasto subvencionable de ata 15.000,00 euros por persoa beneficiaria.

 

PRAZO DE SOLICITUDE:  do 25/09/2021 a 25/10/2021, ou ata o esgotamento do crédito (van resolvendo por orde de entrada.


MÁIS INFORMACIÓN:  contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

 

CONVOCADAS AS PROBAS DE LIBRE PARA OBTER A CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2021 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

     
  OBXECTO


  1. Obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, regulada polo Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG núm. 229, do 30 de novembro), tras a superación dunha proba presencial na que se acreditarán os coñecementos, capacidades e destrezas definidos no Plan formativo ofimático de Galicia.

   2. Poden participar nestas probas todas aquelas persoas maiores de 16 anos, ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición, inscritas como usuarios/as da rede CeMIT.

   CONTIDOS DA PROBA

   1. O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de cualificacións. As capacidades e criterios de avaliación de dito módulo formativo poden consultarse no Real decreto 558/2011, do 20 de abril, polo que se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de dúas cualificacións profesionais correspondentes á familia profesional de administración e xestión (BOE número 109, do 7 de maio).

   2. A rede CeMIT ten publicado na súa plataforma de teleformación (http://cemit.xunta.gal/ema) os materiais formativos que forman parte do curso CODIX baixo a modalidade de «Autoformación» como material de apoio para a preparación destas probas:
  
  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico.


  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer.

  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc.
 
  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base.

  • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress.

jueves, 23 de septiembre de 2021

Oferta emprego: administrativo/-a, funcionario interino, subvencionado pola Excma.Deputación Provincial de Lugo a través do programa "Fomento do emprego 2021"

Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 8 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

martes, 21 de septiembre de 2021

CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2,3 E 4.

RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C)

  • Resolución do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021 Ligazón ao DOG

PRAZO: Inscrición e pagamento do 14 de setembro ao 4 de outubro de 2021 

CURSOS DE RECICLAXE E ADAPTACIÓN PARA SOCORRISTAS


RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se convoca un curso de reciclaxe de socorrismo acuático en instalacións acuáticas, válido para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se convoca un curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Máis información: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2021/20210920/Secciones2_es.html


lunes, 20 de septiembre de 2021

Oferta emprego: limpador/-a a xornada completa

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada completa, por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 21 ata próximo día 30 de setembro de 2021, realizándose o proceso de selección o día 1 de outubro partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Bases selección alumnos/-as e resto do persoal para o obradoiro de emprego "Terras do Sor V"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do alumnado e persoal para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor V" e subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade. O número de alumnos/-as participantes é de 20: 8 para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio e 12 para a especialidade de carpintaría e moble. Ademáis seleccionarase un director, 2 monitores de carpintaría de madeira, 1 monitor de sociosanitaria e 1 administrador a media xornada.

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

RESULTADOS PROBAS SELECCIÓN GALP A MARIÑA-ORTEGAL

 
martes, 14 de septiembre de 2021

CONCEDIDO UN NOVO OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR V

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro dual de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor V", subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade, para as especialidades de: 


- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- Traballos de carpintería e moble.

Os candidatos deberán estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación nese momento, ademáis doutros requisitos que poden establecerse nas bases de selección, as cales contamos que en breve estarán expostas na sede electrónica do concello de O Vicedo, taboleiro de edictos, etc. Para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais é necesario ter unha titulación mínima: ESO ou equivalente...

Os interesados deben pasar canto antes pola oficina de emprego de Viveiro para inscribirse especificamente para Obradoiros duais de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto. 

Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello, ou chamando ao 982590029

lunes, 13 de septiembre de 2021

RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C). DOGA 13/09/2021.

 

Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de língua galega Celga 2,3 e 4.

Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2021.

Datas das probas: en novembro/decembro de 2021 en función da evolución da COVID-19.

Localidades: Santiago de Compostela e Ponferrada. Os lugares e horarios se publicarán coa listaxe definitiva de persoas admitidas.

Inscripción: anexo I; xustificante de aboamento de taxas; certificado de discapacidade de ser o caso.

Taxa:16,59 euros. Mediante impreso de autoliquidación.(Excepto persoas con discapacidade recoñecida igual ou maior ao 33%, que estarán exentas). O pago das taxas deberá realizarse dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo: ata o 04/10/2021

Destacar: non se admite o ingreso da taxa fóra de prazo. As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas.

Duración das probas

Celga 2

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 3

Escrita: 2 horas e media

Oral: 15 minutos

Celga 4

Escrita: 3 horas

Oral: 15 minutos

Máis información no DOG do 13 de setembro de 2021:https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

jueves, 9 de septiembre de 2021

OFERTA DE EMPREGO LIMPIADOR/A A XORNADA PARCIAL (96,66%)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada parcial (96,66%), con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 30 de  setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición iniciase o próximo día 10 de setembro de 2021 e remata o 20 de setembro de 2021. A selección realizarase o día 22 de setembro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0