jueves, 30 de diciembre de 2021

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D)

Finalidade 

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.

Beneficiarios potenciais

1. Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2021 e o 30 de setembro de 2022, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, sempre que cumpran as seguintes condicións:

a) Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego, carecendo de ocupación efectiva segundo informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e atoparse en tal situación na data de inicio da actividade laboral.

b) Ter iniciada a actividade segundo a definición do artigo 5.2 con anterioridade á presentación da solicitude da subvención.

c) Que desenvolvan fundamentalmente a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia (segundo a alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria, modelo 036 ou 037).

d) Que non percibisen subvencións ao abeiro dos distintos programas de emprego autónomo nos tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade. Este prazo computarase desde a data de notificación da resolución de concesión da anterior subvención.

e) Que non desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores. Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE). Este requisito non se aplicará cando a actividade desenvolvida fose realizada por persoas autónomas colaboradoras.

2. As persoas traballadoras autónomas ou por conta propia poderán ser beneficiarias das axudas deste programa, cando formen parte de comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídica de nova creación, sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.

3. Quedan excluídas deste programa as persoas socias de sociedades mercantís, sociedades laborais e os autónomos colaboradores.

Cuantía de las axudas

Co obxecto de axudar ás persoas desempregadas ao inicio e ao mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlle ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, establécese para todas aquelas persoas que teñan a condición de beneficiarias de acordo co establecido no artigo 20, segundo a súa situación no momento de inicio da actividade laboral, unha subvención segundo o método de custos simplificados asociado á operación coas seguintes contías:

a) 2.000 € para persoas desempregadas en xeral.

b) 4.000 € para o caso de persoas desempregadas que se atopen nalgún dos seguintes colectivos, que non serán acumulables:

Persoas menores de 30 anos.

Persoas desempregadas de longa duración.

Persoas desempregadas con discapacidade.

Persoas desempregadas que se atopen en situación ou risco de exclusión social.

A contía base correspondente incrementarase nun 25 % nos seguintes casos:

a) Se a persoa incorporada é unha muller.

b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autónoma estea situado nun concello rural (considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo).

c) Persoas maiores de 45 anos.

d) Se a persoa incorporada é unha persoa emigrante retornada.

e) Persoas trans.

f) Profesións e oficios nos cales a muller estea subrepresentada, segundo informe do Instituto Galego das Cualificacións, que se reflicte na lista que figura no anexo III.

Estes seis incrementos son acumulables e deste xeito a contía máxima posible, de aplicárense todos os incrementos, sería de 10.000 euros.

Aplicarase a subvención polo colectivo e os incrementos indicados pola persoa solicitante, en caso de non exercer a opción, entenderase solicitada pola contía superior que quede acreditada coa documentación achegada coa solicitude. Se non queda acreditada a pertenza a ningún colectivo entenderase que solicita pola contía base mínima.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes de axudas do programa para a promoción do emprego autónomo será contado a partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG 30/12/2021) ata o 30 de setembro de 2021.

Mäis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal

AXUDAS A AUTÓNOMOS PARA INVESTIMENTOS (BONO AUTÓNOMO)

 Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (TR341Q). Consellería de Emprego e Igualdade. DOGA DO 30 DE DECEMBRO DE 2021

Persoas Beneficiarias:

-      Persoas autónomas de Galicia de alta no RETA ou mutualidade, con domicilio fiscal en Galicia, e antigüedade ininterrumpida no mesmo superior a 42 meses, que ademáis acaden un rendemento neto reducido anual inferior a 30.000 euros e facturación mínima anual de 12.000 euros IVE incluído, todo isto declarado no ano 2020.

-      Sociedades de calquera clase e comunidades de bens que teñan unha persoa autónoma societaria con antigüedade ininterrumpida na actividade superior a 42 meses, cuxa empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) na última declaración realizada, e cuxa base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada sexa inferior a 30.000 euros.

Excluidos: as persoas que cobraron a axuda do bono autónomo en convocatorias anteriores

Importe: 80% do custo das actividades (sin IVE) sinaladas na Orde dirixidas á mellora da competitividade a través de servizos ou investimentos, cun límite máximo de 3.000 euros. Podense solicitar ambas liñas, atendéndose primeiro a Liña 1 e co límite máximo de 3.000 euros para o conxunto das actividades.

 

Liña 1: Mellora da competitividade a través de servizos: investigación de mercado; plan de marketing; plan de comunicación do negocio; plan estratéxico do negocio; plan de crecemento: constitución da sociedade; plan de reorientación do negocio; plan de transformación dixital; plan de refinanciamento.

 

Liña 2: Mellora da competitividade a través de investimentos: compra de maquinaria; compra e instalación para a mellora da eficiencia enerxética, inversión para a sustitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos, compra de útiles e ferramentas; reforma do local de negocio; equipos informáticos; equipamento de oficina e/ou negocio, rótulos; aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais, deseño da marca. (No caso de reforma do local do negocio exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma, a menos que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade).

Inclúe os investimentos realizados desde o 01/01/2022 e ata o fin do prazo de xustificación, en todo caso antes do 5 de decembro de 2022.

Prazo presentación solicitudes: desde o día 14 de xaneiro de 2022 ata o 14 de febreiro de 2022 ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes van concedéndose seguindo a orde de entrada ou cando o expediente esté completo, ata o esgotamento do crédito.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal

martes, 28 de diciembre de 2021

Oferta de emprego: arquitecto superior a xornada parcial

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun/dunha ARQUITECTO SUPERIOR, a xornada parcial (75%), e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 29/12/2021 e por un período de 8 días naturais.

Para máis información e inscricións: pasar pola concello ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

miércoles, 22 de diciembre de 2021

Oferta emprego: peón de recollida de lixo para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha PEÓN RECOLLIDA DE LIXO baixo a modalidade de contrato de traballo de interinidade, para cubrir vacacións, a xornada completa, desde o próximo día 7 de xaneiro ata o 21 de xaneiro de 2022.

O prazo de inscrición comenza o día 22  e ata o 28 de decembro de 2021, ambos inclusive, realizándose o proceso de selección o día 29 de decembro de 2021, ás 10:00 horas, na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

jueves, 16 de diciembre de 2021

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar (xornada parcial, 29 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial 29 horas/semana, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 10 de xaneiro de 2022, e por un período de tres meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 17 e remata o día 27 de decembro de 2021. A selección realizarase o día 28 de decembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

jueves, 9 de diciembre de 2021

Selección auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 03 de xaneiro de 2022, e por un período de tres meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 10 e remata o día 20 de decembro de 2021. A selección realizarase o día 22 de decembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

viernes, 3 de diciembre de 2021

Oferta oficina de emprego de limpador/-a para cubrir vacacións

Presentouse na oficina de emprego de Viveiro, unha oferta de traballo de limpador/-a para cubrir vacacións, por quedar deserta a convocatoria realizada.

Para máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local chamando ao 982590029. Tamén poden consultar as bases no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 24 de noviembre de 2021

AXUDAS DO IGVS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICACIÓNS EXISTENTES EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO (MENOS DE 5.000 HABITANTES), PARA A ANUALIDADE 2022.

 QUEN PODE SOLICITAR?

Poderán ser beneficiarias destas axudas, sempre que teñan residencia fiscal en España, e as actuacións se realicen en edificacións existentes construídas con anterioridade ao ano 2007:

a) As persoas físicas ou xurídicas de natureza privada que sexan propietarias de vivendas unifamiliares ou de edificios de tipoloxía residencial colectiva.

b) As comunidades de persoas propietarias ou as agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal.

 

QUE E CANTO SE SUBVENCIONA?

Tipoloxía 1. Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica.

Tipoloxía 2. Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria

2.1 Substitución de enerxía convencional por enerxía solar térmica

2.2 Substitución de enerxía convencional por enerxía xeotérmica

2.3 Substitución de enerxía convencional por biomasa en las instalacións térmicas

2.4 Mellora da eficiencia enerxética dos sistemas de xeración non incluídos nas subtipoloxías 2.1 a 2.3

2.5 Mellora de la eficiencia enerxética dos subsistemas de distribución, regulación, control e emisión das instalacións térmicas

Tipoloxía 3. Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación

As actuacións deberán realizarse en edificacións existentes construídas con anterioridade ao ano 2007, nas seguintes opción:

-          En vivendas unifamiliares ou edificios de tipoloxía residencial colectiva de vivenda (OPCIÓN A).  A cuantía máxima da axuda é 50% para a tipoloxía 1, 40% para a tipoloxía 2 e 20% para a tipoloxía 3.

-          En vivendas dun edifcio de tipoloxía residencial colectiva de vivenda, consideradas individualmente (OPCIÓN B). A cuantía máxima da axuda é 40% para a tipoloxía 1, 30% para a tipoloxía 2 e 20% para a tipoloxía 3.

Non serán subvencionables:

-          As realizadas en edificios de nova construcción.

-          As intervencións en edificios existentes que supoñan unha ampliación ou incremento no volumen construido.

-          As intervencións que supoñan un cambio de uso do edificio.

-          As actuacións iniciadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude desta axuda.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: desde o día 3 de xaneiro 2022 ata o 30 de setembro de 2022, salvo que con anterioridade se esgotase o crédito orzamentario. As solicitudes van resolvéndose por orde de entrada.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento municipal ou pinchando no seguinte enlace: http://igvs.es/web/actuamos/969

lunes, 22 de noviembre de 2021

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 23 de decembro de 2021


O prazo de inscrición comeza o día 23 de novembro de 2021 e remata o 02 de decembro de 2021. A selección realizarase o día 03 de decembro de 2021, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de decembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 23 de novembro de 2021 e ata o 02 de decembro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 03 de decembro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 15 de noviembre de 2021

Ofertas emprego: auxiliares axuda no fogar.

Presentáronse na oficina de emprego de Viveiro, dúas ofertas de auxiliar de axuda no fogar, a xornada parcial, unha de 32 horas/semana e a outra de 29 horas/semana.

Para máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local chamando ao 982590029. Tamén poden consultar as bases no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0viernes, 5 de noviembre de 2021

Programa "Camiño da Innovación" para microempresas e pemes. Evento a celebrar en Cervo o día 8 de novembro

A iniciativa "Camiño da Innovación" da Axencia Galega de Innovación, que percorrerá toda Galicia a través dun tráiler como espazo de inspiración, información e servizos próximos ás microempresas e pemes galegas.

En total, "Camiño da Innovación" vai realizar 18 etapas en concellos das catro provincias galegas para garantir a proximidade a todo o tecido empresarial. A actuación estará aberta ao público de 9h a 18h en cada concello e servirá como oficina de asesoramento para apoiar a innovación. Ademais, levaranse a cabo eventos, coa participación de pemes da contorna, para difundir a cultura da innovación.

Para a comarca da Mariña  o evento terá lugar en Cervo este próximo luns día 8 de Novembro, o resto de  datas de cada etapa por concello pode ser consultado na sección da web da Axencia Galega de Innovación dedicada a Camiño da innovación.

Para participar na iniciativa, podédesvos inscribir a través deste formulario<https://form.jotform.com/212922525069355> e solicitar:

-       Asesoramento personalizado sobre as oportunidades e potencial de innovación por parte do persoal da Axencia Galega de Innovación, na Praza do Concello de 9:30 a 18:00 ( necesario solicitar cita)

-       Asistencia aos encontros coa participación de pemes innovadoras, neste evento  que se fará no Concello de Cervo de 12:30  a 14:00 contará coa presencia de Patricia Fernandez Liz , directora da área de Servicios da GAIN (necesario confirmar asistencia).

             Durante o evento coñeceremos os casos de éxito de:

  1.  Laminados Villapol: empresa pioneira na transformación da madeira galega situada na Mariña
  2.  Pescados Rubén: empresa líder no sector da pesca a nivel mundial
  3.  Star Microelectronics: empresa galega de alto valor tecnolóxico na fabricación de compoñentes electrónicos

Esta actuación enmárcase no Programa de Impulso á Innovación nas Pemes de Galicia, que ten como obxectivo promover que a innovación sexa a esencia da competitividade das pemes galegas, e contribuír a superar os obstáculos para innovar.

martes, 2 de noviembre de 2021

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar, xornada parcial 32 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de decembro, e por un período de tres meses.


O prazo de inscrición comenza mañá día 03 e remata o día 12 de novembro de 2021. A selección realizarase o día 15 de novembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

jueves, 28 de octubre de 2021

IV Plan de rescate a autónomos, profesionais e empresas pola crise do COVID, con axudas para a reducción das débedas.

ORDE do 18 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19, mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR700A)

Persoas e entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas directas previstas nesta orde:

a) Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia, e profesionais (de ser o caso, mutualistas) en réxime de estimación obxectiva, con domicilio fiscal en Galicia e que exerzan unha actividade económica.

b) Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia, os profesionais e empresas, con domicilio fiscal en Galicia, que exerzan unha actividade económica e que teñan unha caída do volume de operacións anual declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor engadido ou tributo indirecto equivalente, de máis dun 30 % no ano 2020 respecto do ano 2019.

c) Así mesmo, poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada, sempre que acrediten que continúan coa súa actividade, aínda que non estean de alta no momento de presentación da solicitude e estean de alta un mínimo de 4 meses e un máximo de 9 meses nalgún dos anos 2019 ou 2020.

Para os efectos desta orde, ás persoas traballadoras autónomas que estean de alta durante un período superior a 9 meses aplicaráselles o réxime xeral e non o de tempada.

d) Poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas e empresas dadas de alta ou creadas entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de marzo de 2020 e empresas que realizasen unha modificación estrutural da sociedade mercantil entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2020.

Obxecto

1. O obxecto deste programa é a concesión dunha axuda económica, financiada con fondos distribuídos polo Goberno de España, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para o apoio á solvencia e redución do seu endebedamento.

2. As axudas directas terán carácter finalista e deberán aplicarse a satisfacer a débeda e a realizar pagamentos a provedores e outros acredores, financeiros e non financeiros, así como a compensar os custos fixos en que se incorreu, sempre e cando estes se xerasen entre o 1 de marzo de 2020 e o 30 de setembro de 2021 e procedan de contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021.

3. En primeiro lugar, satisfaranse os pagamentos a provedores e outros acredores non financeiros, por orde de antigüidade. Se procede, en segundo lugar, reducirase a débeda con acredores financeiros, primando a redución da débeda con aval público, segundo o disposto no número 2 deste artigo. Por último, poderá destinarse o remanente da axuda a compensar os custos fixos en que se incorreu, sempre e cando fosen xerados entre o 1 de marzo de 2020 e o 30 de setembro de 2021 e procedan de contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021. Inclúense as perdas contables propias da actividade empresarial que non fosen xa cubertas por estas ou outras axudas.


Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e remata o 29 de novembro de 2021, incluído.

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211028/AnuncioG0599-201021-0001_es.html 

miércoles, 27 de octubre de 2021

Axudas a actividade de marisqueo a pé paralizada pola COVID-19

ORDE do 25 de outubro de 2021 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, pola paralización temporal da actividade de marisqueo a pé como consecuencia do gromo da COVID-19 (cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca) (código de procedemento PE401I).

Primeiro. Persoas beneficiarias

As persoas titulares de permisos de explotación para marisqueo a pé para recursos marisqueiros xerais ou específicos que levaran a cabo actividade extractiva (días de actividade) cando menos, 120 días durante os anos 2018 e 2019.

Segundo. Finalidade

As axudas terán como finalidade:

Paralización temporal da actividade de marisqueo a pé do 1 de xullo ao 31 de decembro de 2020 (ambos incluídos) como consecuencia do gromo da COVID-19.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Entenderase como último día do prazo para a presentación de solicitudes o correspondente ao mesmo ordinal do día da súa publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Curso de mariñeiro/-a pescador/-a na aula de formación pesqueira de Celeiro

Convocado un curso de mariñeiro/-a pescador/-a a realizar do 15/11/2021 ao 29/11/2021 na aula de formación pesqueira de Celeiro.

As persoas interesadas deberán ter feitos os dezaseis anos de idade e presentar a correspondente solicitude e documentación.

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou directamente na Xefatura Territorial de Celeiro da Consellería do Mar.

Publicadas as datas para as probas para a obtención dos CELGA

 RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 26 de agosto de 2021 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211027/AnuncioG0598-151021-0001_gl.html

jueves, 21 de octubre de 2021

Acta selección administrativo/-a, como funcionario interino. Subvencionado polo programa Fomento do emprego 2021

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección para o nomeamento como funcionario interino dun administrativo, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 19 de octubre de 2021

Lista definitiva de admitidos e excluidos selección ADMINISTRATIVO, funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo. Programa Fomento do emprego 2021

Publicouse no día de hoxe 19/10/2021 a lista de admitidos e excluidos definitiva  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 21 de outubro de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)


Oferta de emprego: operario de servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, con carácter de urxencia por non cobertura da vacante, mediante concurso-oposición, dun/dunha operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 2 de novembro de 2021, e cunha duración de seis meses.


O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 20 de outubro de 2021 e ata o día 25 de outubro de 2021. A selección realizarase o día 26 de outubro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1

jueves, 14 de octubre de 2021

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo "Fomento do emprego 2021"

Publicouse no día de hoxe 14/10/2021 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 15 e 18 de outubro para efectuar as alegacións que estimen oportunas.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 21 de outubro de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)


Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar, a xornada parcial (32 h/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de novembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 15 de outubro de 2021 e ata o 25 de outubro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 27 de outubro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 7 de octubre de 2021

Oferta emprego: operario/-a servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 28 de outubro de 2021, e cunha duración de seis meses.


O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 08 de outubro de 2021 e ata o día 18 de outubro de 2021. A selección realizarase o día 19 de outubro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1


miércoles, 6 de octubre de 2021

Axudas a establecementos hosteleiros para investimentos e equipamentos post covid

 QUEN PODE SOLICITAR ESTA AXUDA?

Poderán ser beneficiarias destas axudas as microempresas, pequenas e medianas empresas segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 (inclúe autónomos que cumpran a condición de pequena empresa) do sector da hostalaría que teñan o seu domicilio social ou un centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se solicita a axuda, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia, o establecemento turístico para o que se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

 

Para os efectos destas axudas, considéranse dentro do sector da hostalaría os hoteis, hostais, casas rurais, albergues turísticos e outros tipos de aloxamentos, ademais de restaurantes, bares e outros establecementos de restauración, recollidos nos capítulos IV e V da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

 

QUE SE SUBVENCIONA?

 

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros mediante a realización de investimentos en equipamentos post covid.

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se desenvolvan entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2021. En ningún caso se admitirán nin facturas nin xustificantes de pagamento anteriores á dita data.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva.

Gastos subvencionables e importe máximo da subvención por entidade solicitante .

1. Considéranse gastos subvencionables aqueles nos que incorrese a entidade solicitante ata o 30 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

• Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, portas e consignas automáticas, controis de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización e softwares de control asociados.

• Sistemas de chekin-in automáticos.

• Carteleira, rotulación, sinalética e actuacións vinculadas con esta.

• Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia (medidores de CO2, ionizadores, dispensadores, etc.).

• Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude (cores claras, incorporación de espellos, etc.).

• Envoltorios e material dun só uso. O total de gastos destinados a este concepto non poderá superar o 10 % dos gastos totais subvencionables.

• Procesos de desinfección e desinfección recorrente realizados por empresas externas con motivo da COVID, que non teñan a consideración de gastos de limpeza ordinaria.

• Novo equipamento de hixienizado e lavado.

• Novo equipamento para novos produtos, presentacións ou métodos de conservación.

• Equipamento multiservizo.

2. Non son gastos subvencionables aqueles conceptos que non estean directamente relacionados coas actuacións subvencionables e, en ningún caso, os seguintes:

a) Adquisición de terreos, edificacións, locais e elementos de transporte.

b) Adquisición de bens de equipo de segunda man.

c) Gastos correntes da empresa e a adquisición de material non inventariable, así como menaxe de cociña e comedor (vaixela, cubertaría, cristalaría e pequenos utensilios), enxoval dos cuartos e baños, e adquisición de bens de embelecemento e decoración de estancias, coa excepción dos envoltorios e material dun só uso recollidos no punto anterior.

d) Obras de mantemento do establecemento, entendendo por tales as que se realizan periodicamente para manter a edificación en perfecto uso (limpeza de canalóns, pintura, arranxos de carpintaría,...).

e) Seguros, taxas por autorizacións administrativas, licenzas ou similares.

f) Activos adquiridos mediante leasing ou renting nin os que fosen fabricados, realizados ou desenvolvidos pola entidade solicitante.

En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais. Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se subvencionarán os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

3. O importe máximo de subvención será dunha porcentaxe do gasto subvencionable cos límites que a continuación se expresan de acordo co investimento realizado:

• O importe máximo de subvención será do 90 % do investimento, cun máximo de 50.000 euros por beneficiario.

 

PRAZO SOLICITUDE: do 07/10/2021 ao 08/11/2021, ou ata o esgotamento do crédito. Van resolvendo por orde de entrada.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503E&ano=2021&numpub=1&lang=gl