miércoles, 31 de marzo de 2021

SUBVENCIÓN PRA RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS E ADHESIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

 Axencia Instituto Enerxético de Galicia: DOGA 29/03/2020

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a nualidade 2021 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).

Obxecto: axudas para renovación de electrodomésticos (frigorífico, frigorífico-conxelador, conxelador, lavadora e lavlouza, todos con clasificación enerxética A+++, e placas de cociña ou de indución total (non mixtas) a través de entidades colaboradoras.

Beneficiarios: persoas físicas con vivendas en Galicia.

Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.

Subvencionable: equipamento técnico e accesorios; accesorios da instalación; sistema de almacenamento de combustible; sistemas de alimentación de combustible; montaxe e conexión; IVE cando non sexa recuperable. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude, e sempre que non sexan de segunda man.

Importe: en electrodomésticos de 100 a 450 euros de axuda dependendo do electrodoméstico e do tipo de consumidor (xeral, vulnerable ou vulnerable severo) sen superar en ningún caso do 25% a 75% do valor dependendo do tipo de consumidor.

Prazo presentación de solicitudes:

-      Para que as entidades interesadas se adhiran: ata o 30 de xuño de 2021.

-      Para presentar as solicitudes dos seus clientes: do 20 de abril de 2021 ata o 30 de setembro de 2021 ou ata esgotar fondos.


Para máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local ou acceder a: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NIVEL BÁSICO

Resolución do 22 de marzo de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. DOGA 30/03/2021.

Modalidade: teleformación.

Prazo de solicitude: do 31 de marzo ao 9 de abril de 2021.

Máis información: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

jueves, 25 de marzo de 2021

CONVOCATORA DE PROBAS DE AVALIACIÓN PARA OBTER A CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA

 

No DOGA de 25/03/2021 publícase a convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Solicitude: a través da páxina web de CeMIT: http://cemit.xunta.gal

Prazo de inscripción: do 26 de marzo de 2021 ao 5 de abril de 2021.

Destacar:

-     - Previamente á solicitude hai que darse de alta como usuario na rede CeMIT.

-      -  Soamente se poderá presentar unha solicitude por persoas.

-      -  As persoas admitidas deberán aboar 10,63 euros en concepto de taxas de exame.

-      -  Os lugares e datas das probas poden consultarse na convocatoria.

Máis información en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210325/AnuncioG0177-160321-0001_gl.html

martes, 23 de marzo de 2021

ADHESIÓN EMPRESAS TURÍSTICAS AO PROGRAMA BONO TURÍSTICO 2021 QUEDAMOSENGALICA2

 

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia2 e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de procedemento TU985C).DOGA 23/03/2021

Obxecto: procedemento e condicións dos establecementos turísticos de aloxameto e axencias de viaxes para participar no Bono turístico 2021 QuedamosenGalicia2.

Requisitos:

-          empresas, empresarios, agrupacións que dispoñan de aloxamentos (excepto vivendas de uso turístico) e axencias de viaxes, que desenvolvan a súa actividade en Galicia (independentemente do lugar onde radique a sús sede social).

-          Estar de alta no REAT  e dispor de TPV con número de comercio que os identifique no servicio de pagos para operar coas tarxetas.

Duración da prestación: desde o día de entrega da tarxeta e ata o 15 de decembro de 2021, as persoas beneficiarias poderán gastar total o parcialmente o saldo, ou completalo no caso de que sexa insuficiente. Este programa é incompatible con outros similares desarrollados `pola Axancia de Turismo de Galicia.

Prazo para a adhesión: do 24/03/2021 ao 15/12/2021.

Solicitudes: mediante anexo I de forma electrónica en  https://sede.xunta.gal

Obrigas:

-          Rexistrase na plataforma Turespazo (https://turespazo.turismo.gal)

-          Cumprimento das medidas COVID-19.

-          Dispoñer dun TPV.

-          As empresas que xa estiveran adheridas no programa 2020 deberán adherirse de novo.

-           Publicitar o programa de acordo ao establecido nas bases.

lunes, 22 de marzo de 2021

INSTITUTO GALEGO VIVENDA E SOLO: SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE FOMENTO DA CONSERVACIÓN, DA MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E DA ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS DO PLAN 2018-20

No DOG de 22/03/2021 convócanse subvencións dirixidas a financiar actuacións de rehabilitación de edificios e/ou vivendas.

 

Actuacións subvencionables: Consideraranse actuacións subvencionables para o fomento da conservación, as seguintes actuacións:

 

a) As relativas ao estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións.

b) As relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianerías, incluíndo procesos de desamiantado.

c) As relativas á adecuación interior da vivenda unifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente esixidas.

 

Para a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade, consideraranse subvencionables as seguintes actuacións:

 

 - A instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade

 - A instalación ou dotación de produtos de apoio

 - A instalación de elementos de información ou de aviso, que permitan a orientación no uso de  escaleiras, ascensores e do interior das vivendas.

 - A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o         exterior

 - A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de  persoas maiores ou con discapacidade

 - Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas         unifamiliares ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva, así como nas súas  vías de         evacuación

 - Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento  Básico do CTE, de seguridade de utilización e accesibilidade (DB-SUA).

 

 

Requisitos das actuacións:

 

1) Edificios finalizados antes do 1 de xaneiro de 1996.

2) As vivendas deberán constituír a residencia habitual e permanente das persoas propietarias, inquilinas ou moradoras no momento de solicitar a axuda.

3) En edificios de vivendas de tipoloxía residencial colectiva:

 - Que, polo menos, o 70 % da súa superficie construída sobre rasante teña uso residencial

 de vivenda, excluída a planta baixa e/ou plantas inferiores, se ten ou teñen outros

 usos compatibles

 - Que, polo menos, o 50 % de todas as vivendas do edificio constitúan o domicilio habitual

 das persoas propietarias, inquilinas ou moradoras no momento de solicitar as axudas

 - Que as actuacións conten co acordo de executar as obras da comunidade.


Prazo de solicitude: comenza mañá día 23/03/2021, e por un período dun mes ou ata o esgotamento do crédito.


Máis información e solicitudes:  contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI422E

 

jueves, 18 de marzo de 2021

AXUDAS FINANCEIRAS DE PRÉSTAMOS ADICADOS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS DO IGVS

No DOG do día de hoxe convócanse para a anualidade 2021, as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamente plurianual (código de procedemento VI406B).

Máis información, pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406B


miércoles, 17 de marzo de 2021

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C). DOGA 17/03/2021.

 

Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de língua galega Celga 1,2,3 e 4.

Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2021.

Datas das probas: en maio/xuño de 2021 en función da evolución da COVID-19.

Localidades: Santiago de Compostela (niveis 1,2,3 e 4) e Ponferrada (niveis 2,3 e 4)Os lugares e horarios se publicarán coa listaxe definitiva de persoas admitidas.

Inscripción: anexo I; xustificante de aboamento de taxas; certificado de discapacidade de ser o caso.

Taxa:16,59 euros. Mediante impreso de autoliquidación.(Excepto persoas con discapacidade recoñecida igual ou maior ao 33%, que estarán exentas). O pago das taxas deberá realizarse dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo: ata o 12/04/2021

Destacar: non se admite o ingreso da taxa fóra de prazo. As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas.

Duración das probas: 

Celga 1

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 2

Escrita: 2 horas

Oral: 10 minutos

Celga 3

Escrita: 2 horas e media

Oral: 15 minutos

Celga 4

Escrita: 3 horas

Oral: 15 minutos

Máis información no DOG do 17 de marzo de 2021:https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

lunes, 15 de marzo de 2021

OFERTA DE EMPREGO: limpador/-a a xornada completa

 

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada completa, por un período de 6 meses, e con data de inicio prevista 13 de abril de 2021.

O prazo de inscrición iníciase mañá día 16 de marzo e permanecerá aberto ata o próximo día 26 de marzo de 2021, realizándose o proceso de selección o día 29 de marzo de 2021 a partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchar no seguinte enlace: 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

jueves, 11 de marzo de 2021

Lista definitiva para a selección dun PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES. Programa "Fomento do emprego 2020" da Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, poden verse as resolucións da alcaldía pola que se aproban a lista de admitidos e excluidos definitiva para a selección, mediante concurso-oposición, dun PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: 


Recordámoslles que as probas de selección realizaranse o próximo día 17 de marzo de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23 (o mesmo día que se realizará a selección de dous peóns de mantemento de zonas naturais tamén subvencionados por este mismo programa).

lunes, 8 de marzo de 2021

Oferta de emprego: limpador/-a a xornada parcial

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada parcial (96,66%), por un período de 6 meses, e con data de inicio prevista 30 de marzo de 2021.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 09 ata próximo día 18 de marzo de 2021, realizándose o proceso de selección o día 22 de marzo de 2021, partir das 10:00 horas, na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

viernes, 5 de marzo de 2021

Listas para a selección de dous peóns de mantemento de zonas naturais e un peón de servizos múltiples, ao abeiro do programa de "Fomento do emprego 2020"

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldía pola que se aproban as listas de admitidos e excluidos provisionais (no caso dos peóns de mantemento de zonas naturais elévase  a definitiva) para a para a selección, mediante concurso-oposición, de DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS e DUN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: 

Recordamoslles que as probas de selección para tódolos postos realizarase o próximo día 17 de marzo de 2021, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23.

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 8 e 9 de marzo para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.

CURSOS


 

CONVOCATORIA COMPETENCIAS CLAVE. Doga 05/03/2021.

 

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

 OBXECTO:

- Convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

- Establecer as posibles exencións ás probas de validadción das distintas competencias clave.

 COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:

-Comunicación en língua galega (requirida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3) EXENTOS OS QUE CUMPRAN OS REQUISITOS DO ANEXO IV.

-Comunicación en língua castelá (requirida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3)

-Competencia matemática (requirida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3)

-Comunicación en língua estranxeira inglés (requirida nos certificados de profesionalidade especificados no anexo VI)

 VALIDACIÓNS DE COMPETENCIAS CLAVE: establecidas no anexo V.

 SOLICITUDE: Anexo I

 PRAZO solicitude: do 6 de marzo ao 7 de abril de 2021

 Realización das probas: no lugar que determine a Consellería. Se realizará unha proba dunha hora de duración por cada unha das competencias clave convocadas en que se inscribise. 

  Máis información:

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local

lunes, 1 de marzo de 2021

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (para cubrir vacacións), con data prevista de inicio o 5 de abril de 2021


O prazo de inscrición iniciase o día 2 de marzo e remata o próximo día 11 de marzo de 2021, realizándose o proceso de selección o día 12 de marzo partir das 10:00 horas na casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board