martes, 29 de diciembre de 2015

AXUDAS DO INEGA

A continuación informamos da convocatoria das seguintes liñas de axuda, por parte do INEGA:

* SUBVENCIÓNS ANO 2016 PARA A REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERXÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN, MOBILIDADE CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS E PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA.

 * SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2016 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES

Máis información:

http://www.inega.es/?idioma=es 

 

AXUDAS DO IGAPE


No enlace que aparece a continuación, poderás consultar distintas axudas publicadas recentemente e dirixidas a emprendedores e empresarios en activo:

http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2016Persoas beneficiarias:

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que carezan de ocupación segundo informe de vida laboral, e procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, sempre que:
• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben formen parte de sociedades civís ou comunidades de bens sempre que as soliciten a título persoal.
• Se den de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 01 de outubro de 2015 e o 30 de setembro do 2016.
·               Non estar inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil
• Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
• Non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estiveran de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos 3 meses inmediatamente anteriores, non se aplica a autónomos colaboradores.
Os traballadores e traballadoras autónomas  ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís sempre que as soliciten a título persoal, e xustifiquen individualmente o investimento mínimo segundo a cuota de participación. Quedan excluídos do mesmo, os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.


Tipos de axuda:
      •  Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil,
Subvención a fondo perdido para as persoas que se den de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 01 de outubro de 2015 e o 30 de setembro do 2016.
Requisitos:
             - Ter menos de 30 anos de idade na data de solicitude da axuda ou na data da alta en autónomos si esta fose anterior.
            Cuantía da axuda: 1.200 euros

•  Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia,

1.- Co obxecto  de facilitarlles ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros  sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio da actividade e os seis  posteriores  ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2016.

2.- As contías desta subvención serán as seguintes:
    A. 5.000 euros para desempregados en xeral.

    B. 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
    C. 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.


Prazo de solicitudes:

•  O prazo xeral para a presentación de solicitudes será de dous meses a partir do día seguinte o da publicación da orde, por tanto, finaliza o 29 de febreiro de 2016

lunes, 21 de diciembre de 2015

OFERTA DE EMPREGO

ADECCO, empresa de traballo temporal selecciona urxentemento un TÉCNICO DE MANTEMENTO CON ESPECIALIDADE DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA, para importante empresa  láctea da provincia de Lugo. Experiencia de polo menos dous ou tres anos. Máis información chamar o teléfono: 982213932.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

PLATAFORMA INFORMATIVA SOBRE FINANCIACIÓN PARA PYMESRecentemente, presentaron unha plataforma aprendeafinanciarte.com,  a primeira plataforma integral 2.0 que ofrece servizos de búsqueda de financiación para PYME, Autónomos e Emprendedores.
Diseñada para facilitar o acceso á financiación e ofertada de un modo gratuito, gracias á cofinanciación dos fondos FEDER e as Cámaras de Comercio Galegas, desde a mesma poderás acceder a todas as axudas públicas e financiación privada (bancarias e non bancarias) que hai no mercado en tempo real.
Disfrutarás dos servizos de consultoría e asesoramiento que se ofrecen desde a plataforma: diagnósticos económicos e financieros da túa empresa, cálculo do risco bancario, presentación de documentación no banco, guías formativas e ferramientas en excel, entre otros.
 Pincha aquí para obter máis información
Por suposto, desde este departamento de emprego e desenvolvemento local , estamos a túa disposición para axudarche e asesorarte.


viernes, 20 de noviembre de 2015

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, par cubrir vacacións, con adscrición ao servizo de limpeza municipal, desde o día 16 de decembro de 2015 ata o 21 de xaneiro de 2016, co mesmo horario das persoas as que sustitúe.

O prazo de inscrición remata o próximo día 30 de novembro, ás 15:00 horas, realizándose o proceso de selección o día 01 de decembro de 2015, a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

lunes, 9 de noviembre de 2015

martes, 3 de noviembre de 2015

PROGRAMA BEN EMPREGADO DA EXCMA. DEPUTACION DE LUGO

A Xunta de Goberno este venres aprobou a contratación de 47 lucenses desempregados queresultaron beneficiados do Ben Empregado, e que polo tanto comezarán atraballar nos vindeiros días en entidades e colectivos da provincia; así comoabrir un novo prazo de solicitude para cubrir 70 postos de traballo destaprogramación que quedaron vacantes. As solicitudes poderán facerse dende o 9 ao19 de novembro - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28555&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.nJb159mn.dpuf
A Xunta de Goberno este venres aprobou a contratación de 47 lucenses desempregados queresultaron beneficiados do Ben Empregado, e que polo tanto comezarán atraballar nos vindeiros días en entidades e colectivos da provincia; así comoabrir un novo prazo de solicitude para cubrir 70 postos de traballo destaprogramación que quedaron vacantes. As solicitudes poderán facerse dende o 9 ao19 de novembro - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28555&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.nJb159mn.dpuf
así comoabrir un novo prazo de solicitude para cubrir 70 postos de traballo destaprogramación que quedaron vacantes. As solicitudes poderán facerse dende o 9 ao19 de novembro. - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28555&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.nJb159mn.dpuf
Dende o 9 ao 19 de novembro se poderán presentaras solicitudes para 70 empregos - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_1_principal1.jsp?codResi=1&language=gl#sthash.5bv5thwr.dpuf
así comoabrir un novo prazo de solicitude para cubrir 70 postos de traballo destaprogramación que quedaron vacantes. As solicitudes poderán facerse dende o 9 ao19 de novembro. - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28555&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.nJb159mn.dpuf
Do 9 ao 19 de novembro de 2015, abrése novamente o prazo de solicitude para cubrir 70 postos de traballo do programa Ben EmpregadoII

Máis información:

www.deputacionlugo.org

viernes, 23 de octubre de 2015

DÍA DO EMPRENDEDOR
Se tes un proxecto emprendedor ou estás a comenzar coa túa actividade empresarial, pode que sexa do teu interés asistir ao Día do Emprendedor (30 de outubro).

Podes acceder á información sobre a Xornada e inscribirte neste enlace: http://www.eoi.es/es/eventos/18556/dia-del-emprendedor-de-galicia-santiago-de-compostela

jueves, 8 de octubre de 2015

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao Colexio Público de O Vicedo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata ás 15:00 horas do próximo día 19 de outubro. A selección realizarase a partir dás 10:00 h. do día 20 de outubro de 2015, na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 7 de octubre de 2015

OFERTA DE EMPREGO SEAGA


Ata o próximo día 31 de outubro está aberto o prazo para actualización de méritos e novas inscricións nas listas de contratación da empresa pública SEAGA, que actualmente contrata persoal para as brigadas de extinción de incendios forestais durante o verán. Os requisitos varían según as categorías e a documentación a presentar sería, con carácter xeral:


- Fotocopia cotexada do DNI

- Fotocopia cotexada do título esixido para cada categoría.

- Declaración de non ter sido separado mediante expediente disciplinario da prestación de servizos para a empresa SEAGA.

- Certificado médico (un por categoría).

- Fotocopia cotexada do carné de conducir si é o caso.

- Documentación acreditativa dos méritos.

- Fotocopia cotexada da acreditación do coñecemento da lingua galega.

- Vida laboral actualizada.

- Certificado de empadroamento.

- Si é o caso, copia cotexada da acreditación da minusvalía.Os interesados en participar na campaña do próximo ano deberían facer a inscripción ahora.

Para máis información e inscricións: axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, con oficina sita na casa de cultura. Ou a través da páxina web da empresa seaga: http://www.epseaga.com (apartado ofertas de emprego)

lunes, 5 de octubre de 2015

OFERTA DE EMPREGO
Recibida en este departamento la siguiente oferta de empleo:

Busco gente para ampliar equipo comercial en la zona de Vicedo y alrededores.

OFERTA:

Tienes :

- Ganas de trabajar y prosperar económicamente y profesionalmente.
- Don de gentes.
- Disponibilidad y dedicación.

Tendrás:

- Una formación teórica y práctica.
- Un puesto profesional de futuro.
- Unos ingresos superiores a 1200 euros/mes.
- Posibilidades de promoción interna.

Interesados llamar al telf: 662055627 o enviar C.V. a ines.ramos@nortehispana.com.

jueves, 1 de octubre de 2015

PROGRAMA REFORMA 15 DO IGAPE. AXUDAS REFORMA COCIÑAS E BAÑOS

¿EN QUE CONSISTEN AS AXUDAS DO REFORMA 15?

Son axudas do IGAPE a particulares para a compra de materiais ou mobiliario de cociña e/ou baño, para a reforma do seu fogar en Galicia, que ademais se complementarán con un desconto do propio establecemento de venta de Galicia que se adhira a esta convocatoria.

As axudas solicítanse directamente nun establecemento adherido, entre o 6 de outubro e o 16 de novembro de 2015 (ou ata agotar o crédito dispoñible). 
Consulte aquí os establecementos adheridos.
A compra mínima é de 1.000 euros (sen impostos) e pódense comprar: materiais de construción e para rehabilitación de cociñas e baños (azulexos, baldosas, ...) ou pezas de mobiliario de cociña ou baño, quedando excluídos os electrodomésticos e as obras.
A compra máxima subvencionable é de 5.000 euros (sen impostos) en unha ou varias veces.
A axuda do IGAPE é dun 20% do importe de compra calculado antes de impostos (co límite de 1.000 €). Adicionalmente a tenda que colabora no programa realiza un desconto do mesmo importe.
Pode pedilas calquera persoa maior de idade que acredite a súa vinculación con un domicilio en Galicia (propietario ou inquilino). Só unha persoa por domicilio, é só un domicilio por persoa solicitante da axuda.

Máis información:

http://www.igape.es/gl/ser-mais-competitivo/reforma15