martes, 28 de febrero de 2012

SEMINARIO PARA A DIFUSIÓN DA CREACIÓN DE EMPRESAS
Seminario para a difusión da creción de empresas. Terá lugar o día 12 de marzo no concello de Xove, e está dirixido a todas aquelas persoas interesados/-as na creación de empresas.


Intervirá unha empresaria de xove que contará a súa experiencia como emprendedora.

lunes, 27 de febrero de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a selección dun peón de recollida de lixo, para un contrato de seis meses de duración, con data de inicio 12 de marzo.


O prazo de presentación de instancias remata o día 07 de mazo, ás 9:30, sendo a selección ese mismo día a partir das 13:00 horas.

Para máis información e solicitudes: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 23 de febrero de 2012

OFERTA DE EMPREGO PADEXEIRO/OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

No taboleiro de anuncios do concello e no BOP de Lugo número 267, de 22 de novembro de 2011, publicaronse as bases da convocatoria, mediante concurso de méritos, para a cobertura, por persoal laboral fixo, dunha praza de padexeiro/operario de servizos múltiples no concello do Vicedo.


Requisitos dos candidatos:


Para ser admitido ao concurso será necesario reunir os seguintes requisitos:


a) Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto de acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.


b) Ter capacidade de obrar conforme ao disposto no Código Civil.

c) Ter cumprimentos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

d) Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto de traballo obxecto da convocatoria.


e) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais do posto ó que se aspira.

f) Non estar separado mediante expediente disciplinario do servizos de calquera administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilatación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario no que estivese separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.


g) Estar en posesión do certificado de estudios primarios, certificado de escolaridade ou equivalente.


h) Estar en posesión do carné de padexeiro expedido por un organismo oficial.


i) Estar en posesión do carné de conducir vehículos categoría C1.

O cumprimento dos anteriores requisitos entenderase referido á data en que finalice o prazo de presentación de instancias, debendo manterse as mesmas durante todo o proceso selectivo ata o momento da formalización do contrato.


O prazo de solicitude está aberto desde o día 22/02/2012 ata o 12/03/2012.


Para máis información e solicitudes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamar o 982590195.

miércoles, 22 de febrero de 2012

PROBAS EXTRAORDINARIAS PARA OBTER O BACHILLER

No DOG do 21/02/2012 regúlase a convocatoria de probas extraordinarias para a obtención do título de bachiller.
O prazo de solicitude, datas de celebración das probas.... está pendente de que se publique na correspondente convocatoria.

lunes, 20 de febrero de 2012

OFERTA DE EMPREGO

O departamento de orientación laboral de APREVER informa dunha oferta de emprego para a zona de Burela de Mecánico de Vehículos.


Características da oferta:


- Mecánico Vehículos

- Imprescindible con experiencia profesional

- Valorarase coñecementos noutras ramas da automoción ademais da realización de tarefas mecánicas:electricidade, chapa.....

- Valorarase formación relacionada, ainda que esta non constitúa un requisito indispensable

- Contrato temporal.

- Capacidade para desenvolver de forma autónoma o posto.

- Empresa ubicada en Burela

Os interesados enviar currículum vitae a : APREVAR Teléfono.- 982303902 Fax.- 982303125 orientacionlaboral@aprevar.com

viernes, 17 de febrero de 2012

PROBAS COMPETENCIAS CLAVE

Está aberto o prazo de inscrición, ata o próximo día 2 de marzo, para asistir ás probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.


As probas realizaranse en Silleda os días 14 e 15 de abril.

Para máis información e solicitude pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura de O Vicedo.

jueves, 9 de febrero de 2012

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSOAS DESEMPREGADAS

Na dirección que aparece a continuación está o listado de cursos de formación para persoas desempregadas aprobados o día da data para a provincia de Lugo:
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2012-Lugo.pdf

Para máis información poden dirixirse o centro que organiza o curso ou ás oficinas de emprego da zona.

martes, 7 de febrero de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia.


Os requisitos para os candidatos son:

- Ser español ou cidadán da Unión Europea.

- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.

- Ter coñecementos de primeiros auxilios.

- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.

- Estar vacinado contra a rubéola.

- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

O prazo de inscrición finaliza o día 17 de febreiro ás 9:30 horas, a partir das 10:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección.

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195.

miércoles, 1 de febrero de 2012

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E AUTÓNOMOS DE O VICEDO

A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E AUTÓNOMOS DE O VICEDO fundanda recentemente, comenza a súa actividade con 35 socios/-as e dúas iniciativas para este mes de febreiro:


1º) SORTEO DUNHA CESTA DE ENTROIDO. Todos os socios/-as entregarán os seus clientes papeletas para o sorteo de dita cesta, coincidindo co sorteo da lotería nacional do vindeiro 18/02/2012.


2º) XORNADAS GASTRONÓMICAS DO ENTROIDO NA HOSTELERÍA. Os días 18 e 19 de febreiro, os establecentos hosteleros adheridos á asociación ofrecerán os seus clientes unha ración de cocido por dous euros e postres típicos de carnaval gratis. Os locais participantes son: Hostal Don Manuel, Café-Bar San Esteban, Café-bar Santo Domingo, Cafetería Plaza, Mesón O Remo, Restaurante Os Cruces e “A Bodeguita” en Vicedo e Restaurante “Areagrande” na praia de San Román.