jueves, 19 de diciembre de 2013

AXUDAS DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)


No enlace que aparece a continuación poden consultar todas as axudas actualmente en vigor do IGAPE para emprendemento, investimentos por parte das empresas, microcréditos, etc.:

http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP


martes, 17 de diciembre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

Na Voz de Galicia de hoxe publícase a seguinte oferta de emprego: empresa de mecanizado situada en As Pontes necesita TORNEIRO con experiencia en CNC Fagor, Fanuc. Os interesados en esta oferta laboral poden poñerse en contacto directamente coa empresa chamando ó 981452800

miércoles, 11 de diciembre de 2013

BOLSAS DE FORMACIÓN NO ÁMBITO DA ARTESANÍA

A Excma. Deputación Provincial de Lugo convocou no día de hoxe 2 bolsas para menores de 40 anos, con interese e fomación demostrable no ámbito da artesanía, unha na especialidade de CARPINTERÍA e outra na da CANTERÍA, de 6 meses de duración.

O prazo de presentación de solicitudes e de oito días naturais contados a partir do día seguinte o da publicación, polo tanto, remata o día 19 de decembro.

Máis información:
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_9211_1.pdf#PAGE=2

martes, 10 de diciembre de 2013

BOLSAS DE FORMACIÓN DE PERSOAL EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN MARIÑAOBXECTO DA CONVOCATORIA:

Convocatoria de bolsas pola Consellería do Mar para completar a formación  de técnicos superiores de ciclos formativos de grao superior como persoal auxiliar de investigación mariña. Esta orde producirá efectos dende o día seguinte ao da súa publicación no DOG

BENEFICIARIOS:

Para ser beneficiarios cumpliranse os seguintes requisitos:
       - Ter nacionalidade española
 -  Estar en posesión do título de técnico superior dos ciclos formativos de grao superior obtido con posterioridade ao ano 2011 (das familias/especialidades: actividades marítimo-pesqueiras/produción acuícola, química/análise e control e sanidade/anatomía patolóxia e citoloxía).
 -Non estar incapacitado físicamente nin padecer enfermidade que impida a actividade.
 - Non ter disfrutado destas bolsas ou similares en anteriores convocatorias.
 - Ter cursado os seus estudos na Comulnidade Autónoma Galega.

    
NÚMERO DE BOLSAS:

-          Será de nove, e terán unha duración de 2 anos.
-          O importe bruto mensual de cada bolsa será de 715 euros.
-          Os beneficiarios integraranse no réxime  xeral da Seguridade Social.
As bolsas realizaranse no Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Distribuirase do seguinte xeito: Corón 6 bolsas e Ribadeo 4 bolsas.


PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Dirixiranse á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro  da Consellería do Medio Rural e do Mar, preferiblemente por vía electrónica. Xunto coa solicitude, presentarase a seguinte documentación:
-          Copia do título correspondente.
-          Certificación académica dos estudos realizados.
-          Curriculum vitae.
  
O prazo de presentación será dun mes a partir do día seguinte á publicación do DOG, finaliza o 9 de xaneiro de 2014

Máis información:


martes, 3 de diciembre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

- ENFERMERA titulada para clínica de láser. Tlf.: 625348031 (Tatiana). Zona: Mariña occidental.

viernes, 29 de noviembre de 2013

AXUDAS CONTRATOS DE FORMACIÓN

Esta orde da Consellería de Traballo e Benestar ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá ( no ámbito da C. A. de Galicia), a convocatoria pública das subvencións para o financiamento da formación asociada aos  contratos de formación e aprendizaxe regulados polo R.D 1529/2012 , do 8 de novembro, que exceda o 25%  da xornada laboral.


ENTIDADES BENEFICIARIAS.
      
Poderán ser entidades beneficiarias as empresas que contratasen traballadores baixo a modalidade do contrato para a formación e a aprendizaje durante o ano 2013 , cunha dedicación ao tempo de formación que exceda o 25% da xornada laboral efectiva do traballador.


REQUISITOS DA CONTRATACIÓN.

A) O contrato para a formación e aprendizaxe deberá celebrarse con traballadores mayores de 16 anos e menores de 30 anos, que carezan de cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou ocupación obxecto do contrato.

 B) A duración mínima do contrato será dun ano e a máxima de tres.

DETERMINACIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA A ACCIÓN FORMATIVA.

O importe da subvención concretarase no producto das horas de formación que excedan o 25 % da xornada laboral asociadas aos contratos de formación e aprendizaxe polo número de persoas traballadoras contratadas e polo importe do módulo económico . Este importe será de oito euros para a modalidade de formación presencial e de cinco euros para a teleinformación.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: ata o 29 de decembro de 2013

CONCESION DO SERVIZO DE CAFETARÍA DA CASA DA CULTURA DE O VICEDO

No BOP da provincia de Lugo do día de hoxe publícase o inicio do proceso de Concesión do servizo de cafetería do centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo

Para obter documentación e información sobre o proceso no prazo de 6 días naturais, contados a partir de mañá, de 9:00 a 14:00 hoas, de luns a venres, no propio concello. O prazo de presentación de solicitudes empeza mañá e remata o próximo día 16 de decembro.

O pliego de claúsulas administrativas poderá obterse e consultarse ademáis de nos taboleiros de anuncios do concello e da Casa da Cultura, na seguinte dirección electrónica:

www.concellodovicedo.sedeelectronica.es
(Apartado perfil do contratante)

viernes, 22 de noviembre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (25 horas/semana), durante dous meses, sendo a data de inicio prevista o día 09 de decembro.


O prazo de inscrición remata o vindeiro día 3 de decembro, ás 9:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL- CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 1.800 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 500 prazas.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 500 prazas.
- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 100 prazas.
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 300 prazas.
- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.
- Información xuvenil (SSC567_3) : 100 prazas.

PRINCIPAIS REQUISITOS:

-Posuír nacionalidade española.

- Ter 18 anos cumpridos para as unidades de competencia de nivel I e 20 para os niveis II y III.

- Ter experiencia laboral ou formación:

* Mínimo 3 anos, con 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel 2 e 3.

* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel 2 e 3.

- Non estar matriculados ou cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial ou para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.

 PRAZOS: Primeiro prazo: 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. - Segundo prazo: desde o 1 ao 31 de marzo de 2014, inclusive (para as cualificacións de socorrismo)

OBRADOIRO DE ORIENTACIÓN LABORAL


O Concello de O Vicedo e Mañón organizan conxuntamente un obradoiro de Orientación laboral, dirixido a xoves de 16 a 30 anos. Os interesados poden de inscribirse na  Casa de Cultura de O Vicedo ou chamando ó 982590195

lunes, 11 de noviembre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

Están publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación, mediante concurso-oposición, dun PEÓN-CONDUCTOR para o departamento de limpeza e mantemento do concello de O Vicedo.

Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do carné de conducir tipo C, e de ser o caso, certificado de aptitude profesional (CAP).
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
O prazo de solicitude está aberto ata o día 20 de novembro ás 9:30, sendo as probas de seleccción ese mesmo día a partir das 10:00 h. na Casa consistorial.
Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamando ó 982590195

lunes, 4 de noviembre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

O Concello de O Vicedo vai presentar no día de hoxe unha oferta na oficina de emprego de Viveiro, para a contratación de 1 PEÓN FORESTAL, durante 6 meses a xornada parcial, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar a través dos chamados "Programas de cooperación".
Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego de Viveiro, e carecer de ocupación según informe de vida laboral.
Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (34 horas/semana), durante seis meses, sendo a data de inicio prevista o día 14 de novembro.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 12 de novembro, ás 9:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 31 de octubre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

O Concello de O Vicedo vai presentar no día de hoxe unha oferta na oficina de emprego de Viveiro, para a contratación de 1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL, durante 6 meses a xornada parcial, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar a través dos chamados "Programas de cooperación".
Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego de Viveiro, e carecer de ocupación según informe de vida laboral.
Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura

MES DA MAXÍA NA MARIÑA LUCENSE

Este fin de semana comenza o mes da maxía no concello de O Vicedo, coa actuación do mago Rafa no restaurante Area Grande de San Román, e o próximo fin de semana actuará o mago Charly na Bodeguita del Puerto.
Para máis información ver o seguinte enlace no que aparecen menús e precios:
www.mesdamaxia.com

OFERTA DE EMPLEO

ENCUESTADOR/-A para entrevistas personais mediante tablet a turistas da zona de Viveiro.

Duración aproximada; de outubro de 2013 a setembro do 2014.

Requisitos:
- Experiencia na realización de encuestas.
- Disponibilidade horaria.
- Vehiculo propio.

Pagan desplazamento fora do municipio de residencia (0,19 euros/Km.)

Interesados/-as enviar CV a ideara@idearainvestigacion.com. Asunto: ENTREVISTADOR TURISMO

lunes, 28 de octubre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun EDUCADOR FAMILIAR, a media xornada, con adscrición o departamento de servizos sociais do concello de O Vicedo.
Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: graduado/diplomado en educación social ou traballo social, licenciado en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata as 9:30 horas do día 6 de novembro de 2013, realizándose a proba de selección ese mismo día a partir das 10:00 horas na Casa Consistorial.
Para máis información e inscricións: pasar pola oficina de técnico de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa da Cultura.

jueves, 24 de octubre de 2013

CURSO DE MONITOR SOCIOCULTURAL

A Casa da Xuventude de Viveiro acolle un curso teórico de monitor sociocultural do 5 de novembro ao 10 de xaneiro. O prazo de inscripción está aberto ata o 30 de outubro e os interesados poden anotarse na web xuventude.net. No propio local e no 982560394 polas tardes.

martes, 15 de octubre de 2013

CURSO DE FORMACIÓN

TALLER: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO MANEXO DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA. MANEXO PRÁCTICO DO TRACTOR E OS  SEUS APEIROS.

Destinatarios: persoas traballadoras maiores de idade ocupadas ou desempregadas na actividade a que se dirixe o curso.
Lugar: Viveiro
Modalidade: presencial.
Datas: do 4 de novembro ao 8 de novembro.
Horario: de 18:00 h. a 21:45 h.
Duración: 18 h.
Número de prazas: 15
Presentación das solicitudes ata o 28 de outubro ou no enderezo electrónico: desenvolvementorural.issga@xunta.es
Teléfono de contacto: 981591012
Máis información na web do ISSGA: http://issga.xunta.es/

Si necesita axuda para a tramitación das inscricións tamén pode dirixirse a oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura do Vicedo.


lunes, 14 de octubre de 2013

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao Colexio Público de O Vicedo.


O prazo de inscrición remata ás 09:30 horas, do próximo día 23 de outubro e a selección realizarase a partir dás 10:00 h. do mesmo día.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

lunes, 7 de octubre de 2013

OFERTA DE EMPREGOEmpresa: Grupo Ames Formación

Posto: Asesor Comercial de Formación

"BÚSCANSE COMERCIAIS DE FORMACIÓN PARA A MARIÑA"
Solicítanse comerciais con experiencia en Formación Bonificada para mantemento e ampliación de carteira de clientes, disponibilidade inmediata e capacidade de xestión.


Tfno. 615076525