lunes, 21 de junio de 2021

Proceso selección de persoal administrativo para o GALP A Mariña-Ortegal


 

Listas definitivas para a selección dun xefe de brigada e tres condutores motobomba

No día de hoxe, 21 de xuño de 2021, publícanse as seguintes listas de admitidos/excluidos definitivas: 

- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.


 Por outra banda, recordámoslles que nas listas provisionais ou nas provisionais elevadas a definitivas inicialmente, fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas.

Poden consultar as listas e toda a información pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

miércoles, 16 de junio de 2021

LISTAS DE ADMITIDOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 3 CONDUTORES MOTOBOMBA E A BRIGADA DE INCENDIOS (1 XEFE DE BRIGADA, 3 PEÓNS E 1 PEÓN-CONDUTOR)

No día de hoxe, 16 de xuño de 2021, publícanse as seguintes listas de admitidos/excluidos provisionais, que no caso do peón-condutor e dos tres peóns da brigada elévanse a definitivas por non haber candidatos/-as excluidos:

 -  3 peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

As persoas que aparecen como excluidas, poderán formular alegacións ou correxir, no seu caso, os erros que proceda, no prazo de dous días hábiles a contar a partir de hoxe (sin contar sábados, domingos nin festivos).

 Por outra banda, nas listas fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas.

Poden consultar as listas e toda a información pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

martes, 15 de junio de 2021

RECOÑECEMENTO EXPERIENCIA LABORAL

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL

 No DOGA de 15/06/2021 publícase a Orde que establece, no ámbito do sistema educativo de Galicia, o procedemento dispoñible permanentemente para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación (código de procedemento ED517B), para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioG0598-070621-0001_es.html

lunes, 14 de junio de 2021

Oferta de emprego para a contratación de seis socorristas para este verán

 

O Concello do Vicedo presentou a correspondente oferta para a contratación de 6 SOCORRISTAS, subvencionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde de 12 de abril de 2021.

 

Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego, e carecer de ocupación según informe de vida laboral, tanto no momento da selección como no da incorporación.

 

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou directamente coa oficina de emprego.

Pode consultar as bases de selección no seguinte enlace:
 http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 9 de junio de 2021

Bases axudas contratación temporal por conta allea alumnado traballador obradoiro emprego "Terras do Sor IV", especialidade de carpintaría e moble

O Concello do Vicedo e seguindo as directrices marcadas pola Consellería de Emprego e Igualdade concedente dos incentivos á contratación para os alumnos/-as traballadores/-as do Obradoiro de emprego “Terras do Sor IV”, organizado conxuntamente cos concellos de Ourol e Muras,  convoca as presentes axudas para o ano 2021

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, para a ocupación do ámbito da especialidade de  “Traballos de carpintaría e moble” impartida no obradoiros de emprego "Terras do Sor IV", e que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados no ámbito territorial do taller dual de emprego: concellos do Vicedo, Ourol e Muras.

As contratacións terán unha duración mínima de 3 meses, a xornada completa. A subvención é unha cuantía fixa de 1.500 euros.

Prazo de solicitude: un mes desde a publicación no BOP de Lugo, do 10/06/2021 ao 09/07/2021

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0


martes, 8 de junio de 2021

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de xullo, e por un período de tres meses.


O prazo de inscrición é desde o día 09 de xuño de 2021 e ata o 18 de xuño de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 22 de xuño de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta de emprego: animador/-a sociocultural para a tempada de verán 2021

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha ANIMADOR/-A SOCIOCULTURAL, a xornada completa, durante a tempada de verán/2021 (3 meses), con adscrición ao Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade do Concello do Vicedo.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase o día 09 de xuño e  remata o próximo día 17 de xuño. Realizándose o proceso de selección o día 18 de xuño, a partir das 10:00 h. na Casa da Cultura do Concello do Vicedo.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/ 

Oferta de emprego teleoperadores/-as

Eurofirms está realizando un proceso de selección de teleoperadores/-as.

As características do posto son:

- Vendas de produtos de luz e gas.

- 30 h/semanais (de luns a venres) de 15h a 21 h.

- Salario: 7,89 euros bruto/hora.

- Contrato de 2 meses con posibilidade de prórroga.

- A primeira semana é de formación e non remunerada con formación en horario de mañá.

- Necesítase equipo informático e boa conexión wifi.

Interesados/-as enviar currículum vitae, a poder ser a máis tardar o xoves 10 de xuño, ao seguinte correo electróncio: viveiro@eurofirms.com. Máis información 982562906.lunes, 7 de junio de 2021

Oferta de emprego: tres vixiantes/controladores para a zona de "Fuciño do Porco", financiada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, de tres vixiantes/controladores para a zona de “Fuciño do Porco”, co fin de garantizar que se cumpran as medidas de seguridade establecidas en relación coa situación de emerxencia sanitaria por mor do COVID, a xornada completa, durante a tempada de verán / 2021, e financiada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo, dentro do "Plan provincial único de cooperación cos concellos 2021.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase mañá día 08 de xuño e  remata o próximo día 17 de xuño de 2021. Realizándose o proceso de selección o día 21 de xuño de 2021, a partir das 10:00 h. na Casa consistorial.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local. No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

jueves, 3 de junio de 2021

CONVOCATORIA PARA A OBTENCIÓN DA CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS OFIMÁTICAS

 RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. DOGA 02/06/2021.

Obxecto: Obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras a adquisición mediante curso de teleformación das capacidades que as constitúen e a posterior superación dunha proba presencial.

Destinatarios: persoasmaiores de 16 anos ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición.

Descrición: o curso de teleformación é de 190 horas, dura 12 semanas (do 1 de outubro ao 21 de novembro de 2021). A proba presencial realizarase nunha aula Cemit de cada unha das provincias  galegas e tamén en Santiago de Compostela., nas datas e lugares que se publicarán en https://cemit.xunta.gal/ema, xunto coas condicións de realización e demáis características da proba. Todo elo en función da evolución da Covid-19.

Solicitudes:  inscribirse a través da internet na páxina web de CeMIT http://cemit.xunta.gal.

Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT.

Prazo para a inscrición: ata o 9 de xuño de 2021.

Destacar: As persoas admitidas provisionalmente recibirán un correo electrónico confirmatorio coas instrucións necesarias para proceder a súa matriculación e deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data de publicación das listaxes provisionais a taxa correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídos aquelas persoas aspirantes que non aboen a citada taxa.

Taxa exame: 10,63 euros.Estarán exentas do pagamento da dita taxa as persoas incluídas dentro dos supostos de exencións recollidos no artigo 23.10 da Lei 6/2003 de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

O xustificante de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, así como calquera documentación complementaria no caso de exención, deberá presentarse electrónicamente no enderezo formacion-cemit@xunta.gal.

miércoles, 2 de junio de 2021

OFERTAS DE EMPREGO: BRIGADA DE INCENDIOS E CONDUTORES MOTOBOMBA

No BOP de Lugo do 02/06/2021 publícase o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, do persoal de incendios para a campaña 2021:


- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe de brigada para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

O prazo de solicitude estará aberto desde o día 03 de xuño de 2021 ata o día 14 de xuño de 2021 (por ser inhábil o último día de prazo).


Máis información e solicitudes contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace:   https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

martes, 1 de junio de 2021

OFERTA DE EMPREGO

Necesítanse operarios/-as para cadena de producción no sector do metal para empresa de Viveiro.

A xornada de traballo sería de 40 horas/semanais (de luns a venres) cun contrato de obra durante aproximadamente 6 meses. Non é necesaria experiencia aínda que se valore. 

A forma de contacto sería enviando o currículum vitae á seguinte dirección de correo electrónico: viveiro@eurofirms.com

ABERTO O PRAZO PARA OS VECIÑOS QUE QUEIRAN SOLICITAR O BONO IMPULSO LUGO (HOSTELARÍA E COMERCIO) DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Abrirase hoxe día 01 de xuño e ata o 21 de xuño, o prazo para que a veciñanza interesada solicite o seu Bono Impulso, que deberá gastar nos locais adheridos do concello no que resida. Cada bono deberá gastarse nun único establecemento.


A institución provincial repartirá 17.000 bonos nominativos de 30€ á cidadanía (ó concello do Vicedo correspóndelle 84 bonos), que terán “efecto multiplicador nos negocios, pois para poder usalos haberá que realizar unha compra ou unha consumición mínima de 60€”.

Cada consumidor poderá solicitar un bono como máximo, podendo chegar a outorgárselle un segundo bono en caso de excendentes.

A modo de exemplo: se unha persoa vai a unha florería e realizar un gasto de 65 euros, debe pagar 35 euros ao establecemento no momento da compra e os 30 euros restantes serán aboados ao establecemento por parte da Deputación de Lugo cando presente a documentación xustificativa.

Os gastos serán realizados desde o día seguinte á publicación dos consumidores no BOP e páxina web da Deputación e ata o 31 de  agosto de 2021, coa excepción dos bonos procedentes do sorteo que se habilitará un período adicional de 15 días hábiles.

Máis información e inscricións: http://www.deputacionlugo.gal/gl/temas/emprego/bonoimpulso