lunes, 24 de abril de 2017

AXUDAS A EMPRESAS PARA A COMPRA DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLASSubvención proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas. Subvención directas de capital en concurrencia competitiva.

Beneficiarios:
-       as pequenas empresas situadas en zonas rurais.
-       Persoas físicas (réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos) que residan en zonas rurais.
-       Titulares de explotacións agrarias ou membros da unidae familiar que diversifiquen a súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.
Excluídos: sector da pesca e da acuicultura i empresas adicadas á producción primaria de productos agrícolas.

Solicitudes: obrigatoriamente presentación electrónica, para o que é imprescindible dispor de DNI electrónico ou certificado dixital.

Prazo de presentación de solicitudes:
Do 22 de abril ao 21 de maio de 2017.

Intensidade de axuda: 45 % dos gastos subvencionables.

Proxectos subvencionables: Ampliación e/ou modernización de pequenas empresas non agrarias nos eguintes ámbitos:
a)    Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais (no caso da madeira e enerxía só segunda transformación).
b)    Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios non incluídos no anexo I do TFUE e de importe menor a 30.000 euros.
c)    Prestación de servizos en calquera sector económico, excepto servizos de maquinaria agrícola e forestal i empresas de servizos enerxéticos.
d)    Prestación de servizos sociais.
e)    Actividades de mecer, recreativas e deportivas.
f)     Artesanía e actividades artesanais.
g)    Actividades de innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h)    Actividades nos sectores de enseñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
i)      Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

Requisitos:
-       Non estar iniciados na data de presentación da solicitude.
-       Desenvolverse en Galicia exceptuando as zonas densamente poboadas (anexo X)
-       Ser finalistas, viables e axustarse á normativa sectorial e ás bases.
-       O investimento deberá mellorar o rende3mento global da empresa, para elo deberá acadar algún dos seguintes obxectivos: aumentar a competitividade da empresa; reducir os custos; aumentar o valor engadido; reducir o impacto ambiental; mellorar a rastrexibilidade e seguridade das producións; diversificar as producións e/ou mercados; mellorar a calidade das producións; implantar novos produtos, procesos o tecnologías; mellorar a comercialización das producións.
-       Orzamento  de 10.000 a 300.000 euros, excepto en artesanía que serán de 5.000 a 100.00 euros.


Gastos subvencionables:
-       Compra de maquinaria e equipamentos novos afectos ná actividade.
-       Adquisición de patentes o licenzas relacionaas coa mauinaria e equipamento subvencionado (límite 10%).

Non subvencionables: material funxible, envases e embalaxes, reposición ou sustitución de maquinaria i equiapmentos a menos que sexa distinta da anterior; maquinaria e equipamentos de segunda man; equipamentos informáticos de ofcina e licenzas informáticas; deseño e/ou actualización de páxinas web; compra de vehículos de transporte exterior; mobiliario de oficina; investimentos non relacionados directamente coa actividade; gastos de alugamento nin de leasing; man de obra propia nin materiais propios; taxas por licenzas administrativas; IVE; gastos financieiros; xuros bebedores; conceptos non desagragados.

Obrigas a destacar: O prazo límite para executar e xustificar os investimentos vinculados aos proxectos subvencionados será o 15 de setembro de 2017.

AXUDAS DO IGAPE PARA EMPRENDEDORES (GALICIA EMPRENDE

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva. Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.

Beneficiarios potenciais

As pequenas e medianas empresas que cumpran as seguintes condicións:

a) Composición do capital, no caso de sociedades mercantís:

1º O seu capital terá que atoparse maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas que non estean acometendo outras actividades económicas por conta propia á data de presentación da solicitude e das achegas de entidades de capital risco e investidores privados adscritos a unha rede asimilable ás coñecidas como redes de business-angels. Cando da documentación e datos que consten no expediente, se deduza que se produce continuidade empresarial, por baixa recente (antigüidade menor a un ano) nunha actividade que é igual ou similar á que se propón como nova, ou por razóns que permiten concluír unha continuidade de empresa preexistente, poderase denegar motivadamente a axuda.

2º A participación no capital da empresa de persoas, físicas ou xurídicas, que si estean desenvolvendo outras actividades económicas na data de solicitude, non poderá exceder conxuntamente o 49%. Polo menos unha das persoas físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade económica por conta propia á data de solicitude, deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta allea desde a alta de actividade da nova empresa (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude) e ata o fin do período de execución do proxecto establecido na resolución de concesión.

b) Antigüidade na actividade empresarial:

1º No caso dos autónomos a data de alta censual non poderá ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda e deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a alta de actividade (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude).

2º No caso de sociedades, tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

c) Contribución financeira exenta de axudas públicas:

Os beneficiarios deberán achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

Sectores incentivables

1.- Están excluídas das axudas as seguintes actividades, segundo o Regulamento (UE) 651/2014:

- As actividades nos sectores da pesca e da acuicultura regulamentadas polo Regulamento (UE) nº 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.
- As actividades do sector da produción agrícola primaria.
CNAE 09: División 01 (todos os grupos e clases agás 01.61 e 01.62).
- As actividades do sector da transformación e comercialización de produtos agrícolas, nos casos seguintes:
• cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de ditos produtos adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas,
• cando a axuda dependa de que se repercuta total ou parcialmente sobre os produtores primarios

- As actividades do sector do aceiro, do sector do carbón, do sector da construción naval, do sector das fibras sintéticas, do sector dos transportes, así como a infraestrutura conexa, a produción e distribución de enerxía e as infraestruturas enerxéticas.

2.- Nos subsectores de hostalaría, restauración e hospedaxe, os proxectos subvencionables limitaranse aos de ampliación dun establecemento existente ou cambio substancial do establecemento, salvo que se trate de proxectos de creación dun novo establecemento para actividades de turismo activo, balnearios ou talasos. Neste caso, será preceptivo o informe da Axencia Galega de Turismo respecto da catalogación da actividade coma turismo activo.

Requisitos principais do proxecto

1.- Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 euros e non superior a 500.000 euros, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 euros, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

2.- Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou ben, que aínda desempeñando unha actividade económica directa ou indirectamente no momento da solicitude de axuda, figure de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) cunha antigüidade igual ou inferior a 42 meses ou teña unha participación igual ou inferior ao 25% do capital dunha sociedade mercantil.

3.- Considérase nova peme, para os efectos destas bases:

a) No caso dos autónomos, cando a data de alta censual non teña unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda e deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a alta de actividade (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude).

b) No caso de sociedades, cando a súa data de constitución como a súa data de alta censual non teñan unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

No caso de sociedades en constitución, deberá acreditarse a válida constitución da sociedade con anterioridade a ditarse a proposta de resolución. A tal fin, a documentación establecida no artigo 8.3.b) das bases reguladoras terá que ser presentada no Igape no prazo máximo dun mes desde a presentación da instancia de solicitude. Transcorrido o dito prazo sen tela presentado ou se a documentación presentada for incorrecta, e logo de requirimento para a súa emenda no prazo de dez días, o Igape arquivará o expediente.

Investimentos ou gastos computables

1. Para os efectos de cálculo da subvención a fondo perdido consideraranse integrados na base subvencionable os conceptos seguintes que cumpren os requisitos establecidos pola Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020:

a) Investimentos realizados en:

1º Obra civil para construción, reforma ou habilitación de instalacións en bens inmobles en propiedade, suxeitos aos módulos máximos de custo subvencionable que se achegan como anexo V.

2º Bens de equipamento: maquinaria de proceso, equipamentos informáticos, mobiliario, instalacións específicas para a actividade subvencionable, elementos de transporte interior, e equipamentos de protección do ambiente.

3º Outros investimentos en activos fixos mobiliarios.

4º Activos inmateriais, tales como adquisición de dereitos de patentes, licencias, Know how e coñecemento técnicos non patentados, incluíndo aplicacións informáticas, que cumpran as condicións do artigo 14.8 do Regulamento (UE) 651/2014.

b) Gastos de investigación e desenvolvemento e o canon fixo de franquías no seu primeiro ano.

c) Os gastos de aluguer de bens inmobles, ata un prazo máximo dez meses.

d) Os gastos do informe de auditor a que fai referencia o artigo 14.6.b) das bases.

e) Os gastos de reforma de instalacións en bens inmobles arrendados, suxeitos aos módulos máximos de custo subvencionable que se achegan como anexo V.

f) Igualmente considéranse subvencionables a adquisición de activos pertencentes a un establecemento, cando se cumpran as seguintes condicións:

1º Que o establecemento pechase ou pecharía se non fose adquirido,
2º Que os activos sexan adquiridos a un terceiro non relacionado co comprador,
3º Que a operación teña lugar en condicións de mercado.
Cando un membro da familia do propietario inicial ou un empregado se faga cargo dunha pequena empresa, non se aplicará a condición de que os activos deban ser adquiridos a terceiros non relacionados co comprador. A mera adquisición das accións dunha empresa non constituirá un investimento.

2. Serán subvencionables os custos realizados e pagados dentro do prazo de execución do proxecto establecido na resolución de concesión. O dito prazo iniciarase coa presentación da solicitude de axuda e finalizará na data establecida na resolución de concesión en atención ás características do proxecto para os efectos de cumprimento de todas as condicións da subvención.

Ningún dos custos alegados, sobre os que se solicita subvención, poderán ser incorridos con carácter previo á solicitude da axuda; de ser así, o proxecto no seu conxunto sería non subvencionable.

3. Os bens obxecto do investimento deberán ser adquiridos polo beneficiario en propiedade. No caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pagamento aprazado, estes tamén deberán pasar a ser de propiedade plena da empresa antes do remate do prazo de execución do proxecto establecido na resolución de concesión, debendo constar neste momento o vencemento e pagamento das cantidades aprazadas e efectuados todos os pagamentos por calquera concepto.

4. O investimento en inmobles terá que ser mantido, vinculado á actividade económica subvencionable, no centro de traballo en Galicia durante polo menos 5 anos dende a finalización do prazo de execución do proxecto establecido na resolución de concesión e o resto do investimento polo menos 3 anos desde a finalización do dito prazo. O investimento subvencionado poderá ser substituído no caso de obsolescencia, sempre e cando a actividade económica da beneficiaria se manteña en Galicia durante este período. Neste caso, deberá quedar constancia contable e no inventario da empresa da substitución efectuada.

5. No caso de reforma en inmobles arrendados, o contrato de arrendamento deberá ser por un período mínimo de 5 anos desde a data prevista de finalización do proxecto e deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o dito período.

6. Todos os investimentos deberán realizarse en bens novos, excepto no caso de adquisición de activos pertencentes a un establecemento que cumpra os requisitos establecidos no punto 5.1.f) anterior

7. No caso dos activos intanxibles, para ser considerados subvencionables, deberán cumprir ademais todas estas condicións: 1) empregaranse exclusivamente no establecemento beneficiario da axuda; 2) consideraranse activos amortizables; 3) adquiriranse en condicións de mercado a terceiros non relacionados co comprador 4) deberán incluírse nos activos da empresa beneficiaria e permanecer asociados ao proxecto ao que se destina a axuda durante polo menos tres anos.

8. Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren, o que deberá acreditar o solicitante.

9. Quedan expresamente excluídos do ámbito de aplicación destas bases os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación e os impostos persoais sobre a renda.

10. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores. En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das actividades.

11. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

Contía das axudas

Con carácter xeral a subvención poderá chegar ata o 25% dos investimentos subvencionables, e ata o 35% se o beneficiario é unha pequena empresa, agás os gastos do artigo 5.1 f), que poderán chegar ao 10% no caso de medianas empresas e ao 20% no caso de pequenas empresas.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación:
Convocatoria/ Inicio de prazo/ Fin do prazo

2017.1/ 18/04/2017-20/06/2017
2017.2/ 30/06/2017-29/09/2017
2017.3/ 10/10/2017-30/11/2017

lunes, 17 de abril de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 2 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPACIOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 09 de maio e a de término o 08 de agosto de 2017.

Algúns dos requisitos que deben cumprir os candidatos son:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.

O prazo de solicitude remata o próximo día 26 de abril, ás 15:00 horas. A proba de selección realizarase o día seguinte, 27 de abril, ás 10:00 horas na Casa consistorial.
Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 7 de abril de 2017

CURSOS ORGANIZADOS POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Accións formativas:

1.- Auxiliar de Xestión Informática e Internet para PEMES, que será impartido por AGESTIC, en Lugo cidade. “Decidimos reeditar este curso xa que, tanto os alumnos como o propio mercado, amosaron un grande interese en ofrecer formación en novas tecnoloxías para poder aplicar, nas empresas lucenses, ferramentas informáticas coas que crear valor engadido”.
2.- Aplicacións e Manexo de Sistemas Aéreos non Tripulados – Drons, que será impartido en Lugo por profesionais do aeroclub de rozas. “Ofrecemos esta acción formativa porque este é un dos nichos de mercado en expansión, que ten unhas amplas posibilidades de crecemento”.
3.- Socorrismo en espazos acuáticos naturais e en instalacións acuáticas. Son 2 accións formativas neste eido, que impartirá Cruz Vermella. Unha está enfocada a espazos interiores, é dicir, a piscinas; e outra a exteriores, como praias, ríos...

Prazo de inscrición: remata o 30 de abril de 2017.

Máis información:
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=31505&nivel=1400&codResi=1&language=gl

jueves, 6 de abril de 2017

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS DE LONGA DURACIÓN¿QUEN PODE SOLICITAR ESTAS AXUDAS?

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos e autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten por conta allea persoas traballadoras desempregadas de longa duración (Persoa desempregada parada de longa duración: para os efectos desta orde entenderase por persoa desempregada de longa duración aquela de 45 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses anteriores á súa contratación), para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 
1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día seguinte ao da publicación e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

2. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola que se solicita subvención. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2017, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.

OFERTAS EMPREGO 

MOZO CARPINTERÍA MADERA AS PONTES. FONTE INFOJOBS 06/04/2017 http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo 

miércoles, 5 de abril de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, con carácter urxente, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (19  horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista é o día 2 de maio, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 17 de abril, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 19 de abril de 2017, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTAS EMPREGO VARIASCOCIÑEIROS/AS, EN XERAL 31/03/2017 ORTIGUEIRA (A CORUÑA) SERVICIO GALEGO EMPREGO http://emprego.xunta.es

VIVEIRO – CUIDADORA INTERNA URGE. Se necesita cuidadora en régimen interno para atención de mujer mayor. Sábado noche y domingo libre. Las personas interesadas pueden enviar Whatsapp al 658047967. Publicado en empregoamariña/facebook