jueves, 28 de enero de 2021

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2021 pola que se efectúa una convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. DOGA 28/01/2021

 Obxecto: Obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras a adquisición mediante curso de teleformación das capacidades que as constitúen e a posterior superación dunha proba presencial. 

Destinatarios: persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición.

Descrición: o curso de teleformación é de 190 horas, dura 12 semanas (do 1 de marzo ao 28 de maio de 2021). A proba presencial realizarase nunha aula Cemit de cada unha das provincias galegas e tamén en Santiago de Compostela., nas datas e lugares que se publicarán en https://cemit.xunta.gal/ema, xunto coas condicións de realización e demáis características da proba. Todo elo en función da evolución da Covid-19.

Solicitudes: 1. inscribirse a través da intenet na páxina web de CeMIT http://cemit.xunta.gal.

2. Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT.

Prazo para a inscrición: ata o 4 de febreiro de 2021.

Destacar: As persoas admitidas provisionalmente recibirán un correo electrónico confirmatorio coas instrucións necesarias para proceder a súa matriculación e deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data de publicación das listaxes provisionais a taxa correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídos aqueles aspirantes que non aboen a citada taxa.

Taxa exame:  10,63 euros. Estarán exentas do pagamento da dita taxa as persoas incluídas dentro dos supostos de exencións recollidos no artigo 23.10 da Lei 6/2003 de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

O xustificante de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, así como calquera documentación complementaria no caso de exención, deberá presentarse electrónicamente no enderezo formacion-cemit@xunta.gal.

Para máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210128/AnuncioG0177-210121-0001_gl.html  ou contactar coa axente de emprego e desenvolvemento rural do concello.

martes, 26 de enero de 2021

MONITOR/A COMPENSATORIA PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "TERRAS DO SOR IV"


Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do monitor/a para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos do Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor IV" e subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, porque se vai seleccionar un/unha monitor/a de compensatoria, a media xornada, mediante presentación de oferta de emprego na oficina de  emprego de Viveiro. 

viernes, 22 de enero de 2021

PUBLICADA LISTA DEFINITIVA E ACTA DE SELECCIÓN DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DUN ARQUITECTO SUPERIOR, A XORNADA PARCIAL (60%), CON ADSCRICIÓN AO SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DO VICEDO

Están expostas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica a lista definitiva e acta de selección, dun arquitecto superior, a xornada parcial (60%) con adscrición ao servizo de urbanismo do Concello do Vicedo. 


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.

PROGRAMA BONO ALUGUEIRO SOCIAL DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. DOGA 20/01/2021.

 AAs subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social están destinadas a atender con carácter urxente ás seguintes unidades de convivencia:

·         Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.

·         As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude, se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.

·         Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.

·         Aquelas que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, regulado polo Decreto 84/2010, do 27 de maio, para o fomento do alugamento de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desta axuda dentro dos seis meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do programa do Bono Alugueiro Social.

·         Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) lles finalizase a vixencia do seu contrato a partir da entrada en vigor desta orde.

·         Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecidos no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.

·         Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social

 

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 10/12/2021 ou ata o esgotamento do crédito

Máis información: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioC3Q2-120121-0001_gl.pdf

SUBVENCIÓNS DO INEGA PARA AFORRO ENERXÉTICO

 RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das subvencións para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinadas a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421N)

Entidade colaboradora: Entidade privada con personalidade xurídica, validamente constituída, así como os empresarios individuais sempre que, en ámbolos dous casos, teñan o seu domicilio ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e que acrediten as condicións de eficacia e solvencia técnica e económica.

Será necesario que as entidades colaboradoras estean dadas de alta na Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

a)    Para a xestión de subvencións para proxectos de enerxías renovables para uso térmico como empresas de instalacións térmicas en edificios (procedemento IN609E).

b)    Para a xestión de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica como empresas con actividade de instalación de baixa tensión (procedemento IN609A).

 Prazo adhesión Entidades Colaboradoras: do 25 de xaneiro ao 29 de xaneiro de 2021 (incluído).
Modos de adhesión Entidades Colaboradoras:

Simplificada: Unicamente dirixida ás entidades colaboradoras adheridas ao convenio de xestión de axudas de proxectos de enerxías renovables destinados a particulares 2020 e que non sufriran ningunha modificación. O usuario e contrasinal para acceder na aplicación informática serán os outorgados na convocatoria 2020.

Adhesión Común-Alta Novas Entidades Colaboradoras: a primeira vez que a entidade colaboradora acceda á aplicación informática asignarase un usuario (NIF da entidade) e un contrasinal e servirán para cubrir as solicitudes de axuda así como para ver o seu estado.

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O)

BENEFICIARIOS: Persoas físicas, comunidades e mancomunidades de veciños ou agrupacións de persoas físicas -sen personalidade xurídica- titulares de calquera dereito sobre un inmoble de carácter residencial, sito na CCAA de Galicia.

PERIODO DE ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: Dado o carácter incentivador, o período de execución das inversión comeza unha vez presentada a solicitude da axuda, e remata o 30 de setembro de 2021.

PRESENTACION SOLICITUDES:TELEMÁTICA, mediante as Entidades Colaboradoras adheridas (procedemento IN421N).

Prazo: do 3 de marzo ao 1 de xullo de 2021.

INTENSIDADE DA AXUDA E CONTÍA MÁXIMA: A intensidade máxima será do 50% e a contía máxima da axuda por proxecto será de 25.000 €.

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421P).

Beneficiarios:

a) Persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble residencial.
b) Comunidades o Mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial situadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade.

Período de actuacións subvencionables: Coa finalidade de incentivar o uso das  enerxías renovables, o período de execución das inversións comeza unha vez que se teña efectuada a solicitude de axuda ante esta entidade pola entidade colaboradora, e a data máxima para a súa xustificación será o 30 de setembro de 2021.

Prazo de presentación solicitude:

As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) so se admite a tramitación  electrónica.

TIPOLOXÍA

INICIO SOLICITUDE

Biomasa

1 de marzo as 9.00h

Aerotermia

2 de marzo as 9.00h

Xeotermia

5 de marzo as 9.00h

Solar térmica

5 de marzo as 9.00h

 

Fin solicitude: 1 de xullo de 2021 para todas as tipoloxías de proxectos.

Intensidade da axuda: A intensidade máxima da axuda será do 50%, agás os proxectos de aerotermia cuxa axuda será do 30%. A contía máxima da axuda por proxecto será de 60.000 €.

 

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

jueves, 21 de enero de 2021

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2020 DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS

No BOP de Lugo de hoxe día 21/01/2021 publícanse as bases para o selección dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.



O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 22 de xaneiro de 2021 ata o día 1 de febreiro de 2021 (por ser inhábil o último día de prazo).


Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 15 de enero de 2021

Convocatoria para acreditar a experiencia profesional a través da experiencia laboral (DOGA 14/01/2021)

 

Ábrese a convocatoria para a acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral nas seguintes áreas:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas - Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas

 - Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas

- Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas

 - Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2 e UC0081_2

- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas. Nesta cualificación de Servizos para o control de pragas non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse as persoas que quedaron na lista de espera da anterior convocatoria.

O prazo de inscrición estará aberto desde o día 15 de xaneiro de 2021 ata o día 11 de febreiro de 2021, ambos incluídos. Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0599-281220-0002_gl.html ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

miércoles, 13 de enero de 2021

OFERTAS DE EMPREGO DUN/DUNHA AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: "FOMENTO DO EMPREGO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020, FINANCIADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Están aprobadas e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun/dunha AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 


Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 11 de enero de 2021

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (GALICIA EMPRENDE 2021). IGAPE

Beneficiarios potenciais

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas os/as autónomos/as e as pequenas empresas, que realicen unha actividade económica e teñan menos de 42 meses de antigüidade de alta na actividade na data da solicitude da axuda, segundo se establece no artigo 1.

Enténdense incluídas as sociedades mercantís, cooperativas, asociacións e outras entidades con personalidade xurídica propia e as sociedades civís, comunidades de bens e outras entidades sen personalidade xurídica propia sempre que conten con NIF e a súa constitución estea documentada e presentada a autoliquidación do imposto de actos xurídicos documentados.

No caso de entidades, con ou sen personalidade xurídica, a maioría do capital social ou das participacións ten que ser propiedade de persoas emprendedoras, é dicir, que non tiveran actividade económica previa ou esta sexa inferior a 42 meses na data da solicitude, agás os supostos de reemprendemento.

2. No caso de que a entidade que vai desenvolver o proxecto emprendedor non estea aínda constituída, a solicitude de axuda poderá presentarse a nome dunha persoa física. Se a axuda se concedera, o/a beneficiario/a deberá solicitar o cambio de titularidade do expediente a favor da entidade creada xuntando os documentos da súa constitución, que deberá axustarse aos requirimentos destas bases, e no documento de constitución deberá constar expresamente a asunción dos dereitos e obrigas derivados da concesión da axuda por parte da nova entidade.

3. Nos supostos de sucesión de empresa, considerarase actividade emprendedora a realización da actividade empresarial pola persoa ou entidade sucesora inter vivos ou mortis causa sempre que cumpra os requisitos establecidos nestas bases para ser considerada persoa emprendedora. Nestes casos, os 42 meses de antigüidade contaranse dende a asunción efectiva da actividade empresarial pola persoa ou entidade sucesora, o que deberá acreditar documentalmente o/a solicitante.

4. Non poderán ser beneficiarios os establecidos no artigo 4.4 das bases reguladoras.

Os interesados poderán presentar máis de unha solicitude de axuda sempre que sexa para proxectos diferentes. Non obstante, no caso de que todas elas foran concedidas, o importe total de axuda para cada interesado non poderá superar o máximo de axuda de 400.000 euros.

Requisitos principais do proxecto

1. Serán subvencionables os proxectos emprendedores de creación ou ampliación de pequenas empresas galegas ou cun centro de traballo en Galicia que na data de presentación da solicitude de axuda non teñan máis de 42 meses de antigüidade dende a data de inicio da súa actividade (primeira alta en IAE). Serán subvencionables tamén os proxectos de reemprendemento, entendendo como tal exclusivamente os autónomos que estiveran de baixa continuada de toda actividade económica por conta propia durante un período igual ou superior a 3 anos; nestes casos, os 42 meses contaranse respecto da primeira alta en actividade económica por conta propia inmediatamente posterior á devandita baixa.

2. Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser técnica, económica e financeiramente viables.
b) Ser proxectos completos, é dicir, a realización dos gastos e investimentos subvencionables debe dar como resultado a posta en marcha da actividade ou a súa ampliación. Non serán subvencionables as fases de proxectos que non sexan completas nestes termos.
c) Deben desenvolverse en Galicia.
d) A axuda solicitada debe supoñer un efecto incentivador para o proxecto presentado: considerarase que as axudas teñen un efecto incentivador se a solicitude de axuda se ten presentado antes do comezo do proxecto. Ningún dos custos incluídos na solicitude de axuda poderá estar realizado nin comprometido antes da presentación da solicitude de axuda no Igape. De ser así, o proxecto considerarase non subvencionable na súa totalidade. Para estes efectos, a compra dos terreos e determinados traballos preparatorios, como a obtención de permisos ou a realización de estudos previos de viabilidade, non se consideran inicio dos traballos.


Contía das axudas

A subvención a fondo perdido será do 80% dos custos subvencionables ata un máximo de 400.000 euros.

O prazo de presentación finaliza o 22/02/2021

Máis información ou solicitudes: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP412