martes, 28 de diciembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dun peón para a recollida do lixo por dous meses.
O prazo de presentación de solicitudes finaliza o próximo día 30, ás 13:00 horas.
Para máis información ou inscricións pasar polo concello, ou pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

martes, 21 de diciembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Restaurante O BOLICHE de O Barqueiro necesita axudante de cociña para todo o ano. Tlf.: 981424212

lunes, 13 de diciembre de 2010

AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS EN PRODUCCIÓNS AGRÍCOLAS E GANDEIRAS POLAS INUNDACIÓNS

O Ministerio de medio ambiente, medio rural e mariño convoca axudas para paliar os danos en produccións agrícolas e gandeiras debidas o temporal de choivas e inundacións acaecidos entre os días 9 e 16 de xuño de 2010, no norte peninsular.
Estas axudas están dirixidas a explotacións agrícolas ou gandeiras que sufrisen danos superiores o 30% da producción normal e que tendo suscritas pólizas de seguro en vigor para a campaña 2010, non foran amparadas polas mesmas.
O prazo de solicitude remata o próximo día 5 de xaneiro do 2011.
Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

AXUDAS COMPLEMENTARIAS AO PLAN RESOLVE PARA O COMERCIO POLO MIÚDO

Ábrese o prazo dunha nova liña de axudas para a compensación dos xuros asociados ao financiamento obtido polos autónomos e microempresas do sector do comercio polo miúdo, mediante a liña de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Plan Re-solve), ata o día 31/03/2011.
Máis información pasando pola oficina da Técnico de emprego, sita na Casa da Cultura.

viernes, 3 de diciembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, dunha auxiliar de axuda a domicilio, a xornada completa, desde o próximo 15 de decembro ata o 14 de maio do 2011.
Requisitos:
-Ter nacionalidade española, sen perxuízo no disposto no estatuto básico do empregado público, sobre o acesso ó emprego público de nacionais doutros estados.
-Ter cumpridos os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este concello máis de 18 meses nos 30 últimos.
-Dispor de vehículo propio e carné de conducir para desplazarse polo municipio.
-Estar en posesión da titulación de estudios primarios, certificado de escolaridade ou equivalente.
-Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou atención socio-sanitaria a persoas no domicilio.
O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo día 13, ás 10:00 da mañá.
Para máis información e solicitudes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemeto local, con oficina sita na Casa de Cultura.

OFERTAS DE EMPREGO

* ENCARGADO de puerto para San Ciprián. Titulación mínima: licenciado en náutica e transporte marítimo. Experiencia mínima de 3anos preferentemente en buques granaleros. Inglés naútico e técnico alto. Inscricións en www.infojobs.net
* AUXILIAR ADMINISTRATIVO para empresa de peixe situada en Celeiro. Selecciona EUROFIRMS ETT. Xornada partida. Incorporación inmediata. Inscricións en www.infojobs.net
* MÉDICO GENERALISTA para Viveiro. Selecciona Limber Multiservicios un médico de mediciña xeral para residencia da terceira idade. Experiencia mínima dun ano. Inscricións en www.infojobs.net
* EMPACADORES/AS DE PEIXE para Celeiro. EUROFIRMS ETT. seleccionará a 10 persoas con experiencia no sector do peixe, dispoñibilidade para traballar en turno noite/mañá e posibilidade de incorporación inmedita. Inscricións en www.infojobs.net
* PROMOTOR/-A PUNTO DE VENDA para Viveiro (3 vacantes). As funcións serían promocionar un novo producto en punto de venda durante 3 semanas. Horario de 4 horas de luns a sábado. Alta na seguridade social e contrato. 400 euros polas 3 semanas de traballo. Requírese boa imaxe e boa comunicación verbal. Inscricións en www.infojobs.net

miércoles, 1 de diciembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Necesítase COCIÑEIRO/A, para restaurante en Ortigueira. Persoa xoven con titulación específica. Tlf.: 697507104

LISTAS ADMITIDOS CURSOS PACTO TERRITORIAL POLO EMPREGO

Na páxina web da Deputación Provincial de Lugo publícase a lista provisional de admitidos nos cursos que vai organizar o Pacto territorial polo emprego: http://www.deputacionlugo.org/contenidos.asp?mat=1036

OFERTAS DE EMPREGO

Empresa mariñana busca sesenta electromecánicos, electricistas e mecánicos. Os perfís a cubrir son tres: oficiais de terceira electromecánicos, electricistas e mecánicos, con formación profesional en electromecánica, mecánica ou electricidade.Os candidatos deberán ter unha experiencia mínima de seis meses na actividade.
Os interesados nos postos poden chamar o teléfono 982213170 ou rexistrar o seu currículo na páxina web de adecco, www.adecco.es

martes, 9 de noviembre de 2010

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

Ata o día 30 de novembro do 2010 está aberto o prazo para inscribirse para os exames das competencias claves dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
Para poder acceder a determinados cursos convocados pola Consellería de Traballo e Benestar e dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados (antiguo plan FIP) é necesario dispoñer dunha determinada titulación que varia segundo o nivel ou superar os exames das probas de competencias clave.
Para máis información, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, con oficina sita na Casa de Cultura.

PLAN RENOVE FIESTRAS

O Instituto Enerxético de Galicia convocou axudas para a renovación das ventanas das fachadas, co fin de acadar melloras significativas na demanda co conseguinte aforro enerxético.
As novas ventanas deberán ter unhas determinadas características, e a subvención non superará o 25% do custo total da obra, máximo 100 euros/m2.
As axudas tramitaranse desde as propias carpinterías metálicas adheridas ó programa. O listado pode consultarse na páxina do INEGA http://www.inega.es
O prazo de solicitude rematará o 29/10/2011 ou ata o esgotamento do crédito.

viernes, 5 de noviembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, por acumulación de tarefas, dunha auxiliar de axuda a domicilio, desde o próximo 9 de novembro ata o 14 de decembro do 2010.
O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo día 8, ás 10:00 da mañá.
Para máis información e solicitudes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemeto local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, con oficina sita na Casa de Cultura.

jueves, 4 de noviembre de 2010

AXUDAS A PARTICULARES PARA A COMPRA DE MOBLES DE MADEIRA E COLCHÓNS

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) convocou axudas para a compra de mobles de madeira para o fogar e colchóns (Plan Remóblate Galicia), sendo o prazo de presentación de solicitudes desde o próximo día 10 de novembro ata o 15 de decembro do 2010, ou ata o esgotamento do crédito.

Estas axudas a fondo perdido a particulares tramitaranse a través dos comercios de mobles adheridos ó programa, e o seu principal obxectivo e incentivar a demanda de mobles.
A inversión mínima son 600 euros, e a axuda do IGAPE un 7% máximo 280 euros, e a parte o establecemento e o fabricante adherido deberán facer un desconto do 8%.

Si lle interesa a adhesión a este programa poderá obter máis información na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, Manuela Domínguez, sita na Casa de Cultura, ou na páxina web www.igape.es/remoblate

viernes, 29 de octubre de 2010

SUBVENCIÓNS A EMPRESAS E EMPRENDEDORES CON PRAZO ABERTO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Ø AUTOEMPREGO

o Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.
Prazo de presentación: Indefinido.
DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000.

Ø APOIO A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

o Programa de apoio ás traballadoras e traballadores afectados por expedientes de suspensión de contratos do sector téxtil e da confección.
Prazo de presentación: A data límite será, en todo caso, o 1 de novembro de 2010.
DOG Nº 147, do 3 de agosto do 2010.

o Subvencións para os/as traballadores/as excedentes do sector téxtil e da confección.
Prazo de presentación: Tres meses contados desde o día seguinte da publicación da orde no DOG.
DOG Nº 149, do 5 de agosto do 2010.

Ø PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

o Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.
Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.
DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010.

o Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais.
Prazo de presentación: Finalizará o 3 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.
DOG Nº 40, do 1 de marzo do 2010.


INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Ø LIÑAS DE FINANCIACIÓN

o Liña ICO – Inversión Nacional 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO – Inversión Internacional 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO - Liquidez 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO – Economía sostible 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ø IMPULSA LUGO. Plan de axudas para proxectos empresariais.
DOG Nº 231, do 25 de novembro de 2009.

Ø LIÑAS DE FINANCIAMENTO

o Liña Microempresas 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

o Liña PEME Xove 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

o Liña PEME Competitiva 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

Ø SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA

o RE-EMPRENDE 2010 - Proxectos de creación de empresas ou investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de novembro de 2011.
DOG Nº 65, do 8 de abril de 2010.

Ø PRÉSTAMOS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA

o RE-SOLVE+: Apoio ó circulante.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 182, do 21 de setembro de 2010.

o RE-SOLVE+: Refinanciamento de pasivos.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 182, do 21 de setembro de 2010.

jueves, 28 de octubre de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

-ADER recursos humanos necesita TÉCNICO DE MANTEMENTO para planta acuícola (eléctrico, mecánico, neumática) na Mariña de Lugo. Requírese formación profesional de grado medio e experiencia mínima de 2 anos.
Máis información e inscricións en: http://www.infojobs.net
- Nortehispana de seguros selecciona 3 ASESORES COMERCIAIS para Burela, Ribadeo e A Mariña. Non é necesaria experiencia e a titulación mínima requerida é ESO.
Máis información e inscricións en: http://www.infojobs.net
- Mª Dolores Pernas Fernández selecciona para San Ciprián licenciado en ODONTOLOXÍA con un ano de experiencia para xerencia e desenvolvemento de clínica dental.
Máis información e inscricións en: http://www.infojobs.net
- ADER recursos humanos selecciona AUXILIAR DE ACUICULTURA para traballar na planta cubrindo un permiso temporal. Realizará tareas relacionadas con limpeza de piscinas, clasificación de peixes, etc. Estudios mínimos de ESO. Non necesaria experiencia.
Máis información e inscricións en: http://www.infojobs.net

viernes, 22 de octubre de 2010

BECAS INTERNACIONALES

A Deputación de Ourense convoca un programa de becas para a realización de prácticas en empresas da Unión Europea. Máis información na páxina web: http://becasinternacionales.depourense.es
Tlf.: 988385173.

miércoles, 20 de octubre de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun educador infantil, a xornada completa, para o punto de atención á infancia. O prazo de inscrición finaliza ás 13:00 horas do próximo día 26 de outubro.
Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.
- Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 18 meses nos 30 últimos.

lunes, 18 de octubre de 2010

OFERTA EMPREGO

ADMINISTRATIVO/A para Viveiro. Para a empresa EUROFIRMS. Requírese FP grado superior en administración e experiencia mínima de 3 anos.
Más información e inscricións en: http://www.infojobs.net

miércoles, 13 de octubre de 2010

APERTURA DE PRAZO PARA INSCRICIÓN NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN DE SEAGA

Ata o próximo día 30 de outubro está aberto o prazo para actualización de méritos e novas inscricións nas listas de contratación da empresa pública SEAGA, que actualmente contrata o persoal para as brigadas de extición de incendios. Os requisitos varían según as categorías e a documentación a presentar sería:
- Fotocopia cotexada do DNI
- Fotocopia cotexada do título esixido para cada categoría.
- Declaración de non ter sido separado mediante expediente disciplinario da prestación de servizos para a empresa SEAGA.
- Certificado médico (un por categoría).
- Fotocopia cotexada do carné de conducir si é o caso.
- Documentación acreditativa dos méritos.
- Fotocopia cotexada da acreditación do coñecemento da lingua galega.
- Vida laboral actualizada.
- Certificado de empadroamento.
- Si é o caso, copia cotexada da acreditación da minusvalía.
Para máis información e inscricións: axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, con oficina sita na casa de cultura. Ou a través da páxina web da empresa seaga: http://www.epseaga.com

viernes, 8 de octubre de 2010

AMPLIACIÓN PRAZO DE INSCRICIÓN NOS CURSOS QUE VAI ORGANIZAR A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Ámpliase ata o día 15 de outubro o prazo de inscrición nos cursos para desempregados que vai organizar o Pacto territorial polo emprego na provincia de Lugo.

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal dunha auxiliar de axuda a domicilio e dun operario de servizos múltiples. O prazo de presentación de instancias remata o próximo día 13, ás 10:00 horas.
Para máis información e presentación de instancias, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez.

miércoles, 6 de octubre de 2010

AXUDAS A TITULARES DE AUTORIZACIÓNS DE TRANSPORTE DA SERIE VT-N (TAXISTAS)

¿QUE SE SUBVENCIONA?

1. Sistemas GPS debidamente instalado no taxi e homologado no Centro de Atención de Emerxencias 112 de Galicia.
2. Taxímetro con impresora e TPV para o cobramento con tarxetas compatible cun sistema GPS que debe estar homologado no Centro de Atención de Emerxencias 112 (para poder solicitar esta vía ten que dipoñer sistema GPS ou solicitar para instalalo)
3. Sistema de control e localización vía satélite (para poder solicitar esta vía ten que solicitar as dúas anteriores ou dispoñer previamente deses equipos).

¿CUANTÍA DA SUBVENCIÓN? Ata o 50% por cada unha das vías subvencionables, máximo:
- Sistema GPS homologado: 500 Euros.
- Taxímetro con impresora e TPV: 500 Euros.
- Sistema de control de frotas: 500 Euros.

PRAZO DE SOLICITUDE: remata o 5 de novembro do 2010

martes, 5 de octubre de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun educador infantil, a xornada completa, para o punto de atención á infancia. O prazo de inscrición finaliza ás 10:00 horas do próximo día 8 de outubro.
Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.
- Non haber traballado para o concello de O Vicedo, máis de 18 meses nos 30 últimos.

lunes, 27 de septiembre de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, ás bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dunha limpiadora, a media xornada, e ás bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dunha auxiliar de axuda a domicilio, a xornada parcial. As inscricións deben realizarse antes do próximo día 1 de outubro.
Máis información no propio concello e na oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, sita na Casa de Cultura.

jueves, 23 de septiembre de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Necesítase COCIÑEIRO/-A para todo o ano para o bar-restaurante "O Boliche" de O Barqueiro. Os interesados/-as deben presentarse directamente no local

martes, 14 de septiembre de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

AXENTE DE ENQUISAS. Para Viveiro

Empresa adicada a realizar enquisas sobre turismo a pé de rúa. Contrato mercantil, con pago por enquisa realizada e traballos para diversas campañas puntuais ata o mes de decembro. Máis información chamando a CIMO ó teléfono 902116039 (Nº de oferta: 975899)COCIÑEIRO/A. Para Viveiro

Dirixirá a cociña dun restaurante. Horario a convir. Necesaria experiencia. Máis información chamando a CIMO ó teléfono 902116039 (Nº de oferta: 976426)

jueves, 9 de septiembre de 2010

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE INSCRIPCIÓN PARA OS CURSOS DIRIXIDOS A DESEMPREGADOS

Amplíase o prazo de inscripción para os cursos organizados polo Inludes dirixidos a desempregados.
O novo prazo rematará o día 30 de setembro.
Os interesados en inscribirse ós cursos deben pasar pola oficina da Axente de Emprego e Desenvolvemento Local sita na Casa da Cultura.

OFERTAS DE EMPREGO

- FARMACÉUTICO ADJUNTO (VIVEIRO)
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado - Farmacia
Experiencia mínima: Al menos 1 año

Para máis información e inscripción: http://www.infojobs.net/viveiro/farmaceutico-adjunto/of-idd1dc2b49d455eb9fae51be0c52083


-MANTENEDOR MECÁNICO/ELECTROMECÁNICO (SAN CIPRIÁN)

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Requisitos mínimos:
-Titulación : Ciclo Superior de Mantenimiento de Equipo Industrial, Mantenimiento de Instalaciones Industriales, Electromecánica, Mecánica Naval, Metak (Especialista en Máquinas y Herramientas)
-Experiencia en mantenimiento en entornos industriales:
Conocimientos y experiencia en Soldadura.
Conocimiento y experiencia en montajes mecánicos.
Conocimiento de instalaciones hidraúlicas y neumáticas

Máis información e inscripcións na páxina: http://www.infojobs.net/cervo/mantenedor-mecanico-electromecanico/of-i55bcb5be974efb9a50cdaa7872e1d1


-COCIÑEIRO (VIVEIRO)

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - (Seleccionar)
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos:
Capacidad de adaptación al puesto.
Conocimientos cocina gallega.
Aplicación técnicas actuales.
Capacidad de liderazgo.

Máis información e inscripcións: http://www.infojobs.net/viveiro/cocinero/of-i401dc89d0845dd9bdd364f4166cd73


-CAMARERO (VIVEIRO)

Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
Imprescidible buen caracter y predisposicion para atender amablemente al público.
Nivel medio de inglés.

Máis información e inscripcións no enlace: http://www.infojobs.net/viveiro/camarero/of-i9d2b970c9a493ea7a4e6634a5f4e50


-AXENTE COMERCIAL (BURELA)

Entidade de formación precisa vendedores/as para realizar visitas a empresas ofrecendo cursos bonificados. Necesario ter carné B e vehículo propio. Xornada de traballo a convir coa empresa, de luns a venres.

Máis información e inscripción no enlace: http://www.cimo.org/telemprego/telemprego03.php?idoferta=976448

viernes, 27 de agosto de 2010

CURSOS PARA DESEMPREGADOS

Aberto o prazo ata o 14 de setembro para inscribirse nos cursos organizados polo Inludes para desempregados. Contemplanse dous grupos de accións formativas dirixidas a dous perfiles de beneficiarios diferentes:

- Perfil A (desempregados en xeral)
1) Formación específica:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

2) Formación complementaria:
- Cuidador de discapacitados físicos e psíquicos.
- Atención especializada a enfermos de alzheimer.
- Técnico en transporte sanitario.
- Auxiliar de enfermería xeriátrica.


- Perfil B (desempregados con dificultades de inserción laboral: menores de 30 anos, maiores de 45 anos, parados de máis de 1 ano de duración, colectivos en risco de exclusión social).
1) Formación específica:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
- Servizos de restaurante.
- Operacións básicas de pisos e aloxamentos.
- Promoción turística local e información ó visitante.
- Operacións auxiliares de fabricación.
- Aprobeitamentos forestais.

2) Formación complementaria:
- Coidador de discapacitados físicos e psíquicos.
- Atención especializada a enfermos de alzheimer.
- Técnico en transporte sanitario.
- Auxiliar de enfermería xeríatrica.
- Animador sociocultural.
- Monitor de actividades de tempo libre infantil e xuvenil.

En ambos casos, para participar na formación complementaria será necesario ter realizado previamente o curso ó que complementan, haber participado en outras accións formativas cun programa formativo coincidente ou poseer o certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.


REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Os requisitos que deberán cumprir os beneficiarios son:
- Nivel formativo igual ou superior ó graduado escolar, certificado de estudos anterior a 1975 ou titulación equivalente.
- Pertencer a un dos perfiles establecidos.
- Estar empadroado preferentemente en algún municipio da provincia de Lugo, excepto o municipio de Lugo.

A documentación que deberán aportar os interesados é a seguinte:
- Fotocopia do DNI.
- Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego.
- Documento acreditativo da formación mínima.
- Fotocopia do libro de familia no caso de ser familia numerosa.
- No caso de encontrarse en situación de precariedade económica deberase acreditar dita situación cun informe dun traballador social.


REMUNERACIÓN
Concederase ós participantes unha axuda equivalente ó 75% do IPREM do ano 2010 (465,95€).
Estas axudas serán compatibles coa percepción da prestación e subsidio por desemprego, ainda que o conxunto das rendas percibidas polo beneficiario, incluido o importe da beca, non poderá superar o 75% da contía fixada para dito indicador.


Para máis información e inscripcións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local sita na Casa da Cultura.

martes, 24 de agosto de 2010

OFERTAS EMPREGO RESIDENCIA DE MAIORES VIVEIRO

Para a próxima apertura da residencia de maiores de Viveiro é necesario cubrir os seguintes postos de traballo:

- Médico
- Ats
- Traballador Social
- Fisioterapeuta
- Técnico de mantemento
- Animador/a
- Administrativo
- Limpador/a
- Persoal de Cociña
- Xerocultor
- Recepcionista

Para optar á praza é necesario enviar os datos persoais e de contacto, ademáis do curriculum vitae, indicando a que praza se quere optar e que ésta pertence á localidade de Viveiro.
Para presentar a solicitude é necesario enviar unha carta a Xeriatros, C/García Barbón, nº 60 baixo 36201, Vigo; ou a través do correo electrónico correo@geriatros.com

Para máis información, chamar ó teléfono 986 227 103. O prazo de presentación de solicitudes remata o 4 de setembro de 2010.

lunes, 23 de agosto de 2010

SUBVENCIÓNS CON PRAZO ABERTO. AGOSTO 2010


CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

* AUTOEMPREGO

o Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.
Prazo de presentación: Indefinido.
DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000.

o Aboamento de cotas á seguridade social a traballadores que percibisen a prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único.
Prazo de presentación: Finalizará o 18 de setembro de 2010; prazo extraordinario: 1 de xaneiro ó 31 de maio de 2011.
DOG Nº 158, do 18 de agosto do 2010.

* APOIO A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

o Programa de apoio ás traballadoras e traballadores afectados por expedientes de suspensión de contratos do sector téxtil e da confección.
Prazo de presentación: A data límite será, en todo caso, o 1 de novembro de 2010.
DOG Nº 147, do 3 de agosto do 2010.
o Subvencións para os/as traballadores/as excedentes do sector téxtil e da confección.
Prazo de presentación: Tres meses contados desde o día seguinte da publicación da orde no DOG.
DOG Nº 149, do 5 de agosto do 2010.

* DISCAPACIDADE

o Programa de apoio á creación, ampliación e mantemento de centros especiais de emprego.
Prazo de presentación: Con carácter xeral, finalizará o 15 de setembro de 2010. O prazo para presentación do custo salarial, finalizará o 30 de xuño de 2010.
DOG Nº 82, do 3 de maio do 2010.

* PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

o Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.
Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.
DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

* Axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de setembro do 2010.
DOG Nº 143, do 28 de xullo do 2010.


INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

* LIÑAS DE FINANCIACIÓN

o Liña ICO – Inversión Nacional 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO – Inversión Internacional 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO - Liquidez 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO – Economía sostible 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.


Instituto Galego de Promoción Económica

* IMPULSA LUGO. Plan de axudas para proxectos empresariais.
DOG Nº 231, do 25 de novembro de 2009.

* LIÑAS DE FINANCIAMENTO

o Liña Microempresas 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

o Liña PEME Xove 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

o Liña PEME Competitiva 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

* SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA

o RE-EMPRENDE 2010 - Proxectos de creación de empresas ou investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de novembro de 2011.
DOG Nº 65, do 8 de abril de 2010.

martes, 17 de agosto de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

- Vendedor/a (Viveiro)

Seleccionamos para nuestra tienda de "O Zapatazo" de Viveiro, a una persona para el puesto de VENDEDOR/A a JORNADA COMPLETA para cubrir las vacaciones del personal.
Es un puesto eventual que durará hasta el 11 de Septiembre.
El horario de trabajo será de lunes a sábado: 9.30h-14h+16.30h-20.30h.
Buscamos una persona con experiencia en comercio, que esté acostumbrada a una venta muy directa y asesorada.

Máis información e inscripción na páxina: http://www.infojobs.net/viveiro/vendedor-cobertura-vacaciones/of-idbdbf398f3466fb17b5ee7024a03cf


-Asesores comerciales (A Mariña)

Requisitos mínimos:
Capacidad de comunicación y organización. Aptitud para establecer relaciones comerciales. Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos. Ambición de desarrollo económico y profesional.

Para máis información e incripción: http://www.infojobs.net/seleccionar/asesores-comerciales/of-i8e879f0a724e4b93855ce9f108001c


- Jefe mantenimiento (A Mariña)

Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Requisitos mínimos:
- Ingeniero Superior Industrial, especialidad Automáticas y/o Electricidad
- Nivel usuario avanzado de informática- Experiencia en Gestión de Equipos de Trabajo
- Capacidad de Delegación
Requisitos deseados:
- Conocimientos de frio industrial y sistemas de bombeo

Máis información e inscripción no enlace: http://www.infojobs.net/seleccionar/jefe-mantenimiento-marina-lucense/of-i9ee0094c1f42c4ab6cbf5551692495- Calderero, tubero, soldador (San Ciprián)

Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos: Incorporación inmediata

Para máis información e solicitudes: http://www.infojobs.net/cervo/calderero-tubero-soldador/of-ia9a7a5a1384bd3be52b7ffd90ac788

viernes, 30 de julio de 2010

OFERTA EMPREGO

-Promotoras: 6,7,13 y 14 Agosto
Azafatas para facer promocións en diferentes centros comerciales e supermercados de distintos puntos da provincia os días 6,7,13 y 14 de Agosto a xornada completa.

CONCURSO - OPOSICIÓN DE MÉRITOS PARA A SELECCIÓN DE UN PEÓN DE RECOLLIDA DE LIXO

O contrato ten unha duración de 5 meses (dende o 9 de agosto de 2010 ata o 8 de xaneiro de 2011) e os requisitos dos canditos son os seguintes:
-Ter nacionalidade española, sen perxuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estututo Básico do empregado público, respecto do acceso de nacionais de outros estados.
-Ter cumpridos os 16 anos.
-Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade.
-Declaración xurada de non haber traballado neste Concello máis de 19 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores.
Estes requisitos deberán acreditarse antes da finalización do prazo de presentación de instancias, o cal remata ás 13 horas do día 6 de agosto de 2010. O lugar de presentación de solicitudes é o rexistro xeral do Concello de O Vicedo, no horario das oficinas municipais.
Para máis información sobre o sistema da selección e sobre o temario, consultar as bases da convocatoria expostas no taboleiro de anuncios do Concello ou pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local sita na Casa da Cultura.

CURSOS PARA DESEMPREGADOS

En outubro darán comezo unha serie de cursos para desempregados impartidos polo Inludes, que estarán relacionados ca atención sociosanitaria a persoas dependentes e enfermos de alzhéimer, técnicos de transporte sanitario, cuidador de persoas discapacitadas físicas e psíquicas, auxiliar de enfermería xeriátrica, monitor sociocultural, aproveitamentos forestais, sensibilización ambiental, novas tecnoloxías da información e da comunicación, prevención de riscos laborais...

Os requisitos para inscribirse son os seguintes:
-Graduado escolar ou certificado de escolaridade.
-Aportar a data de incripción como demandante de emprego.
Os solicitantes deberán elexir 3 cursos por orde de preferencia.

Para inscribirse ou obter máis información, mandar un correo electrónico á dirección pactoemprego@deputaciónlugo.org ou ben chamando ó Inludes, teléfono 982265334. O prazo de inscripción remata o día 15 de setembro.

jueves, 29 de julio de 2010

AXUDAS PARA ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS POLAS INUNDACIÓNS DOS DÍAS 9 E 10 DE XUÑO

Para a concesión da axuda consideraranse os danos en edificacións, instalacións, maquinaria e nas mercadorías neles depositadas, así como nos vehículos comerciais ou industriais dos establecementos comerciais incluídos no ámbito competencial da Consellería de Economía e Industria.
O importe subvencionado será do 50% da reparación, podendo incrementarse esta porcentaxe en función das dispoñibilidades orzamentarias e do número de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 27 de agosto de 2010.
Para máis información consulten coa axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez.

martes, 27 de julio de 2010

AXUDAS FINANCIEIRAS DO IGAPE PARA EMPRESAS

-LIÑA MICROEMPRESAS. PROGRAMA RE-IMAXINA
O proxecto investidor deberá consistir na compra de inmovilizado material (reforma e axeitamento de locais, vehiculos industriais, aplicacións informáticas,…).
A cuantía do préstamo será, como máximo, de 25.000€ e o prazo de presentación remata o día 30 de decembro de 2010.

-LIÑA PEME XOVE. PROGRAMA RE-IMAXINA
Crédito para pemes que teñan a intención de exercer a súa actividade económica en Galicia ou a veñan exercendo dende hai menos de dous anos. O obxectivo do préstamo é financiar investimentos en inmobilizado material como adquisición de terreos e edificacións, reforma e axeitamento de locais, vehículos industriais, etc.
O importe do préstamo será de 25.000€ como mínimo e 120.000 como máximo.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o día 30 de decembro de 2010.

-LIÑA PEME COMPETITIVA. PROGRAMA RE-IMAXINA
Para empresas que veñan exercendo a súa actividade económica dende un período de tempo superior a dous anos. O obxectivo do préstamo é financiar investimentos en inmobilizado material como adquisición de terreos e edificacións, reforma e axeitamento de locais, vehículos industriais, etc.
O importe do préstamo será de 25.000€ como mínimo e 120.000 como máximo e o prazo de presentación remata o día 30 de decembro de 2010.

-AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISE
Orientado a empresas que pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.As axudas consistirán en concesión de garantías sobre préstamos ou créditos a curto prazo, subvencións a fondo perdido dos gastos financeiros de préstamos a longo prazo para a reestruturación de pasivos, etc.

viernes, 23 de julio de 2010

OFERTAS EMPREGO INFOJOBS

AUXILIAR ACUICULTURA (ZONA DE A MARIÑA)

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria - No requerido
Experiencia mínima: No Requerida
Requisitos mínimos: Domicilio en la zona de la Mariña, Disponibilidad de incorporación y flexibilidad horaria.
Número de vacantes: 2

Información e inscripción no enlace: http://www.infojobs.net/seleccionar/auxiliar-acuicultura/of-i7d7c80b1904371a59e8e725b164f1a


CONSULTOR TÉCNICO (BURELA)

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
- Estudios de Formación Profesional e interés por las nuevas tecnologías.
- Conocimientos del sector sanitario.
- Capacidad para dar soporte informático.
- Capacidad de comunicación.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de orientación al cliente.
Requisitos deseados:
- Se valorará experiencia en el sector sanitario.- Se valorará residencia en la población de la oferta.

Información e inscripción: http://www.infojobs.net/burela/consultor-tecnico-burela/of-i328701990309354604924608713637


OFICIAL MANTENIMIENTO (ZONA DE A MARIÑA)

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Requisitos mínimos:
Domicilio en la zona de la costa lucense.
Experencia previa en puestos de mantenimiento industrial.
Disponibilidad horaria.

Información e inscripción na páxina: http://www.infojobs.net/seleccionar/oficial-mantenimiento/of-i0e55189abd4986a1e021c895d19695


LICENCIADO/A EN EMPRESARIALES (VIVEIRO)

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
formación empresarial , dominio de inglés

Información e inscripción: http://www.infojobs.net/viveiro/licenciado-empresariales/of-i229637073043bbb20edf499ed14a12


INGENIERO DE CALIDAD (VIVEIRO)

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos: dominio de inglés

Información e inscripción: http://www.infojobs.net/viveiro/ingeniero-calidad/of-i211931053230042221475734759735


OPERARIO LIÑA DE PRODUCCIÓN (BURELA)

Estudios mínimos: No requerido
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
- Experiencia en sector alimentario
- Experiencia en cadenas de producción y envasado
Requisitos deseados:
- Experiencia en el manejo de carretilla elevadora y frontal
- Número de vacantes: 25

Información e inscripción: http://www.infojobs.net/seleccionar/operario-linea-produccion/of-i201311157761776836135641326220

jueves, 22 de julio de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

AXENTE DE ENQUISAS PARA VIVEIRO
Máis información na páxina: http://www.cimo.org/telemprego/telemprego03.php?idoferta=975899


ADMINISTRATIVO-CONTROLADOR DE ALMACÉN
BURELA.
COÑECEMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA.
EXPERIENCIA PREVIA EN ALMACÉN.
DISPOÑIBILIDADE PARA TRABALLAR A XORNADA COMPLETA EN AGOSTO.
OFERTA PUBLICADA EN INFOJOBS DÍA 19 DE XULLO POLA ETT ADER
TFNO: 982284739

CURSOS PARA DESEMPREGADOS

CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PLANAS E ESPACIAIS DE FORMIGÓN
Data de inicio: 22/09/2010
Duración: 270 horas

CURSO DE INFORMÁTICA DE USUARIO
Data de inicio: 01/10/2010
Duración: 225 horas

Para máis información contactar co Centro de Formación Ocupacional de Viveiro.
Teléfono: 982562448

miércoles, 21 de julio de 2010

SUBVENCIÓNS PARA ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS POLAS INUNDACIÓNS DOS DÍAS 9 E 10 DE XUÑO

Subvencionase o coste da reparación dos danos causados en edificacións, instalacións, maquinaria e nas mercadorías neles depositadas, así como nos vehículos comerciais ou industriais dos establecementos turísticos inscritos no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 21 de agosto de 2010.

Para máis información consulten coa axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez.

miércoles, 14 de julio de 2010

SUBVENCIÓNS VIVENDA POLAS INUNDACIÓNS DO 9 E 10 DE XUÑO

Ata o día 4 de agosto do 2010, está aberto o prazo de solicitude de axudas por danos en vivendas e instalacións complementarias como consecuencia do temporal acaecido na Mariña Lucense os días 9 e 10 de xuño.
Para máis información e solicitudes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez.

martes, 6 de julio de 2010

CONCURSO DE MÉRITOS PARA A SELECCIÓN DUN PEÓN DE RECOLLIDA DE LIXO

Están expostas no taboleiro de anuncios dos concellos as bases para a contratación laboral mediante concurso de méritos dun peón de recollida de lixo, por un mes. O prazo de presentación de solicitudes remata mañá.

DATA EXAME PEÓN OFICIOS VARIOS. CONTRATO DE RELEVO


Axunto resolución pola que se establece a data para as probas de selección dun peón de oficios varios (contrato de relevo), que se realizarán o próximo 09/07/2010, ás 10:00 na Casa Consistorial.

jueves, 1 de julio de 2010

CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

Queremos recordarlles que o concello de O Vicedo organiza un curso de "Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais" dirixido preferentemente a persoas desempregadas. O curso ten unha duración de 475 horas lectivas, que se impartirán de luns a venres, 5 horas diarias. En principio, o horario previsto é de 9:00 a 14:00.
A data de inicio é o 13 de xullo e a de finalización o 25 de novembro. Todo o anterior estará condicionado a que se reuna o número mínimo de alumnos/as.
Requisitos mínimos de acceso: graduado ESO, FP I, grado medio.... ou superior, certificado de profesionalidade de nivel 2 ou certificado de profesionalidade de nivel inferior da mesma familia, celga 2 ou curso de iniciación ó galego.
Os interesados deben inscribirse canto antes chamando ó 982590195, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Manuela Domínguez.

martes, 22 de junio de 2010

CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

Este concello ten previsto organizar proximamente un curso de "Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais", subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar e o Fondo Social Europeo. Está dirixido prioritariamente a persoas desempregadas aínda que o 25% das prazas poderían adicarse a persoas ocupadas. A duración é de 475 horas lectivas, que se impartirán de luns a venres a razón de cinco horas diarias, con data prevista de inicio 8 de xullo e de finalización 22 de novembro.
As persoas interesadas deben poñerse en contacto canto antes coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello, con oficina sita na Casa de Cultura.

lunes, 21 de junio de 2010

CONTRATACIÓN DUN PEÓN DE OFICIOS VARIOS

No BOP do 17 de xuño publicouse un anuncio no que se informaba que están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación dun peón de oficios varios cun contrato de relevo con unha xornada do 80%. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 25 deste mes.

CONTRATACIÒN PEÓNS LIMPEZA DE PRAIAS

Desde o día da data e ata o próximo 28 de xuño abreuse o prazo de inscrición para a selección de cinco peóns de limpeza de praias a media xornada.
Requisitos: ter nacionalidade española, ter cumpridos os 16 anos, estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade e presentar unha declaración de non haber traballado máis de 22 meses dentro dos 30 últimos no mesmo posto de traballo para este concello. A selección será o día 29 do mes en curso
Para inscricións e máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa de Cultura.

martes, 15 de junio de 2010

OFERTAS DE EMPREGO

A Consellería de Traballo e Benestar e o Fondo Social Europeo subvencionan a este concello a contratación de 6 socorristas durante tres meses, 8 peóns de mantemento de zonas naturais a media xornada durante doce meses, 2 informadoras de turismo tres meses e un animador sociocultural doce meses. A data de inicio prevista para as anteriores contratacións subvencionadas a través dos chamados "programas de cooperación" será o 1 de xullo, e con tal fin presentarase a correspondente oferta de traballo na oficina de emprego de Viveiro.

miércoles, 2 de junio de 2010

CONTRATACIÓN DE 3 PEÓNS A XORNADA COMPLETA

No taboleiro de anuncios do concello están expostas as bases para a contratación de tres peóns de limpeza de praias e mantemento de zonas naturais, a xornada completa, por tres meses e con data prevista de inicio o próximo 11 de xuño.
O prazo de solicitude está aberto ata o día 8 de xuño, ás catorce horas. É necesario presentar no rexistro do concello: instancia de solicitude, fotocopia do DNI, fotocopia graduado escolar ou certificado de escolaridade e declaración de non haber traballado para este concello máis de 21 meses dentro dos 30 últimos.
Máis información: Casa da Cultura de O Vicedo, oficina da AEDL, ou chamando ó 982590195.

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE ALDEAS DE TURISMO RURAL

Está aberto o prazo de solicitude de axudas para a creación de aldeas de turismo rural, para a mellora e modernización das existentes e para proxectos dirixidos a acadar certificacións de calidade para este tipo de establecementos.
O prazo de solicitude remata o 26/06/2010.
Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local

jueves, 20 de mayo de 2010

AXUDAS AUTOEMPREGO E PARA PERSOAS DISCAPACITADAS

A Consellería de Traballo e Benestar abriu recentemente a convocatoria de varias axudas para o fomento do eutoemprego, entre as que destacan: axudas para traballadores que se dén de alta como autónomos e para iniciativas emprendedoras de emprego (sociedades limitadas..), ademáis de varias subvencións para a contratación e autoemprego de persoas discapacitadas.
Para máis información, pinche aquí:
http://traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/ayudas_subvenciones/portada_ayudas, ou pasanto pola oficina da Técnico local de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa de Cultura

jueves, 6 de mayo de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Necesítase persoa para o reparto de guías telefónicas. (máis ou menos para 3 días)
Interesados poñerse en contacto coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Manuela Domínguez, pasando pola Casa de Cultura ou chamando ó 982590195.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2010

Persoas beneficiarias:

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, sempre que:

• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben formen parte de sociedades civís ou comunidades de bens sempre que as soliciten a título persoal.
• Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
• Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
• Non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estiveran de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos 3 meses inmediatamente anteriores.

Tipos de axuda:

* Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, co fin de facilitar durante o inicio da actividade uns ingresos mínimos, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible por importe non inferior a 3.000 euros (sen incluír o IVE) realizado entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 posteriores. As contías oscilan entre os 5.000 e os 10.000 euros.

* Subvención financeira de redución de xuros de préstamos necesarios para a súa constitución como traballador/a autónomo/a, tendo en conta que, como mínimo, o 75% do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible. Deberá acreditarse un investimento en inmobilizado material ou intanxible por importe non inferior a 3.000 euros (sen incluír o IVE) realizado entre os 3 meses anteriores ao inicio da actividade e os 6 posteriores.

* Axuda para asistencia técnica.

* Axuda a formación.


* Axuda excepcional para o financiamento dos primeiros gastos da actividade realizados nos 3 meses anteriores e nos 6 meses seguintes ao inicio da actividade en concepto de compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, gastos de constitución, publicidade, arrendamento de local, de maquinaria e de equipos informáticos e seguros do local (excluído o IVE). A contía da axuda será de 2.000 euros, 3.000 euros e 3.600 euros, segundo o colectivo dos sinalados no artigo 8º.2 da orde no que se atope incluída a persoa beneficiaria.

* Subvención pola primeira contratación indefinida. Poderá concederse esta subvención tanto pola contratación indefinida inicial dunha persoa desempregada como pola transformación dun contrato temporal en indefinido, sempre que se realice durante o primeiro ano de actividade.

Prazo de solicitude: con carácter xeral remata o 30 de xuño do 2010.

lunes, 3 de mayo de 2010

APERTURA DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN PARA A EMPRESA PÚBLICA SEAGA

A emprea pública SEAGA abreu o prazo de solicitude para a inscrición nas listas das que posteriormente se contratará xente para extición de incendios, entre outros.
O prazo de inscrición remata o día 10 de maio, e xunto coa solicitude é necesario presentar a seguinte documentación:
- Copia compulsada DNI
- Copia compulsada certificado de escolaridade ou superior.
- Certificado médico.
- Copia compulsada do título de galego.
- Vida laboral actualizada.
- Copia compulsada de contratos de traballo en postos similares.
- Copia compulsada doutros cursos relacionados cós postos aos que se aspira.
Máis información: DOG do 28/04/2010, na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa de Cultura, ou chamando ó 982590195

martes, 20 de abril de 2010

martes, 13 de abril de 2010

martes, 30 de marzo de 2010

OFERTA DE EMPREGO

Carniceiro/a para venda en comercio. Con experiencia e permiso de conducir para Otigueira. Nº oferta: 12/2010/2406. Tlf. Información: 902125000, ou http://emprego.xunta.es

viernes, 26 de marzo de 2010

SUBVENCIÓNS A PEQUENOS COMERCIANTES PARA O ABANDONO DA ACTIVIDADE


AXUDAS DA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN A PEQUENOS COMERCIANTES AUTÓNOMOS QUE ABANDONEN A ACTIVIDADE COMERCIAL. 2010


BENEFICIARIOS:

1. Comerciantes minoristas que decidan abandonar a actividade comercial, e cumplan os seguintes requisitos:

- Poseer a condición de comerciante.
- Que a actividade principal se corresponda cós epígrafes que aparecen no anexo
- Exercer, como titular do comercio, nos últimos 10 anos de forma ininterrumpida. Considérase cumplido o requisto, no caso de comerciantes que sucedesen ou substituísen no exercicio da actividade comercial ó seu cónxuxe, tralo falecemento ou abandono deste de toda a actividade comercial, antes da entrada em vigor desta orde, sempre que entre os dous sumen dez anos.
- Estar en posesión dos correspondentes permisos ou licencias municipais.
- Ter entre 60 e 64 anos. No se concederá a los que durante el 2010 cumplan los 65.
- Estar dado de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social nos dez últimos anos, de forma ininterrumpida, excepto para o caso previsto no punto 3º. , e ter cotizado um período previo de forma que lle permita completar o período esixido para causar dereito á pensión de xubilación, por lo menos ao chegar aos 65 anos.
- Comprometerse a abandonar o exercicio profesional, e a ceder os establecementos comerciais para que outra persoa continúe exercendo algunha actividade comercial.
- Enténdese que se cumple o requisito de cesión si se presentan contratos ou escrituras de donación, venda, alugueiro, traspaso ou rescisión, nos que figurará o compromiso do cesionario de abrir o local no prazo de 6 meses, e desenvolver unha actividade comercial, económica ou profesional, por un período de tempo de 3 anos ou o tempo que reste ata a xubilación do beneficiario.
- Non ter rendimentos netos regulares na unidade familiar, sin contar os ingresos da actividade, non superiores ós 15.000 euros no último exercicio.
- No caso de que o solicitante non sexa propietario do local, deberá contar coa autorización do propietario mediante documento público.

2. O cónxuxe, si colabora na actividade comercial e cumple os requisitos anteriores. Si o cónxuxe colaborador cumpre os requisitos para solicitar a axuda, non poderá seguir exercendo a actividade comercial xunto o novo titular dela.

Requisitos dos cesionarios:
- Si é persoa física, non haber cumplido os 45 anos.
O cónxuxe non pode ser o cesionario.
- Si é persoa xurídica, non haber cumplido os 45 anos os administradores ou xerentes e non estar participada polo comerciante que abandona a actividade.

CUANTÍA DAS AXUDAS:

- Os cedentes percibirán, ata alcanzar a xubilación, un pago anual de 10.000 euros (rateándose o último ano por meses completos, e cobrarase íntegramente o primeiro ano a modo de indemnización).
- O cónxuxe do cedente que participaba na actividade comercial: 5.000 euros

NOTA: O cedente queda obrigado a seguir cotizando á Seguridade Social si non cotizou o mínimo de anos (15). Esta axuda a incompatible con outras axudas para o mesmo fin, coa percepción por parte do beneficiario da pensión de xubilación, en calqueira réxime finaciado con recursos públicos, ou de invalidez permanente, etc.

PRAZO DE SOLICITUDE: 05 de abril do 2010.

jueves, 18 de marzo de 2010

PUNTO DE INFORMACIÓN DO SERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN

Queremos recordarlle a tódolos desempregados/-as, que na Casa do concello, dispoñemos de un ordenador de uso público, é decir, un punto de información do Servizo Galego de Colocación. Ademáis de servir para renovar a demanda pódese utilizar para consultar outra información, como por exemplo ofertas de emprego.

lunes, 15 de marzo de 2010

AXUDAS PARA A MODERNIZACIÓN DE COMERCIOS SITUADOS EN ZONAS RURAIS DE GALICIA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

¿QUEN PODE SOLICITAR?

Comerciantes minoristas e comerciantes ambulantes, que cumplan os seguintes requisitos:
- que desenvolvan a súa actividade en establecementos situados en zonas rurais (concellos con poboación inferior a 10.000 habitantes)
- que a súa actividade principal esté entre as establecidas por esta orde.
- que non superen os dez traballadores.
- que os locais comerciais non superen os 300 m2 de superficie comercial adicada a exposición e venda ó público (con excepción dos establecementos sinalados no anexo I, artigo 1º.3.a)
- non ter ningunha prohibición para poder recibir subvencións.
- os comerciantes ambulantes deberán estar inscritos no Rexistro de Vendedores Ambulantes da Xunta.

¿QUE SE SUBVENCIONA?

- Coste de reforma e adaptación do establecemento, eliminación de barreiras arquitectónicas, así como obras de ampliación do local sempre e cando a superficie resultante non supere os 300 m2. Está limitación non é aplicable as actividades encadradas no epígrafe do IAE 653.1
- Coste de adquisición de mobiliario, elementos de decoración e calquer outro tipo de equipamento comercial. (con exclusión do equiamento informático)
- Deseño e execución de campañas publicitarias ou promocionais dirixidas á captación e fidelización do cliente.
- Adquisición de vehículos de uso industrial de ata 3.500 Kg. de PMA, debidamente rotulados co nome e domicilio do establecemento comercial, para a distribución dos seus productos.
- Gastos das actas notariais que se esixen con motivo desta orde.
- Para os comerciantes ambulantes: vehículos-tenda de ata 3.500 Kg. de PMA, debidamente rotulados, e toldos ou capotas que se empreguen para protexer a súa mercadoría.

Non se inclúe os gastos de: adquisición de locais, obras realizadas en almacéns ou trastendas, compra de maquinaria para a fabricación e elaboración de productos de consumo final, fondos de comercio e dereitos de traspaso, compra de bens usados, compra de mercaderías, material funxible, costes de transporte, gastos de funcionamento da actividade, gastos de reparación e mantemento, taxas e tributos...

As inversións deben realizarse entre o 12 de marzo e o 30 de outubro do 2010.

AXUDAS: Subvención a fondo perdido do 50% da inversión, excepto no caso de vehículos que será do 20%. Cuantía mínima da inversión subvencionable: 1.500 euros e cuantía máxima 50.000 euros (IVA excluido). Nos toldos e capotas a subvención será de ata 10 euros/m2, ata un máximo de 500 Euros.

PLAZO DE SOLICITUDE: ata o 19 de abril do 2010.

PRINCIPAL OBRIGA: Realizar a actividade e manter a inversión polo menos 5 anos.

martes, 9 de marzo de 2010

OFERTA DE EMPREGO


COMERCIALES para a zona de Vicedo. Non se require experiencia. Posibilidade de media xornada ou xornada completa. Máis información: Técnico local de emprego, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, na Casa de Cultura de O Vicedo

lunes, 1 de marzo de 2010

PLAN IMPULSA LUGO

¿QUE E O PROXECTO IMPULSA LUGO?
É un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial da provincia de Lugo.

¿A QUEN VAI DIRIXIDO?
Empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación na provincia de Lugo

LIÑAS DE AXUDA:
· Axudas directas ao investimento empresarial superior a 200.000 €, establecéndose un garante mínimo de subvención do 20% para proxectos de primeira implantación e do 15% para proxectos de ampliación, modernización ou innovación tecnológica. Ditos parámetros serán de aplicación a todas aquelas solicitudes non resoltas presentadas dendeo o 24 de setembro de 2009.

· Préstamos ao 0% de xuro para proxectos empresariais que comprendan unha inversión subvencionable de entre 240.000 € e 25.000.000 €.

· Nos créditos ICO-IGAPE, a subsidiación do tipo de xuro do 2.65% será extensible a toda a provincia.

· A localización dos proxectos na provincia de Lugo contará coa avaliación máxima do criterio da localización para tódalas solicitudes das liñas de convocatoria periódica do IGAPE polo sistema de concurrencia competitiva.

· Financiación para inversións, circulante, conversión de pasivos, amplicación de capital, entre outras axudas xerais do instuttuto.

· Apoio técnico e asesoramento do proxecto empresarial a desenvolver.

jueves, 11 de febrero de 2010

CURSOS NO CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE VIVEIRO

A continuación relacionamos as accións formativas dirixidas prioritariamente a desempregados que organiza o Centro de formación ocupacional de Viveiro os meses de febreiro e marzo:
- MECÁNICO DE MANTEMENTO (1090 horas). Data prevista de inicio: 18/02/2010.
- ELECTRICISTA DE EDIFICIOS (940 horas). Data prevista de inicio: 23/02/2010.
- PREPARADOR PROGRAMADOR DE MÁQ. FERRAMENTAS CON CNC (900 horas). Data prevista de inicio: 03/03/2010.
- EMPREGADO DE XESTIÓN FINANCEIRA DE EMPRESAS (395 horas). Data prevista de inicio: 04/03/2010.
- TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO (375 horas). Data prevista de inicio: 09/03/2010.
- FONTANEIRO (800 horas). Data prevista de inicio: 16/03/2010.
- EBANISTA (825 horas). En Cervo. Data prevista de inicio: 23/03/2010.
Para máis información, no propio Centro de formación ocupacional, sito na Misericordia, en Viveiro, ou chamando ó 982562448. Tamén se pode obter información directamente nas oficinas de emprego.