viernes, 30 de diciembre de 2022

Subvencións para o Programa de Modernización do Comercio: fondo tecnolóxico, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU

 1.1. Liña de axudas destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas comerciais.

As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas, que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que o establecemento comercial para o cal se solicita a axuda teña carácter físico e permanente e estea localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña ou comerciantes retallistas fóra dun establecemento comercial permanente, deberán ter o domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Que teña a condición de peme conforme o establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE 187, do 26 de xuño).

c) Que a actividade principal do negocio se corresponda con algunha das actividades incluídas nos códigos 46 ou 47 da Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009), aprobada polo Real decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009).

En todo caso, requirirase que a actividade principal estea dada de alta nalgunha epígrafe do imposto de actividades económicas que se corresponda coas actividades incluídas nos CNAE 46 ou 47, agás as epígrafes 616, 654 e 655, así como calquera outra actividade económica que non se considere subvencionable de acordo co disposto nestas bases reguladoras.

No caso de que no establecemento se exerzan de maneira simultánea actividades subvencionables con outras non subvencionables, a persoa solicitante deberá acreditar mediante declaración responsable que a actividade comercial subvencionable é a principal (anexo III).

1.2. Liña de axudas destinada a asociacións de comerciantes.


Próxima apertura:  31/12/2022 - 30/01/2023


Máis información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300G

jueves, 29 de diciembre de 2022

PUBLICACION NO BOP DE LUGO DAS BASES PARA CREACION DUNHA BOLSA DE TECNICOS DE URBANISMO A TEMPO PARCIAL POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MERITOS

 

Publicadas no BOP DE LUGO de hoxe día 29 de decembro de 2022 as  BASES PARA CREACION DUNHA BOLSA DE TECNICOS DE URBANISMO A TEMPO PARCIAL POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MERITOS.  Pode consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP de Lugo).

martes, 27 de diciembre de 2022

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (80%)

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación e na sede electrónica do Concello do Vicedo, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber persoas candidatas excluídas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (80%), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 11 de xaneiro de 2023.

A  proba realizarase o día 2 de xaneiro de 2023, ás 10:00 horas, na casa consistorial do Concello do Vicedo.

Pinche aquí para consulta da lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)  

miércoles, 21 de diciembre de 2022

viernes, 16 de diciembre de 2022

Publicación DOG convocatoria bases estabilización do emprego temporal

Publicadas no DOG de hoxe día 16 de decembro de 2022 a convocatoria das bases de estabilización de emprego temporal. Pode consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación do extracto da convocatoria e das bases no Boletín Oficial do Estado (BOE).


jueves, 15 de diciembre de 2022

AXUDAS PARA ALUGUEIRO 2023

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvenciones do Programa de axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, e procedese a súa convocatoria, con financiamento plurianual, códigos de procedemento VI483A (para concesión inicial) e VI483B (para renovación da subvención).

 · PRAZO SOLICITUDE: do 02/01/2023 ao 05/05/2023 sempre que non se esgote antes o crédito (pode ampliarse por resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, que deberá publicarse no DOG).

· BENEFICIARIOS: persoas físicas maiores de idade, que reúnan os seguintes requisitos:

1. Nacionalidade española ou dalgún dos Estados membros da UE ou do Espazo Económico Europeo, Suiza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. Os estranxeiros non comunitarios deben ter autorización de estancia ou residencia en España.

2. Ser titular (arrendatario) dun contrato de aluguer de vivenda con duración mínima dun ano e no que conste a referencia catastral da vivenda alugada.

3. A vivenda alugada ten que ser a residencia habitual e permanente da persoa arrendataria (certificado ou volante de empadroamento).

4. Renda mensual da vivenda non superar os seguintes importes recollidos no punto octavo das bases reguladoras.

5. A suma total das rendas anuais das persoas con domicilio habitual ou permanente na vivenda arrendada sexa igual ou inferior a 3 veces o IPREM. No caso de que a unidade de convivencia sexa familia numerosa de categoría xeral ou dentro da mesma haxa persoas con discapacidade ou vítimas de terrorismo o límite será de 4 veces o IPREM. Se a unidade de convivencia sexa familia numerosa de categoría especial ou haxa persoas con discapacidade nun grado igual ou superior ao 33% o límite será de 5 veces o IPREM.

6. Os ingresos mínimos da unidade de convivencia non sexan inferiores a 0,5 veces o IPREM.

7. Atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa S.S. e non ter pendente ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

· PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible.

· CONTÍA: o 50% da renda ( non podendo superar a renda un prezo máximo establecido por zonas)

· DURACIÓN:  concesión anual, podendo alcanzar un máximo de 5 anos. Para desfrutar as anualidades do segundo e posteriores anos deberá solicitarse a renovación anual en prazo.

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello. 

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación e na sede electrónica do Concello do Vicedo, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluídas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de xaneiro de 2023.

A  proba realizarase o día 26 de decembro de 2022, ás 10:30 horas, na casa consistorial do concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)  

miércoles, 14 de diciembre de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (80%)

Está exposto o anuncio publicado no BOP de Lugo do día de hoxe 14/12/2022 e as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (80%), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 11 de xaneiro de 2023.

O prazo de inscrición comenza ao día seguinte da publicación do antedito anuncio e por un período de oito días naturais. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

lunes, 12 de diciembre de 2022

Bases dos procesos selectivos de estabilización do emprego temporal (sistemas concurso e concurso-oposición) convocados polo Concello do Vicedo

Publicadas no BOP de Lugo de hoxe día 12 de decembro de 2022 as bases xerais e específicas que regulan os procesos de estabiliación do emprego temporal (sistema concurso) e as bases pola que se regula o proceso selectivo de estabilización do emprego temporal (sistema concurso-oposición). Tamén poden consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de presentación de solicitudes de momento non está aberto, e será de  vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOE

lunes, 5 de diciembre de 2022

Oferta de emprego: peón de recollida de lixo (cubrir vacacións)

 Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  PEÓN DE RECOLLIDA DE LIXO, (cubrir vacacións, coa xornada da persoa a que sustitúe desde o 02 de xaneiro de 2023 ata o 10 de xaneiro de 2023), con adscrición ao servizo municipal de recollida de lixo do Concello do Vicedo.

O prazo de inscrición comenza o día 07 de decembro de 2022 e remata o día 16 de decembro de 2022

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (29h./semana)

 

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (29h./semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de xaneiro de 2023 e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza o día 07 de decembro de 2022 e remata o día 16 de decembro de 2022.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

 

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Está exposto o anuncio publicado no BOP de Lugo de data 03/12/2022 e as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de xaneiro de 2023.

O prazo de inscrición comenza ao día seguinte da publicación do antedito anuncio e por un período de oito días naturais. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

viernes, 2 de diciembre de 2022

Axudas para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluídas no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU986B).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0002_gl.html

lunes, 28 de noviembre de 2022

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 26 de decembro de 2022

O prazo de inscrición comeza mañá día 29 de novembro de 2022 e remata o 09 de decembro de 2022. A selección realizarase o día 12 de decembro de 2022, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es

viernes, 18 de noviembre de 2022

Acta selección administrativo/-a, como funcionario interino. Subvencionado polo programa Fomento do emprego 2022

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección para o nomeamento como funcionario interino dun administrativo, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2022, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 11 de noviembre de 2022

Lista de admitidos/excluidos definitiva para a selección dun administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo "Fomento do emprego 2022"

Publicouse no día de hoxe 11/11/2022 a lista de admitidos e excluidos definitiva  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 17 de novembro de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información) 

Resolución selección persoal xerente do GALP A Mariña-Ortegal

  Publicado resolución selección persoal de xerente para o GALP A Mariña-Ortegal.

 Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board 

Publicada acta do terceiro exercicio e final do proceso de selección dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario

Publicada acta do terceiro exercicio e final do proceso de selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo. Igualmente tamén se fixa a data de realización do terceiro exercicio.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board 

miércoles, 9 de noviembre de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar. Xornada parcial: 31 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (31 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 1 de decembro de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 10 e remata o día 21 de novembro de 2022. A selección realizarase o día 22 de novmebro de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

martes, 8 de noviembre de 2022

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo "Fomento do emprego 2022"

Publicouse no día de hoxe 08/11/2022 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 09 e 10 de novembro para efectuar as alegacións que estimen oportunas.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 17 de novembro de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

lunes, 7 de noviembre de 2022

Publicada acta do segundo exercicio do proceso de selección dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario

Publicada acta do segundo exercicio do proceso de selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo. Igualmente tamén se fixa a data de realización do terceiro exercicio.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board 

lunes, 31 de octubre de 2022

Lista admitidos/-as e excluídos/-as selección persoal xerente do GALP A Mariña-Ortegal

 Publicado lista admitidos/-as e excluídos/-as selección persoal de xerente para o GALP A Mariña-Ortegal.

 Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

Axudas a gandairía para actuacións de silvicultura, silvopastoreo ou pastoreo extensivo.. da Excma. Deputación Provincial de Lugo

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, EN SESIÓN CELEBRADA O 21 DE OUTUBRO DE 2022, POLO QUE SE APROBA A CONVOCATORIA E BASES QUE CANALIZARÁN AS SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA APOIAR APOIAR A PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN TERREOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS, MEDIANTE O FOMENTO DE BOAS PRÁCTICAS DE SILVOPASTOREO E PASTOREO EN EXTENSIVO QUE PRODUZAN A REDUCIÓN DOS NIVEIS DE BIOMASA EXISTENTE, NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA “O QUE NON ARDE”, NA ANUALIDADE 2022

Máis información: https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-10-2022%20.pdf#page=3

martes, 25 de octubre de 2022

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (85,33%)

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación, na páxina web do concello e no blog de emprego: empregovicedo.blogspot.com, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluídas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (85,33%), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de novembro de 2022.

A  proba realizarase o día 27 de outubro de 2022, ás 10:00 horas, na casa consistorial do concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +) 

Publicadas as datas de realización das probas Celga

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022, que foron convocadas mediante a Resolución do 29 de agosto de 2022 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221025/AnuncioG0655-181022-0001_gl.html 

Publicación no BOP das bases para a selección dun Administrativo/-a, como funcionario interino, dentro do programa "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022"

No BOP de Lugo do día 24/10/2022 publícanse as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.


O prazo de solicitude é de 8 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde o día 25 de outubro de 2022 ata o día 2 de novembro de 2022 (por ser o día número 8 o día 1 de novembro, que é inhábil).

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 24 de octubre de 2022

Publicada acta do primeiro exercicio do proceso de selección dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario

Publicada acta do primeiro exercicio do proceso de selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo. Igualmente tamén se fixa a data de realización do segundo exercicio.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board 

miércoles, 19 de octubre de 2022

Oferta de emprego: administrativo/-a, funcionario interino, subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo a través do programa "Fomento do emprego 2022"

Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2022", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscrición será de 8 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

lunes, 17 de octubre de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (85,33%)

Está exposto o anuncio publicado no BOP de Lugo de data 15/10/2022 e as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (85,33%), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de novembro de 2022.

O prazo de inscrición comenza ao día seguinte da publicación do antedito anuncio e por un período de oito días naturais. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

viernes, 14 de octubre de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/-AS INSCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR349L). 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0001_gl.pdf

Publicada no BOP de Lugo a lista de admitidos/excluídos definitiva para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral

Publicada no BOP de lugo de 14/10/2022 lista de admitidos e excluídos definitiva para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo. Igualmente tamén se fixa a data de realización do primeiro exercicio.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board 

martes, 11 de octubre de 2022

NOVA EDICIÓN DOS BONOS COMERCIA , CON DESCONTOS PARA GASTAR NOS COMERCIOS MINORISTAS ADHERIDOS

 OBXECTIVO: Incentivar a demanda comercial

 BONOS ACTIVA COMERCIO:

Cada bono terá un valor de 30 euros, pode ser usado en varios establecementos, e con el poderán obterse descontos:

-Desconto de 5 euros para compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 (IVE incluido).

-Desconto de 10 euros en compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50 (IVE incluido).

  -Desconto de 15 euros en compras iguais ou superiores a 50 euros (IVE incluido).

Os bonos estarán dispoñibles para o público en xeral (maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia) desde o 24 de outubro de 2022 e a súa validez extenderase ata o 31 de decembro de 2022, na web https: //www.bonosactivacomercio.gal, e  terán unha validez de tres meses.

COMERCIOS MINORISTAS QUE PODEN ADHERIRSE A ESTE PROGRAMA DE BONOS: os establecementos minoristas interesados poderán solicitado na web http://www.bonosactivacomercio.gal. DESDE O 13 DE OUTUBRO DE 2022 E ATA O 30 DE NOVEMBRO DE 2022.  Principais requisitos para poder adherirse:

-Desenvolver a  súa actividade comercial en Galicia.

- Ser empresarios autónomos ou pequenas e medianas empresas.

- Estar de alta nalgún dos epígrafes do IAE que aparecen nesta orde, publicado no DOG de 11/10/2022 (pinchar no seguinte enlace e ver anexo I: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221011/AnuncioV0653-300922-0001_gl.pdf. )

FUNCIONAMENTO DOS BONOS:

-          Os comerciantes adheridos recibirán semanalmente na conta bancaria indicada, a cantidade equivalente a os bonos canxeados no seu establecemento.

-          Para canxear os bonos e poder aplicar os descontos os comerciantes terán que descargar no seu móvil a APP corespondente, e no momento da compraventa, o comerciante terá que introducir nesa APP o importe e concepto da venda, aparecendo automáticamente o importe a cobrar (aplicado xa o desconto ao cliente). Pola sua parte, o usuario deberá mostrar o bono en formato código QR e pagar, en efectivo ou con tarxeta, o importe final da compra.

 

OBRIGAS DOS COMERCIOS ADHERIDOS:

-          Anunciar no exterior do establecemento a adhesión ao programa.

-          Realizar o desconto directo do bono, sin que  o usuario chegue a desembolsar o importe do desconto.

-          Especificar na zona de caixa, de forma visible, a política de devolución.

-          Someterse de ser o caso as actuacións de comprobación e vixilancia necesarias.

-          Conservar durante un ano os tickets de compra e facturas xustificativas da aplicación dos bonos.

-          Custodiar as claves de acceso á plataforma co fin de evitar un uso indebido da mesma.

lunes, 10 de octubre de 2022

Oferta de emprego: operario servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 2 de novembro de 2022, e cunha duración de seis meses.

O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 11 e ata o día 20 de outubro de 2022. A selección realizarase o día 25 de outubro de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1

miércoles, 5 de octubre de 2022

Oferta emprego para residencia Betania de Viveiro

 Residencia Betania de Viveiro necesita 2 técnicos de atención sociosanitaria ou equivalente, un delas para empezar a mediados de outubro e outro en novembro.

Interesados/-as contactar directamente co centro: 982561003

martes, 4 de octubre de 2022

Oferta de emprego de ACCIONA SERVICE (incorporación inmediata)

ACCIONA, en su división de Facility Services, selecciona un/a limpiador/a para oficinas situadas en Vicedo (Lugo):

Funciones: limpieza en general.

Se ofrece:
Contrato: eventual del 03/10/2022 al 01/11/2022.
Jornada: martes y jueves (3 horas semanales).
Salario: según convenio (90 euros brutos mes por 3 horas semanales)

Incorporación inmediata

Interesados/-as más información: satoledo@acciona.com Tlf 629915057

Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en vivendas

 Actuacións subvencionables .

1. Consideraranse subvencionables as actuacións para a mellora da accesibilidade. En particular, as seguintes:

a) A instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas, automatismos para a apertura de portas incorporando mecanismos motorizados ou outros dispositivos de accesibilidade, así como calquera medida de accesibilidade que facilite a autonomía e a vida independente de persoas con mobilidade reducida, tanto en edificios como en vivendas unifamiliares, incluíndo os dispositivos adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, así como a súa adaptación, unha vez instalados, á normativa sectorial correspondente. Inclúese a integración mediante un único mecanismo de identificación (teléfono intelixente, cámaras, pantallas ou outros dispositivos tecnolóxicos equivalentes en canto á súa funcionalidade) dos sistemas de apertura e control de accesos e doutros sistemas que necesiten control persoal e a adaptación, cando existan, a altura non superior a 1,40 m dos dispositivos xa instalados.

b) A instalación ou dotación de produtos de apoio tales como guindastres ou artefactos análogos, así como sistemas tecnolóxicos de guiado que permitan a localización, que permitan o acceso e uso por parte das persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio, se é o caso, tales como xardíns, zonas deportivas, piscinas e outros similares.

c) A instalación de elementos de información, de comunicación ou de aviso tales como sinais luminosos e visuais, vibrotáctiles ou sonoros que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas. En particular, a instalación de elementos que melloren a accesibilidade e seguridade no uso dos ascensores, como a comunicación bidireccional en cabina.

d) A instalación de produtos de apoio á audición para a accesibilidade no contorno, como os bucles magnéticos.

e) A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior, tales como videoporteiros que proporcionan información visual e auditiva e análogos.

f) A instalación de dispositivos de alarma no ascensor que garantan un sistema de comunicación visual, auditiva e bidireccional co exterior para os casos de emerxencia ou atrapamento. Así como a instalación de bucle magnético nos devanditos dispositivos.

g) A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de persoas maiores ou con discapacidade.

h) Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas (unifamiliares, agrupadas en fila ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva) ou nos propios edificios de tipoloxía residencial colectiva obxecto deste programa, así como nas súas vías de evacuación. Inclúense obras dirixidas á ampliación de espazos de circulación dentro da vivenda que cumpran coas condicións do Código técnico da edificación no referido a vivenda accesible, así como para mellorar as condicións de accesibilidade en baños e cociñas, así como as modificacións e adaptacións necesarias e adecuadas ás necesidades específicas das persoas con discapacidade que habitan as vivendas. Inclúense, así mesmo, as obras necesarias e complementarias sobre elementos directamente relacionados coa actuación de mellora de accesibilidade universal e cuxo mal estado de conservación aconselle a intervención.

i) Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do Código técnico da edificación DB-SUA, seguridade de utilización e accesibilidade. En particular, a instalación de elementos que melloren a accesibilidade e seguridade de utilización nos ascensores, como a mellora da nivelación da cabina.

Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa, sempre que se trate de persoas físicas ou xurídicas de natureza privada:

a) As persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila.

b) As persoas propietarias ou usufrutuarias de edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva.

c) As persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas incluídas nun edificio de tipoloxía residencial de vivenda colectiva.

d) As comunidades de persoas propietarias ou as súas agrupacións, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

e) As sociedades cooperativas de vivendas integradas por socios cooperativistas que precisen aloxamento para si ou os seus familiares, as sociedades cooperativas compostas de forma agrupada por persoas propietarias de vivendas ou edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil, así como, polas persoas propietarias que conforman comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas conforme o disposto no artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo.

f) As persoas propietarias que, de forma agrupada sexan propietarias de edificios, que reúnan os requisitos establecidos polo artigo 396 do Código civil e non tivesen outorgado o título constitutivo de propiedade horizontal.

g) As empresas construtoras, arrendatarias ou concesionarias dos edificios, así como cooperativas, que acrediten a dita condición mediante contrato vixente a suficiente prazo coa propiedade, que lles outorgue a facultade expresa para acometer as obras de rehabilitación obxecto do programa.

h) As persoas arrendatarias de vivendas, no suposto de que as obras ou actuacións non sexan de obrigada execución pola persoa propietaria e ambas as partes acorden que a arrendataria costee ao seu cargo as actuacións de mellora da accesibilidade, con cargo a parte ou á totalidade da renda arrendaticia.

Prazo de presentación: 05/10/2022 - 07/11/2022, ou ata o esgotamento do crédito. As subvencións vanse resolvendo por orde de entrada.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221004/AnuncioC3Q2-230922-0002_gl.pdf

viernes, 30 de septiembre de 2022

Subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento - 2022

Data inicio de solicitude: 04/10/2022 a partires das 13:00 horas. Obrigatorio presentación electrónica.

Data remate de solicitude: 04/11/2022, ou ata o esgotamento do crédito (as axudas vanse resolvendo por orde de entrada)

 

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar as bases e convocar as subvencións Xempre Emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas, incluídas as cooperativas e sociedades laborais, que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A finalidade é facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica, a súa competitividade e, en definitiva, manter os empregos de calidade, a través do apoio ao financiamento do investimento realizado e pagado entre o 1 de xaneiro de 2022 ata a data da presentación da solicitude.

Características da axuda

Serán subvencionables os investimentos que correspondan de xeito indubidable ao proxecto empresarial que iniciou a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020. En concreto:

1º. Equipamento informático.

2º. Activos intanxibles: activos que no teñen unha materialización física ou financeira.

3º. Investimentos en eficiencia enerxética.

4º. Adquisición de bens de equipamento e mobiliario.

5º. Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio.

6º. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipamento de segunda man (atendendo aos requisitos establecidos na orde que regula a convocatoria).

A contía da axuda terá as seguintes porcentaxes de intensidade en función do rango de investimento total realizado:

a) Con investimentos de 5.000 € ou máis ata un límite de 10.000 €, a contía da axuda será do 60 % do investimento.

b) Con investimentos de 10.001 € ou máis ata un límite de 30.000 €, a contía da axuda será do 50 % do investimento.

c) Con investimentos de 30.001 € ou máis ata un límite de 50.000 €, a contía da axuda será do 40 % do investimento.

d) Con investimentos de 50.001 € ou máis ata un límite de 100.000 €, a contía da axuda será do 30 % do investimento.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas e as sociedades cooperativas e laborais que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020.

As persoas interesadas deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ter o domicilio fiscal en Galicia.

b) Figurar inscritas como tales nos correspondentes rexistros administrativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Ter presentado, de ser o caso, as contas anuais do último ano no Rexistro Mercantil ou no Rexistro de Cooperativas, segundo corresponda á súa forma xurídica.

d) Ter iniciada a súa actividade económica no período que transcorre entre o 1 de xaneiro de 2020 ata a data de presentación da solicitude.

e) Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

f) Estar ao día no pagamento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social para obter subvencións.

g) Non teren sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

 

Principais obrigas:

-Manter a forma xurídica polo menos dous anos desde a data da resolución de concesión da axuda.

-Manter os bens subvencionables polo menos 5 anos si son bens inscribibles nun rexistro e 3 anos no resto dos casos.


Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo ou pinchar no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220930/AnuncioG0656-270922-0004_es.pdf


  

miércoles, 28 de septiembre de 2022

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha limpador/-a a xornada completa

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación, na páxina web do concello e no blog de emprego: empregovicedo.blogspot.com, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluidas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha limpador/-a Casa do Concello e outros, a xornada completa, como persoal laboral temporal do Concello do Vicedo.

A proba realizarase o día 04 de outubro de 2022, ás 10:00 horas, na casa consistorial do concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +) 

lunes, 26 de septiembre de 2022

Publicada no BOP de Lugo a lista de admitidos/excluídos provisional para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral

Publicada no BOP de lugo de 23/09/2022 (con corrección de erros publicada o 24/09/2022) a lista de admitidos e excluídos provisional para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo.

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días hábiles, a partir da publicación da corrección de erros no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para formular reclamacións ou subsanar defectos

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

miércoles, 21 de septiembre de 2022

Lista de admitidos/excluídos provisional para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral

Está exposta no taboleiro de edictos e na sede electrónica do concello do Vicedo, apartado taboleiro de anuncios, a lista de admitidos e excluídos provisional para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo.

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días hábiles, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para formular reclamacións ou subsanar defectos

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/boardlunes, 19 de septiembre de 2022

Oferta de emprego: limpador/a Casa do Concello e outros a xornada completa

Publicada a convocatoria no BOP de Lugo do 17/09/2022, están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  limpador/a casa do concello e outros, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de limpeza  do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 13 de outubro de 2022, e ata a cobertura definitiva da praza con persoal laboral fixo, no horario que demande o servizo.

O prazo de inscrición comenzou o 18 de setembro e remata o día 26 de setembro de 2022.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0