martes, 21 de junio de 2022

Oferta de emprego para DOMUSVI Viveiro

 A residencia de maiores DOMUSVI Viveiro necesita auxiliares de enfermería ou persoas co certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, para cubrir vacacións e baixas.

Interesados/-as deixar curriculum vitae no propio centro, ou contactar coa directora ou coordinadora do mesmo.


lunes, 20 de junio de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar. Xornada parcial: 32 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 11 de xullo de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 21 e remata o día 30 de xuño de 2022. A selección realizarase o día 01 de xullo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

miércoles, 15 de junio de 2022

Oferta de emprego: AXENTE TIC, para a aula CeMIT do concello do Vicedo

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, con carácter de urxencia, mediante concurso-oposición, dun/dunha AXENTE TICa xornada parcial (20 horas/semana), como persoal laboral temporal, para a aula CEMIT.

O prazo de inscrición comenza mañá día 16 de xuño e finaliza o 22 de xuño de 2022, realizándose o proceso de selección o día 23 de xuño de 2022, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura. 

 Para máis información ou consulta das bases contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do Concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board


lunes, 13 de junio de 2022

Oferta emprego: peón-condutor recollida de lixo (contrato interinidade)

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, con carácter de urxencia, mediante concurso-oposición, dun/dunha PEÓN-CONDUTOR RECOLLIDA DE LIXO baixo a modalidade de contrato de traballo de interinidade, a xornada completa, desde o próximo día 4 de xullo de 2022.

O prazo de inscrición comenza mañá día 14  e ata o 20 de xuño de 2022, ambos inclusive, realizándose o proceso de selección o día 22 de xuño de 2022, ás 10:00 horas, na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de xullo de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 14 e remata o día 23 de xuño de 2022. A selección realizarase o día 27 de xuño de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar. Xornada parcial: 29 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial 29 horas/semana, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 4 de xullo de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 14 e remata o día 23 de xuño de 2022. A selección realizarase o día 27 de xuño de 2022, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

jueves, 9 de junio de 2022

Axudas a empresas para innovación

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN848F).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220609/AnuncioG0198-250522-0001_gl.htmll

martes, 7 de junio de 2022

Oferta emprego: animador/-a sociocultural para a tempada de verán 2022

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha ANIMADOR/-A SOCIOCULTURAL, a xornada completa, durante a tempada de verán/2022 (3 meses), con adscrición ao Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade do Concello do Vicedo.


O prazo de presentación de solicitudes iniciase o día 08 de xuño e  remata o próximo día 17 de xuño. Realizándose o proceso de selección o día 21 de xuño, a partir das 10:00 h. na Casa da Cultura do Concello do Vicedo.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local. Tamén n
o seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/ 

jueves, 2 de junio de 2022

Oferta de emprego: tres vixiantes/controladores para a zona de "Fuciño do Porco", financiada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, de tres vixiantes/controladores para a zona de “Fuciño do Porco”, co fin de garantizar que se cumpran as medidas de seguridade establecidas en relación coa situación de emerxencia sanitaria por mor do COVID, a xornada completa, durante a tempada de verán / 2022, e financiada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo, dentro do "Plan provincial único de cooperación cos concellos 2022.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase mañá día 03 de xuño e  remata o próximo día 14 de xuño de 2022. Realizándose o proceso de selección o día 15 de xuño de 2022, a partir das 10:00 h. na Casa consistorial.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local. No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

Modificación de datas e tribunal para a selección de socorristas e auxiliar de biblioteca beneficiario da RISGA

No seguinte enlace poden consultar as resolucións de cambio da data da entrevista e do tribunal para a selección de 6 socorristas, así como unha corrección de erros na data de selección do auxiliar de biblioteca (beneficiario RISGA): https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

OFERTA DE EMPREGO PARA TRABALLAR NO ALIPROX DE VICEDO

O supermercado ALIPROX de O Vicedo necesita axudante de pescadería e repoñedores para a temporada de verán. Interesados/-as preguntar no propio local.

CHARLA SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES PARA A EMPRESA RURAL ORGANIZADA POLO GDR TERRAS DE MIRANDA

 


viernes, 27 de mayo de 2022

Axudas financeiras de préstamos para a rehabilitación de edificios e vivendas

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2022 pola que se convocan, para a anualidade 2022, as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioC3Q2-120522-0001_gl.html

Oferta de emprego: auxiliar de biblioteca para persoas desempregadas e perceptoras da RISGA

A Consellería de Emprego e Igualdade concedeu unha axuda ao Concello do Vicedo para a contratación de 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA, a xornada parcial e durante 9 meses, ao abeiro da Orde do 07 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para a contratación temporal de persoas perceptoras da RISGA, no ano 2022.

Para poder optar a estos postos de traballo hai que  ser perceptor da renda de integración social de Galicia (RISGA) e estar desempregados, non ocupados e dispoñible para o emprego, e inscritos no servizo público de emprego (oficina de Viveiro), tanto no momento da selección como no da contratación.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchando no seguinte enlace https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

martes, 24 de mayo de 2022

AXUDAS AO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL PARA TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN

ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para  a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede  a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C).

Obxecto: subvencións para  a implantación e impulso da estratexia dixital e modernización dos sectores comerciais e artesanais.

Beneficiarios:

-      Comerciantes retallistas con domicilio social radique en Galicia, que non sexan recoñecidos como grande establecemento e que cumpran cos requisitos para exercer a actividade. Que tendo a condición de PEME, teñan un número de empregados/as igual ou inferior a 20, incluídas as persoas en situación de autoemprego. Que estean dados de alta na nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionen no anexo II e III. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, debera estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada co anexo II.  Que desenvolva a súa actividade nun establecemento cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE

-      Obradoiros artesáns que estean escritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.

Solicitudes: estas solicitudes serán presentadas obrigatoriamente por medios electrónicos.

Actuacións subvencionables e importe máximo sen IVE:

1.    1. Liña de dixitalización comercial, subvención será do 80% tendo en conta en todo caso as inversións máximas subvencionables en función das actuacións e número de empregados. Inclúe implantación e actualización de páxina web con venda e sen venda en liña, mantemento de páxinas web, hardware e lector de códigos de barras, etc.

2.  Liña de modernización comercial en obradoiros e comerciantes retallistas con tenda física. Non pode ser de segunda man e inclúe: maquinaria, ferramentas ou equipamentos auxiliares de fabricación externa cualificada que teñan relación directa coa actividade ou que melloren o deseño ou a calidade do produto final.

Non son subvencionables: ordenadores, teléfonos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe, TPV (agás os establecidos no módulo I); compra de máquinas propias de proceso industrial; compra de máquinas e instrumentos para servizos profesionais; investimentos destinados a locais para uso da actividade artesanal, materias primas para actividades artesanal; investimentos non relacionados coa realización da actuación subvencionable.ç

Cuantía da axuda: será do 80%. Inversión máxima subvencionable 7.000 euros, IVE excluído.

 Prazo presentación de solicitudes:  do 24 de maio ata o 23 de xuño de 2022.

Destacar: consideraranse subvencionables as actuaciós previstas no artigo 4, sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de decembro de 2021 ata a data limite de xustificación establecida no artigo 20, pola incidencia que nos sectores do comercio e da artesanía teñen tanto o período de rebaixas de inverno como a campaña de Nadal, que son para moitos establecementos o momento idóneo para o lanzamento de novas propostas comerciais, en establecementos e a través da canle dixital.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300C 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0596-020522-0008_gl.html


Oferta de emprego público 2022 do Concello do Vicedo

Publicada resolución de aprobación da oferta de emprego público do Concello do Vicedo correspondente ao ano 2022. Pode consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Igualmente, poden consultar o correspondente anuncio no  BOP de Lugo do día 24 de maio de 2022 e no DOG do 23 de maio de 2022.

jueves, 19 de mayo de 2022

Oferta de emprego: oito peóns de protección do ambiente e espazos naturais para a tempada de verán 2022

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 8 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 13 de xuño e a de finalización o 12 de setembro de 2022.


O prazo de solicitude comenza o día 20 de maio e remata o día 31 de maio de 2022. A proba de selección realizarase o día 02 de xuño de 2022, ás 10:00 horas na Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 16 de mayo de 2022

AXUDAS REHABILITACIÓN DE VIVENDAS UNIFAMILIARES OU EDIFICIOS DE TIPOLOXIA RESIDENCIAL COLECTIVA DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_gl.html 

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/976


 RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_gl.html 

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/977

Prazo solicitude: desde mañá e ata o 30 de novembro de 2022 ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada.

martes, 10 de mayo de 2022

Oferta de emprego: 6 socorristas para traballar en praias de O Vicedo durante o verán 2022

O Concello do Vicedo presentou a correspondente oferta para a contratación de 6 SOCORRISTAS, subvencionados pola Consellería de Emprego e Igualdade, ao abeiro da Orde de 07 de xaneiro de 2022.

Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego, e carecer de ocupación según informe de vida laboral, tanto no momento da selección como no da incorporación.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou directamente coa oficina de emprego. Pode consultar as bases de selección no seguinte enlace:  http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 9 de mayo de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (32 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de xuño, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 10 e remata o día 20 de maio de 2022. A selección realizarase o día 24 de maio de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

miércoles, 4 de mayo de 2022

Datas realización probas para a obtención dos CELGA

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022, que foron convocadas mediante a Resolución do 9 de marzo de 2022 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220504/AnuncioG0598-260422-0001_gl.html 

martes, 3 de mayo de 2022

AXUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E MICROEPRESAS PARA ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PARALIZADAS POLA COVID-19 DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

PERSOAS BENEFICIARIAS DESTAS AXUDAS:

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA como persoas traballadoras por conta propia, as comunidades de bens ou sociedades civís, as microempresas e os mutualistas, sempre que estean de alta ou en situación asimilada, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, que tivesen unha alta anterior ao 1 de xaneiro de 2019 e que acrediten unha baixada de facturación de, polo menos, o 65 % comparando o ano 2019 co ano 2021

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada que estean de alta no momento da presentación da súa solicitude e estivesen de alta un mí-nimo de catro (4) meses e un máximo de nove (9) meses no ano 2019

Quedan excluídas desta orde as actividades en que convocaron axudas de xeito específico as consellerías da Xunta de Galicia competentes por razón da materia, entre outras, axudas para hostalaría, hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, axencias de viaxes, lecer nocturno, pesca, acuicultura ou marisqueo, e as actividades culturais como orquestras

Exceptúanse do indicado no parágrafo anterior aquelas persoas beneficiarias que desenvolvan a súa actividade sen teren establecemento permanente aberto ao público

 

IMPORTE DAS AXUDAS: O importe das axudas varía según a facturación acreditada correspondente a o ano 2019, e van desde os 1.000 euros ata os 12.000 euros.

No caso de autónomos de tempada, os importes reduciranse un 50%.

PRAZO DE SOLICITUDE: un mes a partir do día seguinte á publicación (comenza o prazo o día 04 de maio de 2022), salvo esgotamento do crédito, as axudas van concedéndose por orde de entrada.

FORMA DE SOLICITUDE: electrónicamente, para o cal se deberá disponer dun certificado dixital ou da CHAVE 365.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace

lunes, 2 de mayo de 2022

Oferta de emprego: 3 peóns forestais. Programa APROL RURAL

A Consellería de Emprego e Igualdade concedeu unha axuda ao Concello do Vicedo para a contratación de 3 PEÓNS FORESTAIS, para o mantemento de zonas naturais, a xornada completa e durante 9 meses, para empezar a máis tardar o 15 de xuño de 2022,  ao abeiro da Orde do 07 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o ano 2022.


Para poder optar a estos postos de traballo hai que estar desempregados, non ocupados e dispoñible para o emprego, e inscritos no servizo público de emprego (oficina de Viveiro), tanto no momento da selección como no da contratación.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchando no seguinte enlace https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

jueves, 28 de abril de 2022

Cursos que organiza o Centro de formación ocupacional de Viveiro durante o ano 2022

No seguinte enlace podes ter máis información dos cursos dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados que vai organizar o Centro de formación ocupacional de Viveiro este ano 2022: https://emprego.xunta.es/diplos/cursos?searchText=viveiro en distintas especialidades: dinamización comunitaria, atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, competencias clave, mecanizado, fontanería e calefacción...

Cursos adaptación para o persoal auxiliar de información e primeiros auxilios para a inscrición no Rexistro de socorrismo de Galicia

 RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2022 pola que se convocan cursos do módulo de Primeiros auxilios e actuación inicial en emerxencias en espazos acuáticos naturais, incluído no Curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN-4), co obxectivo de acadar a formación mínima que debe reunir o persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220428/AnuncioO3C2-200422-0001_gl.pdf

jueves, 21 de abril de 2022

Bases programa de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas do Instituto galego de promoción económica IGAPE

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG535A).

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar nos seguintes enlaces: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220421/AnuncioO92-130422-0001_es.pdf

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG535A

Axudas contratación alumnado obradoiro de emprego Terras do Sor V. Especialidade: traballos de carpintaría e moble

No BOP de Lugo do día de hoxe, o concello de Ourol publica as bases das axudas para a contratación temporal do alumnado do obradoiro dual de emprego Terras do Sor V, da especialidade de traballos de carpintería e moble, e que actualmente se está a desenvolver conxuntamente cos concellos de O Vicedo e Muras.

Prazo de solicitude: un mes a partir da publicación, do 22 de abril ao 23 de maio de 2022.

Para máis información e solicitudes: dirixirse a calquera dos tres concellos, ou pinchar no seguinte enlace

miércoles, 20 de abril de 2022

Axudas para a contratación en prácticas de xóvenes menores de 30 anos

Por medio desta convocatoria, as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación de menores de 30 anos a través das seguintes liñas:

a) Liña 1: programa Talento 30 en prácticas, mediante contratos para a obtención de práctica profesional, subscritos con persoas traballadoras menores de 30 anos que estean en posesión de título universitario (grao, máster ou doutoramento), ou título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional, consonte o establecido na Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional; así como daquelas persoas que posúan un título equivalente de ensinanzas artísticas ou deportivas do sistema educativo, que habiliten ou capaciten para o exercicio da actividade laboral, segundo o establecido no artigo 11 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, para esta tipoloxía de contratos.

b) Liña 2: programa Talento 30 formación en alternancia, mediante contratos de formación en alternancia que se realicen con persoas traballadoras menores de 30 anos, e que poderán celebrarse con persoas que carezan da cualificación profesional recoñecida polas titulacións ou certificados requiridos para concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional regulada no punto 2.a). Sen prexuízo do anterior, poderanse realizar contratos vinculados a estudos de formación profesional con persoas que posúan outra titulación sempre que non tivese outro contrato formativo previo nunha formación do mesmo nivel formativo e do mesmo sector produtivo, segundo o establecido no artigo 11 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, para esta tipoloxía de contratos.


O prazo para a presentación de solicitudes desta convocatoria estará aberto a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta orde ata o día 30 de setembro de 2022, ou ata esgotamento do crédito.


Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioG0599-060422-0004_es.pdf   

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353C&ano=2022&numpub=1&lang=gl


jueves, 7 de abril de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar, a xornada parcial (32 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de maio, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición é desde o día 08 e ata o 21 de abril de 2022 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 22 de abril de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Oferta de emprego: operario servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, con carácter de urxencia por non cobertura da vacante, mediante concurso-oposición, dun/dunha operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 2 de maio de 2022, e cunha duración de seis meses.

O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 08 e ata o día 21 de abril de 2022. A selección realizarase o día 22 de abril de 2022, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1

martes, 5 de abril de 2022

Axudas para empresas para eficiencia enerxética e para autoemprego das persoas emigrantes retornadas

 RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega, e se procede á súa convocatoria no ano 2022 (código de procedemento PR937A)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0595-210322-0004_gl.html


RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2022-2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioG0474-230322-0002_gl.html


RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría, artístico-recreativas e outros servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2022 (código de procedemento IN417Z).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioG0474-010422-0002_gl.html

lunes, 4 de abril de 2022

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (para cubrir vacacións), con data prevista de inicio o 28 de abril de 2022


O prazo de inscrición iniciase mañá día 5 de abril e remata o próximo día 18 de abril de 2022, realizándose o proceso de selección o día 19 de abril partir das 10:00 horas na casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

jueves, 31 de marzo de 2022

Maratón de emprendemento

 

O programa céntrase en potenciar o emprendemento e a implantación de novos modelos de negocio, creando solucións innovadoras e diferenciais, apoiándose nos recursos naturais e poboacionais, mediante un Maratón de emprendemento de 3 días, a realizar de forma presencial.

A maratón, que realizarase no territorio  do GDR Terras de Miranda, durante os días 22,23 e 24 de abril, no Pazo San Tomé de Mondoñedo , dende o venres pola tarde hasta o domingo a mediodía.  Finalizando con unha presentación de proxectos, dos que un xurado seleccionará catro  por territorio de cada GDR, que serán os que leven como premio unha pequena aportación económica para poñer en marcha o mesmo.

A cuantía dos premios é a seguinte:

3 premios de 2.500€

3 premios de 1.500€

6 premios de 500€

Unha vez rematada a maratón, comezaría a Incubadora Rural de Caixabank, na que durante 6 meses os proxectos gañadores recibirán mentorización por parte de profesionais directivos de Caixabank e Rural Talent, así como por parte de empresas referentes de Galicia.

Axudas para a implantación de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedimiento IN422N).

Más información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0474-180322-0003_es.html

viernes, 25 de marzo de 2022

Oferta emprego: limpador/-a a xornada completa

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada completa, por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase o día 25 de marzo e remata o día 04 de abril de 2022, realizándose o proceso de selección o día 05 de abril de 2022 partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

miércoles, 23 de marzo de 2022

Axudas a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de banda larga ultrarrápida

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR604A).<https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220323/AnuncioG0177-100322-0001_gl.html>

Beneficiarias

As empresas privadas, xa sexan persoas físicas que realicen actividade económica ou persoas xurídicas legalmente constituídas, que acrediten, coa solicitude de subvención, o cumprimento dos seguintes requisitos:

– Ter domicilio fiscal ou polo menos un centro de traballo en Galicia.

– Non ter contratado nin poder contratar en condicións de mercado, na localización obxecto de solicitude, servizos de banda larga ultrarrápida, con trinta (30) ou máis megabits por segundo de descarga (fluxo de datos no sentido da rede ao usuario), estando polo tanto illada das redes que prestan estes servizos.

– Non estar no marco de actuación de plans de despregamento en curso de redes de banda larga ultrarrápida, e estar polo tanto a empresa illada destas redes.

Finalidade

Concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.


A intensidade da subvención que se poida conceder a cada beneficiario coincidirá coa indicada na súa solicitude cun máximo de 20.000 euros de subvención por proxecto subvencionado, sen menoscabo das limitacións adicionais que estableza o marco normativo de aplicación.

Prazo de presentación de solicitudes

Corenta e cinco (45) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día fose inhábil, entenderase prorrogado ao seguinte día hábil.

viernes, 18 de marzo de 2022

Actas selección persoal subvencionado polo programa "Fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2021", da Excma. Deputación Provincial de Lugo

Publicadas no taboleiro de anuncios do concello do Vicedo as  actas da selección dun peón de servizos múltiples, dous peóns de mantemento de zonas naturais e un auxiliar de información turística, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Publicación das bases para a concesión das tarxetas Bono turístico #QuedamosenGalicia22

 No DOG de hoxe día 18/03/2022, publícanse as bases reguladoras que teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia22. Este bono turístico consistirá nunha tarxeta prepagamento para a súa utilización nos establecementos e/ou para as prestacións turísticas ofertadas polas empresas adheridas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e que se atopan publicadas na web da Axencia Turismo de Galicia no portal promocional de Turismo de Galicia, https://www.turismo.gal/quedamosengalicia22

A persoa solicitante poderá elexir entre tres importes de tarxeta prepago:

Importe total tarxeta

Aportación solicitante

Aportación Administración

500 Euros

300 Euros

200 Euros

375 Euros

225 Euros

150 Euros

250 Euros

150 Euros

100 Euros

 

Poderán ser beneficiarias deste Bono turístico #QuedamosenGalicia22 as persoas físicas maiores de idade que estean empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cada persoa física unicamente poderá solicitar e ser adxudicataria dun Bono turístico #QuedamosenGalicia22.

Non poderán solicitar nin ser beneficiarias desta nova edición do Bono turístico #QuedamosenGalicia22 as persoas que xa resultaron beneficiarias na segunda edición do Bono turístico (#QuedamosenGalicia21).

Prazo de presentación de solicitudes: comenzará ás 00:00 horas do día 21 de marzo e finalizará o día 02 de maio de 2022, pero van concendéndose por orde de entrada, ata o esgotamento do crédito.

Lugar de presentación: obligatoriamente por medios electrónicos.

Máis información e solicitudes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985D&ano=2022&numpub=1

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0256-170322-0001_es.pdf

Aberta a convocatoria para a obtención dos certificados de lingua galega CELGA

 RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0598-100322-0001_gl.html

jueves, 17 de marzo de 2022

CURSOS PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220317/AnuncioO150-100322-0001_gl.pdf

lunes, 14 de marzo de 2022

CURSOS DE SOCORRISMO: RECICLAXE, ADAPTACIÓN..

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022 por la que se convocan cursos de adaptación de la actividad física y deportiva al socorrismo en espacios acuáticos naturales (CAFDO-EAN), para licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, con el objetivo de conseguir la formación mínima que deben reunir los/las socorristas acuáticos/as para su ejercicio profesional en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y su inscripción en el Registro profesional del personal de socorrismo, información y primeros auxilios de Galicia.

Información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioO3C2-030322-0002_es.html

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022 por la que se convocan cursos de reciclaje de socorrismo acuático, válidos para la renovación de la inscripción en el Registro profesional del personal de socorrismo, información y primeros auxilios de Galicia.

Información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioO3C2-030322-0001_es.html

Obradoiro sobre seguridade no fogar de persoas con demencias

 


jueves, 10 de marzo de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar (interinidade)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, para cubrir unha baixa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. 

O prazo de inscrición e do día 11 de marzo ao 17 de marzo de 2022 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 18 de marzo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte  enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

miércoles, 9 de marzo de 2022

Publicadas listas definitivas admitidos e excluidos para a seleccion dun auxiliar de información turística e dous peóns de mantemento de zonas naturais. Programa fomento do emprego 2021

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldia polas que se aproban as listas de admitidos e excluidos definitivas para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as probas de selección para o posto de auxiliar de información turística será o próximo día 17 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, e as probas de selección para os postos de peóns de mantemento de zonas naturais e peón de servizos múltiples serán o día 16 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, na Casa Consistorial, sita en rúa Travesía da Mariña, 57. 


martes, 8 de marzo de 2022

Adhesión de empresas turísticas ao programa Bono Turístico QuedamosenGalicia22

No DOG de hoxe 08/03/2022 publícase a RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e se abre o prazo mañá día 09/03/2022 para a presentación das solicitudes de participación

Poderán solicitar a súa adhesión aquelas empresas, empresarios ou agrupacións empresariais que dispoñan de aloxamentos, excepto as vivendas de uso turístico, e tamén as axencias de viaxe que, con independencia do lugar en que radique a súa sede social, desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia e presten os servizos, actividades ou produtos vinculados a este programa na Comunidade Autónoma de Galicia.

Todas estas empresas deberán estar dadas de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) no momento da publicación desta convocatoria, ter coñecemento da sinatura que se lles proporcionou no momento da alta no citado rexistro e dispoñer de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagos, para a execución das correspondentes operacións de pagamento efectuadas coas ditas tarxetas.


Máis información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220308/AnuncioG0256-010322-0001_gl.pdf

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985C


Oferta emprego limpador/-a a xornada parcial (96,66%)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada parcial (96,66%), con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 30 de  marzo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 09 de marzo de 2022 e remata o 18 de marzo de 2022. A selección realizarase o día 21 de marzo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 4 de marzo de 2022

Listas admitidos/excluidos para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa Fomento do emprego 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldia polas que se aproban as listas de admitidos e excluidos provisionais (no caso do peón de servizos múltiples elévase  a definitiva) para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordamoslles que as probas de selección para o posto de auxiliar de información turística será o próximo día 17 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, e as probas de selección para os postos de peóns de mantemento de zonas naturais e peón de servizos múltiples serán o día 16 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, na Casa Consistorial, sita en rúa Travesía da Mariña, 57. 

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 7 e 8 de marzo para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.