lunes, 30 de mayo de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Está prevista a contratación de seis socorristas e dúas informadoras de turismo para o próximo día 16 de xuño, por un período de tres meses.
A oferta tramítase a través da oficina de emprego de Viveiro, polo tanto o primeiro requisito é estar inscrito na antedita oficina para un deses postos de traballo.

lunes, 16 de mayo de 2011

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a selección, con carácter temporal, e mediante concurso-oposición, dun peón de oficios varios para substituría a un empregado municipal por xubilación especial (100%).

Requisitos:


- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
- Dispor de tarxeta de desempregado expedida por oficina de emprego.
- Certificado médico de non padecer enfermidade que permita o desempeño do posto de traballo.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude.Puntuación de méritos:

- Experiencia na realización de iguais ou semellantes traballos na administración pública, ata 1 punto; outorgarase a puntuación de 0,10 puntos por mes traballado e acreditado con contratos de traballo.
-Dispor de carné de conducir de clase B; 0,50 puntos.
-Outros méritos relacionados co posto de traballo que alegue o aspirantes e estean relacionados co posto de traballo; ata 0,25 puntos, outorgándose unha puntuación de 0,05 puntos por curso acreditado.
-Estar en posesión do curso de iniciación á lingua galega ou semellante, 0,25 puntos.

Toda esta documentación deberá presentarse en orixinal ou fotocopia compulsada. A falla de acreditación dos méritos alegados, determinará que estes non sexan tidos en conta polo Tribunal de Valoración, nin se valorarán aínda que se acrediten fóra do prazo de presentación de instancias, xa que non poderán subsanarse. Tampouco se requerirá ós interesados para que os acrediten.

O prazo para a presentación rematará o vindeiro día 20 de maio, ás 14:30 horas.

martes, 10 de mayo de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Para máis información e inscrición nas ofertas que aparecen a continuación ir a INFOJOBS.NET : http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml (elexir provincia de Lugo):* ASESOR COMERCIAL para Burela, Viveiro e Foz (3 vacantes). Nortehispana de seguros.* OPERARIO/A INDUSTRIA CONSERVERA para Viveiro. Contrato a tempo parcial. Adecco industrias.* AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Viveiro. Experiencia mínima 2 anos. Eurofirms, E.T.T* COCIÑEIRO/-A/AXUDANTE COCIÑA para San Ciprián . Con experiencia. Contrato de relevo (3 anos aproximadamente). Eurest. Colectividades, S.L.* MAITRE-RESPONSABLE para empresa da Mariña Lucense. Experiencia de 5 anos. Nivel medio-alto en inglés.* ASESOR COMERCIAL para A Mariña. Previsión sanitaria nacional.