lunes, 28 de marzo de 2016

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, con carácter urxente, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (31 horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista é o día 14 de abril, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 06 de abril, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 23 de marzo de 2016

BECAS DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

No DOG de hoxe a Axencia de turismo de Galicia convoca varias bolsas:

* Oito (8) bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información
turística, mediante a realización de prácticas tuteladas nas oficinas de información turística
dependentes da Axencia de Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma: 2 bolsas na
Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (rúa do Vilar), 1 bolsa na Oficina de Turismo
de Santiago de Compostela (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino), 1 bolsa na Oficina de Turismo da Coruña, 1 bolsa na Oficina de Turismo de Pontevedra, 1 bolsa na Oficinade Turismo de Vigo, 1 bolsa na Oficina de Turismo de Lugo e 1 bolsa na Oficina de Turismode Ourense.

* Dúas (2) bolsas de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en
materia turística:
– Bolsa A: especialidade de estatística.
– Bolsa B: especialidade de turismo.

Fin do prazo de solicitude: 23 de abril de 2016

Máis información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160323/AnuncioG0256-140316-0002_gl.pdf 

CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. NIVEL BÁSICO

No DOG de hoxe a Escola Galega da Administración pública convoca o seguinte curso de teleformación:

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais, nivel básico, para empregados públicos, traballadores por conta alle a autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito de prevención de riscos laborais

Máis información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160323/AnuncioO150-170316-0001_gl.pdf

Prazo de solicitude:  será do 26 de marzo ao 4 de abril de 2016

Inscricións:  só se poderá facer telemáticamente no enderezo desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.


miércoles, 16 de marzo de 2016

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENILSi buscas empleo y cumples los requisitos siguientes, puede ser de tú interés inscribirte en el sistema nacional de garantía juvenil, con medidas e incentivos específicos para la inserción laboral de menores de 30 años.

Requisitos:

Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
  • Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
  • Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
  • Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
  • No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.
Más información:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html

También puedes informarte en los ayuntamientos o en las oficinas de empleo, donde normalmente existen orientadores laborales específicos para este colectivoviernes, 11 de marzo de 2016

CONVOCATORIA PROBAS COMPETENCIAS CLAVE.NIVEL 2 E 3

Ata o día 02 de abril do 2016 está aberto o prazo para inscribirse para os exames das competencias claves dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
 
Para poder acceder a determinados cursos convocados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados (antiguo plan FIP) é necesario dispoñer dunha determinada titulación que varia segundo o nivel ou superar os exames das probas de competencias clave. Tamén ocorre o mesmo para poder participar en determinadas especialidades nos obradoiros de emprego.
 
Para máis información, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, con oficina sita na Casa de Cultura.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal,  mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 06  de abril de 2016,e por un período de 6 meses

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 21 de marzo, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 22 de marzo de 2016, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, con carácter urxente, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada parcial (31 horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista é o día 6 de abril, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 21 de marzo, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día  22 de marzo de 2016, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 4 de marzo de 2016

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, con carácter urxente, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, para cubrir vacacións das auxiliares de axuda a domicilio do servizo municipal de axuda no fogar. A data de inicio prevista é o día 29  de marzo, e a xornada variará en función da persoa a que sustitúa.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 14 de marzo, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día  15 de marzo de 2016, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal,  mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, a media xornada. A data de inicio prevista é o día 28  de marzo de 2016,e por un período de 6 meses

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 14 de marzo, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 15 de marzo de 2016, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

martes, 1 de marzo de 2016

AXUDAS PARA O AUTOEMREGO PARA PERSOAS GALEGAS RETORNADAS

No DOG de hoxe publicouse a seguinte resolución:

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2016, da Secretaría Xeral da Emigración,
pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego
e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.