jueves, 19 de mayo de 2022

Oferta de emprego: oito peóns de protección do ambiente e espazos naturais para a tempada de verán 2022

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 8 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 13 de xuño e a de finalización o 12 de setembro de 2022.


O prazo de solicitude comenza o día 20 de maio e remata o día 31 de maio de 2022. A proba de selección realizarase o día 02 de xuño de 2022, ás 10:00 horas na Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 16 de mayo de 2022

AXUDAS REHABILITACIÓN DE VIVENDAS UNIFAMILIARES OU EDIFICIOS DE TIPOLOXIA RESIDENCIAL COLECTIVA DO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_gl.html 

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/976


 RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_gl.html 

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/977

Prazo solicitude: desde mañá e ata o 30 de novembro de 2022 ou ata o esgotamento do crédito. As solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada.

martes, 10 de mayo de 2022

Oferta de emprego: 6 socorristas para traballar en praias de O Vicedo durante o verán 2022

O Concello do Vicedo presentou a correspondente oferta para a contratación de 6 SOCORRISTAS, subvencionados pola Consellería de Emprego e Igualdade, ao abeiro da Orde de 07 de xaneiro de 2022.

Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego, e carecer de ocupación según informe de vida laboral, tanto no momento da selección como no da incorporación.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou directamente coa oficina de emprego. Pode consultar as bases de selección no seguinte enlace:  http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 9 de mayo de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (32 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de xuño, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 10 e remata o día 20 de maio de 2022. A selección realizarase o día 24 de maio de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

miércoles, 4 de mayo de 2022

Datas realización probas para a obtención dos CELGA

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022, que foron convocadas mediante a Resolución do 9 de marzo de 2022 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220504/AnuncioG0598-260422-0001_gl.html 

martes, 3 de mayo de 2022

AXUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E MICROEPRESAS PARA ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PARALIZADAS POLA COVID-19 DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

PERSOAS BENEFICIARIAS DESTAS AXUDAS:

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA como persoas traballadoras por conta propia, as comunidades de bens ou sociedades civís, as microempresas e os mutualistas, sempre que estean de alta ou en situación asimilada, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, que tivesen unha alta anterior ao 1 de xaneiro de 2019 e que acrediten unha baixada de facturación de, polo menos, o 65 % comparando o ano 2019 co ano 2021

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada que estean de alta no momento da presentación da súa solicitude e estivesen de alta un mí-nimo de catro (4) meses e un máximo de nove (9) meses no ano 2019

Quedan excluídas desta orde as actividades en que convocaron axudas de xeito específico as consellerías da Xunta de Galicia competentes por razón da materia, entre outras, axudas para hostalaría, hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, axencias de viaxes, lecer nocturno, pesca, acuicultura ou marisqueo, e as actividades culturais como orquestras

Exceptúanse do indicado no parágrafo anterior aquelas persoas beneficiarias que desenvolvan a súa actividade sen teren establecemento permanente aberto ao público

 

IMPORTE DAS AXUDAS: O importe das axudas varía según a facturación acreditada correspondente a o ano 2019, e van desde os 1.000 euros ata os 12.000 euros.

No caso de autónomos de tempada, os importes reduciranse un 50%.

PRAZO DE SOLICITUDE: un mes a partir do día seguinte á publicación (comenza o prazo o día 04 de maio de 2022), salvo esgotamento do crédito, as axudas van concedéndose por orde de entrada.

FORMA DE SOLICITUDE: electrónicamente, para o cal se deberá disponer dun certificado dixital ou da CHAVE 365.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace

lunes, 2 de mayo de 2022

Oferta de emprego: 3 peóns forestais. Programa APROL RURAL

A Consellería de Emprego e Igualdade concedeu unha axuda ao Concello do Vicedo para a contratación de 3 PEÓNS FORESTAIS, para o mantemento de zonas naturais, a xornada completa e durante 9 meses, para empezar a máis tardar o 15 de xuño de 2022,  ao abeiro da Orde do 07 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o ano 2022.


Para poder optar a estos postos de traballo hai que estar desempregados, non ocupados e dispoñible para o emprego, e inscritos no servizo público de emprego (oficina de Viveiro), tanto no momento da selección como no da contratación.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchando no seguinte enlace https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board