miércoles, 31 de mayo de 2023

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

Orde do 10 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR790A).

Persoas beneficiarias e requisitos

Serán beneficiarias destas axudas tanto as persoas autónomas que queren volver emprender de novo como as persoas autónomas que queiran cambiar de sector de actividade:


1. Persoas que teñan sido autónomas con anterioridade e que queren volver emprender:

Serán beneficiarias das axudas as persoas que se dean de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, no período do 31 de outubro de 2022 ao 30 de outubro de 2023, e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter causado alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, no período do 31 de outubro de 2022 ao 30 de outubro de 2023.

b) Ter cotizado anteriormente a esta nova alta polo menos durante 3 meses ininterrompidos na súa vida laboral no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

c) Estar inscrita como persoa demandante de emprego nos servizos públicos de emprego con carácter previo á nova alta e carecer de ocupación efectiva, non ter contrato laboral en vigor e atoparse en tal situación na data inmediatamente anterior á de inicio da actividade laboral.

d) Transcorrer un período mínimo de tres meses entre a nova alta na Seguridade Social e a anterior baixa.

e) Ter o domicilio fiscal nalgún concello de Galicia e desenvolver a súa nova actividade económica ou profesional en Galicia.

f) Ter iniciada a actividade con anterioridade á presentación da solicitude de subvención.

2. As persoas traballadoras autónomas ou por conta propia poderán ser beneficiarias das axudas deste programa cando formen parte de comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídica de nova creación, sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude e non con anterioridade ao período subvencionable.

3. Quedan excluídas das axudas reguladas nesta orde as persoas traballadoras autónomas que xa foran beneficiarias con anterioridade desta axuda (TR790A), así como as persoas traballadoras autónomas membros de entidades de economía social e as persoas autónomas administradoras que non acrediten participación na empresa ou negocio. Tamén quedan excluídas as persoas autónomas colaboradoras e os membros das sociedades mercantís e sociedades laborais.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia e remata o 31 de outubro de 2023.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230531/AnuncioG0656-110523-0006_es.html

martes, 30 de mayo de 2023

Programa de emprego con apoio

EXTRACTO da Orde do 9 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR342A).

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das correspondentes subvencións reguladas nesta orde, sempre que cumpran os requisitos nela establecidos, as seguintes entidades:

– As asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro que subscriban o correspondente convenio de colaboración coa empresa que vai contratar as persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social ás cales se lles vai prestar o emprego con apoio.

– Os centros especiais de emprego, calificados e inscritos como tales no rexistro administrativo de centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, que subscriban un convenio de colaboración, segundo o previsto co artigo 9, coa empresa que vai contratar persoas traballadoras con discapacidade procedentes do cadro de persoal do mesmo centro ou doutros centros especiais de emprego.

Tamén as empresas de inserción, debidamente inscritas no rexistro de empresas de inserción da Comunidade Autónoma de Galicia, que subscriban convenio de colaboración coa empresa que vai contratar persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social procedentes do cadro de persoal da mesma empresa ou doutras empresas de inserción.

As empresas do mercado ordinario de traballo incluídas as persoas traballadoras autónomas, con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia, que contraten as persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social que poidan ser beneficiarias das accións de apoio, sempre que conten no seu cadro de persoal con persoas preparadoras laborais especializadas.


Obxecto:

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos laborais e da seguridade social derivados da contratación dos preparadores e das preparadoras laborais que leven a cabo as accións de emprego con apoio, tanto no caso de novas contratacións como no caso de persoas preparadoras laborais que veñen prestando servizos na entidade (código de procedemento TR342A).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230530/AnuncioG0656-100523-0003_gl.html

Axudas modernización comercio

 ORDE do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300G).


Obxecto:

1.As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o financiamento de proxectos de contido tecnolóxico, innovador e sustentable dirixidos a impulsar o emprego das novas tecnoloxías no sector comercial.

Establécense dúas liñas de axudas:

– Liña destinada a persoas autónomas e pequenas e medianas empresas comerciais.

– Liña destinada a asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro.


2. As axudas financiadas de acordo con esta orde enmárcanse no Compoñente 13 Impulso á peme, Investimento I4 Apoio ao comercio, actuación 1.2 Programa de modernización do comercio: Fondo tecnolóxico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (en diante, PRTR).

Os proxectos subvencionables no marco do PRTR son os seguintes:

– Proxectos de novas tecnoloxías dirixidas a mellorar diferentes áreas da estratexia comercial en liña e en comunicación, do modelo de negocio e da experiencia de compra (gastos referidos á transformación dixital).

– Proxectos de novas tecnoloxías para a adaptación do espazo físico de venda, tanto ás novas necesidades e hábitos dos/das consumidores/as como aos novos modelos de xestión (gastos referidos á transformación do punto de venda).

– Proxectos de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia e sustentabilidade da entrega da última milla (gastos relativos á cadea de subministración e rastrexabilidade).

– Proxectos de aplicación de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia no consumo enerxético e dos recursos (gastos relativos á sustentabilidade e economía circular).

Prazo de solicitude:  desde  o 31/05/2023 ata o 30/06/2023, ou ata o esgotamento do crédito (van resolvendo por orde de entrada).

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230530/AnuncioV0653-160523-0009_gl.html

Listas admitidos e excluídos definitivas das prazas de auxiliar de axuda a domicilio, convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polos sistemas de concurso e concurso-oposición

Publicadas no BOP de Lugo de hoxe día 30 de maio de 2023,  as listas de admitidos e excluídos DEFINITIVAS do proceso de estabilización do emprego temporal, de tódalas prazas de auxiliar de axuda a domicilio, convocadas tanto polo sistema de concurso como polo de concurso-oposicón. Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 , https://www.deputacionlugo.gal/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/ultimo-bop

Nas resolucións establécense as datas da proba práctica no caso do concurso-oposición e das probas de galego en tódolos procesos, para aquelas pesoas que teñan que facela por non acreditar o nivel mínimo de galego esixido.

lunes, 29 de mayo de 2023

Oferta emprego: auxiliar administrativo con adscrición aos servizos sociais municipais (interinidade)

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INTERINIDADE), con adscrición aos servizos sociais municipais do Concello do Vicedo, a xornada parcial (75%), sendo a data de inicio o antes posible e ata a finalización da interinidade.

O prazo de solicitude comenza mañá  día 30 de maio e remata o día 05 de xuño de 2023. As probas de selección e a valoración dos méritos realizaranse o día 06 de xuño de 2023, ás 10:00 horas na Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 23 de mayo de 2023

Axudas para conciliación das persoas traballadoras autónomas

ORDE do 5 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento TR341R).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230522/AnuncioG0656-050523-0001_gl.html 

Oferta de emprego

Residencia Betania de Viveiro necesita persoal de atención sociosanitaria para cubrir vacacións.

Interesados/-as contactar coa directora do centro chamando ao 982561003

viernes, 19 de mayo de 2023

Oferta de emprego: tres peóns de protección do ambiente e espazos naturais para a tempada de verán 2023

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 3 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 12 de xuño e a de finalización o 11 de setembro de 2023.


O prazo de solicitude comenza o día 19 de maio e remata o día 30 de maio de 2023. A proba de selección realizarase o día 31 de maio de 2023, ás 10:00 horas na Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 18 de mayo de 2023

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación e na sede electrónica do Concello do Vicedo, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluídas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de xuño de 2023.

A  proba realizarase o día 24 de maio de 2023, ás 10:15 horas, na casa consistorial do concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)  

Curso novidades legais e capacidade xurídica das persoas con demencia en Vicedo

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando no seguinte enlace: https://extranet.sergas.es/feweb/FEWEB
 

martes, 9 de mayo de 2023

Demostración de ferramentas de xestión e optimizacion para PYMES en Viveiro

 


Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar (cubrir vacacións)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. 

O prazo de inscrición e do día 10  ao 19 de maio de 2023 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 24 de maio de 2023, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte  enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 8 de mayo de 2023

NOVA EDICIÓN DOS BONOS COMERCIA , CON DESCONTOS PARA GASTAR NOS COMERCIOS MINORISTAS ADHERIDOS

 OBXECTIVO: Incentivar a demanda comercial

 BONOS ACTIVA COMERCIO:

Cada bono terá un valor de 30 euros, pode ser usado en varios establecementos, e con el poderán obterse descontos:

-Desconto de 5 euros para compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 (IVE incluido).

-Desconto de 10 euros en compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50 (IVE incluido).

 -Desconto de 15 euros en compras iguais ou superiores a 50 euros (IVE incluido).

Os bonos estarán dispoñibles para o público en xeral (maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia) desde o 15 DE MAIO ATA O 15 DE SETEMBRO DE 2023, OU ATA O ESGOTAMENTO DO CRÉDITO, na web https://www.bonosactivacomercio.gal/

COMERCIOS MINORISTAS QUE PODEN ADHERIRSE A ESTE PROGRAMA DE BONOS: os establecementos minoristas interesados poderán solicitado na web https://www.bonosactivacomercio.gal/. DESDE O 09 DE MAIO DE 2023 E ATA O 01 DE SETEMBRO DE 2023.  Principais requisitos para poder adherirse:


-Desenvolver a  súa actividade comercial en Galicia.

- Ser empresarios autónomos ou pequenas e medianas empresas.

- Estar de alta nalgún dos epígrafes do IAE que aparecen nesta orde, publicado no DOG de 08/05/2023 (pinchar no seguinte enlace e ver anexo I: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230508/AnuncioV0653-260423-0025_es.html )


FUNCIONAMENTO DOS BONOS:

-          Os comerciantes adheridos recibirán semanalmente na conta bancaria indicada, a cantidade equivalente a os bonos canxeados no seu establecemento.

-          Para canxear os bonos e poder aplicar os descontos os comerciantes terán que descargar no seu móvil a APP corespondente, e no momento da compraventa, o comerciante terá que introducir nesa APP o importe e concepto da venda, aparecendo automáticamente o importe a cobrar (aplicado xa o desconto ao cliente). Pola sua parte, o usuario deberá mostrar o bono en formato código QR e pagar, en efectivo ou con tarxeta, o importe final da compra.


 OBRIGAS DOS COMERCIOS ADHERIDOS:

-          Anunciar no exterior do establecemento a adhesión ao programa.

-          Realizar o desconto directo do bono, sin que  o usuario chegue a desembolsar o importe do desconto.

-          Especificar na zona de caixa, de forma visible, a política de devolución.

-          Someterse de ser o caso as actuacións de comprobación e vixilancia necesarias.

-          Conservar durante un ano os tickets de compra e facturas xustificativas da aplicación dos bonos.

-          Custodiar as claves de acceso á plataforma co fin de evitar un uso indebido da mesma.

Listas admitidos e excluídos provisional das prazas de auxiliar de axuda no fogar, convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polos sistemas de concurso e concurso-oposición

Publicadas no BOP de Lugo de hoxe día 08 de maio de 2023,  as listas de admitidos e excluídos provisionais do proceso de estabilización do emprego temporal, de tódalas prazas de auxiliar de axuda no fogar, convocadas tanto polo sistema de concurso como polo de concurso-oposicón. Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 , https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/bop_104_08052023.pdf

O prazo para alegacións e enmendas é de 10 días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación no BOP.

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Está exposto o anuncio publicado no BOP de Lugo de data 08/05/2023 e as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 1 de xuño de 2023.

O prazo de inscrición comenza ao día seguinte da publicación do antedito anuncio e por un período de oito días naturais. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

jueves, 4 de mayo de 2023

AXUDAS A EMPRESAS PARA EFICIENCIA ENERXÉTICA

 RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027 (código de procedemento IN417Y).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230505/AnuncioG0474-200423-0002_gl.html

CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS LABOAIS NO MANEXO DA MOTOSERRA E ROZADOIRA. LUGAR CELEBRACIÓN: CONCELLO DO VICEDO

 

ORGANIZA: Instituto de seguridade e saúde laboral de Galicia (ISSGA)-Consellería de Promoción do emprego e Igualdade.

LUGAR: Concello do Vicedo.

MODALIDADE: presencial.

DATAS CELEBRACIÓN: 5,6 e 7 de xuño de 2023.

HORARIO: de 15:30 h. a 20:30 h.

DURACIÓN: 15 horas.

NÚMERO DE PRAZAS: 15 máximo, e é necesario un mínimo de alumnos para poder facelo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ata o 31/05/2023, enviando anexo cuberto e a documentación requerida, ao correo electrónico: issga.formacion@xunta.gal

Máis información e inscricións: https://issga.xunta.gal/gl/formacion/o-vicedocurso-de-prevencion-de-riscos-laborais-no-manexo-da-motoserra-e-rozadoira , ou contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal. Tamén nos teléfonos do ISSGA: 981551704/659515371 e no Concello do Vicedo no 982590029

martes, 2 de mayo de 2023

Maratón de emprendemento


CaixaBank lanza un novo maratón de emprendemento rural na localidade coruñesa de As Pontes, os días 19 e 20 de maio, no que poderán participar novas ideas innovadoras en sectores clave, como o forestal, a enerxía, o turismo activo e as experiencias turísticas, así como proxectos que melloren os servizos á poboación. Este maratón forma parte do programa de CaixaBank Tierra de Oportunidades, dedicado a impulsar o emprendimento rural e a creación de emprego, co obxectivo de deter a crecente despoboación de núcleos rurais.

 

Esta segunda edición do maratón celebrarase no Talent e conta coa implicación dos Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Seitura 22 da provincia da Coruña,  e Terras de Miranda e Montes e Vales Orientais de Lugo. .

 

Neste maratón poderán participar tanto novas persoas emprendedoras como empresas que queiran lanzar novas liñas de negocio. Todos eles xa poden rexistrarse na web de www.ruraltalent.eu. Os participantes traballarán, durante dous días e medio, con mentores especializados, empresas referentes do sector en talleres e dinámicas de traballo e networking, para construir os seus modelos de negocio e que podan poñelos en marcha nas comarcas rurais.

 

Ademáis, os emprendedores optarán a 12 axudas económicas, de entre 500 e 2.500 euros. Todos os participantes poderán incorporarse, como recoñecemento, á incubadora rural INCUBATIO, lanzada por Rural Talent co apoio de CaixaBank.


Publicadas actas entrevista e selección dun monitor de atención sociosanitaria para o obradoiro de emprego Terras do Sor VI

Publicadas as actas da entrevista e  selección dun monitor de atención sociosanitaria para o obradoiro de emprego Terras do Sor VI. Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board